22925 if clause test

if clause- soan ky

if clause- soan ky
... clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if đặt ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 628
 • 23

if clause

if clause
... main clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 291
 • 11

IF CLAUSE

IF CLAUSE
... vào ngày mai Câu điều kiện thứ - If if not: Trong câu điều kiện, bạn không luôn sử dụng 'if' 'if not' Bạn sử dụng 'provided that' 'so long as' thay cho 'if' If you put down the gun, I won’t call ... I won’t call the police = (Provided that trang trọng if ) Nếu anh bỏ súng xụống, không gọi cảnh sát Bạn sử dụng 'unless' thay cho 'if not' If you don't put the gun down, I'll call the police = ... ràng I'm not feeling very well If it rains tomorrow, I’ll stay at home Tôi cảm thấy không khỏe Nếu trời mưa vào ngày mai, nhà I'm feeling fine and I've got a car If it rains tomorrow, I might...
 • 2
 • 280
 • 6

IF CLAUSE CUC HOT

IF CLAUSE CUC HOT
... D had done – would not be 24 If only I _ him now A see B saw C have seen D seen ’ 25 If I _, I ll let you know A am staying B will stay C stay D would stay 26 If only I _ you wanted to invest ... to take the bus.” “ _, we would have picked you up.” A Had we known B If we have known C We had known D If we did know 31 If I _ as young as you are, I _ in a boat round the world A were- would ... trouble over the years A Had I known B Did I know C If I know D If I would know 47 Do you think there would be less conflict in the world if all people _ the same language? A spoke B speak C...
 • 4
 • 163
 • 0

ôn tập if clause

ôn tập if clause
... > CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF > > > Đễ chuyễn câu so, because, câu bình thường sang câu If, cần phải ý số lưu ý sau • Thực việc lùi ... viết tiếp sau, bỏ BECAUSE • • Thực theo công thức If (tùy theo dạng 1, mà viết) **Ex1: I don’t have any motorbike, so I have to walk to university If I had any motorbike, I would not have ... to walk to university **Ex2: He was beaten by the dog because he had teased the dog before If he had not teased the dog before, he would not have been beaten by the dog ...
 • 2
 • 336
 • 8

Gián án If clause exercise (st)

Gián án If clause exercise (st)
... Please not go out if it……………… a rain b rains c rained d raining 60 If you ……………me with this exercise, I will the same for you one day a helped b would help c help d will help 51 If you listen to ... you won’t pass the final exam a unless b if c if not d without 62 If the weather………….fine, we will go on a picnic a is b were c would be d will be 63 If he………………….harder, the results will be ... ………….that coat if I were you a wouldn’t buy b didn’t buy c don’t buy d won’t buy 70 If you didn’t this, you ……………punished a are b will be c would be d should be Exercise 3: Identify the one that...
 • 10
 • 299
 • 0

Bài tập if clause

Bài tập if clause
... (find) …………………………………… out what’s happening 27 If we (live) ……………………………… in a town, life would be better 28 We (phone) …………………………………… you if we have time 29 If I won the lottery, I (give) ……………………………… ... Helen isn’t here If she (be) ………………………… here, she (know) ………………… what to 25 If she (come) ……………………………… late again, she (lose) ……………………………her job 26 I (let) …………………………… you know if I (find) …………………………………… ... …………………………………… a pity if she married Fred II/ Viết lại câu He can’t go out because he has to study for his exam => If …………………………………………………………… She is lazy so she can’t pass the exam If …………………….…………………………………………...
 • 2
 • 921
 • 64

Câu điều kiện - If clause pot

Câu điều kiện - If clause pot
... 2 Điều kiện thực (điều kiện thực hay điều kiện dạng II, III) Câu điều kiện thực dùng để diễn tả hành động trạng thái xảy xảy tình đặt câu khác với thực tế xảy xảy Câu điều kiện thực thường ... động từ không sử dụng với if mệnh đề điều kiện câu điều kiện, nhiên có số ngoại lệ sau: • If you (will/would): Nếu … vui lòng Thường dùng yêu cầu lịch Would lịch will If you will/would wait for ... qua chợ có lẽ mua cho em trứng) • If was/were to… Diễn đạt điều kiện thật tưởng tượng Nó gần giống câu điều kiện thật If our boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would...
 • 13
 • 139
 • 2

review if clause type 1,2

review if clause type 1,2
... FORM OF IF CLAUSE (TYPE & 2)” IF CLAUSE MAIN CLAUSE TYPE IF S + V (S, ES) + O S + WILL/ CAN/ MAY + V +O TYPE IF S + V2, ED + O S + WOULD/ COULD/ MIGHT + V +O EX: If he isn’t busy, he ... be If I _ a flower, I _a sunflower a were / would be b am / will be c were / will be If I _ a cloud, I _a warm cloud a am / will be b were / would be c were / will be What _ if ... his bicycle c would repair his bicycle If she had enough time, she _ a would feed the dog b will feed the dog c feed the dog Choose the correct answer: If I _ a bird, I _a white pigeon...
 • 6
 • 109
 • 0

Bài tập về mệnh đề If clause

Bài tập về mệnh đề If clause
... his cough if he (not smoke) ……………so much 10 If someone (give) …………….you a boat what you (do) …………… ? 11 Water (freeze) …………… if the temperature falls below zero 12 I (warn) ………… you if I had seen ... He always says hello if he (see) ………… you 14 What would you if he (resign) …………… tomorrow? 15 I wouldn’t have been so upset if Judy (write) ……………… to me earlier 16 Shout if you (see) ………… anything ... 17 The engine starts if you (turn) …………… this key 18 If he weren’t so bad-temperature, his wife (not leave) …………….him so soon after the marriage 19 What (you / say) ………………… .if I offered you a job?...
 • 10
 • 1,022
 • 29

RELATIVE VÀ IF CLAUSE

RELATIVE VÀ IF CLAUSE
... THE VERBS IN THE BRACKET If he ( study )……………………….hard , he ‘ll get a scholarship If to day were Christmas day, the children ( receive )…………………….toys from Santa Clause If it ( be )……………………….fine ... flowers in the back yard If I ( be )……………………….an astronaut, I would observe the Earth from the Moon If I ( have )……………………….enough money , I’ll take a trip to Ha Noi If the children finish their ... games on TV If the road were prepaired, there ( not be )……………………….such an accident It’s raining now You ( get )……………………….wet if you don’t wear your raincoat She’s a little bit lazy If she ( work...
 • 2
 • 87
 • 0

VIẾT LẠI CÂU VỚI IF CLAUSE

VIẾT LẠI CÂU VỚI IF CLAUSE
... man would live in darkness  If II/ Implied Conditional: If If I were stronger, I could bring the TV  Were _ If the referee had seen the ...  If _ _ If I didn’t win the lottery, I am not rich now  If _ _ She wasn’t born in the US and she need a visa now to work here  If ... the table  If 18 In the snowy weather we don’t go to school  If 19 Make me some coffee, and I’ll give you one of my biscuits  If ...
 • 12
 • 868
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu Quy trình đào tạoTỔNG hợp các đề THI HSG TOÁN 9Luyện nói phát âm l n lớp 1CÔNG THỨC các bài tập về đa GIÁCCâu hỏi trọng tâm phần phân tửHợp đồng liên kết đào tạoPhân tích câu về cú pháp dựa vào thuộc tính kết trị của từ (Trên cứ liệu câu động từ tiếng Việt) (LA tiến sĩ)Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay) (LA tiến sĩ)FILL IN GAPS GRADE 12Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục (LA tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Học thuyết hình thái kinh tế xã hội ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhKhoa học công nghệ là lực lượng sản xuất hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại VIC tại thị trường hai tỉnh nghệ an hà tĩnh tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của một số quần xã rừng trồng ở khu vực Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)câu hỏi trắc nghiệm tiếng anhNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức ở các bệnh viện cấp tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập