Bài toán cấu trúc chuỗi nguồn = founder sequences reconstruction problem

Bài toán cấu trúc chuỗi nguồn = founder sequences reconstruction problem

Bài toán cấu trúc chuỗi nguồn = founder sequences reconstruction problem
... hợp 13 1.2 Phát biểu toán cấu trúc chuỗi nguồn 15 1.3 Mô hình toán 15 1.3.1 Bài toán 1: tìm số điểm ngắt nhỏ 15 1.3.2 Bài toán 2: tìm chuỗi nguồn 16 1.4 ... xây dựng thuật toán ACO toán cấu trúc chuỗi nguồn 33 Hình 3.2 Lựa chọn đỉnh 34 Hình 3.3 Đặc tả thuật toán ACO 38 Hình 3.4 Đồ thị cấu trúc cho liệu với n= 5, m= 39 Hình ... có nhiều thuật toán nghiên cứu công bố giải toán cấu trúc chuỗi nguồn để tìm thông tin di truyền Trong luận văn này, trình bày khảo cứu lại phương pháp giải toán cấu trúc chuỗi nguồn Tôi khảo...
 • 12
 • 79
 • 0

Bài toán cấu trúc chuỗi nguồn = b founder sequences reconstruction problem luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Bài toán cấu trúc chuỗi nguồn = b founder sequences reconstruction problem luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ LÊ THỊ HÀO B I TOÁN CẤU TRÚC CHUỖI NGUỒN (Founder Sequences Reconstruction Problem) Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG ... hợp C Chuỗi < /b> nguồn < /b> F 010 01000 011 01110 (a) 0011 1000 1 0010 011 (b) 1 0011 100 1011 1000 (c) Phân rã (Decomposition) 1011 1010 011 01110 1011 0011 Hình 1.6 Ví dụ gen tái tổ hợp đƣợc tạo từ chuỗi < /b> nguồn < /b> ... từ chuỗi < /b> nguồn < /b> dài tiến hành chọn chuỗi < /b> nguồn < /b> Nếu tồn chuỗi < /b> nguồn < /b> trùng với tái tổ hợp C1 => < /b> chuyển sang b ớc Ví dụ: B gen tái tổ hợp C Chuỗi < /b> nguồn < /b> F 010 01000 011 01110 (a) 0011 1000 1 0010 011 (b) ...
 • 55
 • 76
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 4 tìm kiếm

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 4 tìm kiếm
... dãy hành đến dãy hành phần tử Cấu trúc Dữ liệu - Tìm kiếm Sắp xếp Selection Sort – Thuật tốn 46 // input: dãy (a, n) // output: dãy (a, n) xếp  Bước : i = Bước : Tìm phần tử a[min] nhỏ dãy hành ... Insertion Sort – Nhận xét 42 Khi tìm vị trí thích hợp để chèn a[i] vào đoạn a[0] đến a[i-1], đoạn nên sử dụng giải thuật tìm nhị phân để thực việc tìm vị trí pos  giải thuật xếp chèn nhị phân ... Interchange Sort - Đánh giá giải thuật 14  Số lượng phép so sánh xảy khơng phụ thuộc vào tình trạng dãy số ban đầu  Số lượng phép hốn vị thực tùy thuộc vào kết so sánh Chương 4: Sắp xếp Các phương pháp...
 • 33
 • 85
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 2 hàm đệ quy (function recursion)

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 2 hàm đệ quy (function recursion)
... khác rỗng quay lên bước 2, ngược lại dừng Chương 5: Ngăn xếp – Hàng đợi Stack - Ứng dụng Bài tập: đổi số từ số 10 sang số x 57 28 Ví dụ: 57 = ?? ?2 14 57 = 11100 12 1 22 Chương 5: Ngăn xếp – Hàng ... khoi stack } Chương 5: Ngăn xếp – Hàng đợi 23 Stack - Ứng dụng 24 Thuật toán Ba Lan ngược (Reverse Polish Notation – RPN)  Định nghĩa RPN:   Biểu thức toán học toán tử viết sau toán hạng không ... Lukasiewics nhà khoa học Ba Lan vào năm 1950 Chương 5: Ngăn xếp – Hàng đợi RPN Infix : Postfix (RPN): Prefix : toán tử viết toán hạng toán tử viết sau toán hạng toán tử viết trước toán hạng Examples: INFIX...
 • 65
 • 167
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếp – hàng đợi

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếp – hàng đợi
... C C 10 d50 i = 0. 05 d50 i = 0. 05 i = 0. 05 10 10 d50 d100 11 10 d50 10 i = 0. 05 18 d50 d300 18 14 i = 0. 05 i = 0. 05 13 d50 i = 0. 05 d200 10 i = 0. 05 i = 0. 05 12 d 150 11 d 75 d50 d50 10 d50 10 10 ... Giá trị giới hạn Loại A Loại B 40 40 6-9 5- 9 20 50 50 100 50 100 1.000 3.000 50 100 20 50 250 1.000 200 1.000 0,1 50 0,001 1 5. 000 10.000 CHƯƠNG CHỌN VÀ THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÍ 3.1.Chọn quy ... d 75 d50 d50 10 d50 10 10 18 A 15 i = 0. 05 i = 0. 05 i = 0. 05 B 13 d 150 d200 mÆt c¾t a - a 12 11 d100 11 d 75 d300 15 10 d50 10 d50 10 d50 16 d300 18 d300 14 Hình 4.3 Cấu tạo bể Aeroten 1.Kênh phân...
 • 88
 • 443
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật các thuật toán sắp xếp

bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật các thuật toán sắp xếp
... 3 Bài toán xếp Các thuật toán xếp Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2011    Bài toán xếp: Sắp xếp trình xử lý danh sách phần tử để đặt chúng theo ... tử đầu heap 15 Mảng sau xếp: 15 17 Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2011 26  Đánh giá giải thuật:  Độ phức tập giải thuật trường hợp xấu O(nlog2n) Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2011 © FIT-HCMUS ... 20 41 Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2011 42 Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2011 © FIT-HCMUS 2011 21 43  Các thuật toán Bubble sort, Selection sort, Insertion sort  Cài đặt thuật toán đơn...
 • 23
 • 486
 • 0

bài giảng cấu trúc DL và giải thuật (7) các thuật toán sắp xếp

bài giảng cấu trúc DL và giải thuật (7) các thuật toán sắp xếp
... Sort Selection Sort Merge Sort Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 Bài toán xếp Các thuật toán xếp Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013    Bài toán xếp: Sắp xếp trình xử lý danh sách phần ... sau xếp: 15 Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 17 15 26  Đánh giá giải thuật:  Độ phức tập giải thuật trường hợp xấu O(nlog2n) Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 27 Quick Sort Cấu trúc ... 2013 50 Độ phức tạp thuật toán: O(n) (Chi tiết hơn: O(k*n) với k số lượng ký số)  Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 51 Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 52  Các thuật toán Bubble sort,...
 • 54
 • 231
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp toán cấu trúc của tập nghiệm toán pareto yếu của bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính từng khúc trong không gian định chuẩn

Khoá luận tốt nghiệp toán cấu trúc của tập nghiệm toán pareto yếu của bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính từng khúc trong không gian định chuẩn
... ngha quan trng hn Trong khụng gian hu hn chiu, mt s nh toỏn hc ó nghiờn cu cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu tuyn tớnh tng khỳc cỏc hm mc ticu l li v nún sinh th t l a din (xcm Pi [16]) Trong khúa lun ... rng ca t trng hp cỏc khụng gian hu hn chiu sang trng hp cỏc khụng gian nh chun Chỳng tụi sừ ch rng nu hm mc ticu l tuyn tớnh tng khỳc, li theo nún gia hai khụng gian nh chun, nún th t cú phn ... h n x ộ t 1.3 Rừ rng khụng gian hu hn chiu mt nún cú c s l li, úng b chn v ch nú l nhn, úng Tuy nhiờn, nú khụng ỳng khụng gian vụ hn chiu M n h 1.2 Nu E l khụng gian Hausdorff thỡ mt nún vi...
 • 42
 • 57
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 6 danh sách liên kết

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán  chương 6 danh sách liên kết
... … Chương 6: Danh sách liên kết  Có nhiều kiểu tổ chức liên kết phần tử danh sách như:  Danh sách liên kết đơn  Danh sách liên kết kép  Danh sách liên kết vòng Chương 6: Danh sách liên kết ...  Danh sách liên kết đơn: phần tử liên kết với phần tử đứng sau danh sách: A  B X Z Y Danh sách liên kết đôi: phần tử liên kết với phần tử đứng trước sau danh sách: A Chương 6: Danh sách liên ... phần tử vào danh sách: Có vị trí thêm  Gắn vào đầu danh sách  Gắn vào cuối danh sách  Chèn vào sau nút q danh sách Chú ý trường hợp danh sách ban đầu rỗng Chương 6: Danh sách liên kết DSLK...
 • 149
 • 67
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 7 cây

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán  chương 7 cây
... Cây thư mục Chương 7: Cây (Tree) Tree – Ví dụ Chương 7: Cây (Tree) Tree – Ví dụ Chương 7: Cây (Tree) Tree – Ví dụ  Không phải Nhận xét: Trong cấu trúc không tồn chu trình Chương 7: Cây (Tree) ... Rừng cây: tập hợp nhiều thứ tự quan trọng Chương 7: Cây (Tree) Depth-first Search 20 Chương 7: Cây (Tree) Breadth-first Search 21 Chương 7: Cây (Tree) Nội dung 22     Cấu trúc (Tree) Cấu trúc ...    Cấu trúc (Tree) Cấu trúc nhị phân (Binary Tree) Cấu trúc nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree) Cấu trúc nhị phân tìm kiếm cân (AVL Tree) Chương 7: Cây (Tree) Tree – Định nghĩa  Cây tập...
 • 131
 • 45
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 7 nguyễn đức nghĩa

Bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 7  nguyễn đức nghĩa
... W* A L 25 0 5000 289 203 177 23 50 10000 300 214 184 38 125 35 24 23 25000 309 226 200 97 250 275 181 178 13 50000 315 232 218 3 37 2222 1438 1481 54 100000 326 246 235 78 4 500 W W* A L Nguy n W* ... 2 /7 9/ 4/5 3/6 / x y z c Ngh a - B mụn KHMT w 59 HBKHN DFS(z) Th m nh z Nguy n u v 1/8 2 /7 9/ 4/5 3/6 10/ x y z c Ngh a - B mụn KHMT HBKHN w 60 DFS(z) K t thỳc th m nh z Nguy n u v 1/8 2 /7 ... HBKHN 56 DFS(v) K t thỳc th m nh v u v w 2 /7 / 4/5 3/6 / x y z 1/ Nguy n c Ngh a - B mụn KHMT 57 HBKHN DFS(u) K t thỳc th m nh u Nguy n u v w 1/8 2 /7 / 4/5 3/6 / x y z c Ngh a - B mụn KHMT HBKHN...
 • 70
 • 54
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 1 nguyễn đức nghĩa

Bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 1 nguyễn đức nghĩa
... 3.40 * 10 38 256 256 2,048 65,536 16 ,777, 216 1. 15 * 10 77 512 512 4,608 262 ,14 4 13 4, 217 ,728 1. 34 * 10 154 10 24 10 1, 024 10 ,240 1, 048,576 1, 073,7 41, 824 1. 79 * 10 308 C u trỳc d S t li u v thu t toỏn ... 4 16 64 16 8 24 64 512 256 16 16 64 256 4,096 65,536 32 32 16 0 1, 024 32,768 4,294,967,296 64 64 384 4,094 262 ,14 4 1. 84 * 10 19 12 8 12 8 896 16 ,384 2,097 ,15 2 3.40 * 10 38 256 256 2,048 65,536 16 ,777, 216 ... c n Ch ng minh r ng 10 0n + = O(n2) 10 0n + 10 0n + n = 10 1n 10 1n2 v i m i n n0 = v c = 10 1 l cỏc h ng s c n tỡm 10 0n + 10 0n + 5n = 10 5n 10 5n2 v i m i n n0 = and c = 10 5 c ng l cỏc h ng...
 • 50
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toánbài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếpdid s used to v bài viết cấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 8 nguồn zing blogbài giảng cấu trúc máy tinhbài tập cấu trúc genbài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng cấu trúc thị trườngbài giảng cấu trúc các loại virutcấu trúc chuỗi nubài giảng cấu trúc câybài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuâtbài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuâtbài tập cấu trúc dữ liệubài tập cấu trúc arncấu trúc chuỗi xoắn kép dnaNâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Nghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 11Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 5Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 6Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 14Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 17