130 bai ngu phap tieng anh split 3 3795

102 bai ngu phap Tieng Anh co ban - Oxford

102 bai ngu phap Tieng Anh co ban - Oxford
... adjective `-le' changes to `-ly':gentle * gently `-y' changes to `-ily':easy * easily `-ic' changes to `-ically':automatic * automatically `-ue' changes to `-uly':true * truly `-ll' changes to `-lly':full ... Unit 35 Comparison: basic forms Main points * You add `-er' for the comparative and `-est' for the superlative of one-syllable adjectives and adverbs * You use `-er' and `-est' with some two-syllable ... Some nouns ending in `-o' add `-s', and some add `-es' photo* photos piano* pianos hero* heroes potato* potatoes Nouns ending in a consonant and `-y' change to `-ies' country* countries lady* ladies...
  • 125
  • 1,259
  • 15

ngữ pháp tiếng anh lớp 3 cần nhớ

ngữ pháp tiếng anh lớp 3 cần nhớ
... very well (know) 30 .Dont forget a dictionary for me, Nam (buy) 31 .She was busy _ her homework (do) 32 .Thanks for _ me to the birthday party (invite) 33 .We cant go out ... 30 .My father often go to work by bike How _ 31 .His brother is ten years old How old 32 .Mary is 32 kilos heavy ... 10 33 .She will be fourteen years old next year When 34 .She is unhappy because she knows no one here Why _ 35 .My aunt...
  • 13
  • 140
  • 0

Ngữ pháp tiếng Anh 12 bài 3

Ngữ pháp tiếng Anh 12 bài 3
... school” She suggested him going to school 3. Câu hỏi lời nói trực tiếp: a Câu hỏi bắt đầu WHO, WHOM, WHAT, WHICH, WHERE, WHEN, WHY, HOW Chú ý : Đảo chủ ngữ lên trước động từ chính, bỏ trợ động ... it” He told me to it Eg 2: He said to me :" Telephone me, please " He asked me to telephone him Eg3: “Don't be late for the meeting tomorrow”, he said to them He told them not to be late for the ... what my name was Eg 2: “ Where does she live?” they said to me They asked me where she lived Eg 3: “ Why did you go to school late?” he said to me He asked me why I had gone to school late b.Câu...
  • 5
  • 72
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: IUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HACH TOAN KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 43 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEN TRO ODA CUA NHAT DANH CHO VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC TIEM NANG DU LICH TAI VAN LONG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH TRONG NGHANH THEP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN VE FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH NGHANH CO KHI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFChiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo (năm 938) lịch sử 4IUH EU ASEAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng tại ngân hàng công thương Việt namIUH CHONG BAN PHA GIA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHTrắc nghiệm Markrting căn bản theo từng chương Có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập