08 02 technology u1b

08 02 technology u1b

08 02 technology u1b
... fRocket planes carry passengers and packages gWe have the Maglev in Argentina English Toolkit - Technology Photocopiable © Ediciones Santillana S.A / Richmond 2011 Match the following words to...
 • 2
 • 127
 • 0

Bài soạn TKB (08-02-2011)

Bài soạn TKB (08-02-2011)
... số:21HS Phơng Phơng Sĩ số:25HS Ghi chú: Môn học ( Toán TC, Thể dục, Â nhạc, ghi vào phần sau Sổ đầu bài) Phơng Thuấn Duyên Sĩ số:31 HS Toán(TC) Toán(TC) Phụ đạo Nhâm Nhâm Luân ÂNhạc Phụ đạo Thể dục...
 • 2
 • 87
 • 0

Bài soạn TKB (08-02-2011)

Bài soạn TKB (08-02-2011)
... số:21HS Phơng Phơng Sĩ số:25HS Ghi chú: Môn học ( Toán TC, Thể dục, Â nhạc, ghi vào phần sau Sổ đầu bài) Phơng Thuấn Duyên Sĩ số:31 HS Toán(TC) Toán(TC) Phụ đạo Nhâm Nhâm Luân ÂNhạc Phụ đạo Thể dục...
 • 2
 • 156
 • 0

YOSEMITE NATIONAL PARK - CALIFORNIA, USA - 08/02/2011

YOSEMITE NATIONAL PARK - CALIFORNIA, USA - 08/02/2011
... toạn Åclêt - B1: Phán têch mäùi säú âãø tçm ỈCLN ca hai säú thỉìa säú ngun täú - BTVN: 148/ 57 (SGK) ; - B2: Chn cạc thỉìa säú ngun täú chung 18 3-> 186/24 - (SBT) lải cạc h tçm bäüi ca - B3: Láûp ... säú Chia säú låïn cho säú - nh u phẹp chia cn dỉ, ta - Nãú láúy säú chia âem chia cho säú dỉ - Nãúu phẹp chia ny cn dỉ, ta láúy säú chia måïi âem chia cho säú dỉ måïi - Cỉï tiãúp tủc váûy cho ... låïn cho säú thỉûc hiãûn bước: - B1: Phán têch mäùi säú nh u phẹp chia cn dỉ, ta - Nãú láúy säú chia âem chia cho säú thỉìa säú ngun täú dỉ - Nãúu phẹp chia ny cn dỉ, - B2: Chn cạc thỉìa säú ta láúy...
 • 17
 • 103
 • 0

LESSONS LEARNED FROM PARROTS - ESL ADULT LEARNERS - 08/02/2011

LESSONS LEARNED FROM PARROTS - ESL ADULT LEARNERS - 08/02/2011
... - Giai ®o¹nI: Ph©n tÝch vµ tù viÕt gi¶ thiÕt bµi to¸n - Giai ®o¹n II: Nªu c¬ së ®Ĩ lËp ph¬ng tr×nh - Giai ®o¹n III: LËp ph¬ng tr×nh - Giai ®o¹n IV: Ph©n tÝch ph¬ng tr×nh vµ gi¶i ph¬ng tr×nh - ... phương trình - d÷ kiƯn: cã hai sè tử mẫu, mẫu số lớn tử số 3và tang tử mẫu them đơn vị phân số 1/2 c¸c mèi quan hƯ cđa hai sè lµ : * mẫu - tử = * mẫu + ; tử + * (tử + 2)/(mẫu + 2) = 1/2 - NÕu gäi ... ¸o may 90 x 90x Theo kÕ ho¹ch Đã Thùc hiƯn 120 x-9 120(x - 9) Từ đó, quan hệ tổng số áo may số áo may theo kế hoạch biểu thị phương trình: 120(x - 9) = 90x + 60 Gi¶i phong tr×nh cã sè nghiƯm lµ...
 • 13
 • 60
 • 0

LESSONS LEARNED FROM DRINKING JUST A CAN OF BEER - 08/02/2011

LESSONS LEARNED FROM DRINKING JUST A CAN OF BEER - 08/02/2011
... A - A = B - B A - A = B - B §2 TÍNH CHẤT CƠ BẢN ?5 Dùng quy tắc đổi dấu C A PHÂN THỨC Tính chất điền a thức thích hợp vào phân thức chổ trống đẳng thức A A.M sau :y - x x - y = B B.M a) = 4- ... tháng năm 1596 C x -2 x Mất ngày 11 tháng năm lúc 54 tuổi 1650 = 5x - Đ - x = - 3x 3x - 5(1+x) Ê 4x = 1- x x - C x + = x+ x - A x+ = x - x- x- -4 x (x+2)(x-1) (x - 1) = x- 1 Hết28 60 46 40 ... nhân tử chung) Đáp án 2x(x - 1) 2x(x - 1) : (x - 1) 2x a) = = (x + 1)(x - 1) (x + 1) : (x - 1) x+1 A A (- 1) - A b) = = B B (- 1) - B §2 TÍNH CHẤT CƠ BẢN C A PHÂN THỨC C A PHÂN THỨC Tính chất Tính...
 • 22
 • 35
 • 0

ILLEGAL DRUGS - LESSONS IN LIFE - 08/02/2011

ILLEGAL DRUGS - LESSONS IN LIFE - 08/02/2011
... Đặt câu với từ thám hiểm + Thuyền trưởng N - mô tham dự chuyến du lòch • thám hiểm kì diệu đáy biển (Thám hiểm vònh Ngọc Trai) • + Nhà thám hiểm Ma-gien- lăng người phát • Thái Bình Dương vùng ... lòch – Thám hiểm câu - Em kể điều em biết dòng sông giới thiệu tên dòng sông khác mà em biết? Sông Bàn Thạch, sông Ba • HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: • - Du lòch gì? Thám hiểm gì? • - Học thuộc lòng thơ ... khiến có từ trước động từ Khi nêu yêu cầu, đề nghò, phải giữ phép lòch 2.b) Cân cho lời yêu cầtừ, xin nghòcđược lòchtrướcần có Muố u cầu khiến có u đề hoặ mong sự, c chủ ngữ cách xưng hô cho phù...
 • 19
 • 77
 • 0

SYMBOLS OF CALIFORNIA, THE GOLDEN STATE - 08/02/2011

SYMBOLS OF CALIFORNIA, THE GOLDEN STATE - 08/02/2011
... qua nhiều thử thách, đạt thành công “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Giáo sư Hốc-king Cao Bá Quát L - -nác-đô đa Vin-xi Bài Viết đoạn văn ngắn nói người có ý chí, nghị lực nên vượt qua nhiều thử ... Từ ghép b/ Từ láy Yếu Yếu Tròn Tròn Xanh Xanh Luyện từ câu Tiết 25 Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài Tìm từ: a/ Nói lên ý chí, nghị lực người M: chí b/ Nêu lên thử thách ý chí, nghị...
 • 8
 • 61
 • 0

01 02 art u1b

01 02 art u1b
... in the streets paint walls with graffiti we will… English Toolkit - Art Photocopiable © Ediciones Santillana S.A / Richmond 2011 2Find in the text words for these definitions ...
 • 2
 • 126
 • 0

03 02 communication u1b

03 02 communication u1b
... How attractive is the product to members of other groups? Would they buy it? English Toolkit - Communication ...
 • 2
 • 127
 • 0

07 02 sports u1b

07 02 sports u1b
... are going to ask the authorities to control the emission of gases in factories English Toolkit - Sports Photocopiable © Ediciones Santillana S.A / Richmond 2011 Air pollution ...
 • 2
 • 170
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập