Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo quyết định số 49,2005qđ BGTVT

COLREG 72 SONG NGỮ (QUY TẮC PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN)

COLREG 72 SONG NGỮ (QUY TẮC PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN)
... quan hai tàu thuyền nh lý để coi tàu thuyền vợt tàu thuyền cắt hớng theo nghĩa quy tắc miễn trừ trách nhiệm tàu thuyền vợt phải nhờng đờng cho tàu thuyền bị vợt tàu thuyền vợt xa để tàu thuyền ... overtaken (b) Một tàu thuyền đợc coi tàu thuyền vợt đến gần tàu thuyền khác từ hớng lớn 22,5 độ sau trục ngang tàu thuyền đó, nghĩa ban đêm tàu thuyền vị trí vợt nhìn thấy đèn lái tàu thuyền bị vợt ... Điều 15 - Rule 15 Tàu thuyền cắt hớng - Crossing situation Khi hai tàu thuyền máy cắt hớng đến mức có nguy đâm va, tàu thuyền nhìn thấy tàu thuyền mạn phải phải nhờng đờng cho tàu thuyền đó, hoàn...
 • 28
 • 956
 • 7

QUY TẮC PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN

QUY TẮC PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN
... nghiêm chỉnh Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền Tàu biển nước hoạt động vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền Điều Quy t định ... a Bản quy tắc áp dụng tàu thuyền biển vùng nước nối liền với biển tàu biển qua lại b Không quy định quy tắc cản trở việc thi hành quy tắc đặc biệt quy n địa phương quy định vùng neo tàu, bến ...  26  Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền biển (Ban hành theo Quy t định 49/2005/QĐ-BGTVT) f Tàu thuyền tiến hành công việc rà phá bom mìn, đèn quy định Điều 23 tàu thuyền máy đèn hay đấu hiệu quy...
 • 43
 • 287
 • 0

Quy trình thi công nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975

Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975
... thi công để bảo quản CÁC CÔNG TRÌNH VÀ THI T BỊ PHỤ TRỢ 3.1 Các kết cấu công trình thi t bị phụ trợ (CTTBPT) thi công cầu phải thực yêu cầu tiêu chuẩn ngành “Qui trình thi t kế công trình thi t ... Đo dựa vào nhật ký thi công nt nt nt nt nt Đo quan sát nt nt nt nt THI CÔNG NỀN VÀ MÓNG 5.1 Công tác thi công móng cần theo yêu cầu Tiêu chuẩn hành, qui định qui phạm đồ án thi t kế kỹ thu t, ... (TLHBT) cần phải tuân theo yêu cầu tiêu chuẩn ngành “ Cầu thép kết cấu thép - quy trình thi công nghiệm thu hành dẫn phần Những yêu cầu phần áp dụng để thi công lắp ráp cầu thép cầu TLHBT với loại...
 • 83
 • 210
 • 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT Tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng
... Điều Tên trung tâm học tập cộng đồng Tên trung tâm học tập cộng đồng: trung tâm học tập cộng đồng + tên xã, phường, thị trấn (hoặc tên riêng) Tên trung tâm học tập cộng đồng ghi định thành lập, ... huyện định giải thể trung tâm học tập cộng đồng Điều 11 Về tổ chức biên chế Không bố trí biên chế theo chế độ công chức, viên chức trung tâm học tập cộng đồng Cán quản lý trung tâm học tập cộng đồng ... cấp huyện) định thành lập trung tâm học tập cộng đồng theo đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã Điều Hồ sơ thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng gồm:...
 • 8
 • 405
 • 0

QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 963/2009/QĐ-BacABank NGÀY 23/12/2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 963/2009/QĐ-BacABank NGÀY 23/12/2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
... vay h p v n vi c Ngân hàng TMCP B c Á v i Ngân hàng khác cho vay i v i m t d án vay v n ho c ph ng án vay v n c a khách hàng Khi ó Ngân hàng TMCP B c Á có th tham gia cho vay h p v n d i t cách ... không 12 ngày làm vi c i v i cho vay u t d án k t ngày n v cho vay nh n c h s c a khách hàng y h p l , n v cho vay ph i th m nh, quy t nh thông báo cho vay/ không cho vay v i khách hàng (theo m ... Thông báo t ch i cho vay, nêu rõ lý g i cho khách hàng (theo m u s 10B.QTCV); + Tr ng h p không cho vay, cán b tín d ng l u l i h s Ngân hàng TMCP B c Á l p tr l i h s c a khách hàng (n u khách hàng...
 • 52
 • 261
 • 0

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx
... 44/2 010/ QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2 010 Ủy ban nhân dân thành phố Nội, QUY T ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... số 2 596 /TTr-SCT ngày 07/8/2012 Sở Công Thương thành phố Nội việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... Căn Quy t định số 09/ 2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành quy định số nội dung quản đầu tư xây dựng dự án địa bàn thành phố Nội; Căn Quy t định số...
 • 9
 • 276
 • 0

Đăng ký thay đổi/bổ sung đối với thuốc nước ngoài đã được cấp số đăng ký theo điều 7 - Quy chế đăng ký thuốc (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001) pps

Đăng ký thay đổi/bổ sung đối với thuốc nước ngoài đã được cấp số đăng ký theo điều 7 - Quy chế đăng ký thuốc (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001) pps
... nghị thay đổi/ bổ sung thuốc nước (Mẫu 9B-ĐKT- Quy t định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18 /7/ 2001) Đơn đề nghị thay đổi sở đăng thuốc (Mẫu 9C3 ĐKT- Quy t định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18 /7/ 2001) ... ngày 18 /7/ 2001) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định Quy t định số 3121/2001/QĐ-B Quy t định số 3121/2001/QĐ-B Quy t định số 3121/2001/QĐ-B ... GMP (khi thay đổi tên sở sản xuất) Số hồ sơ: 03 bô (1 + copy) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Trang bìa - Hồ sơ đăng thuốc sản xuất nước (Mẫu 1- KT- Quy t định số 3121/2001/QĐBYT ngày 18 /7/ 2001) Đơn...
 • 4
 • 157
 • 0

Đăng ký thay đổi/bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký theo điều 7 - Quy chế đăng ký thuốc (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001) pptx

Đăng ký thay đổi/bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký theo điều 7 - Quy chế đăng ký thuốc (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001) pptx
... bìa - Hồ sơ đăng thuốc sản xuất nước (Mẫu 1- KT- Quy t định số 3121/2001/QĐBYT ngày 18 /7/ 2001) Văn qui định Quy t định số 3121/2001/QĐ-B Quy t định số Đơn đề nghị thay đổi/ bổ sung thuốc sản ... xuất 3121/2001/QĐ-B nước (Mẫu 9A-ĐKT- Quy t định số Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18 /7/ 2001) Đơn đề nghị thay đổi sở đăng thuốc (Mẫu 9C3 ĐKT- Quy t định số 3121/2001/QĐ-BYT ... Tên phí Phí đăng thuốc Mức phí 500.000 VNĐ Văn qui định Quy t định số 59/2008/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Bước Hồ sơ đăng gửi Cục Quản lý...
 • 4
 • 150
 • 0

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31
... Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Số: /2011/TT-BGDĐT Dự thảo Lần THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ phạm ban hành kèm theo Quy t định số 31/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng ... nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đối ng bồi dưỡng, cần nêu vắn tắt lý cần thiết bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở bồi dưỡng lực thực nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở bồi dưỡng (Phụ ... dục; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ phạm ban hành kèm theo Quy t định...
 • 10
 • 51
 • 0

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 012007QĐUBND ngày 25012007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ)

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 012007QĐUBND ngày 25012007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ)
... đến phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân thơn khối phố Báo cáo viên, tun truyền viên pháp luật, thành viên CLB TGPL, giáo viên trường địa bàn thành ... dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân - Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng ... vấn pháp luật cho đối tượng phụ nữ, niên, nơng dân trẻ em Nâng cao kỹ nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân quan, đơn vị cơng tác sinh sống chấp hành pháp luật thành...
 • 21
 • 105
 • 0

Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển

Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển
... sung điều khoản Vào ngày công ước bắt đầu có hiệu lực quy tắc phòng ngừa va chạm biển thay bãi bỏ quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu biển năm 1960 10 Tổng thư ký thông báo cho phủ nước ký ... – QUY TẮC CHUNG Điều 1 Phạm Điều vi áp dụng luật a) Bản quy tắc áp dụng tàu thuyền biển vùng nước nối liền với biển mà tàu biển qua lại b) Không quy định quy tắc cản trở việc thi hành quy tắc ... cao an toàn biển Nhận thấy cần thiết phải xem xét lại văn quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va biển kèm theo văn kiện cuối hội nghị quốc tế an toàn sinh mạng biển năm 1960 Đã xem xét quy tắc ánh sáng...
 • 114
 • 415
 • 0

CÂU hỏi đáp án QUY tắc PHÒNG NGỪA đâm VA TRẮC NGHIỆM ĐHHH VN

CÂU hỏi và đáp án QUY tắc PHÒNG NGỪA đâm VA TRẮC NGHIỆM ĐHHH VN
... tránh nguy va chạm: A Tàu đổi hớng sang phải để tránh nguy va chạm B Tàu giảm tốc độ chí stop máy để tránh nguy va chạm C Tàu hành động rõ ràng rứt khoát kịp thời để tránh nguy va chạm D Tránh ... hành động đơn tàu phải nhờng đờng không đủ an toàn để tránh nguy va chạm phải có biện pháp tốt tránh đâm va Đề thi môn: Qui tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền biển Trờng đại học hàng hải Khoa điều ... động tàu Đề thi môn: Qui tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền biển Số: 10/70 (Thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng, điền từ (cụm từ) thích hợp vào ô trống) 55 Tàu thuyền đánh cá lới vét hành trình...
 • 17
 • 108
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phần ii quy định về lấy mẫu tp và bệnh phẩm khi sảy ra nđtp ban hành kèm theo quyết định số 5327 2003 qđ byt ngày 13 tháng 10 năm 2003 của bộ trưởng bộ y tếđiều 2 và điều 4 của điều lệ công ty mẹ tổng công ty thuốc lá việt nam ban hành kèm theo quyết định số 119 2006 qđ ttg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của thủ tướng chính phủ tổng công ty cóđịnh về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo quyết định số 16 2008 qđ bgdđt ngày 16 tháng 4 năm2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạohướng dẫn giám sát amp phòng chống dịch cúm a h1n1 ban hành kèm theo quyết định số 1846 qđ byt ngày 27 5 2009 của bộ trưởng bộ y tếquy tắc phòng ngừa đâm va trên biển colreg 72quy tắc phòng ngừa đâm va trên biểncâu 6 trình bày các rủi ro có thể lựa chọn để bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ban hành kèm theo quyết định 142 tcqđ ngày 2 5 1991câu 7 trình bày phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ban hành kèm theo quyết định 142 tcqđ ngày 2 5 1991điều 1 ban hành kèm theo quyết định này quy chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thôngquy định ban hành kèm theo quyết địnhđiều 1 ban hành kèm theo quyết định này quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật khuyết tậtđiều 1 ban hành kèm theo quyết định này điều lệ giải bóng đá hội khoẻ phù đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc cúp milo 2010điều 1 ban hành kèm theo quyết định này quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng viên trường cao đẳng sư phạm bình phướctoán cân đối nguồn thu chi nstw và nsđp năm 2008 kèm theo quyết định số 1674 qđ btc ngày 14 7 2010của bộ trưởng bộ tài chính  đơn vị tính tỷ đồngmức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng và độc tố trong sản phẩm rau tươi theo quyết định số 867 1998 qđ bytGiáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmTóm tắt công thức vật lí 12Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010TÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt NamPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủBài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập