43345 walk talk books reading

Bài giảng Uint 11 Books-Reading

Bài giảng Uint 11 Books-Reading
... Fiction Thriller Unit 11: Books Reading Taste (v) Chew (v) - Nếm, thử - Nhai Swallow (v) dip into (v) - Nuốt - Chấm vào Digest (v) - Tiêu hoá Reviewer (n) - Nhà phê bình Unit 11: Books Reading ... information and entertainment And moreover you can keep a book forever and read it at any time Unit 11: Books Reading What are the advantages of book? A It is a cheap way to get information and entertainment ... can enjoy a good story while you are on bus, train F You can use it as a small special gift Unit 11: Books Reading - Learn by heart vocabulary -Prepare the next lesson ...
  • 14
  • 215
  • 1

Tài liệu Unit 11 : Books, reading

Tài liệu Unit 11 : Books, reading
... Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Answer the following questions: Do you often read books? Yes, I What kind of books you enjoy reading most? I enjoy reading ... chew /t∫u:/ hard to put down : đọc ngốn ngấu : đọc qua loa : đọc thử : đọc tiếp : đọc suy ngẫm : nghiền ngẫm : đặt xuống Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Task 2: 1.True (T), False (F) or Not ... here and there/ slowly and carefully/ all at a time Period 65 : READING Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Task Find the Vietnamese equivalents for the words/phrases...
  • 27
  • 303
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: IUH VON CO DINH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HACH TOAN KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 43 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và tuyên truyềnIUH THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEN TRO ODA CUA NHAT DANH CHO VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH TRONG NGHANH THEP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCuộc đấu tranh bảo vệ và xây dụng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 1946)IUH THUC TRANG VA GIAI PHAP PHAT TRIEN NHA VA DO THI TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 1077) lịch sử 7SÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANSÁCH KINH điển tập 48 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFIUH EU ASEAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG THAM NHUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHTrắc nghiệm Markrting căn bản theo từng chương Có đáp ánIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH