Báo cáo vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

BÁO CÁO KHOA HỌC: "BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT KHU VỰC ĐẠI Ả - ĐẠI CÁO - CỔ KHU THUỘC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG" pot

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... bảo tồn sử dụng, khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thực vật, thực đề tài: “Bước đầu khảo sát tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch khu vực Đại - Đại Cáo - Cổ Khu thuộc Vườn Quốc gia Phong ... khu hệ nghiên cứu không lớn phạm vi giới hạn diện tích khu vực hệ thực vật khu vực Đại - Đại Cáo Cổ Khu phong phú đa dạng Khi phân tích số chi, họ ngành Ngọc Lan khu hệ thực vật nghiên cứu, tính ... lớp thực vật Một mầm lớp thực vật Hai mầm số để đánh giá tính chất hệ thực vật Đây số quan trọng việc đánh giá tính đa dạng sinh học khu hệ thực vật Theo De Candolle gần tới xích đạo tính đa dạng...
 • 12
 • 140
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Phân tích hiệu quả kinh tế của các cây trồng chủ yếu và đề xuất sinh kế cho người dân ở 7 xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... gian g n ñây, h tiêu lên giá nên c n khuy n khích bà nông dân tr ng h tiêu ð xu t sinh k cho ngư i dân Bàng vùng ñ m Vư n Qu c gia Phong Nha – K Bên c nh k t qu ñánh giá hi u qu kinh t - ... 1.8 07 12,04 14,8 S n 13 .74 9 7. 649 185 6.100 32,98 79 ,7 L c 7. 813 5.630 200 2.183 10,92 38,8 H tiêu 96.600 57. 700 4 27 38.900 91,10 67, 4 60 Ngô 8. 178 6.531 150 1.6 47 10,98 25,2 Cao su 20.208 12. 674 ... 2 Phân tích hi u qu kinh t tr ng ch y u gia Phong Nha – K Bàng vùng ñ m Vư n Qu c Hi u qu kinh t ph thu c r t nhi u y u t , ñó có y u t b n su t giá c th trư ng c a lo i nông - lâm s...
 • 7
 • 223
 • 1

Tài liệu ĐỀ ÁN: " Nghiên cứu các phương pháp, phương án phát triển du lịch mà vẫn bảo tồn được các tài nguyên hình thành nên du lịch tại Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng" pdf

Tài liệu ĐỀ ÁN:
... nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu chủ đề tìm đề xuất phương pháp, phương án để nhằm phát triển du lịch bảo tồn tài nguyên hình thành nên du lịch thiết ... tượng đề tài tập trung vào nghiên cứu sở lý luận tình hình phát triển kinh doanh du lịch bền vững địa bàn Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng Đề tài nghiên cứu phạm vi nhân tố tạo nên du lịch tài nguyên ... du lịch bền vững Phong nha- Kẻ bàng 2.1 Tình hình phát triển du lịch Phong nha - Kẻ bàng thời gian qua 2.2 Các điều kiện phát triển du lịch bền vững Phong nha - Kẻ bàng 2.2.1 1Tài nguyên du lịch...
 • 29
 • 426
 • 0

BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO CÓ TÍNH TOÀN CẦU CỦA KHU HỆ CÁ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO CÓ TÍNH TOÀN CẦU CỦA KHU HỆ CÁ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
... vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa đảm bảo quyền lợi đáng người dân địa 3.5 Nâng cao nhận thức, làm cho cư dân địa thấy rõ giá trị độc đáo khu hệ PN-KB Bảo tồn giá trị đồng nghĩa với việc bảo ... xuất chi nguồn gốc từ tỉnh Mekong, Aspidoparia; Leptobarbus Chela 1.4 Giá trị hệ sinh thái độc đáo Hệ sinh thái Rào Bụt: Đây hệ sinh thái bị cách ly hoàn toàn sông ngầm thể coi khu hệ đặc ... + Hệ sinh thái Chà Ang + Hệ sinh thái Sông Chày + Hệ sinh thái Rào Bụt + Hệ sinh thái Rào Thương + Hệ sinh thái Hung Sạc 3.2 Các cấp quyền cần sử dụng nhiều biện pháp để biến giá trị khu hệ cá...
 • 9
 • 146
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng và tình trạng bảo tồn các loài thú gậm nhấm (Rodentia) ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu tính đa dạng và tình trạng bảo tồn các loài thú gậm nhấm (Rodentia) ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình
... thực đề tài "Nghiên cứu tính đa dạng loài tình trạng bảo tồn loài Gậm nhấm (Rodentia) Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình" nhằm đánh giá đầy đủ tính đa dạng loài, bổ sung tư liệu ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT NGUYỄN XUÂN NGHĨA NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ TÌNH TRẠNG ẢO TỒN CÁC LOÀI THÚ GẬM NHẤM (RODENTIA) VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, ... 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THÚ GẬM NHẤM VQG PHONG NHA - KẺ BÀNG Khu hệ thú gậm nhấm VQG PNKB nghiên cứu Thực tế, trước nghiên cứu chúng tôi, chưa có nghiên cứu chuyên sâu thú gậm nhấm VQG PNKB Các...
 • 96
 • 269
 • 0

Bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
... – KB sở sinh kế bền vững Để giải vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng huyện, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Ý ... PN - KB 3.2.2 Tình trạng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 3.2.2.1 Tình trạng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học Vườn quốc gia Phong ... lý, bảo vệ tài nguyên rừng Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 3.2.1 Chức nhiệm vụ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 3.2.2 Tình trạng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học Vườn...
 • 118
 • 417
 • 1

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
... sở sinh kế bền vững Để giải vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá vai trò cộng đồng việc bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng ... ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, ... khoa học thực tiễn phục vụ cho công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia, quy hoạch xây dựng hành lang đa dạng sinh học; e) Tham gia thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc...
 • 51
 • 42
 • 1

Bài thuyết minh về vườn quốc gia phong nha - kẻ bàng

Bài thuyết minh về vườn quốc gia phong nha - kẻ bàng
... PHẦN I: BÀI THUYẾT MINH VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG Chào mừng thầy bạn sinh viên tường Đại học kinh tế quốc dân đến với vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Sau vượt qua quãng ... LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN I: BÀI THUYẾT MINH VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 2.1 Những lý luận ... loài Thằn lằn Phong Nha- Kẻ Bàng (danh pháp khoa học: Các nhà khoa học Đức xây dựng khu giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Vườn thú Köln để giới thiệu đa dạng sinh học vườn quốc gia này, phát...
 • 29
 • 20,048
 • 46

Tình hình phát triển kinh doanh du lịch bền vững trên địa bàn Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng

Tình hình phát triển kinh doanh du lịch bền vững trên địa bàn Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng
... bền vững Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng 2.2 ý nghĩa Trong thực trạng phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng có tốc độ phát triển nhanh, nhiên phát triển du lịch chủ yếu tình trạng ... cho phát triển du lịch bền vững Phong nha - Kẻ bàng 2.2.3 Khoa học công nghệ phát triển du lịch bền vững 2.3 Du lịch bền vững Phong nha yếu tố thị Chương III Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền ... khách du lịch, người dân,cơ quan nhà nước vấn đề phát triển bảo tồn ,phát triển bền vững Phong nha –Kẻ bàng Chương III : Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong nha- Kẻ bàng...
 • 26
 • 479
 • 1

Tiềm năng phát triển du lịch ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Tiềm năng phát triển du lịch ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
... gạo'' MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: BÀI THUYẾT MINH VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 2.1 ... thực tế thành công PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 2.1 Những lý luận điều kiện để phát triển du lịch Sự phát triển du lịch đòi hỏi điều kiện khách quan ... Thằn lằn Phong Nha- Kẻ Bàng (danh pháp khoa học: Các nhà khoa học Đức xây dựng khu giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Vườn thú Köln để giới thiệu đa dạng sinh học vườn quốc gia này, phát loại...
 • 29
 • 820
 • 2

Nghiên cứu về vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

Nghiên cứu về vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
... 0918.775.368 PHẦN I: BÀI THUYẾT MINH VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG Chào mừng thầy bạn sinh viên tường Đại học kinh tế quốc dân đến với vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Sau vượt qua quãng đường ... loài Thằn lằn Phong Nha- Kẻ Bàng (danh pháp khoa học: Các nhà khoa học Đức xây dựng khu giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Vườn thú Köln để giới thiệu đa dạng sinh học vườn quốc gia này, phát ... ĐẦU PHẦN I: BÀI THUYẾT MINH VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 2.1 Những lý luận điều kiện...
 • 29
 • 443
 • 0

Tiềm năng phát triển du lịch ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

Tiềm năng phát triển du lịch ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
... Tel : 0918.775.368 PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 2.1 Những lý luận điều kiện để phát triển du lịch Sự phát triển du lịch đòi hỏi điều kiện khách quan ... 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: BÀI THUYẾT MINH VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 2.1 ... Thằn lằn Phong Nha- Kẻ Bàng (danh pháp khoa học: Các nhà khoa học Đức xây dựng khu giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Vườn thú Köln để giới thiệu đa dạng sinh học vườn quốc gia này, phát loại...
 • 29
 • 315
 • 3

Vườn Quốc Gia PHONG NHAKẺ BÀNG

Vườn Quốc Gia PHONG NHA – KẺ BÀNG
... cao vườn quốc gia này, nằm rìa cực nam vườn quốc gia) Trang 3) Hệ thống hang động Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng hai khu vực đá vôi lớn giới So với 41 di sản giới khác có carxtơ, Phong Nha- Kẻ Bàng ... lằn Phong Nha- Kẻ Bàng (Cyrtodactylus phongnhakebangensis) Các nhà khoa học Đức xây dựng khu giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Vườn thú Köln để giới thiệu đa dạng sinh học vườn quốc gia ... thạch nhũ đẹp Hang động Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng So với vườn quốc gia khác UNESCO công nhận di sản giới khác Đông Nam Á (Vườn quốc gia Gunung Mulu Malaysia, Vườn quốc gia sông ngầm Puerto...
 • 17
 • 351
 • 1

Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng

Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng
... để phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng 2.1 Thực trạng điều kiện để phát triển du lịch bền vững Phong nha- Kẻ bàng 2.1 Tình hình phát triển du lịch Phong nha - Kẻ bàng thời gian ... cao hiệu bền vững Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng 2.2 ý nghĩa Trong thực trạng phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng có tốc độ phát triển nhanh, nhiên phát triển du lịch chủ ... hợp chặt chẽ du lịch nghành có liên quan để du lịch Phong nha-Kẻ bàng phát triển hiệu bền vững 2.2 Các điều kiện phát triển du lịch bền vững Phong nha - Kẻ bàng 2.2.1 Tài nguyên du lịch Nguồn tài...
 • 26
 • 843
 • 8

Phát triển du lịch văn hóa sinh thái tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

Phát triển du lịch văn hóa sinh thái tại vườn quốc gia phong nha  kẻ bàng
... - Kẻ Bàng Tổng Cục Du lịch xác định "Khu Du lịch sinh thái hang động Phong Nha - Kẻ Bàng " 31 khu du lịch chuyên đề nước [29] Sau kiện Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) ... HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN VQG PHONG NHA- KẺ BÀNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 2.2.1 Tài nguyên du lịch văn hóa sinh thái Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng * Tài nguyên hang động Sau ... Phong Nha- Kẻ Bàng có nhiều tiềm để phát triển loại hình du lịch, đặc biệt phát triển du lịch văn hóa sinh thái 2.2.2 Tình hình khai thác tài nguyên vào phát triển du lịch văn hóa sinh thái *...
 • 157
 • 304
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giám đốc vườn quốc gia phong nha kẻ bàngdiện tích vườn quốc gia phong nha kẻ bàngsổ đỏ vườn quốc gia phong nha kẻ bàngảnh vườn quốc gia phong nha kẻ bàngvườn quốc gia phong nha kẻ bàng ở đâudu lịch vườn quốc gia phong nha kẻ bàngvườn quốc gia phong nha kẻ bàng quảng bìnhquy hoạch vườn quốc gia phong nha kẻ bànggiới thiệu về vườn quốc gia phong nha kẻ bàngthông tin về vườn quốc gia phong nha kẻ bàngbản đồ vườn quốc gia phong nha kẻ bàngđịa chỉ vườn quốc gia phong nha kẻ bàngvuon quốc gia phong nha kẻ bàngđộng vật không xương sống cở lớn ở vườn quốc gia phong nha kẻ bàngkhái quát vườn quốc gia phong nha kẻ bàngXÂY DỰNG MẠNG LAN và THIẾT lập cơ CHẾ bảo mậtXÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN lý THƯ VIỆN TRƯỜNG đại họcXây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán hàng và triển khai SEO(Theo mô hình 3 lớp – ASP net)TÌNH HÌNH THỰC tế bộ máy kế TOÁN và tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và DỊCH vụ kỹ THUẬT tân LONGTình hình thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH đâù tư và phát triên thương mại hoàng sơnHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank chi nhánh bắc hà nộiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch i ngân hàng đầu tư và phát triển việt namSự nhiễm nấm mốc và aflatoxin tự nhiên trên một số giống ngô, lạc trồng ở một số tỉnh và khả năng phòng trừ bằng các chủng aspergillus aflavus không sinh độc tốCIRCULAR NO 2772016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES IN THE FIELDS OF PHARMACY AND COSMETICS 277 2016 TT BTC 335308RESOLUTION NO 292016QH14 DATED NOVEMBER 14, 2016, ON ALLOCATION OF CENTRAL GOVERNMENT BUDGET FOR 2017 29 2016 QH14 335991CIRCULAR NO 2782016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, PROVIDING FOR FEES IN MEDICAL SECTOR, AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 278 2016 TT BTC 336588CIRCULAR NO 2742016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, MANAGEMENT AND USE OF THE CUSTOMS FEES AND THE CHARGES ON GOODS AND v274 2016 TT BTC 338289DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2332016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO 562014TT BTC ON GUIDELINES FOR THE GOVERNMENTS DECREE NO 1772013ND CP ON 233 2016 TT BTC 337193CIRCULAR NO 2462016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES FOR EXAMINATION, ASSESSMENT AND INTERNATIONAL CERTIFICATDECREE NO 1492016ND CP DATED NOVEMBER 11, 2016, AMENDING AND SUPPLEMENTING a NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO 1772013ND CP ON THE IMPLEMENTATION OF a NUMBER o149 2016 ND CP 332872RESOLUTION NO 272016QH14 DATED NOVEMBER 11, 2016, ON STATE BUDGET ESTIMATES OF 2016 27 2016 QH14 334547CIRCULAR NO 2422016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON PRICES OF SECURITIES RELATED SERVICES APPLIED AT SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS AND COMME242 2016 TT BTC 339342DECREE NO 1552016ND CP DATED NOVEMBER 18, 2016, PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL PROTECTIONBáo cáo kiến tập sư phạm mầm non Trung cấp bách nghề
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập