325 câutrắc nghiệm lịch sử 12

325 câutrắc nghiệm lịch sử 12

325 câutrắc nghiệm lịch sử 12
... th i gian no? a T i Phỏp T ngy 04 n 12 thỏng n m 1945 b T i Anh T ngy 04 n 12 thỏng n m 1945 c T i M T ngy 04 n 12 thỏng n m 1945 d T i Liờn Xụ T ngy 04 n 12 thỏng n m 1945 ỏ p ỏn d Cõu 166 Quy ... c a yờu sỏch n H i ngh vecxai (18/6/1919) b Nguy n ỏi Qu c tham gia sỏng l p n g C ng s n Phỏp (12/ 1920) c Nguy n ỏi Qu c c s th o lu n c ng c a Lênin v v n dõn t c v thu c a (7/1920) D Nguy n ... Qu c r i Pari i Liờn Xụ, t n c m t lõu Ng i m c t chõn t i A Thỏng 6/1924 B Thỏng 6/1922 C Thỏng 12/ 1923 D Thỏng 6/1923 ỏ p ỏn D Cõu 23 S ki n ngy 17/6/1924 g n v i ho t n g no c a Nguy n ỏi Qu...
 • 95
 • 827
 • 0

Trắc nghiệm Lich Sử 12

Trắc nghiệm Lich Sử 12
... Traộc nghieọm Moõn : Lũch sử Câu Tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt đại biểu tổ chức A Đông Dương Cộng ... ấn định cờ Việt Nam cờ đỏ vàng cánh vào ngày ? A 2/9/1944 B 5/9/1945 C 9/11/1946 D 5/5/1945 Câu 12. Tháng 4/1945,Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Cứu quốc quân hợp với tên gọi : A Vệ quốc ... B Bình Giã (Bà Rịa) C An Lão (Bình Định) D Ba Gia (Quảng Ngãi) Câu 21 Ngày 15/10/1964 vào lịch sử đấu tranh nhân dân miền Nam với kiện: A Chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ C Người công nhân...
 • 64
 • 650
 • 30

500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu)

500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu)
... năm nào? □ A Năm 1028 □ C Năm 128 5 □ B Năm 125 8 □ D Năm 127 9 269 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba vào năm nào? □ A Năm 123 0 □ C Năm 128 3 □ B Năm 128 8 □ D Năm 129 8 270 Quân Minh xâm lược ... □ A Năm 125 0 □ C Năm 127 9 □ B Năm 126 7 □ D Năm 125 8 267 Người có công lớn việc tổ chức kháng chiến lần thứ chống quân xâm lược Mông Cổ ai? □ A Trần Thủ Độ □ C.ửTần Quốc Toản □ B Trần Khánh Dư ... Aán từ thời gian nào? □ A Thế kỉ III □ C Thế kĩ XI □ B.Thế kỉVI □ D Thế kỉ V 106.Vương Quốc hồi giáo Đêli thành lập miền bán đảo Aán Độ: □ A Tây Aán □ C Trung Ấn □ B.Đông Nam Aán Độ □ D Bắc Aán...
 • 66
 • 11,229
 • 49

116 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12

116 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12
... Hc sinh 12 thi tt Nghip B 003 C Đánh đuổi thực dân Pháp xóa bỏ vua Câu 25 : A C Câu 26 : A C Câu 27 : A C Câu 28 : A C Câu 29 : A C Câu 30 : A C Câu 31 : A C Câu 32 : A C Câu 33 : A C Câu 34 ... B 003 A C Câu 47 : A C Câu 48 : A C Câu 49 : A C Câu 50 : A C Câu 51 : A C Câu 52 : A C Câu 53 : A C Câu 54 : A C Câu 55 : A C Câu 56 : A C Câu 57 : A C Câu 58 : Đế quốc Pháp B Đế quốc Đức Đế ... sinh 12 thi tt Nghip B 003 A C Câu 109 : A C Câu 110 : A C Câu 111 : A C Câu 112 : A C Câu 113 : A C Câu 114 : A C Câu 115 : A C Câu 116 : A C Việt Nam cách mạng đồng chí hội B Tâm tâm xã Hội...
 • 13
 • 3,132
 • 48

325 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử

325 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử
... quân đội Tởng khỏi miền Bắc c d Đáp án Câu 217 a b c d Đáp án Câu 218 a b c d Đáp án Câu 219 a b c d Đáp án Câu 221 a b c d Đáp án Câu 222 a b C d Đáp án Câu 223 a b c d Đáp án Câu 224 a B Lợi ... Việt Nam Thợng Hải Trung Quốc a Câu 60 A B C D Đáp án Câu 61 A B C D Đáp án Câu 62 A B C D Đáp án Câu 63 A B C D Đáp án Câu 64 A B C D Đáp án Câu 65 A B C D Đáp án Câu 66 A B C D Đáp án Công cải ... Nam Đông Dơng cộng sản đảng B Câu 67 A B C D Đáp án Câu 69 A B C D Đáp án Câu 70 A B C D Đáp án Câu 71 A B C D Đáp án Câu 72 A B C D Đáp án Câu 73 A B C D Đáp án Câu 74 A Hội nghị Ban chấp hành...
 • 50
 • 27,564
 • 1,075

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1
... sơ (6-3) Tạm ước (14-9) năm 1946? A Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Tạm ước B Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước C Chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định D Ngang nhiên xé ... (11/1940) D Sau ngày Nhật đảo Pháp (9/3/1945) [] Sự kiện lịch sử chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” nước lớn? A Quan hệ Xô-Mĩ ngày cải thi n B Cuộc gặp gỡ không thức tổng thống George Bus ... việc chuyển hướng đạo chiến lược đề hội nghị TW (11/1939) B Nó định thành lập mặt trận Việt Minh C Nó đánh dấu thời điểm Nguyễn Quốc nước D Tất lý [] Vấn đề khởi nghĩa vũ trang đưa bàn bạc...
 • 13
 • 3,220
 • 158

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2
... 19/5/1941 Bà Điểm – Hóc Môn B Ngày 15/9/1939 Pắc Bó – Cao Bằng C Ngày 6/11/1939 Bà Điểm – Hóc Môn D Ngày 10/5/1940 Đình Bảng – Bắc Ninh [] Ngày 23/11/1940 gắn liền với kiện lịch sử phát súng báo ... Đông Dương D Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương [] Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn kiện lịch sử tiêu biểu nào? A Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri thành lập B Đất nước Angiêri bước vào ... công nhân A Có 34 đấu tranh B Có 16 đấu tranh C Có 25 đấu tranh D Có 18 đấu tranh [] Sự kiện lịch sử năm 1930 chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đến A Cuộc đấu tranh 3000 nông dân Thanh Chương...
 • 13
 • 2,207
 • 56

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-3

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-3
... sản Việt Nam gì? A Là kết trình đấu tranh giai cấp dân tộc Việt Nam B Mở bước ngoặt lịch sử vô quan trọng lịch sử dân tộc Việt Nam C Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam D ... vụ cách mạng Việt Nam đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau? D Câu A B [] Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền nước ta đánh đổ bọn đế quốc ... gì? A Đánh đuổi thực dân Pháp xóa bỏ vua B Đánh đuổi thực dân Pháp, thi t lập dân quyền C Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ vua, thi t lập dân quyền D Đánh đổ vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước...
 • 13
 • 562
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-4

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-4
... thắng lợi đánh “một mốc lịch sử vàng “ Dó câu nói ? A Võ Nguyên Giáp B Hồ Chí Minh C Phạm Văn Đồng D Trường Trinh [] “Chín năm làm môt Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thi ng sử vàng” Hai câu thơ ... văn cuối hiệp định Giơnevơ vấn đề Đông Dương kí kết vào thơi gian nào? A 12/7/1954 B 21/7/1954 C 27/5/1954 D 5/7/1954 [] Ngày 16-5-1955, gắn với kiện lịch sử sau miền Bắc Việt Nam A Quân ... 01-5 đến 5-7-1954 D Tất niên đại [] Lấy thân lấp lỗ châu mai hành động anh hùng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ? A Bế Văn Đàn B Phan Đình Giót C Tô Vĩnh Diện D La Văn Cầu [] Thắng...
 • 11
 • 621
 • 13

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sơ đồ hóa kiến thức lịch sử ở một số bài lịch sử lớp 12

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sơ đồ hóa kiến thức lịch sử ở một số bài lịch sử lớp 12
... tịch Hội đồng 16 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA HỘI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỘ MÔN LỊCH SỬ SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN THỨC LỊCH SỬ MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ LỚP 12 Người ... phát biểu ý kiến riêng Một số giải pháp thực tế việc hệ thống kiến thức đồ dạy học lịch sử lớp 12: Chương trình lịch sử lớp 12 gồm phần: Lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 Lịch sử việt ... trực quan việc đồ kiến thức lịch sử, trước hết, giáo viên cần xác định trọng tâm mục, tiết dạy Trên sở tiến hành đồ hóa kiến thức phù hợp Tuy nhiên, việc tiến hành đồ hóa kiến thức vấn đề,...
 • 18
 • 447
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử trong dạy học bài 20 “cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc” - lịch sử 12 (chương trình chuẩn)

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử trong dạy học bài 20 “cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc” - lịch sử 12 (chương trình chuẩn)
... pháp phù hợp để nâng cao tính hiệu cho học Chương SỬ DỤNG TÀI LIỆU THÀNH VĂN KẾT HỢP TRANH ẢNH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ BÀI 20 – LỊCH SỬ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Nguyên tắc sử dụng tài liệu thành ... tài liệu thành văn, tranh ảnh lịch sử trình giảng dạy môn nhà trường phổ thông 2.2 Một số biện pháp sư phạm sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử dạy học lịch sử 20 Lịch sử 12 (chương ... lượng học tập học sinh lớp 12B4 với lớp 12B2, 12B3 (năm học 201 3 -2 01 4) - lớp không áp dụng phương pháp dạy học sử dụng dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử Kết sau: 12B 12B3 12B2...
 • 36
 • 287
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm lịch sử 12sang kien kinh nghiem lich su 12thi trắc nghiệm lịch sử 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12đề thi trắc nghiệm lịch sử 123bài tập trắc nghiệm lịch sử 12đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 12trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12cau hoi trac nghiem mon lich su 12sang kien kinh nghiem mon lich su 12trắc nghiệm lịch sử lớp 12trắc nghiệm môn lịch sử 12Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiNghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptAnalogue filter designPháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8bài giảng quản trị học (tệp full)Các kỹ thuật cầm máu cơ bảnTOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.thiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaCÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 943446 1892014153015phamxuandaonoidungcam nghi ve mai truongTư tưởng triết học chính trịKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập