Đảo ngữ trong câu điều kiện

Đảo ngữ trong câu điều kiện

Đảo ngữ trong câu điều kiện
... -> Đáp án phải đáp án D *** Tóm lại: Câu điều kiện loại 1: dùng Should đảo ngữ Câu điều kiện loại 2: dùng Were đảo ngữ Câu điều kiện loại 3: dùng Had đảo ngữ ... table > Were they stronger, they could lift the table * Như câu > chọn đáp án C * TRONG CÂU ĐK LOẠI 2, NẾÚ TRONG CÂU CÓ WERE THÌ ĐẢO NGỮ LÊN TRƯỚC, CÒN KHÔNG CÓ THÌ MƯỢN "WERE" VÀ DÙNG "TO V1" ... they were stronger, they could lift the table Ở người ta dùng đảo ngữ, câu ĐK loại phải dùng "Were" đảo chủ từ sau Ex: If they were stronger, they could lift the table > Were they stronger, they...
 • 3
 • 138
 • 0

Ngữ pháp Câu Điều Kiện Conditionals AND IF sentences

Ngữ pháp Câu Điều Kiện Conditionals AND IF sentences
... càng: more and more long adj/adv less and less Eg: My lessons get more and more difficult less and less The storm became more and more violent The story gets more and more interesting Life is becoming ... Dùng câu ớc thực tại: I wish = If only Eg2: Now she is bad at English She wishes she were good at English = If only she were good at English thể giả định khứ * Trong câu điều kiện thực Eg3: - If ... the seaside then * Dùng câu điều kiện thực khứ: Eg8: If I had had time last summer, I should have taken a long vacation * Trong câu As if/ As though: Eg9: He looked as if he had seen ghosts LECTURER:...
 • 36
 • 582
 • 6

Báo cáo " Quan hệ giữa hai mệnh đề trong câu điều kiện tiếng Việt " pptx

Báo cáo
... Các kiểu quan hệ ngữ nghĩa hai mệnh đề câu điều kiện tiếng Việt Quan hệ hai mệnh đề phát ngôn điều kiện có vai trò quan trọng biểu đạt điều kiện Sự diện giới từ điều kiện (điển hình tiếng Việt) ... không thấy có mối liên hệ hai mệnh đề này, mặt logic câu hoàn toàn tiêu chuẩn, theo câu điều kiện sai mệnh đề trước mệnh đề sau sai Vậy hai mệnh đề câu điều kiện quan hệ với nào? Chúng cho ... đặt câu hỏi có liên quan đến mối quan hệ tiền ước diễn đạt mệnh đề điều kiện với hệ diễn đạt mệnh đề chính, mối quan 113 hệ mang tính nhân Về chất, quan hệ nhân hai mệnh đề câu không khác với câu...
 • 9
 • 218
 • 0

Tài liệu Câu điều Kiện đảo Ngữ, Câu điều Kiện ẩn doc

Tài liệu Câu điều Kiện đảo Ngữ, Câu điều Kiện ẩn doc
... Trường hợp 2: Câu điều kiện ẩn loại câu điều kiện (hiện có thật, không thật, khứ không thật) - Trong câu điều kiện ẩn, đủ hai mệnh đề (mệnh đề điều kiện mệnh đề kết quả) Một câu điều kiện ẩn thường ... FORMER EMPLOYER -> Đảo ngữ: WERE I TO OFFER YOU A JOB, I WOULD NEED A STRONG RECOMMENDATION FROM YOU FORMER EMPLOYER + Bình thường: IF THAT SHOULD HAPPEN, I'D BE READY FOR IT -> Đảo ngữ: SHOULD...
 • 3
 • 1,542
 • 41

Câu điều kiện đảo ngữ, câu điều kiện ẩn anh văn THPT potx

Câu điều kiện đảo ngữ, câu điều kiện ẩn anh văn THPT potx
... READY FOR IT -> Đảo ngữ: SHOULD THAT HAPPEN, I'D BE READY FOR IT * Trường hợp 2: Câu điều kiện ẩn loại câu điều kiện (hiện có thật, không thật, khứ không thật) - Trong câu điều kiện ẩn, đủ hai mệnh ... HAPPEN IF I TOLD YOU THE TRUTH?) Một số vấn đề cần lưu ý CÂU ĐIỀU KIỆN Lược bỏ if: - Có thể lược bỏ if câu điều kiện phải dùng hình thức đảo ngữ Ví dụ:  If somebody asks me, please tell them I ... không thật, khứ không thật) - Trong câu điều kiện ẩn, đủ hai mệnh đề (mệnh đề điều kiện mệnh đề kết quả) Một câu điều kiện ẩn thường dùng đến từ cụm từ sau: WITH, WITHOUT, OTHERWISE, IF SO, IF NOT,...
 • 5
 • 465
 • 3

cau dieu kiendao ngu

cau dieu kien và dao ngu
... Because she missed the bus, she was late Trường THCS Chùa hang II If Peter doesn't study hard, so he can't get good marks If My sister is absent from her class because ... live in Australia now, they would go swimming IV BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài tập 1: Viết lại câu sau dựa vào từ cho sẵn: I'll buy a new hat I'll give it to you If Today isn't Sunnday The...
 • 5
 • 261
 • 6

(NGỮ PHÁP) ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN - MẸO THI TOEIC

(NGỮ PHÁP) ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN - MẸO THI TOEIC
... Câu điều kiện loại 1: dùng Should đảo ngữ Câu điều kiện loại 2: dùng Were đảo ngữ Câu điều kiện loại 3: dùng Had đảo ngữ ...
 • 2
 • 221
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa của các kiểu câu điều kiện trong tiếng Việt Bản tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa của các kiểu câu điều kiện trong tiếng Việt Bản tóm tắt
... đặt vấn đề " Nghiên cứu đặc điểm hình thức ngữ nghĩa cúa kiểu câu điều kiện tiếng Việt" Đâ y Cỏn trình ngôn ngữ hoc lý thuyết, ngôn ngữ nghiên cứu tiếng Việt Chuyên luận ứng dụng cách quy mô xuyên ... cảu điều kiện tiếng Việt Cấu trúc cáu điều kiện tiếng Việt 1.1 Trong tiếng Việt có cấu trúc câu xem có tính diéu kiện? Theo quan niệm câu điều kiện, cấu trúc câu điều kiện ồm hai phần: mệnh đề điều ... yếu tố hình thức ngữ dụng tham gia vào việc biểu đạt ý nghĩa điều kiện Cu hon chuy ên luân cố gắng giải đáp câu hỏi sau: - Câu điều kiện gì? - Trong tiếng Việt, kiểu câu coi có ý nghĩa điều kiện? ...
 • 16
 • 415
 • 1

Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh
... từ did) lưu ý :trong cách chủ ngữ phải danh từ đảo ngữ được, đại từ không đảo ngữ Ví dụ: Here came the bus Nhưng chủ từ đại từ không Here it came (không đảo came trước ) 3) Đảo ngữ câu điều kiện ... school if I should go = Should I go [Tiếng Anh 9] - Ôn lại Câu hỏi đuôi (Tag question) Như bạn học học lớp biết Hk1 lớp ta học dạng câu hỏi đặc biệt tiếng anh - Câu hỏi đuôi (Tag question) Nay ... tiếng anh - Câu hỏi đuôi (Tag question) Nay ôn tập lại Câu hỏi đuôi dạng câu hỏi thông dụng tiếng Anh Mặc dù câu trả lời giống câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa...
 • 4
 • 3,298
 • 123

CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH

CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH
... vậy) (Sự thật trời mưa) VI CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN KHÁC: Trong trình học giao tiếp bạn thấy câu điều kiện KHÔNG PHẢI lúc tuân theo quy tắc định Vd: câu điều kiện có biến thể khác Ex: If you meet ... nhận vị trí giáo sư trường đại học ngoại quốc) IV CÂU ĐIỀU KIỆN VỚI "WOULD RATHER": Loại câu chủ ngữ: Loại câu dùng would rather (than) loại câu diễn tả mong muốn hay ước muốn người chia làm ... không thể) Điều kiện thực Động từ mệnh đề sau wish chia QKĐ, to be phải chia WERE tất Ex: I wish that I had enough time to finish my homework Ước có đủ thời gian để hoàn thành tập nhà Điều kiện thực...
 • 7
 • 959
 • 42

Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh ppt

Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh ppt
... abroad to improve my English a will go b should go c would go d should have go to III/ Viết lại câu He can’t go out because he has to study for his exam => If………………………………………… ……… She is lazy so ... abroad to improve my English a will go b should go c would go d should have go to III/ Viết lại câu He can’t go out because he has to study for his exam => If……he didn't have to study for his...
 • 6
 • 2,990
 • 138

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện
... chiiu cao khoang 2,0m chdn,sau xuong mit bai, ap dyng d nhthig khu vyc biin tiin, bai khdng on dinh bii xdi theo mua, 1.2.2.2 Banh gia on dinh chSn khay a) Qua thuc ti Qua si iidu quan \j, theo ... 1994 Day la cong trinh thir nghiem, cua Vu Phong chdng IG lut va QuanJy dS diSu (hiSn la Cue Quan ly de diSu va Phong chdng lut bao) Qua bao nam 2005, cong trinh van on dinh Hinh 1-5 Cau kien be ... Dinh va Ha TTnh Qua can bao nam 2005, hau het cac cau kien dang deu on dinh Hinh 1-6 Cau ki^n be tong lien kit 02 chieu 1.2.1.2 Bank gia cac dang ket cau bao v6 mai a) Qua thuc ti: Qua thyc ti eon...
 • 77
 • 258
 • 0

CÁC LOẠI câu đảo NGỮ TRONG TIẾNG ANH

CÁC LOẠI câu đảo NGỮ TRONG TIẾNG ANH
... country 11 Đảo ngữ với câu điều kiện a, Câu đk loại 1: If clause = should+S+V Should she come late she wil miss the train should he lend me some money I will buy that houseb, Câu đk loại 2:If ... lost my key till I got home = Not until/ till I got home did I know that I had lost my key 10 Đảo ngữ với No where+ Au+ S+V No where in the VN is the cenery as beautiful as that in my country ... crashed into a tree -> So… There is so much uncertainty that I will not invest my money -> Such… Đảo ngữ với until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V I won't come home till 10 o'clock =Not...
 • 3
 • 887
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đảo ngữ trong câu điều kiệncấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiệnđảo ngữ trong câu điều kiện loại 1đảo ngữ với câu điều kiện loại 2bài tập đảo ngữ với câu điều kiệnđảo ngữ với câu điều kiện loại 3đảo ngữ của câu điều kiện loại 2đảo ngữ của câu điều kiện loại 1đảo ngữ với câu điều kiệnđảo ngữ của câu điều kiệncấu trúc đảo ngữ của câu điều kiệnđảo ngữ với should trong câu điều kiệnngữ pháp câu điều kiện trong tiếng anhngữ pháp câu điều kiệnngữ pháp câu điều kiện hỗn hợpThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao họcChiến lược 7 bước để chinh phục bất kỳ khách hàng nàoVAI TRÒ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG HOẠT ĐỘNG SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTiểu luận môn xử lý tình huống chính trị xử lý điểm nóng chính trị xã hội tại huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình năm 1997 từ lý luận đến thực tiễnquan niệm của i kant về vật tự nó trong phê phán lý tính thuần túy tiểu luận cao họctieu luan tac pham mac lenin phê phán lao động và phân phối sản phẩm của lao động trong tác phẩm “phê phán cương lĩnh gô ta” tiểu luận cao họcTài liệu bồi dưỡng chức danh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảngtieu luan chính trị và phát triển xã hội con đường phát triển theo định hướng XHCN ở nước taGiáo án LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC trường Mầm non mẫu giáoNâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ tổ dân phố bản phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu giai đoạn 20172020De cuong on tap mon TTHCMTăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 20162020Chuyên đề NCKH 20162017: Nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật tấn công bằng chân đối với môn võ thuật Công an nhân dân cho học viên Trường Đại học PCCCĐảng bộ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2000 đến năm 2010Entrepreneurship 10th by hisrich peters mcgrawhill250 câu trắc nghiệm về từ vựng ôn thi THPT quốc gia 2017 môn tiếng anhNghiên cứu thiết lập mô hình thủy văn kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba Tiếng AnhBusiness data communications 5e by stallings chapter 02Business data communications 5e by stallings chapter 04Business data communications 5e by stallings chapter 05
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập