BÀI GIẢNG vốn và NGHIỆP vụ tạo vốn của NHTM

CHƯƠNG 2: VỐN NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM ppt

CHƯƠNG 2: VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM ppt
... VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM  Nội dung chính:  Khái niệm và vai trò của vốn  Nội dung và tính chất vốn của NHTM  Các biện pháp tạo vốn của NHTM  Xác định ... mức LS cũ)  Lựa chọn mức có MR=MC  Áp dụng điều kiện lãi suất thay đổi liên tục VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM Bài tập ... chất, trình độ cán bộ) XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VỐN CỦA NHTM   Phương pháp xác định chi phí vốn bình quân Phương pháp xác định chi phí biên XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VỐN CỦA NHTM  Phương pháp xác định chi phí...
 • 24
 • 693
 • 1

VỐN NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM potx

VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM potx
... hợp… LOGO CÁC BIỆN PHÁP TẠO VỐN CỦA NHTM Tạo vốn vay  Từ NHNN  Từ tổ chức TD khác LOGO CÁC BIỆN PHÁP TẠO VỐN CỦA NHTM Tạo vốn khác  Tăng cường uy tín  Phát triển dịch vụ  Đầu tư yếu tố nội ... dung& tính chất vốn của NHTM Các biện pháp tạo vốn của NHTM Xác định chi phí vốn www.themegallery.com LOGO VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN  Vốn NHTM giá trị tiền tệ NHTM tạo lập huy động được, dùng ...  Vốn định lực cạnh tranh Ngân hàng LOGO NỘI DUNG& TÍNH CHẤT VỐN  VỐN TỰ CÓ  VỐN HUY ĐỘNG  VỐN ĐI VAY  VỐN KHÁC LOGO NỘI DUNG& TÍNH CHẤT VỐN VỐN TỰ CÓ: Tại NHTM muốn hoạt động phải cần vốn...
 • 48
 • 215
 • 1

bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn

bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... quát nghiệp vụ huy động vốn ng Khái quát nghiệp vụ huy động vốn ng Quy trình huy động vốn ảnh hưởng đến kế toán Quy trình huy động vốn ảnh hưởng đến kế toán Tiềàn gửi không kỳø hạïn Tie ky Vốán huy ... Khái quát nghiệp vụ huy động vốn ng Khái quát nghiệp vụ huy động vốn ng NGUỒN VỐN N PHẢI TRẢ VỐN CSH TIỀN PH TIỀN N PT GỬI GTCG VAY KHÁC VỐN L VÀ CÁC QUỸ LN CHƯA PP Huy động vốn KHO N KHÁC ... Hanh My Khái quát nghiệp vụ huy động vốn ng Khái quát nghiệp vụ huy động vốn ng Tiền gửi ̋ Tiền gửi Tiền gửi không kỳ hạn ̈ ̈ ̈ ̋ Mục đích: Sử dụng dòch vụ toán qua NH (thanh toán không dùng TM),...
 • 15
 • 224
 • 0

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... cho KH KH rút tiền Tất toán TK / STK KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN (tt) I Các hình thức huy động vốn NHTM (tt): 1.3 Quy trình huy động vốn ảnh hưởng đến KT: 1.3.2 Vốn huy động có kỳ hạn: KH Gửi ... hạn lãi suất cao KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN (tt) I Các hình thức huy động vốn NHTM (tt): 1.2 Vốn huy động không thường xuyên: Đây hình thức NHTM phát hành GTCG để huy động vốn * Thủ tục: NHTM ... TCTD” KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN (tt) I Các hình thức huy động vốn NHTM: NGUỒN VỐN N PHẢI TRẢ VỐN CSH TIỀN PH TIỀN NỢ PT GỬI GTCG VAY KHÁC VỐN VÀ CÁC QUỸ LN CHƯA PP TÀI SẢN N KHÁC KẾ TOÁN NGHIỆP...
 • 39
 • 292
 • 0

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... tình nghiệp vụ để làm tập thực tốt nghiệp vụ tiếp cận thực tế KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN NỘI DUNG CHƯƠNG Khái qt nghiệp vụ huy động vốn Ngun tắc kế tốn nghiệp vụ huy động ... để huy động vốn ngày 04/01/2004 KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 2.1 Khái qt nghiệp vụ huy động vốn NGUỒN VỐN N PHẢI TRẢ VỐN CSH TIỀN PH TIỀN NỢ PT GỬI GTCG VAY KHÁC KẾ ... Chương KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN MỤC TIÊU  Hiểu vận dụng tốt ngun tắc áp dụng để hạch tốn nghiệp vụ huy động vốn  Nắm bắt phương pháp kế tốn nghiệp vụ huy động vốn bản, cách tính...
 • 44
 • 316
 • 0

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
... hạch toán nghiệp vụ toán không dùng tiền mặt qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 44/2002/QD-TTg Thủ tướng Chính Phủ ngày 21/3/2002 việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán ... chứng từ kế toán để hạch toán toán vốn Tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 1557/2001/QD-NHNN Thống đốc NHNN ngày 14/12/2001 việc ban hành quy chế toán bù trừ điện tử liên ngân hàng QD số 212/2002/QD-NHNN ... NHNN việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ Chuyển tiền điện tử NHNN ND 64/2001/ND-CP Chính Phủ ngày 20/9/2001 hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 226/2002QD-NHNN Thống đốc...
 • 52
 • 521
 • 0

bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn

bài giảng kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... trả lãi phát sinh kỳ kế toán TK Trả lãi Chi phí trả lãi phát sinh kỳ - Chi phí trả lãi thoái chi kỳ - Kết chuyển số dư Nợ vào TK lợi nhuận QUY TRÌNH KẾ TOÁN HĐV 10/09/2010 KẾ TOÁN TIỀN GỬI KHÔNG ... 10/09/2010 Nguyên tắc hạch toán lãi: Áp dụng nguyên tắc kế toán: “Cơ sở dồn tích” Chi phí trả lãi phải ghi nhận vào thời điểm phát sinh (A) theo kỳ kế toán thời điểm thực tế chi tiền (B ... trình kế toán: Tương tự quy trình KT TGKKH KẾ TOÁN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TOÁ TIỀ GỬ TIẾ KIỆM CÓ KỲ HẠN Hình thức trả lãi: Trả lãi định kỳ Trả lãi đáo hạn Trả lãi trước Phương pháp tính hạch toán...
 • 10
 • 214
 • 0

Huy động vốn nghiệp vụ cho vay của Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Quảng Uyên Tỉnh Cao Bằng.DOC

Huy động vốn và nghiệp vụ cho vay của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Quảng Uyên Tỉnh Cao Bằng.DOC
... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUY N QUẢNG UYÊN TỈNH CAO BẰNG 1.1 Vốn vai trò vốn hoạt động huy động vốn: 1.1.1 Khái niệm cấu vốn: NHTM đóng góp ... NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG UYÊN 2.1 Khái quát chung Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huy n Quảng Uyên Tỉnh Cao Bằng 2.1.1 Một số nét ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ... hoạt động NHTM không ngừng gia tăng khối lượng vốn thông qua hoạt động huy động vốn nghiệp vụ tiền gửi, nghiệp vụ vay nghiệp vụ khác * Vốn huy động: Vốn huy động giá trị tiền tệ ngân hàng huy động...
 • 35
 • 439
 • 4

Luận văn tốt nghiệp về Huy động vốn nghiệp vụ cho vay của Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Quảng Uyên Tỉnh Cao Bằng

Luận văn tốt nghiệp về Huy động vốn và nghiệp vụ cho vay của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Quảng Uyên Tỉnh Cao Bằng
... CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUY N QUẢNG UYÊN TỈNH CAO BẰNG 1.1 Vốn vai trò vốn hoạt động huy động vốn: 1.1.1 Khái niệm cấu vốn: NHTM đóng ... QUẢNG UYÊN 2.1 Khái quát chung Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huy n Quảng Uyên Tỉnh Cao Bằng 2.1.1 Một số nét ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông ... hoạt động NHTM không ngừng gia tăng khối lượng vốn thông qua hoạt động huy động vốn nghiệp vụ tiền gửi, nghiệp vụ vay nghiệp vụ khác * Vốn huy động: Vốn huy động giá trị tiền tệ ngân hàng huy động...
 • 35
 • 530
 • 1

bài giảng kế toán nghiệp vụ ngân quỹ thanh toán không dùng tiền mặt

bài giảng kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền mặt
... nộp tiền (giao dịch với KH) Sổ sách kế toán tiền mặt - Bộ phận kế toán Nhật ký quỹ Sổ tài khoản chi tiết tiền mặt - Bộ phận ngân quỹ Sổ quỹ Sổ khác: Sổ theo dõi loại tiền thu chi, sổ nháp… KẾ TOÁN ... thu chi, sổ nháp… KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THU CHI TIỀN MẶT Kế toán nghiệp vụ thu tiền mặt - Nguyên tắc: Thu tiền trước – Ghi sổ sau - Nội dụng thu tiền mặt: Thu từ KH: KH nộp tiền gửi; trả nợ vay + lãi ... người ký phát không đủ tiền toán toàn số tiền tờ Séc 25 Quy trình kế toán toán Séc Kế toán toán Séc chuyển khoản (SCK) Khái niệm -> Vốn toán tiền gửi NH -> Không chắn khả chi trả -> Dùng trường...
 • 13
 • 419
 • 3

Bài giảng tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ quy định việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Bài giảng tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ quy định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội  bảo hiểm y tế
... Company LOGO QUY ĐỊNH VIỆC TNHS & TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUY T CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BHXH - BHYT Buôn Ma Thuột, 2012 Nội dung NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG PHÂN CẤP VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ… NHIỆM VỤ CỦA CC-VC ... tục hành BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung BHXH) www.themegallery.com NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Nguyên tắc tiếp nhận hồ trả kết giải Tất hồ liên quan đến thủ tục ... ký nộp hồ nhận kết giải thủ tục hành BHXH phận cửa vào hành ng y làm việc tuần (riêng sáng thứ b y từ đến 11 15’ nhận hồ trả kết giải quy t) Bộ phận cửa có trách nhiệm việc phối hợp giải...
 • 68
 • 254
 • 0

HOÀN THIỆN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TÂN YÊN – BẮC GIANG.doc

HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TÂN YÊN – BẮC GIANG.doc
... lý luận nghiệp vụ kế toán ngân quỹ, hoạt động ngân quỹ đề phương hướng, chi n lược để hoàn thiện nâng cao hoạt động ngân quỹ nghiệp vụ ngân quỹ Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Yên Bắc Giang ... cứu: hoạt động ngân quỹ, nghiệp vụ thu, chi tiền mặt điều chuyển NH Agribank chi nhánh huyện Tân Yên Bắc Giang 1.2 Phạm vi Không gian: phòng ngân quỹ Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Yên Bắc ... Trường cao đẳng Ngọai ngữ - Công nghệ Việt Nhật CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TÂN YÊN BẮC...
 • 42
 • 1,312
 • 12

Bài giảng Lý thuyết nghiệp vụ bàn I

Bài giảng Lý thuyết nghiệp vụ bàn I
... vệ sinh trang phục cá nhân: Trường ĐH Tôn Đức Thắng -| P TCCN&DN Tập giảng thuyết Nghiệp vụ Bàn I Trường ĐH Tôn Đức Thắng -| P TCCN&DN 10 Tập giảng thuyết Nghiệp vụ Bàn I Đ i v i nhân viên ... Tập giảng thuyết Nghiệp vụ Bàn I No abusive or offensive language 10 No changing shift, days, hours without authorization from your supervisors 11 No sitting in work area 12 No sleeping during ... TCCN&DN Tập giảng thuyết Nghiệp vụ Bàn I Việc tìm kiếm n i ăn nghỉ nhu cầu cần thiết ngư i xa nhà công việc hay gi i trí Vì thế, dịch vụ ẩm thực nghỉ dưỡng trọng tâm, quan trọng so v i nhu cầu...
 • 71
 • 652
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: vốn và nghiệp vụ tạo vốn của nhtm potxvốn và nghiệp vụ tạo vốn của nhtmbài giảng mạng và dịch vụ bưu chínhbài giảng internet và dịch vụbài giảng lý thuyết nghiệp vụbài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầuĐề tài vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpVề tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm – thành phố hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến. (LA tiến sĩ)Đề tài luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài tranh chấp lao động cách giải quyết tranh chấp lao động, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá việc quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương (LA tiến sĩ)Python web scraping 2e (2017)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)How to hack whats app account (2017)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng Tếch (Tectona grandis L. f.) tại Sơn La (LA tiến sĩ)Đánh giá quản lý chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thanh trì, hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhTài hiệu hướng dẫn codeigniterSACH LOP 12 3Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngTìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc mường ở phú thọ hiện nayNghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)Nâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập