Giáo án phụ đạo ANH 11 HK 2

Giáo án phụ đạo anh 11 từ tuần 29

Giáo án phụ đạo anh 11 từ tuần 29
... farewell party cheerfully  Tổ trưởng kí duyệt tuần 29 17/03/2014 Hứa Thị Hoài Thanh Lê Hồng Phong High School 40 Extra- English Lesson Plan 11 – 2nd term Teacher: Trần Thị Hồng Thắm WEEK 30th ... baby whom 29. whom John loves a Mary was b Mary is c It is Mary d It was Mary 30. that the countryside is most beautiful Lê Hồng Phong High School 38 Extra- English Lesson Plan 11 – 2nd ... spacecraft went to the moon before manned spacecraft did T Apollo 11 was the first manned spaceship to go to the moon T Apollo 11 was damaged in the blast F All of the American astronauts on the...
 • 21
 • 527
 • 0

Giao an phu dao anh 7

Giao an phu dao anh 7
... the open D Miss Thanh: Good morning .? Duong: My names Duong Miss Thanh: ? Duong: Its Tran Miss Thanh :.? Duong: Im eleven Miss Thanh: .? Duong: I live in Dong Quan Miss Thanh: to school? Duong: ... a.Mr Tan works ( many ) hours than my father b Summer is the ( long ) vacation c.Vnese ss have ( few ) vacations than A ss d.He drinks ( little ) milk than me e.Christmas is one of the( important) ... up the s.p - Ans Ts qs - Write down Trờng THCS Bố Hạ Giáo án phụ đạo HS yếu anh Năm học 2009- 2010 Date of teaching: Lesson 4: At home A.The aims and requests 1.Aims:-Help SS review and use vob...
 • 9
 • 1,785
 • 68

giao an phu dao anh 6

giao an phu dao anh 6
... like an ice- cream hundred dong Thu needs two bottles of lemonade What would you like for lunch? Ex 6/ 101 store needs half some How much wants Can anything How many 10 thousand Answers Mrs Thanh ... ®¹o Anh 20 - 20 Ex 6/ 98 - help/ I would like/ you are/ How much Mai wants some noodles and some Coca- cola She wants a bowl of noodles She wants a glass of Coca- Cola They are five thousand ... the canteen Ex 1/99 1.b c b a b b a 8.b Ex 2/ 99 some any an- a any some some- an Ex 4/100 1- d, 2- c, 3- e, 4- a, 5- g, 6- b, 7- h, 8-f Ex5/ 101 Do you like noodles? A sandwich is one thousand...
 • 15
 • 307
 • 8

Giáo án phụ đạo Toán 11 đầy đủ chi tiết

Giáo án phụ đạo Toán 11 đầy đủ chi tiết
... 12x11 ) + 2012(1 − x + x11 )2 011. (−1 + 11x10 ) ð cho ti n ta kí hi u f (x) = a + a1x + + a n x n (v i n = 12×2 011 = 24132) H s c a s h ng ch a x đa th c f(x) a1 = f '(0) = 2 011 − 2012 = −1 1! Do ... x2 = , x1x = Lúc ta có 3 2m 11 2m 11 2 y ( x1) = x1 – 2x1 + mx1 +1 = (3x1 − 4x1 + m)( x1 − ) + ( − )x1 + = ( − )x1 + (do 3x1 − 4x1 + m = 0) 9 9 2m 11 31 2m 11 2m 11 31 y(x2 ) = ( − )x2 + Do ... 35 Ph đ o Tốn 11 36  m + >    −2 m − m + ≤ −∞ -1 x  m + > + g’(x)  ⇔   −2 m − m + > g(x)   11  11m − ≥  -1  m >0    m + T b ng bi n thiên ta đư c : m ≥  11 m ≥ 4 ⇔ ⇔...
 • 82
 • 1,243
 • 19

Giáo án phụ đạo toán 11 đầy đủ

Giáo án phụ đạo toán 11 đầy đủ
... Ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c c¬ b¶n(Mơc1) 6, 7, 8: ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c c¬ b¶n 11 Ngµy so¹n: 15/09/2007 Líp d¹y: 11B8, 11B9, 11C A Mơc tiªu VỊ kiÕn thøc: - N¾m ®ỵc c¸ch gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c ... ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c thêng gỈp (Mơc 1) 22 TiÕt 11, 12, 13,14: Mét sè ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c thêng gỈp Ngµy so¹n: 27/09/2007 Líp d¹y: 11B8, 11B9, 11C A Mơc tiªu VỊ kiÕn thøc: - N¾m ®ỵc ph¬ng ph¸p ... h¬n Sau ®ã ¸p dơng quy t¾c céng + C©u t¬ng tù nh bµi tËp còng cè 48 Ngµy so¹n: 01 /11/ 2007 Líp d¹y: 11B8, 11B9, 11C TiÕt 25 Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cò Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng cđa GV Tãm t¾t...
 • 135
 • 2,011
 • 14

giáo án phụ đạo toán 11 kì 1 mới nhất

giáo án phụ đạo toán 11 kì 1 mới nhất
... chuyển giao kiến thức (2’) - ơn quy tắc cơng quy tắc nhân 12 Ngày soạn: 01/ 10/2 015 Ngày dạy : 05 /10 /2 015 -11 A3 Tiết 7;8 08 /10 /2 015 -11 A2 ,11 A4 QUY TẮC ĐẾM I Mục tiêu Kiến thức, kĩ → Đối với học sinh ... C2xx− +11 kiến thức x 1 9, Ax +1 + Cx +1 = 14 ( x + 1) 10 , Ax2 1 − C1x = 79 Hoạt động củng cố, tập, chuyển giao kiến thức (5’) Củng cố (1 ) nhắc lại nội dung 2.bài tập (2’) Giải phương trình 17 11 , ... thức : (2’) - ơn tập cách giải phương trình bậc sinx cosx Ngày soạn:26/09/2 015 Ngày dạy : 30/09/2 015 -11 A3 ,11 A4 02 /10 /2 015 -11 A2 Tiết 5;6 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN I Mục tiêu Kiến thức, kĩ →...
 • 35
 • 121
 • 0

BỘ GIÁO ÁN PHÙ ĐẠO TOÁN 11 HỌC KÌ I NĂM 2015 2016

BỘ GIÁO ÁN PHÙ ĐẠO TOÁN 11 HỌC KÌ I NĂM 2015 2016
... thơng qua việc viết cơng thức nghiệm PTLG II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án - Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: - SGK, ghi - Ơn tập cách gi i PTLG III.HOẠT ĐỘNG ... việc vận dụng hai qui tắc đếm II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án - Đồ dùng dạy học, pp g i mở,vấn đáp… 2.Chuẩn bị học sinh: - SGK, ghi - Ơn tập kiến thức hai ... toán học cách lôgic hệ thống II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án - Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: - SGK, ghi - Ôn tập kiến thức học qui tắc đếm, hoán vò,...
 • 44
 • 115
 • 1

Giáo án phụ đạo tiếng anh 11

Giáo án phụ đạo tiếng anh 11
... Vi danh t khụng m c, dựng the nu núi n mt vt c th, khụng dựng the nu núi chung Ex : Sugar is sweet (Ch cỏc loi ng núi chung) The sugar on the table is from Cuba (C th l ng trờn bn) - Vi danh ... ng viờn núi chung) Sau õy l mt s trng hp thụng dng dựng The theo quy tc trờn: ã The + danh t + gii t + danh t: The girl in blue, the Gulf of Mexico ã Dựng trc nhng tớnh t so sỏnh bc nht hoc only: ... thi gian xỏc nh (thp niờn): In the 1990s ã The + danh t + i t quan h + mnh ph: The man to whom you have just spoken is the chairman ã The + danh t s ớt tng trng cho mt nhúm thỳ vt hoc vt: The...
 • 62
 • 954
 • 3

Giáo án phụ đạo tiếng anh 11 cơ bản

Giáo án phụ đạo tiếng anh 11 cơ bản
... is………………………………………………………………………………………………… AnswerKeys: Hoa Da High School Giao án phụ đạo 11CB Exercise 1: hobby Exercise 2: occupied playing Exercise 3: 1.B 2.A 11. A 12.B Exercsie 4: collector 3.admire Học kỳ II 4.accompany ... 2.D 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A Exercise2: 1.C 2.D 3.A 4.B 5.B Hoa Da High School 8.C 9.A 10.D Giao án phụ đạo 11CB Học kỳ II II.WRITING Exercise 1: Use the words given to make up meaningful sentences ... reading novels Especially, I am interested in reading funny stories Hoa Da High School Giao án phụ đạo 11CB Học kỳ II Exercise 2: My hobby is collecting stamps I have been collecting both local...
 • 16
 • 3,262
 • 7

Giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 full

Giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 full
... lưu ý điểm sau: - Khi danh từ mà bổ nghĩa danh từ riêng - Khi danh từ mà bổ nghĩa tính từ sở hữu (my, his, her, their) - Khi danh từ mà bổ nghĩa la danh từ với this , that, these, those III MỘT ... danh từ danh từ xác định Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful (Non-defining relative clause) Note: để biết dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý điểm sau: - Khi danh ... -4 DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Khi lời nói trực tiếp lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật với danh động từ (V-ing) theo sau...
 • 44
 • 2,575
 • 25

giáo án phụ đạo vật lý 11

giáo án phụ đạo vật lý 11
... 2008-2009 Giáo án phụ đạo Vật 11 GV: Ngơ Thị Thanh Q ∆ i L ∆i b/ E - L = (R+r)I → =0 ∆ t R + r ∆t b/ t = ? I = 0,2A Tuần 27 Ngày soạn KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I MỤC TIÊU - Vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng ... khúc xạ ? Trường PT - DTNT Tỉnh 19 Năm học 2008-2009 Giáo án phụ đạo Vật 11 GV: Ngơ Thị Thanh Q Vận tốc ánh chân khơng 3.108m/s Vận tốc ánh sáng kim cương 1,24.108m/s Tính chiết suất kim cương ... học 2008-2009 Giáo án phụ đạo Vật 11 GV: Ngơ Thị Thanh Q d = l − d '1 = 70 -180 = - 110 cm → d’2 =  d' k = −  d  d2 f2 = - 11cm d2 − f2  d '1  1  −  d  = ảnh chiều vật    Muốn...
 • 28
 • 1,398
 • 28

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)
... hợp chuỗi aa * Prôtêin: - Chức cấu trúc: thành phần cấu tạo chất nguyên sinh, hợp phần quan trọng xây dựng nên bào quan màng sinh chất - Xúc tác trình TĐC: trình TĐC diễn qua nhiều phản ứng hóa ... động sinh lí tế bào thể biểu thành tính trạng * chất: - Trình tự Nu AND quy định trình tự Nu mARN - Trình tự Nu mARN quy định trình tự aa phân tử prôtêin - Prôtêin tham gia vào hoạt động sinh ... mạch AND mẹ mạch đợc tổng hợp - Nguyên tắc tổng hợp: + Khuôn mẫu : ADN + Bổ sung : A- T, G- X + Bán bảo toàn Câu 4: Quá trình tổng hợp ARN - Mạch khuôn AND - Khi bắt đầu tổng hợp Gen tháo xoắn...
 • 5
 • 497
 • 17

giao an phu dao tang tiet 11

giao an phu dao tang tiet 11
... bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ khác màu Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để lấy: a Được viên bi xanh viên bi đỏ b Được viên bi xanh c Khơng lấy viên bi xanh d Lấy viên bi xanh Bài Một lớp ... tăng hay giảm ta thực theo hai cách : C1: Lập tỷ số An= un+1-un Nếu An >0 dãy tăng , An 0) C2 : Lập tỷ số : An = un Nếu An >1 dãy số dãy tăng , nhỏ dãy số dãy giảm 4>Dãy ... (SBC) b)Tìm giao điểm I đường thẳng SO với mặt phẳng (P) giao điểm K đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định giao tuyến mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) mặt phẳng (SDC) d)Xác định giao điểm...
 • 27
 • 251
 • 3

giáo án phụ đạo ngữ văn 11

giáo án phụ đạo ngữ văn 11
... nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa, Lòng q dợn dợn vời non nước, Khơng khói hồng nhớ nhà” Bùi Công Quân Giáo án phụ đạo 11 Một nhìn xa vời đến phía chân trời Cánh chim chở nặng bóng chiều “nghiêng cánh ... tài văn chương? +ThĨ hiƯn quan niƯm vỊ tµi n¨ng (tµi th¬) Nhµ th¬ nãi ®ỵc nhiỊu tµi n¨ng cđa m×nh mét c¸ch tù nhiªn, qua c©u Bùi Công Quân Giáo án phụ đạo 11 Ý thức cá nhân? +Quan niệm nghề văn? ... Thao tác lập luận :Phân tích,so sánh • Phạm vi tư liệu:tác phẩm “Xuất dương lưu biệt” C/Lập dàn ý: Giáo án phụ đạo 11 -Cần dẫn dắt để giới thiệu đề nào? +Về văn chương Phan Bội Châu? MỞ bài:...
 • 17
 • 1,915
 • 76

Xem thêm

Từ khóa: giao an phu dao anh 7 hoc ki 2giao an phu dao anh 8 2 cotgiáo án phụ đạo anh 7giao an phu dao anh 8giao an phu dao toan 11giáo án phụ đạo anh văn 7giáo án phụ đạo toán 9 kì 2giáo án phụ đạo toán 7 kì 2giáo án phụ đạo anh văn 9giáo án phụ đạo văn 9 kì 2giáo án phụ đạo toán 11 cơ bảngiao an phu dao toan 11 ncgiáo án phụ đạo văn 8 kì 2giáo án phụ đạo anh văn lớp 6giao an phu dao toan 8 ki 2Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)Xây dựng truyền thông cổ động cho bia Sapporo năm 2017Xây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH Vico
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập