EiMTV 4 2

EiMTV 4 2

EiMTV 4 2
... community music scheme A wide range of activities a PHOTOCOPIABLE © Cambridge University Press 20 12 Ask students to rewrite the direct questions in the indirect form Students can work in pairs ... sentences Then watch the whole programme again and ask students to order the sentences Answers 1d 2b 3a 4e 5c 6f After you watch Tell students that their local town council wants to open a new youth ... 2 TEACHING NOTES Community Music Studio Programme overview SUMMARY In this programme the presenters...
 • 2
 • 59
 • 0

Giáo trình vi sinh vật 4.2

Giáo trình vi sinh vật 4.2
... Picornaviridae Caliciviridae Togaviridae Flaviviridae Coronaviridae Potyviridae Tymovirus Tobamoviridae Cormoviridae Vi khuẩn Động vật Động vật Động vật Động vật Động vật Thực vật Thực vật Thực vật ... Năm 1971, David Baltimore đưa hệ thống phân loại virus dựa mối quan hệ genom virus mARN Theo tất virus chia làm nhóm hay lớp, chúng virus động vật, thực vật hay vi sinh vật Lớp I: Virus có genom ... gan B (HBV) Caulimoviridae Côn trùng Khối, không vỏ Khảm hoa lơ Động vật Thực vật Lớp II Virus có genom ADN đơn Microviridae Parvoviridae Geminiviridae Vi khuẩn Động vật Thực vật Khối, không vỏ...
 • 15
 • 232
 • 2

Giải tích mạng điện - Chương 4.2

Giải tích mạng điện - Chương 4.2
... trình (4.25 ), (4.26 ) (4.27 ) vào (4.24 ) ta thu được: r r EVoìng = C t [z]C.I Voìng (4.27 ) (4.28 ) Phương trình đặc tính mạng điện cấu trúc vòng tham khảo là: r r EVoìng = ZVoìng.I Voìng (4.29 ) Từ ... với biến tham số mạng điện gốc với mạng điện liên thông thêm vào Mạng điện thêm vào thu kết nối với nhánh giả mắc nối tiếp với nhánh bù mạng điện gốc Để giữ nguyên đặc tính mạng liên thông tổng ... GIẢI TÍCH MẠNG 4.5 CÁCH THÀNH LẬP MA TRẬN MẠNG BẰNG SỰ BIẾN ĐỔI TRỰC TIẾP 4.5.1 Phương trình đặc tính mạng điện Mạng điện ghép nối tập hợp nhánh có mối liên...
 • 15
 • 232
 • 1

Bài Giảng Mạch Điện Tử 2 - Chương 4.2

Bài Giảng Mạch Điện Tử 2 - Chương 4.2
... Mạch khuếch đại ghép liên tầng: nguyên tắc Tầng 1: CE -Trở kháng vào lớn (Q cao) - Điện dung ngỏ vào tỉ lệ thuận với trở tải Tác dụng: - Điện dung ngỏ vào thấp điện dung Miller tầng thấp - Điện ... nguyên lý Mạch khuếch đại cộng hưởng lệch: đáp ứng Mạch khuếch đại cộng hưởng kép (double tuned amp.): ghép điện cảm Mạch khuếch đại cộng hưởng kép (double tuned amp.): ghép điện dung Mạch khuếch ... ngỏ vào transistor Mạch tương đương ngỏ vào transistor Mạch tương đương đơn giản hóa Trung hòa (Neutralization): mạch thực tế Mạch trung hòa Typical vhf television rf amplifier Mạch khuếch đại cộng...
 • 14
 • 297
 • 2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 4.2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 4.2
... β ϕb 2,0 Loại tông tông nặng tông tổ ong ϕb3 0,6 ϕb4 1, 5 β 0, 01 tông hạt nhỏ 1, 7 0, 1, 2 0, 01 ≥ D1900 tông nhẹ có mác 1, 9 0,5 1, 2 0,02 ÷ 1, 5 ≤ D1800 1, 7 0,4 1, 0 0,02 theo khối lượng ... dầm(ađ) - Tính l1: Khi q1 > q sw1 − q sw thì: Với C = Mb ϕ ≤ b h0 q1 − (qsw1 − qsw ) ϕb 67 Mb l 1= C − C + qsw1.C 01 − Qmax + q1.C qsw1 − qsw Khi q1< qsw1 - qsw2 thì: l1 = Qmax − (Qb + qsw2C 01 ) ... Mb ϕ ≤ b h0 q1 − (qsw1 − qsw ) ϕb Mb l 1= C − C + qsw1.C 01 − Qmax + q1.C qsw1 − qsw • Khi q1< qsw1 - qsw2 thì: Q − (Qb + qsw2C 01 ) l1 = max − C 01 q1 Chú ý: Trong đoạn cốt đai giảm, không yêu...
 • 22
 • 673
 • 0

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.2

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.2
... thiãút cho quạ trçnh náúu (τ) âäư thë trãn hçnh 4.26 A-A a 70 A d2 a A 0.25m 0.2m H a Hình 4.25 Kích thước cấu tạo bếp Dỉûa vo âäư thë trãn hçnh 4.26 thç ta cọ thãø âỉåüc âỉåìng kênh d2 ca bãúp ... nhanh hån Hçnh 4.29 Triãøn khai ỉïng dủng Bãúp 4.2. 2 Bãúp Parabän Ngun l cáúu tảo bãúp 1234 5- Âãú âàût näưi Näưi chỉïa thỉïc àn Màût phn xả Khung âåỵ Thanh chọng âiãưu chènh 6- Hãû thống chân ... [m] d2 τ 0.455195 100 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] Hçnh 4.26 Âäư thë quan hãû d2(τ) Vê dủ: Theo âäư thë hçnh 4.26 thç mún náúu säi 10lêt nỉåïc (cọ nhiãût âäü 25oC ) thåìi gian 1h...
 • 14
 • 195
 • 4

Tin học căn bản chương 4.2

Tin học căn bản chương 4.2
... 4.11.1 KHI NIM C BN TRANG WEB L TRANG THễNG TIN MN HèNH C TI V T MNG INTERNET WEB C CC ICP CUNG CP BI CC B TRANG WEB -CềN GI L WEBSITE MI ... xut a Truy xut lui/ti Nhp a ch Website cn truy cp V trang u 20 Nhng Website a thớch Tỡm kim thụng tin Ngc v quỏ kh 21 TRUY XUT WEBSITE 22 BA CCH TRUY XUT WEBSITE 1-Nhp a ch WebSite hp Address 2-Liờn...
 • 38
 • 217
 • 0

Kết cấu thép 2 Chương 4.2

Kết cấu thép 2 Chương 4.2
... 1 +2 Mmin 1 +2 Nmax-Mtư Ntư Ntư M+ M- 1 +2+ 4+6+8 1 +2 1 +2+ 4+6+8 - -506.65 - -483.08 - - 621 .15 - - 621 .15 N - 486.6 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1 +2 1 +2 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 ... 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 - -28 8. 52 - -28 8. 52 - 569.3 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1+3 1+3 1+3 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… 1 +2+ 3+5+8 -29 0.97 - -29 0.97 - -317.35 - -317.35 - 978.9 978.9 ... 1+3 1 +2+ 4+5+8 1+3+5+7 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… M 655 -11.1 3 32. 49 - 838 -35 .28 729 .97 - N II - II M 486.6 486.6 978.9 978.9 696.55 929 .70 1004.13 1004.13 M N III - III M N IV - IV BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP...
 • 2
 • 232
 • 3

Mạng thông tin di động GSM 4.2

Mạng thông tin di động GSM 4.2
... động thuê bao di dộng (MSRN) MSC "khách" sau yêu cầu thông tin thiết lập gọi từ VLR (" Gửi thông tin cho thiết lập gọi ") Trả lời VLR tin báo " Nhắn tin " quay trở lại MSC, chứa thông tin đợc yêu ... thuê bao di động : Một " Tin báo địa bắt đầu kết thúc " C7 đến GMSC MS đợc gọi đợc nhận dạng số MSISDN Sử dụng tin báo " Gửi thông tin định tuyến " với MSISDN MS, GMSC yêu cầu thông tin định ... với 11 Việc đàm thoại di n suốt thời hạn gọi MS BSS MSC Địa đầu địa cuối (IFAM) Gửi thông tin định tuyến Thừa nhận thông tin định tuyến Địa đầu địa cuối (IFAM) Gửi thông tin cho thiết lập gọi...
 • 4
 • 226
 • 9

Kết cấu thép 2 Chương 4-2

Kết cấu thép 2 Chương 4-2
... 1 +2 Mmin 1 +2 Nmax-Mtư Ntư Ntư M+ M- 1 +2+ 4+6+8 1 +2 1 +2+ 4+6+8 - -506.65 - -483.08 - - 621 .15 - - 621 .15 N - 486.6 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1 +2 1 +2 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 ... 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 - -28 8. 52 - -28 8. 52 - 569.3 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1+3 1+3 1+3 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… 1 +2+ 3+5+8 -29 0.97 - -29 0.97 - -317.35 - -317.35 - 978.9 978.9 ... 1+3 1 +2+ 4+5+8 1+3+5+7 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… M 655 -11.1 3 32. 49 - 838 -35 .28 729 .97 - N II - II M 486.6 486.6 978.9 978.9 696.55 929 .70 1004.13 1004.13 M N III - III M N IV - IV BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP...
 • 2
 • 181
 • 0

Thiết kế máy sàng rung có hướng chương 4-2

Thiết kế máy sàng rung có hướng chương 4-2
... ĐATN :Thiết kế máy sàng rung hướng Khoa Cơ Khí Với kích thước biết cộng với kích thước khung sàng a x b = 3000 x 1200 mm, bề dày thép làm khung sàng b = 15 mm, khoảng cách chi tiết máy, khoảng ... 7,980.104 = 79800 (N.mm) Các giá trị khớp với kết tính Do kết tính đáng tin cậy Svth: Nguyễn Trần Quang Sơn_Lớp: 03-C1C Trang: 65 ĐATN :Thiết kế máy sàng rung hướng Khoa Cơ Khí Hình 31 Hình 32 Với ... Quang Sơn_Lớp: 03-C1C Trang: 59 ĐATN :Thiết kế máy sàng rung hướng Pd Khoa Cơ Khí Fqt RAy RBy Pr1 z B A y 150.5 629 629 95 Hình 28 Tính phản lực gối đỡ: Ta có: ∑Y = ⇔ P d ∑M B + R Ay − Fqt +...
 • 16
 • 527
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh bạc liêuNghĩa vụ của chủ đầu tư theo hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thương mại hình thành trong tương lai từ thực tiễn thành phố hồ chí minhChuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 12, thành phố hồ chí minhChuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 12, thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phước (tóm tắt)Thực hành quyền công tố trong vụ án hiếp dâm trẻ em theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh bình phướcThực hành quyền công tố trong vụ án hiếp dâm trẻ em theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh bình phước (tóm tắt)Hỗ trợ việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy từ thực tiễn thành phố hà nộiTổ chức và hoạt động của ban hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, từ thực tiễn thành phố hồ chí minhCác tội xâm phạm tình dục trẻ em theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tt)Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ thực tiễn tổng công ty thuốc lá việt nam (tt)Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên về tài sản góp vốn trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt nam (tt)Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh cà mau (tt)Bảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhGiáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên tỉnh đồng nai trong giai đoạn hiện nay (tt)Lao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tt)Nhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh (tt)Nghĩa vụ của chủ đầu tư theo hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thương mại hình thành trong tương lai từ thực tiễn thành phố hồ chí minhThực hành quyền công tố trong vụ án hiếp dâm trẻ em theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh bình phướcĐịnh tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập