8137 active or passive 3 multiple choice exercises with key in past simple

12CB Test 3 -Multiple choice

12CB Test 3 -Multiple choice
... a number of d little 30 When Michelle lived in Italy, she always …………… dinner at 9pm a has b had c is having d have 31 Have you had your eyes …………… recently? a tested b test c checked d check ... correct 33 We couldn't drive because of the fog a The fog made us not driving b The fog prevented us from driving c We are stopped to drive by the fog d Because there is the fog, we couldn't drive 34 ... of the following sentences 36 The air has become more and more pollution because of exhaust fumes from motor vehicles a has become b pollution c because of a from 37 Children shouldn't be allowed...
 • 3
 • 224
 • 0

Báo cáo hóa học: " Performance Evaluation of Indoor Localization Techniques Based on RF Power Measurements from Active or Passive Devices" pptx

Báo cáo hóa học:
... effectiveness of the active network for localization, in the following we evaluate the limiting performance of a localization technique based on the RF map of the area Performance is expressed in terms of ... interrogator CONCLUSIONS We analyzed the performance of networks used for localization in terms of the probability of localization error Solutions based on active and passive devices were considered A ... the performances of the considered active and passive localization techniques, we introduce the probability of localization error P p as a function of the number/density of devices used for localization...
 • 11
 • 77
 • 0

Active or Passive Verbs? pptx

Active or Passive Verbs? pptx
... English Grammar 70) Among or amongst? Both are correct and mean the same, but among is more common Among or between? "Between is used in connection with two persons or things: 'He divided the ... amount of work." Number is used for quantities that can be counted Example: "A large number of deer ate the corn." And or but to begin a sentence? Patricia O'Conner, author of Woe Is I, says, "It's ... divided the money between his two children.' Among is used for more than two: 'He divided the money among his three children.' EXCEPTIONS: If more than two are involved in a united situation, between...
 • 3
 • 98
 • 0

Multiple Choice Exercises - English 10 pot

Multiple Choice Exercises - English 10 pot
... www.adultpdf.com Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch A tell B to tell C telling D tells 21) I have difficulty ………… and ………… English A speak-writing B speaking-writing C to speak-to write ... 16) “…………… you look so sad? This is trial version www.adultpdf.com Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - “I got bad marks in the first semester exam.” A What B How C Who D ... at sixteen and became a … (32)… After twenty-three years of this work, This is trial version www.adultpdf.com Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch she made the … (33)… to start...
 • 9
 • 209
 • 3

Multiple Choice Exercises - English 10 ppt

Multiple Choice Exercises - English 10 ppt
... fireman, a taxi driver, a This is trial version www.adultpdf.com 10 Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch school-bus driver, a boatman, an ambulance man, an accountant, a petrol ... Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch A has B have C is having D will have 21) I haven’t met him ... seeming very happy at the moment A B C D This is trial version www.adultpdf.com 11 Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch 45) The weather has been quite good at Christmas A B C D II...
 • 9
 • 358
 • 1

Multiple Choice Exercises - English 10 doc

Multiple Choice Exercises - English 10 doc
... evening This is trial version www.adultpdf.com 22 Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch A B C D 43) I’m going to have a four-days trip in Ho Chi Minh City A B C D 44) We’ve run ... We used to went swimming in the sea This is trial version www.adultpdf.com 19 Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch B We used to going swimming in the sea C We used to go swimming ... evening? A are you doing B have you done This is trial version www.adultpdf.com 20 Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch C are you going to D will you 16) Our class ……………… a picnic...
 • 9
 • 292
 • 4

Multiple Choice Exercises - English 10 potx

Multiple Choice Exercises - English 10 potx
... This is trial version www.adultpdf.com 33 Multiple Choice Exercises - English 10 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... In spite of C Because D Because of This is trial version www.adultpdf.com 28 Multiple Choice Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch 19) Mr Thanh runs three kilometers every morning …………… his age ... that people always talk about … (39)… This is trial version www.adultpdf.com 29 Multiple Choice Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch other, and everyone knows what everyone else is doing But I still...
 • 9
 • 239
 • 1

phuong phap 3-multiple choice test

phuong phap 3-multiple choice test
... definition of multiple choice test Classification The structure Some rules for writing a multiple choice question Some instructions for writing a good multiple choice test Advantages and disadvantages ... disadvantages C Conclusion A Introduction B Body I The definition of Multiple Choices Test What is a Multiple Choice Test ? … is a very flexible assessment format that can be used to measure knowledge, ... multiple choice test ♦ Write questions for the exam daily after class This avoids cramming to get the exam written the night before the test ♦ Define the topic for the stem for each of the multiple choice...
 • 39
 • 263
 • 0

Active or passive voice exercise

Active or passive voice exercise
... think that the work ………………… by Friday? a) is completed c) will be completed These tablets ……………… with food a) need to take b) need to be taken The postman ………………… this letter in the morning a) delivered ... sold last week Do you think that the work will be completed by Friday? These tablets need to be taken with food The postman delivered this letter in the morning 10 You should have sent the money ... when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 101
 • 0

Grammar Exercises with Key

Grammar Exercises with Key
... _ 89 Exercises Grammar Exercises I’m buying a gift for my husband _ She’s buying a T-shirt _ I’ll buy some Milk Duds _ Did you call your wife? _ I have a meeting with ... fill in the blank with the correct imperative form _ the elevator! (take; you) _ the luggage! (take; we) _ to the airport! (go; you) 97 Exercises Grammar Exercises _ to ... number (dial) 103 Exercises Grammar Exercises 11 She _ to Georgia (drive) 12 He _ to the Smithsonian (go) 13 She _ a car (rent) Using “Would” Replace the sentence with a statement...
 • 55
 • 315
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: underline the correct verb form active or passivepast perfect simple vs past perfect continuous multiple choice exercisesexercises on active and passive voice for class 8 with answerspast perfect and past perfect continuous multiple choice exercisesresearch methodology test bank 3 multiple choice questionsput the verb into the correct form active or passivecomplete the story using either the active or passive voiceenglish multiple choice questions with answers pdfenglish multiple choice questions with answers for cxcmarketing multiple choice questions with answers for bank examsenglish grammar multiple choice questions with answers pdfc programming multiple choice questions with solutionslogical reasoning multiple choice questions with answers pdfc programming language multiple choice questions with answersc programming multiple choice questions with answers pdftin học tre long an năm 2013Giáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmTóm tắt công thức vật lí 12Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU MÁY TEMSTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập