20483 verb tense game

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level
... Put each verb in the brackets in the correct tense • 6.They (drive) to school are driving tomorrow • ... typing • 10 Tom (take) _a photograph of took me when I (not look) wasn’t looking Put each verb in the brackets in the correct tense are going • 11 Ann, we (go) _ to town (you Are you ... to the United States? • 15 Louis (eat) _ dinner was eating when his friend called Put each verb in the brackets in the correct tense • 16 At one time, Mr Waxman owned (own) this building...
 • 6
 • 174
 • 1

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE
... equal, resemble, look like - We mustn’t use the future tense in adverbial clause of time ( time clause) ( the present tenses will be used instead) EXERCISES “ Hurry up! What’s taking you so long?” ... have a sandwich, please VI Future Perfect and Future Progressive Future Progressive : S + will/ shall + be + Ving - indicating an activity that will be in progress at a time in the future Eg: I ... you going shopping? B: Yes I am going to buy something for dinner Future Perfect : S + shall/ will + have + Vpp - indicating an activity that will be completed before another time or event in...
 • 8
 • 230
 • 2

verb tense

verb tense
... man _ (run) after the train He _(want) _(catch) it I (do) an exercise on the verb tense at this moment and I _ (think) that I _(know) how (use) it now Michael ...
 • 8
 • 238
 • 2

50 VERB TENSE.9

50 VERB TENSE.9
... 6 Would you mind (show).me how (send)an e-mail V Give the correct form of the verbs in brackets in the following sentences I (not see).your brother recently - No He (not be)out ... centuries, and nowadays they (wear)by many Vietnamese women at work VI Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences If the (not be) gravity, the moon (shoot) ... If the crops (die), many people (go).hungry this coming winter VII Give the correct form of each verbs in the following sentences If today (be).Sunday, we (go) to your native village 2 Look, Lan!...
 • 3
 • 261
 • 0

Bài tập VERB TENSE ppsx

Bài tập VERB TENSE ppsx
... weeks He(visit) a lot of beautiful spots in Viet Nam Complete the sentences with the correct verb form ( play , have , drive , go , live , work , read , ) The children football in the school...
 • 4
 • 202
 • 3

Verb Tense

Verb Tense
... (see) that film several times because I like it III Supply the correct verb form: Present tenses Listen! I (think) someone (knock) at the door Up to the present, ... (ever, see) such a beautiful girl VII Give the right forms of the verbs in brackets: Past tenses Yesterday John (go) to the store before he (go) home Our ... 10 How long you (learn) English? V Supply the correct verb form: Simple past or Past continuos When I (arrive) at this house, he still (sleep) ...
 • 13
 • 232
 • 0

Bài tập TA- Verb tense

Bài tập TA- Verb tense
... Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 47 I……(ever visit) Australia, but I (see) a program on TV about it two ... you call back later? My father (have) a bath at the moment” Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 95 What time your mother (finish) work every day? 96 He (buy) that car ... you last night? 142 Up to then I never (see) such a fat man Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 143 I ……….(not see) him on last Monday 144 They had sold all the books when...
 • 7
 • 476
 • 4

Phonetics and verb tense exercises

Phonetics and verb tense exercises
... information C D Gellary Part II- VERB TENSES Columbus……………… (discover) America more than 400 years ago It……… (rain) very hard now The sun ……….…… (warm) the air and ……………… (give) us light They…………… ... plane…………………….(fly) toward the airport It……………………… (land) 54 What ………….you ……………… (listen) on the radio now? 55 Listen! Someone ……………………(cry) 56 Kien and Tuyen ……………………(be) good friends since they ... now 39 Hanh …….………………(not read) book at the moment 40 Our teacher usually …… ………………(give) us many exercises 41 He often ……………………(catch) a train to work 42 The cat ……………………(chase) the mouse for hours...
 • 11
 • 144
 • 1

ESL verb tense chart

ESL verb tense chart
... PROGRESSIVE TENSES Present Progressive 10:00 x 11:00 x Form be (am/is/are) + base form of verb + -ing Meaning He went to sleep at 10:00 tonight It ... continue He will be sleeping when I arrive The progressive tenses give the idea that an action is in progress during a particular time The tenses say that an action begins before, is in progress ... added for clarification PRESENT PERFECT PROGRESSIVE TENSES Present Perfect Progressive x Form Meaning Example(s) *have/has been + base form of verb + -ing Event in progress: studying When? Before...
 • 4
 • 123
 • 1

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)
... take the baby to the doctor’s if his temperature ………… up again (go) If Jack ……………… a video recorder, he ……………… many programs (have / record) All the students are looking forward ………………………… summer ... garden should …………………… every day (water) If I finish my work soon, I …………………… for a drink with you (come) The rocket ……………………… around the Earth for 30 minutes (fly) The weather ………………… terrible since ... ……………… the pollution (cause) Originally, the book ……………… (write) in English, and a few years later is …………………… (translate) into several languages Angkor Wat and Angkor Thom ……………… in Cambodia several...
 • 6
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: the verb tense systemdiagram of the english verb tense systempast perfect continuous verb tense english grammarnoun and verb agreement gamesverb tense verb formpresent past and future verb tense quizpast present future teaching the verb tense systempast present and future tense gamesfill in the blank verb tense worksheetsenglish verb tense final testirregular verbs simple past tense gamesirregular verbs past tense gamespast present and future verb tense examplesenglish verb tense exercises pdffill in the blank verb tense exercisesNhững vấn đề liên quan tới sử dụng kháng sinhĐộ ổn định và tuổi thọ của thuốcThuyet minh FM 200 cho son bangMa trận RACI phân định trách nhiệm trong quản lý dự ánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)DÒNG TIỀN dự án xây DỰNGTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập