25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo
...
 • 5
 • 4
 • 0

25 đề trắc nghiệm

25 đề trắc nghiệm
... Trong thí nghiệm dới đây, thí nghiệm thực việc đo bớc sóng ánh sáng A.Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton C Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng B.Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng D Thí nghiệm ánh ... THPT Hu Lc Đề thi TH TRC NGHIM 2: môn vật lý 60 PHT Câu Một vật dao động điều hoà với phơng trình : x = Sin(25t + ) cm Vận tốc thời điểm t là: A 100cos(25t + ) cm/s B 100 cos(25t + ) cm/s ... Câu25: vành kính lúp có ghi X10 Lấy Đ= 25cm, tiêu cự kính A 5cm B.2,5cm C.0,5cm D.25cm Câu26: Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính thị kính f1=1cm f2=5cm Độ dài quang học kính = 20cm Lấy Đ=25cm...
 • 125
 • 176
 • 0

25 đề thi casio

25 đề thi casio
... = acosα = 2,75cos37o25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) AH acosα 2, 75cos37o 25' AD = = = = 2, 203 4254 37 ≈ 2, 20(cm) sin(45o + α ) sin(45o + α ) sin 82o 25' AH acosα 2, 75cos37o 25' AM = = = = 2, 26976277 ... y=39 -2 34 x+ kú thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio Phßng GD&§T HËu léc n¨m häc 2008-2009 líp THCS Thêi gian lµm bµi 150 §Ị bµi (thÝ sinh lµm trªn giÊy thi)  13 1 − − : .1 15,2.0 ,25 − 48,51 : 14,7 ... giµng Phßng gd&®t -*** - ®Ị thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2006-2007 Thêi gian : 150 (kh«ng kĨ giao ®Ị) C©u 1(1®) T×m x biÕt: 1 1  2  11  15, 25  + 0, 125. 2 ÷− 3,567  − ÷  − −...
 • 18
 • 274
 • 7

Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian

Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian
... Bài 25: Vẽ Tranh ĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN I TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI Em kể trò chơi hát mà lớp vừa trình bày? Em kể số trò chơi dân gian địa phương em địa phương ... tranh đây? Các trò chơi dân gian thường tổ chức theo nhiều hình thức nội dung khác như: Chơi chuyền, chơi bi, chơi ăn quan, ném còn, đua thuyền… II Cách vẽ tranh đề tài Muốn vẽ tranh đề tài vẽ theo ... bước: - Tìm chọn nội dung đề tài - Săp xếp bố cục - Phác mảng (phác hình) - Vẽ chi tiết (vẽ hình) - Tìm vẽ màu 1 Tìm chọn nội dung đề tài Các em chọn đề tài mà em thích đề tài mà em tham gia, để...
 • 17
 • 10,341
 • 7

25 de casio

25 de casio
... = acosα = 2,75cos37o25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) AH acosα 2, 75cos37o 25' AD = = = = 2, 203 4254 37 ≈ 2, 20(cm) sin(45o + α ) sin(45o + α ) sin 82o 25' AH acosα 2, 75cos37o 25' AM = = = = 2, 26976277 ... tÝnh casio n¨m häc 2004-2005 Thêi gian : 150 (kh«ng kĨ giao ®Ị) C©u1(3®): TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc  4   0,8 :  − 1 ,25  1,08 −  : 25  5 +  + (1,2 x0,5) : a) A = 1  0,64 −  − .2 25 ... -*** - ®Ị thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2006-2007 Thêi gian : 150 (kh«ng kĨ giao ®Ị) C©u 1(1®) T×m x biÕt: 1 1  2  11  15, 25  + 0, 125. 2 ÷− 3,567  − ÷  − − ÷.1 4 5  11...
 • 18
 • 71
 • 0

Tuyển tập 25 đề TN ôn thi tốt nghiệp

Tuyển tập 25 đề TN ôn thi tốt nghiệp
... D 900 Trang Đề thi TH TRC NGHIM 2: môn vật lý 60 PHT Câu Một vật dao động điều hoà với phơng trình : x = Sin(25t + ) cm Vận tốc thời điểm t là: A 100cos(25t + ) cm/s B 100 cos(25t + ) cm/s ... 0 ,25. 107Bq B 16.107 Bq C 0,333.10 Bq D 2,5.107Bq Trang 19 7: THI TH TRC NGHIM Mụn Vt Lý Thi gian 60 phỳt Câu Dao động tự vật có A.tần số không đổi; B biên độ không đổi; C tần số biên độ không ... electron từ tinh thể Iôn tinh thể hoá trị ? A Các photôn B Các hạt mang điện tích C Từ trờng D Nhiệt độ cao Câu 33 Katốt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram 7,2.10 19 J...
 • 117
 • 178
 • 0

25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN

25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN
... π 1 − cos x = + 2 0 ,25 0 ,25 0,5đ ĐỀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 3 z = + 4i + ( − i ) = + 4i + − 3i + 3i − i = −1 + 2i ⇒ z= ( −1) + 22 = 0,5 0,5 Câu Xét hình vng cạnh AD khơng song ... rằng: Cn + Cn2 + Cn + + Cnn = n.2n−1 ĐỀ 12 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HOC PHỔ THƠNG năm : 2008-2009 Mơn thi :TỐN Thời gian làm :150 phút, (khơng kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,5 điểm) Khảo sát vẽ ... A(1;2;3) đường thẳng d phương trình 1) 2) x −1 y +1 z −1 = = 2 Viết phương trình mặt phẳng α qua A vng góc d Tìm tọa độ giao điểm d mặt phẳng α Đề số 14 ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT Mơn : Tốn...
 • 110
 • 268
 • 0

25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN

25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN
... π 1 − cos x = + 2 0 ,25 0 ,25 0,5đ ĐỀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 3 z = + 4i + ( − i ) = + 4i + − 3i + 3i − i = −1 + 2i ⇒ z= ( −1) + 22 = 0,5 0,5 Câu Xét hình vng cạnh AD khơng song ... t¹i hai ®iĨm A,B vu«ng gãc T×m m ®Ĩ ®å thÞ cđa hµm sè (C m ) : y = ĐỀ 25 Trích từ Cấu trúc đề thi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MẪU – TN THPT NĂM 2008 – 2009 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 ... f(2) = 0; f(-1) = 9; f(3) = 25 max f ( x ) = 25 , f ( x) = 0,5 0 ,25 [ −1;3] [ −1;3] 2.§Ỉt u = + x ⇒ du = xdx x = ⇒ u = 1; x = ⇒ u = 8 u − du 141 = 20 u I =∫ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 2x +1 2x +1 ≤2⇔ ≥...
 • 111
 • 229
 • 0

25 đề thi thử TN THPT 2009 + đáp án

25 đề thi thử TN THPT 2009 + đáp án
... -Mùa khô thi u nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp Nêu tài nguyên thi n nhiên vùng biển nước ta - Tài nguyên khoáng sản: 2,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 2,0 0,5 Câu Gợi ý trả lời + Các phân ngành khác chiếm tỉ trọng nhỏ - Sự thay đổi cấu giá trị sản xuất công nghiệp diễn theo hướng: + Tăng nhanh ... Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản 2,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,75 ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 12 Năm học: 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ (Thời gian làm : 90 phút) ĐỀ 20 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ...
 • 57
 • 178
 • 0

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009
... 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 37 0 ,25 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ 12 Năm học 2008 - 2009 ĐỀ 15 I- PHẦN CHUNG ... liệu sưu tầm có chỉnh sửa 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian : 90 phút Đề I/ PHẦN CHUNG: ( 8,0 đ) ... sưu tầm có chỉnh sửa 26 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 Hết KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÝ ĐỀ 11 I PHẦN CHUNG CHO...
 • 49
 • 259
 • 0

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009
... 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 37 0 ,25 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ 12 Năm học 2008 - 2009 ĐỀ 15 I- PHẦN CHUNG ... Điểm 8,0 3,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 2,0 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 Nguồn: Tư liệu sưu tầm có chỉnh sửa 49 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ... liệu sưu tầm có chỉnh sửa 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian : 90 phút Đề I/ PHẦN CHUNG: ( 8,0 đ)...
 • 69
 • 235
 • 1

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng
... B 0,45 µm C 0,5 µm Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt D 0,55 µm Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí Câu 13: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 2,5 m; ... số vân quan sát là: A B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C D Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe ... xạ cho vân sáng đó? A B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C D Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí Câu 27: Trong thí nghiệm Young giao thao ánh sáng, nguồn sáng đồng thời...
 • 6
 • 1,561
 • 63

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 1

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 1
... mạch điện nh hình vẽ 2; U = 36 V không đổi , r = 1, 5 , điện trở toàn phần biến trở R = 10 Đèn 1 có điện trở R1 = , đèn Đ2 có điện trở R2 = 1, 5 , hai đèn có hiệu điện định mức lớn Xác định ... kế môi trờng.Cho : -Nhiệt dung riêng nớc, nớc đá lần lợt c1 = 4200J/kg.K, c2 = 210 0 J/kg.K -Khối lợng riêng nớc, nớc đá đồng lần lợt D1 = 10 0 0kg/m3, D2 = 900kg/m3, D3 = 8900kg/m3 -Nhiệt nóng chảy ... R2 Cho mạch điện nh hình Biết R1 = R3 = 30 ; R2 = 10 ; R4 biến C trở Hiệu điện hai điểm A B UAB = 18 V không đổi Bỏ qua điện trở dây nối ampe kế a Cho R4 = 10 Tính điện trở tơng đơng đoạn...
 • 5
 • 500
 • 8

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 2

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 2
... hiệu điện U1= 100 V có chiều dài l1= 50 cm đường kính tiết diện d1= 0,06mm Tìm chiều dài l2 đường kính tiết diện d2 dây tóc bóng đèn có công suất P2= 20 W dùng với hiệu điện U2= 20 0V Biết : nhiệt ... I=8,9A A 1) Tìm số A0? B_ K D F H M 2) Cho R=1Ω tìm U xác định điện trở mạch AB ? Câu IV R2 C Cho mạch điện hình vẽ: A Với UAB=12V ; R1= 6Ω ;R2= 12 ; R3=8Ω ; R4= 24 Ω ; RA = R3 1) K mở: a) Tính RAB? ... bình đổ vào bình bên phải 1, 62 lít nước Cho khối lượng riêng nước 100 0kg/m^3, gia tốc trọng lượng g=10m/s ^2, bỏ qua kích thước ống thông Câu cho mạch cầu dòng Đ1 2, R4 Rx Đ3, Trên bóng đèn ghi...
 • 3
 • 505
 • 6

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao
... mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i hc v cao ng ... THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ... trỡnh cỏc bc gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng vi ni dung a dng...
 • 298
 • 1,139
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20Phân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập