KĨ THUẬT ĐIỀU CHẾ VÀ XỬ LÍ TÍN HIỆU TRONG CÔNG NGHỆ ADSL

Tài liệu luận văn tốt nghiệp "Thực hiện thuật điều chế đa tần rời rạc DMT cho công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL" doc

Tài liệu luận văn tốt nghiệp
... ri rc DMT cho cụng ngh ng dõy thuờ bao s bt i xng ADSL Vòng dây thuê bao ụi dõy xon Hình 2.2: Mạch vòng đờng dây thuê bao Ngy chỳng ta ó quỏ quen thuc vi ụi dõy ng gm hai si xon vo c s dng cho ... G .DMT, G.992.2 hay G.Lite thc t cú ph lc, mt ph lc cho FDD, mt cho EC v mt cho TDD cỏc Modem ADSL SV: Cự Th Hnh - Lp T2 C1A 28 Thc hin k thut iu ch a tn ri rc DMT cho cụng ngh ng dõy thuờ bao ... vũng thuờ bao v nhiu trờn mch vũng thuờ bao SV: Cự Th Hnh - Lp T2 C1A Thc hin k thut iu ch a tn ri rc DMT cho cụng ngh ng dõy thuờ bao s bt i xng ADSL Chng III: Cụng ngh ng dõy thuờ bao s bt...
 • 93
 • 348
 • 1

Nghiên cứu xây dựng mô hình tín hiệu tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xửtín hiệu trên công nghệ DSP

Nghiên cứu xây dựng mô hình tín hiệu và tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xử lý tín hiệu trên công nghệ DSP
... tàn 52 Hình 7.48; Mach làp ràp cùa bo diéu che ASK 53 Hình 7.49: Board DSP 56307 EVM 54 Hình 7.50: Mò hình thuc nghiém su dung bò Igc EFCOP 54 Hình 7.51 : Dàp ùng xung 55 Hình 7.52: Mò hình thuat ... bò Igc thòng thàp 55 Hình 7.53; Tin hiéu dàu vào vói f = 762.929Hz 56 Hình 7.54; Tin hiéu dàu vào vói f ^ 2,89503H2 - 65 Hình 7.55; Tin hieu dàu vào vói f = 3,22135Hz 57 Hình 7.56; Dàp ùng tàn ... chàc càc vàn de co bàn thòng tin lién lac, tu dò di vào xày dung mò hình tin hiéu va tap àm dai song mét phuc vu cho thù nghiém He xù ly tin hieu trén còng nghe DSP 7.2 Tóng quan va càc vàn de...
 • 79
 • 130
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mô hình tín hiệu tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xửtín hiệu trên công nghệ DSP tt

Nghiên cứu xây dựng mô hình tín hiệu và tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xử lý tín hiệu trên công nghệ DSP tt
... tài: Nghién cù*u xày dyng mó hình tin hieu va tap àm dai song mét phuc vu cho thir nghiém he xù" ly tin hieu trén cong nghe DSP Ma sé: Q C - - Chù nhiém de tài: Chur Vàn An Co quan chù tri: Dai ... tài Danh muc càc bang so liéu Danh muc càc hình Tom tàt càc két qua nghién cùu chinh cùa de tài o Bào cào tòng két 7.1.Dàtvàndè 7.2 Tòng quan va càc vàn de nghién cùu 7.2.1 Tòng quan ve mach tao ... muc dich nghién cùu: - Thiét ké bò diéu che tin hiéu ASK Khào sàt ùng dung cùa DSP Noi dung chinh: Tòng quan càc vàn de vi mach tao dao dgng Càc loai diéu che tin hieu tuang tu va tin hiéu so...
 • 4
 • 65
 • 0

Kỹ thuật xác thực mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax

Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax
... 22 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CHƢƠNG II: KỸ THUẬT XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX 2.1 Thuật toán xác thực 2.1.1 Thuật toán hóa khóa công khai ... pháp an ninh Wimax 22 CHƢƠNG II: KỸ THUẬT XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX 23 2.1 Thuật toán xác thực 23 2.1.1 Thuật toán hóa khóa công khai ( RSA) ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÊ ĐỨC HUY KỸ THUẬT XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: Khoa học máy tính số: 60480101...
 • 82
 • 91
 • 0

Kỹ thuật xác thực mã hóa dữ liệu trong công nghệ WIMAX

Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ WIMAX
... thác 20 CHƯƠNG II: KỸ THUẬT XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX 2.1 Thuật toán xác thực 2.1.1 Thuật toán hóa khóa công khai ( RSA) 2.1.1.1 Giới thiệu thuật toán Thuật toán Ron Rivest, ... giải pháp an ninh Wimax 19 CHƯƠNG II: KỸ THUẬT XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX 21 2.1 Thuật toán xác thực 21 2.1.1 Thuật toán hóa khóa công khai ( RSA) ... ¤ hóa Trong luận văn , sinh viên tập trung tìm hiểu vấn đề nhận thực hóa Bao gồm thuật toán : hóa khóa công khai , hóa dựa định danh (IBE) , hóa liệu AES, DES Trong điển hình thuật...
 • 78
 • 124
 • 0

bài tập lớn môn ghép kênh tín hiệu số công nghệ adsl

bài tập lớn môn ghép kênh tín hiệu số công nghệ adsl
... Tổng quan công nghệ DSL  Chương 3: Công nghệ ADSL  Chương 4: Công nghệ ADSL2  Chương 5: Công nghệ ADSL2 +  Chương 6: Khả ứng dụng công nghệ ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page ... cho việc ghép ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 36 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 c Một số tính khác ADSL2 +: Ngoài tính trình bày trên, ADSL2 + có thêm số tính sau: • ADSL2 + ... ADSL, điều làm tăng vùng phủ khoảng 6% Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 32 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ ADSL2 + Công nghệ ADSL2 + thành viên họ chuẩn ADSL ADSL2+...
 • 49
 • 342
 • 1

Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số " Công nghệ ADSL " pot

Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số
... Tổng quan công nghệ DSL  Chương 3: Công nghệ ADSL  Chương 4: Công nghệ ADSL2  Chương 5: Công nghệ ADSL2 +  Chương 6: Khả ứng dụng công nghệ ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page ... cho việc ghép ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 36 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 c Một số tính khác ADSL2 +: Ngoài tính trình bày trên, ADSL2 + có thêm số tính sau: • ADSL2 + ... ADSL, điều làm tăng vùng phủ khoảng 6% Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 32 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ ADSL2 + Công nghệ ADSL2 + thành viên họ chuẩn ADSL ADSL2+...
 • 49
 • 427
 • 0

thuật xử tín hiệu số chương 4.pdf

Kĩ thuật xử lí tín hiệu số chương 4.pdf
... số tín hiệu tần số thấp (low-frequency signal) Nếu lượng tín hiệu tập trung miền tần số cao tín hiệu cao tần (highfrequency signal) - 76 - Chương IV Nếu lượng tín hiệu tập trung vào dải tần số ... tần số Bộ lọc (filter) hệ thống xử tín hiệu cách thay đổi đặc trưng tần số tín hiệu theo điều kiện Nói cách khác, lọc thay đổi phổ tín hiệu vào X(Ω) theo đáp ứng tần số H(Ω) để tạo tín hiệu ... phần tần số Phổ pha quan hệ pha thành phần tần số khác Trong phần này, ta xét tín hiệu rời rạc không tuần hoàn Công cụ để tính phổ tín hiệu rời rạc không tuần hoàn DTFT Để tính phổ tín hiệu, ta...
 • 17
 • 468
 • 13

năng thu thập xử thông tin của nhà môi giới mua bán nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội tại công ty V-Reex

Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin của nhà môi giới mua bán nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội tại công ty V-Reex
... KĨ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN CỦA NHÀ MÔI GIỚI MUA BÁN NHÀ TRÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI CÔNG TY V-REEX 2.1 Tình hình mua bán nhà Thành phố Hà Nội ảnh hưởng đến thu thập xử thông tin nhà ... thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà địa bàn TP.Hà Nội công ty V-Reex Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ vấn đề luận, sở khoa học thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà ... Chương I: Cơ sở khoa học thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà Chương II: Thực trạng thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà địa bàn TP.Hà Nội công ty V-Reex Chương III:...
 • 53
 • 588
 • 0

“Kĩ năng thu thập xử thông tin của nhà môi giới mua bán nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội tại công ty V-Reex”

“Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin của nhà môi giới mua bán nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội tại công ty V-Reex”
... tài: “Kĩ thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà địa bàn TP.Hà Nội công ty V-Reex” Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ vấn đề luận, sở khoa học thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán ... KĨ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN CỦA NHÀ MÔI GIỚI MUA BÁN NHÀ TRÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI CÔNG TY V-REEX 2.1 Tình hình mua bán nhà Thành phố Hà Nội ảnh hưởng đến thu thập xử thông tin nhà ... Phán Chương I: Cơ sở khoa học thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà Chương II: Thực trạng kĩ thu thập xử thông tin nhà môi giới mua bán nhà địa bàn TP.Hà Nội công ty V-Reex Chương...
 • 54
 • 412
 • 0

thuật khống chế điều khiển quá trình

kĩ thuật khống chế và điều khiển quá trình
... chuyển đến thiết bị điều khiển cuối để xác định input cho trình U(t) Lặp lại trình TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Một số kỹ thuật điều khiển thông dụng Cascade Control – Điều khiển nối tiếp Cải ... Tính dễ điều khiển cho trình Áp dụng trình: - Thời gian trễ lớn - Bộ ĐK đáp ứng chậm TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Một số kỹ thuật điều khiển thông dụng Feed forward control - Điều khiển sớm ... (Setpoint) Căn vào độ sai lệch: e = SP – PV Bộ điều khiển cho tín hiệu điều khiển tương ứng làm thay đổi độ mở van Ưu nhược điểm: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Một số kỹ thuật điều khiển thông...
 • 53
 • 317
 • 1

thuật điều chế FDMA, ứng dụng FDMA OFDM trong mạng di động 4G

Kĩ thuật điều chế FDMA, ứng dụng FDMA và OFDM trong mạng di động 4G
... điều chế đa sóng mang trực giao OFDM So sánh thuật điều chế FDMA OFDM Ứng dụng thuật điều chế FDMA OFDM 3.3.1 Giới thiệu ứng dụng 3.3.2 Ứng dụng mạng thông tin di ... CCDF PAPR cho IFDMA, DFDMA, LFDMA OFDMA Hình 2.26: So sánh CCDF PAPR cho IFDMA, DFDMA, LFDMA, FDMA với (a) QPSK; (b) 16-QAM Hình 2.32 đồ thị CCDF PAPR cho IFDMA, DFDMA, LFDMA OFDMA với số sóng ... liệu toàn symbol điều chế, nên méo dạng tín hiệu dải giảm bớt symbol SCFDMA bị cắt bớt Bảng 2.2: PAPR 99,9% cho IFDMA, DFDMA, LFDMA, OFDMA Điều chế Nắn dạng IFDMA DFDMA DFDMA OFDMA Xung (dB) (dB)...
 • 101
 • 1,800
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: side tín hiệu và xử lý tín hiệu trong vcrnghiên cứu xử lí tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhânxu li nuoc thai trong cong nghe mạ điệnki thuat dieu che vien nen va phuong phap kiem nghiem vien nenkĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phươngkỹ thuật điều chế và giải điều chế bpskcác kỹ thuật điều chế và giải điều chế sốkĩ thuật điều chếkĩ thuật điều chế trộn nhiều sóng quang optical heterodynekĩ thuật điều chế sản xuất thuốc mỡđiều tra và xử lí số liệu nhằm phân tích chi tiết hoạt động sử dụng thẻ trên cơ sở đó tìm ra những thành công thất bại và những khó khăn tồn tại của dịch vụ thẻ atm trong thời gian quabáo cáo xử lí tín hiệu số đề tài thiết kế bộ lọc số iir bằng matlab cho ví dụ và minh họa trong matlabxử lí tín hiệuđề thi xử lí tín hiệu sốôn thi môn xử lí tín hiệu sốĐánh giá sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn, bộ Xây dựng.Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghĩa HưngHoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Đinh đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2017 của Công ty Cổ phần La Xuyên Vàng - Nam Định.Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm vỏ bình gas của Công ty TNHH Thương mại Trung HiếuMột số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giao nhận P&H.Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh sông Nhuệ.Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vón ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam ĐỊnh.Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đối với ngành kế toán của trường Cao đẳng Thương mại và du lịch.Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)ĐC lý thuyết lý2 BKTÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT cơ bản của PHÉP BIỆN CHỨNGTÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học tồn tại xã hội và ý THỨC xã hội của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sửMạch nghịch lưu đơn giảntài liệu động cơ xe toyota corolla altisÁp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấpNghiên cứu đơn lớp langmuir arachidic acid trên các dung dịch muối halogen có nồng độ thay đổi bằng kỹ thuật quang phổ học dao động tần số tổngTÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ sản XUẤT HÀNG hóa và các QUY LUẬT KINH tế của sản XUẤT HÀNG hóaTÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ sản XUẤT, tái sản XUẤT xã hội, TĂNG TRƯỞNG KINH tế, PHÁT TRIỂN KINH tế và TIẾN bộ xã hộiđề thi máy điện 2 vnua
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập