Nguyên âm đôi

Diphthong /ei/ (Nguyên âm đôi /ei/) pdf

Diphthong /ei/ (Nguyên âm đôi /ei/) pdf
... Identify the vowels which are pronounce /e / (Nhận biết nguyên âm phát âm /e /) "a" phát âm /e / + Trong từ có âm tiết có hình thức tận a+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning gate /ge t/ cổng ... Unit 13 Diphthong /e / Nguyên âm đôi /e / Introduction /e / is a long vowel sound It starts with /e/ and moves to / ... /la vegetarian / ved breəriən/ người quản thư viện teəriən/ người ăn chay "ai" phát âm /e / đứng trước phụ âm trừ "r" Examples Transcription Listen Meaning rain /re n/ mưa tail /te l/ đuôi train...
 • 9
 • 181
 • 0

Diphthong /aɪ/ (Nguyên âm đôi /aɪ/) doc

Diphthong /aɪ/ (Nguyên âm đôi /aɪ/) doc
... Identify the vowels which are pronounce /a / (Nhận biết nguyên âm phát âm /a /) "i" thường phát âm /a / từ có âm tiết mà tận i+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning bike /ba k/ cắn, vết ... phát âm /a / nguyên âm cuối từ có âm tiết Examples Transcription Listen Meaning die /da / chết lie /la / nằm, nói dối pie /pa / bánh nhân tie /ta / thắt, buộc "ui" phát âm /a / từ có ui+phụ âm+ e ... Unit 14 Diphthong /a / Nguyên âm đôi /a / Introduction /a / is a long vowel sound It starts with /a:/ and moves to /...
 • 7
 • 192
 • 0

Diphthong /ɔɪ/ (Nguyên âm đôi /ɔɪ/) docx

Diphthong /ɔɪ/ (Nguyên âm đôi /ɔɪ/) docx
... Unit 15 Diphthong / / Nguyên âm đôi / / Introduction / / is a long vowel sound It starts with / / and moves to / / It's ... nhấc bổng lên, thang máy Identify the vowels which are pronounce / phát âm / / (Nhận biết nguyên âm /) "oi" "oy" thường phát âm / / (Xem ví dụ trên) ...
 • 5
 • 155
 • 0

Diphthong /aʊ/ (Nguyên âm đôi /aʊ/) pdf

Diphthong /aʊ/ (Nguyên âm đôi /aʊ/) pdf
... Identify the vowels which are pronounce /a / (Nhận biết nguyên âm phát âm /a /) "ou" phát âm /a / từ có nhóm "ou" với hay hai phụ âm Examples Transcription Listen Meanings found /fa nd/ tìm thấy ... Unit 16 Diphthong /a / Nguyên âm đôi /a / Introduction /a / is a long vowel sound It starts with /a:/ and moves to / ... quanh, vòng quanh county / ka nti/ hạt, tỉnh sound /sa nd/ âm fountain / fa nt n/ suối nước, nguồn nước mountain / ma nt n/ núi "ow" phát âm /a / Examples Transcription Listen Meanings tower /ta...
 • 6
 • 188
 • 0

Diphthong /əʊ/ (Nguyên âm đôi /əʊ/) pot

Diphthong /əʊ/ (Nguyên âm đôi /əʊ/) pot
... Unit 17 Diphthong /ə / Nguyên âm đôi /ə / Introduction Cách phát âm: đặt lưỡi vị trí phát âm âm /ə/ sau miệng tròn dần để phát âm / /, phát âm /ə/ dài, / / ngắn nhanh /ə ... (Nhận biết nguyên âm phát âm /ə /) "O" thường phát âm /ə / cuối từ Examples Transcription Listen Meanings go gə / no /nə / không ago /ə gə / trước mosquito /mə ski tə / muỗi potato /pə te tə / ... /pə te tə / khoai tây tomato /tə m cà chua toe /tə / tə / ngón chân "oa" phát âm /ə / từ có âm tiết tận hay hai phụ âm Examples Transcription Listen Meaning coat /kə t/ áo choàng road /rə d/ đường...
 • 7
 • 212
 • 0

Diphthong /ɪə/ (Nguyên âm đôi /ɪə/) potx

Diphthong /ɪə/ (Nguyên âm đôi /ɪə/) potx
... Unit 18 Diphthong / ə/ Nguyên âm đôi / ə/ Introduction / ə/ is a long vowel sound It starts with / / and moves to /ə/ ... đầu, chống cự với Identify the vowels which are pronounce / ə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm / ə/) "ea" phát âm / ə/ từ có nhóm ear Examples Transcription Listen Meanings tear /t ə(r)/ nước mắt ... əri/ uể oải, mệt mỏi dreary / dr əri/ buồn tẻ, buồn rầu beard /b əd/ đương đầu, chống cự "ee" phát âm / ə/ đứng trước tận "r" từ Examples Transcription Listen Meanings beer /b ə(r)/ cheer /t deer...
 • 5
 • 132
 • 0

Diphthong /eə/ (Nguyên âm đôi /eə/) pdf

Diphthong /eə/ (Nguyên âm đôi /eə/) pdf
... nhìn chằm chằm Identify the vowels which are pronounce /eə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm /eə/) "a" phát âm /eə/ từ có âm tiết mà tận "are" âm tiết từ "a" đứng trước "r" Examples Transcription Listen ... Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/ Introduction /eə/ is a long vowel sound It starts with /e/ and moves to /ə/ It’s pronounced /eə/ /eə/ eəp t/ air /eər/ airport ... cấu "ea" phát âm /eə/ Examples Transcription Listen Meanings bear /beə(r)/ gấu pear /peə(r)/ trái lê bearish / beər wear /weə(r)/ mặc, đội, đeo swear /sweə(r)/ thề / "ei" phát âm /eə/ hay cáu...
 • 7
 • 247
 • 0

Diphthong /ʊə/ (Nguyên âm đôi /ʊə/) doc

Diphthong /ʊə/ (Nguyên âm đôi /ʊə/) doc
... ban giám khảo Identify the vowels which are pronounce / ə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm / ə/) "oo" phát âm / ə/ từ có âm tiết mà tận "r" Examples Transcription Listen Meanings boor /b ə(r)/ người ... Unit 20 Diphthong / ə/ Nguyên âm đôi / ə/ Introduction / ə/ is a long vowel sound It starts with / / and moves to /ə/ ... s ər/ I take a tour to Kualalumpur /a te k ə t ər tə K ələ'l mpə/ Will we be able to cure him, Doctor? /w l wi e bl tə kj ər h m d ktər/ Examples Examples Transcription Listen Meanings truer...
 • 5
 • 232
 • 0

Unit 13 Diphthong /eɪ/ Nguyên âm đôi /eɪ/ pdf

Unit 13 Diphthong /eɪ/ Nguyên âm đôi /eɪ/ pdf
... Identify the vowels which are pronounce / eɪ / (Nhận biết nguyên âm phát âm / eɪ /) "a" phát âm /eɪ/ + Trong từ có âm tiết có hình thức tận a+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning gate /geɪt/ ... phát âm /eɪ/ Examples Transcription Listen Meaning great /greɪt/ lớn, danh tiếng break /breɪk/ làm gãy, vỡ steak /steɪk/ miếng mỏng, lát mỏng breaker /breɪkə(r)/ sóng lớn "ei" thường phát âm /eɪ/ ... /laɪˈbreəriən/ người quản thư viện vegetarian /ˌvedʒɪˈteəriən/ người ăn chay "ai" phát âm /eɪ/ đứng trước phụ âm trừ "r" Examples Transcription Listen Meaning rain /reɪn/ mưa tail /teɪl/ đuôi train...
 • 5
 • 176
 • 0

Unit 14 Diphthong /aɪ/ Nguyên âm đôi /aɪ/ docx

Unit 14 Diphthong /aɪ/ Nguyên âm đôi /aɪ/ docx
... phát âm /aɪ/ nguyên âm cuối từ có âm tiết Examples Transcription Listen Meaning die /daɪ/ chết lie /laɪ/ nằm, nói dối pie /paɪ/ bánh nhân tie /taɪ/ thắt, buộc "ui" phát âm /aɪ/ từ có ui+phụ âm+ e ... Identify the vowels which are pronounce / aɪ / (Nhận biết nguyên âm phát âm / aɪ /) "i" thường phát âm /aɪ/ từ có âm tiết mà tận i+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning bike /baɪk/ cắn, ... kind /kaɪnd/ tốt bụng mind /maɪnd/ ý nghĩ, tâm trí silent /ˈsaɪlənt/ im lặng guide /gaɪd/ hướng dẫn guy /gaɪ/ chàng trai eye /aɪ/ mắt I /aɪ/ (đại từ nhân xưng my /maɪ/ (tính từ sở hữu) light...
 • 3
 • 146
 • 0

Unit 15 Diphthong /ɔɪ/ Nguyên âm đôi /ɔɪ/ potx

Unit 15 Diphthong /ɔɪ/ Nguyên âm đôi /ɔɪ/ potx
... lên, thang máy Identify the vowels which are pronounce / ɔɪ / (Nhận biết nguyên âm phát âm / ɔɪ /) "oi" "oy" thường phát âm /ɔɪ/ ...
 • 2
 • 142
 • 0

Diphthong /ə / (Nguyên âm đôi /ə /) pot

Diphthong /ə / (Nguyên âm đôi /ə /) pot
... pronounce / / (Nhận biết nguyên âm phát âm / /) “O” thường phát âm / / cuối từ Example Transcription Meaning go gə / no /nə / không ago / / trước mosquito /mə ski tə / muỗi potato /pə te tə / ... / ə / dù, thorough / θ rə / hoàn toàn, hoàn hảo stole /stə l/ khăn choàng vai bowl /bə l/ bát old / ld/ cũ, già roll /rə l/ cuốn, cuộn toe /tə / ngón chân no /nə / không go /gə / slow /slə / ... nặng “ou” phát âm / / Example Transcription Meaning soul /sə l/ tâm hồn dough /də / bột nhão mould /mə ld/ khuôn shoulder / ə ldə(r )/ vai gia cầm poultry / pə ltri/ “ow” phát âm / / Example Transcription...
 • 6
 • 138
 • 0

Unit 18 Diphthong /ɪə/ Nguyên âm đôi /ɪə/ doc

Unit 18 Diphthong /ɪə/ Nguyên âm đôi /ɪə/ doc
... đầu, chống cự với Identify the vowels which are pronounce / ɪə / (Nhận biết nguyên âm phát âm / ɪə /) "ea" phát âm /ɪə/ từ có nhóm ear Examples Transcription Listen Meanings tear /tɪə(r)/ nước ... uể oải, mệt mỏi dreary /ˈdrɪəri/ buồn tẻ, buồn rầu beard /bɪəd/ đương đầu, chống cự "ee" phát âm /ɪə/ đứng trước tận "r" từ Examples Transcription Listen Meanings beer /bɪə(r)/ bia cheer /tʃɪə(r)/...
 • 3
 • 191
 • 0

Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/ potx

Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/ potx
... chằm Identify the vowels which are pronounce / eə / (Nhận biết nguyên âm phát âm / eə /) "a" phát âm /eə/ từ có âm tiết mà tận "are" âm tiết từ "a" đứng trước "r" Examples Transcription Listen Meanings ... "ea" phát âm /eə/ Examples Transcription Listen Meanings bear /beə(r)/ gấu pear /peə(r)/ trái lê bearish /ˈbeərɪʃ/ hay cáu gắt wear /weə(r)/ mặc, đội, đeo swear /sweə(r)/ thề "ei" phát âm /eə/ Examples ... /ˈhɑːriːm/ hậu cung "ai" phát âm /eə/ đứng trước "r" Examples Transcription Listen Meanings air /eə(r)/ không khí fair /feə(r)/ công hair /heə(r)/ tóc pair /peə(r)/ cặp, đôi chair /tʃeə(r)/ ghế laird...
 • 3
 • 189
 • 0

Unit 20 Diphthong /ʊə/ Nguyên âm đôi /ʊə/ doc

Unit 20 Diphthong /ʊə/ Nguyên âm đôi /ʊə/ doc
... tourism /ˈtʊərɪzəm/ du lịch Identify the vowels which are pronounce /ʊə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm /ʊə/) "oo" phát âm /ʊə/ từ có âm tiết mà tận "r" Examples Transcription Listen Meanings boor /bʊə(r)/ ... thô lỗ moor /mʊə(r)/ buộc, cột (tàu thuyền) poor /pʊə(r)/ ngèo spoor /spʊə(r)/ dấu vết "ou" phát âm /ʊə/ Examples Transcription Listen Meanings tour /tʊə(r)/ du lịch tourist /ˈtʊərɪzəm/ du lịch...
 • 2
 • 352
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIITổng hợp VẬT LIỆU POLYURETHANENHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaQuy hoạch lưới điệnBài tập tình huống quản trị học 2Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênKinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhTái cấu trúc thị trường chứng khoánBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]Bộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập