1136 plurals

nouns- singular or plurals

nouns- singular or plurals
... 8 We are looking for ……… information about apartments for lease a zero b an c a d a few The number of women ……… decreased a has b have c to have d having 10 People …… worried about the high...
 • 2
 • 185
 • 5

1136 câu trắc nhiệm vô cơ (Thầy Võ Hồng Thái)

1136 câu trắc nhiệm vô cơ (Thầy Võ Hồng Thái)
... vào dung dịch D câu (11), thu m gam chất không tan Trị số m là: a) 9,36 gam b) 6,24 gam c) 7,02 gam d) 7,8 gam Trắc nghiệm hóa Biên soạn: Hồng Thái 13 Đá vôi, vôi sống, vôi có công thức ... phản ứng cân số nguyên tử nguyên tố là: Trắc nghiệm hóa a) b) c) 13 Biên soạn: Hồng Thái d) 124 Cho V lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH) 2, thu gam ... lít b) V = 0,672 lít; V’ = 0,896 lít c) Hai thể tích khí nhau, khác với kết câu (a) Trắc nghiệm hóa 14 Biên soạn: Hồng Thái d) Tất không phù hợp 134 Cho 4,48 lít SO3 (đktc) vào nuớc, thu dung...
 • 146
 • 199
 • 4

Thăng Long - Hà Nội (1077-1136)

Thăng Long - Hà Nội (1077-1136)
... đất nước Tháng chín - Đắp đê sông Như Nguyệt dài 67.380 - Mở kỳ thi lại viên Thăng Long Thi môn: viết chữ, toán hình luật 1078 – Mậu Ngọ - Sửa lại thành Đại La 1080 – Canh Thân - Đúc chuông lớn ... thị phán thủ đo trị 1103 – Quý Mùi - Đắp đê kinh thành Thăng Long - Thái hậu Ỷ Lan phát tiền chuộc gái nhà nghèo bán ở, đem gả cho người goá vợ 1104 – Giáp Thân - Lý Thường Kiệt đem quân dẹp giặc ... theo 1118 - Mậu Tuất - Khánh thành bảo tháp, mở hội Thiên phật, khánh thành chùa Thắng Nghiêm Thánh Thọ 1120 – Canh Tí - Mở hội đền Quảng Chiếu - Đắp đài Chúng Tiên 1121 – Tân Sửu - Nước lớn...
 • 7
 • 132
 • 0

Puzzling Plurals

Puzzling Plurals
... difference between the two examples may 164 p Bad Grammar Ch 07.pmd 164 3/17/2004, 9:46 AM Puzzling Plurals be this: The use of “data” as a singular goes down a little easier with usage experts ... plural form is “phenomena” not “phenomenons.” 166 p Bad Grammar Ch 07.pmd 166 3/17/2004, 9:46 AM Puzzling Plurals 81 Memoranda Don’t Say: I typed memorandums today until my fingers cramped up Say Instead: ... remember that the plural form of “memorandum” is not “memorandums,” it’s “memoranda.” Test: Puzzling Plurals Please circle the correct choice The mayor responded to the charges by complaining...
 • 6
 • 80
 • 0

Báo cáo khoa học: "Identifying Broken Plurals, Irregular Gender, and Rationality in Arabic Text" ppt

Báo cáo khoa học:
... that training single classifiers and combining their outcomes almost always outperforms a single joint classifier for the three target features In other words, combining the results of G and N (G+N) ... training set We train single classifiers for G (gender), N (number), R (rationality) , GN and GNR, and evaluate them We also combine the tags of the single classifiers into larger tags (G+N, GN+R and ... Learning Features We investigate the contribution of different learning features in predicting functional gender, number and rationality features The learning features are explored in the following...
 • 11
 • 69
 • 0

Báo cáo khoa học: "MULTI-LEVEL PLURALS AND DISTRIBUTIVITY" doc

Báo cáo khoa học:
... Phrases (such as "the boys" and "some girls'), but did not deal with conjunctive Noun Phrases ('John, Peter and Bill', "the boys and the girls", or "the committees and the juries") It is not immediately ... three but arbitrary As Landman [4] has pointed out conjunctions can be arbitrarily nested (consider all the groupings that are possible in the NP "Bob and Carol and Ted and Alice"!) Therefore ... are weeded out and are not pursued any further in the next iteration References [1] Bartsch, R The Semantics and Syntax of Number and Numbers In Kimball, J.P (editor), Syntax and Semantics, Vol...
 • 8
 • 119
 • 0

Quyết định số 1136/QĐ-UBND potx

Quyết định số 1136/QĐ-UBND potx
... THỜI KỲ 2011-2020 (Kèm theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2012 UBND tỉnh Quảng Bình) I MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Mục tiêu tổng quát Xác định nhu cầu số lượng, cấu trình độ nhân ... nguồn nhân lực phạm vi tỉnh nhằm đảm bảo phát triển hài hoà, cân đối số lượng, chất lượng, cấu nguồn lực thời kỳ định; phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh - Thực tốt công ... Triển khai thực tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính Phủ - Tiếp tục kiện toàn, bố trí, sử dụng hợp...
 • 16
 • 40
 • 0

Quyết định số 1136/QĐ-UBND docx

Quyết định số 1136/QĐ-UBND docx
... THỜI KỲ 2011-2020 (Kèm theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2012 UBND tỉnh Quảng Bình) I MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Mục tiêu tổng quát Xác định nhu cầu số lượng, cấu trình độ nhân ... nguồn nhân lực phạm vi tỉnh nhằm đảm bảo phát triển hài hoà, cân đối số lượng, chất lượng, cấu nguồn lực thời kỳ định; phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh - Thực tốt công ... Triển khai thực tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính Phủ - Tiếp tục kiện toàn, bố trí, sử dụng hợp...
 • 16
 • 52
 • 0

Quyết định số 1136/QĐ-BNN-XD ppsx

Quyết định số 1136/QĐ-BNN-XD ppsx
... XD 12 Gói số 11: Kiểm định chất lượng thiết bị Chỉ định thầu 30.000 Chỉ định thầu 13 Gói số 12: Bảo hiểm công trình 30.000 Chỉ định túi hồ sơ thầu 14 Gói số 13: Kiểm toán 82.523 Chỉ định thầu ... 60 (ngày) cạnh tranh bơm) Gói số 8: giám sát thi công công trình 265.702 Chỉ định thầu 10 Gói số 9: Giám sát lắp đặt thiết bị 112.389 Chỉ định túi hồ sơ thầu 11 Gói số 10: Kiểm tra chứng nhận phù ... CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO BẢO QUẢN THUỐC THÚ Y DỰ TRỮ QUỐC GIA (Kèm theo Quyết định số 1136/QĐ-BNN-XD ngày 31/5/2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Đơn vị tính:...
 • 8
 • 37
 • 0

1136 câu trắc nghiệm hóa vô cơ doc

1136 câu trắc nghiệm hóa vô cơ doc
... có: a) Hóa trị 4; Số oxi hóa -4 b) Hóa trị 4; Số oxi hóa -1 c) Hóa trị 4; Số oxi hóa +4 c) Hóa trị 1; Số oxi hóa -1 350 Nguyên tử C Nhôm cacbua (Al4C3) có: a) Hóa trị 4; Số oxi hóa -4 b) Hóa trị ... 2; Số oxi hóa +2 b) Hóa trị 2; Số oxi hóa -2 c) Hóa trị -2; Số oxi hóa -2 d) Hóa trị 2; Số oxi hóa -1 353 Nguyên tử Oxi phân tử Hiđro peoxit (H2O2) có: a) Hóa trị 2; Số oxi hóa -2 b) Hóa trị 1; ... trị 1; Số oxi hóa -2 c) Hóa trị 1; Số oxi hóa -1 d) Hóa trị 2; Số oxi hóa -1 354 Sắt sắt từ oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa trị 2; Số oxi hóa +8/3 c) Có hóa trị 2, hóa trị 3; Số oxi hóa +2; +3 355...
 • 151
 • 171
 • 0

1136 câu trắc nghiệm Hóa VC

1136 câu trắc nghiệm Hóa VC
... có: a) Hóa trị 4; Số oxi hóa -4 b) Hóa trị 4; Số oxi hóa -1 c) Hóa trị 4; Số oxi hóa +4 c) Hóa trị 1; Số oxi hóa -1 350 Nguyên tử C Nhôm cacbua (Al4C3) có: a) Hóa trị 4; Số oxi hóa -4 b) Hóa trị ... 2; Số oxi hóa +2 b) Hóa trị 2; Số oxi hóa -2 c) Hóa trị -2; Số oxi hóa -2 d) Hóa trị 2; Số oxi hóa -1 353 Nguyên tử Oxi phân tử Hiđro peoxit (H2O2) có: a) Hóa trị 2; Số oxi hóa -2 b) Hóa trị 1; ... trị 1; Số oxi hóa -2 c) Hóa trị 1; Số oxi hóa -1 d) Hóa trị 2; Số oxi hóa -1 354 Sắt sắt từ oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa trị 2; Số oxi hóa +8/3 c) Có hóa trị 2, hóa trị 3; Số oxi hóa +2; +3 355...
 • 150
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánskkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nước25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập