NGHIÊN cứu PHÂN tâm học SIGMUND FREUD

Tài liệu HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC S. FREUD pptx

Tài liệu HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC S. FREUD pptx
... dung học thuyết Phân Tâm Học Cơ sở triết học nguồn gốc nảy sinh Phân Tâm Học Sự khủng hoảng tâm học cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX biết dẫn đến đời Phân Tâm Học Một trường phái tâm học khách ... luận điểm chủ yếu học thuyết Phân Tâm Học của S Freud 2 Quan niệm chất tâm hồn, tâm lý người Học thuyết phân tâm Freud xây dựng khái niệm vô thức Freud quan niệm, tất tượng tâm thần người chất ... đầu trào lưu tâm học chống lại tâm học tâm, chủ quan để xây dựng tâm học khách quan Sự xuất phân tâm học cách khách quan làm cho tâm học phát triển - Các kết phân tâm học rút từ nghiên...
 • 16
 • 915
 • 25

Tài liệu PHÂN TÂM HỌC NHẬP MÔN - SIGMUND FREUD docx

Tài liệu PHÂN TÂM HỌC NHẬP MÔN - SIGMUND FREUD docx
... http://ebooks.vdcmedia.com Sigmund Freud 12 vúái Freud, Jung nhêën mẩnh vâo ëu tưë di truìn sûå phất triïín nhên cấch Nối chung nhûäng ngûúâi phï phấn Freud àậ tấch rúâi khỗi Freud vò nhûäng bêët àưìng nhû: Freud ... Sigmund Freud SIGMUND FREUD - TÊM L GIA CA CỘI VƯ THÛÁC Trong têët cẫ cấc ngânh khoa hổc, ngûúâi ta thûúâng thûâa ... nhêåp vâo àúâi sưëng ca ngûúâi àûúng thúâi bùçng Sigmund Freud Nhúâ tòm nghiïn cûáu nhûäng thûá chûa bao giúâ hiïíu biïët vïì trđ nậo ngûúâi mâ Sigmund Freud àậ àûa àûúåc nhûäng tûúãng vâ nhûäng...
 • 116
 • 378
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THỬ LÝ GIẢI BI KỊCH MÊĐÊ DƯỚI GÓC NHÌN PHÊ BÌNH NỮ QUYỀN VÀ PHÊ BÌNH PHÂN TÂM HỌC" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nữ đời sống gia đình!) Tấn bi kịch Mêđê nhắc nhở loài người học bình đẳng giới phức tạp chiều sâu nhân cách Ở kết hợp với cách tiếp cận xã hội học khoa học, viết thử nhìn Mêđê ánh sáng phân tâm ... giá trị thẩm mỹ tác phẩm trở nên hữu chăng? Mêđê tái bi kịch người phụ nữ nói chung đặc bi t bi kịch người phụ nữ xã hội Hy Lạp cổ đại đương thời Nhân vật Mêđê xuất tác phẩm với thân phận người ... không làm Bi kịch Mêđê Ơripit đời cảm hứng sáng tạo từ câu chuyện huyền thoại Mêđê kết hợp với suy ngẫm thân phận người, đặc bi t số phận bi thảm người phụ nữ, Ơripit thể qua trình tội lỗi Mêđê vừa...
 • 8
 • 181
 • 1

Quan niệm về con người trong phân tâm học của Sigmund Freud

Quan niệm về con người trong phân tâm học của Sigmund Freud
... dung quan niệm phân tâm học Freud người - Phân tích giá trị hạn chế quan niệm Phân tâm học Freud người Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn quan niệm phân tâm học Freud người ... CƠ BẢN CỦA QUAN NIỆM PHÂN TÂM HỌC FREUD VỀ CON NGƢỜI - NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ 2.1 Xuất phát điểm Phân tâm học Freud nghiên cứu vấn đề ngƣời Để làm sáng tỏ quan niệm phân tâm học Freud người, ... trƣng Phân tâm học S Freud Phân tâm học gì? Chính Freud định nghĩa môn học Phân tâm học nhập môn” sau: “ môn phân tâm học phương pháp y học chữa trị bệnh thần kinh" [14; 4] Điều cần ý Freud coi Phân...
 • 86
 • 1,652
 • 5

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại tt

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại tt
... NHÌN LẠI VIỆC ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 2.1 .Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung ... 13 NHÌN LẠI VIỆC ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 1975 - NAY 3.1 .Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung ... 2: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 - Chương 3: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam...
 • 28
 • 285
 • 1

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại
... NHÌN LẠI VIỆC ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 2.1 .Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung ... 2: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 - Chương 3: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam ... đời sống văn học phương pháp nghiên cứu văn học đại du nhập vào Việt Nam Trong khuôn khổ mình, Luận văn nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại từ đầu...
 • 91
 • 409
 • 1

Lý giải nguyên nhân và đề xuất biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường từ học thuyết phân tâm học của sigmund freud (ths trịnh thị cẩm tuyền)

Lý giải nguyên nhân và đề xuất biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường từ học thuyết phân tâm học của sigmund freud (ths trịnh thị cẩm tuyền)
... thực nhiệm vụ học tập, hoạt động vui chơi… 2.4 Biện pháp ngăn chặn bạo lực học đƣờng Từ nguyên nhân đƣợc xác định nhƣ có biện pháp ngăn chặn bạo lực học đƣờng tƣơng ứng nhƣ sau: Biện pháp 1: Tránh ... cá nhân học sinh Có nhƣ học sinh định hƣớng đƣợc hành vi đắn Từ góp phần ngăn chặn nạn bạo lực học đƣờng Biện pháp 3: Hạn chế trạng thái căng thẳng tâm học sinh Một nguyên nhân gây bạo lực học ... làm sáng tỏ nguyên nhân đề số biện pháp ngăn chặn bạo lực học đƣờng Nội dung 2.1 Vài nét đời nghiệp Freud Sigmund Freud cha đẻ phân tâm cổ điển, ông sinh ngày tháng năm 1856, Freiburg, thị xã nhỏ...
 • 8
 • 117
 • 1

Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud

Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud
... loại Nội dung Thuyết Phân tâm học S .Freud 2.1 Nội dung Thuyết Phân tâm học S .Freud việc xác định cấu trúc máy tâm thần người (bản chất tâm hồn, tâm lý người) Theo đó, nội dung Phân tâm học ông làm ... thực hành khoa học phân tâm học( 2) Thuyết Phân tâm học đời chịu nhiều chi phối từ điều kiện, quan điểm khác nhau, S .Freud tiếp thu có sáng tạo quan điểm học thuyết nhà triết học, khoa học tự nhiên ... tội mà Ý nghĩa Thuyết Phân tâm học Thứ nhất, Thuyết Phân tâm học đời cung cấp ý tưởng khoa học đắn cho phát triển nhân loại nói chung, ngành khoa học, đặc biệt khoa học nghiên cứu tâm lý người...
 • 12
 • 1,869
 • 0

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâmhọc

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học
... CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ I nhóm phương pháp nghiên cứu luận: a khái niệm: phương pháp nghiên cứu thuyết phương pháp nhà nghiên cứu tiếp cận phương diện thuyết phát ... tượng :  Phương pháp nghiên cứu thuyết  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  Phương phát nghiên cứu toán học Phương pháp nghiên cứu tâm học :  Là tổ hợp cách thức nhờ nhà nghiên cứu thu ... khác phương tiện nghiên cứu: nghiên cứu luận trí nhớ + nghiên cứu sở luận vấn đề nghiên cứu + lựa chọn phương pháp nghiên cứu + phân tích kết nghiên cứu đưa giải pháp cho vấn đề phương pháp...
 • 14
 • 7,223
 • 17

Ứng dụng của enzym trong nghiên cứu, phân tích và trong y học

Ứng dụng của enzym trong nghiên cứu, phân tích và trong y học
... glucooxydaza enzym cacbonpeptydaza enzym ureaza II/ ứng dụng enzym y học enzym telomeraza III Ứng dụng ezym nghiên cứu CHUƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA ENZYM TRONG PHÂN TÍCH 1 .Enzym Glucooxidaza 1.1 Đặc tính enzym ... cao enzym còng ứng dụng nghiên cứu phân tích y học Vì báo cáo chúng em muốn giới thiệu ứng dụng số enzym lĩnh vực phân tích y học Mục lục I/ ứng dụng enzym nghiên cứu, phân tích enzym glucooxydaza ... sung loại enzym có khả chuyển hóa H2O2 enzym catalaza Quá trình oxy hóa glucoza hệ hai enzym glucooxydaza – catalaza sau: 1.2 Ứng dụng enzym glucooxydaza Nhờ có tính đặc hiệu cao ( oxy hóa β -...
 • 13
 • 1,139
 • 14

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây
... đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học tự nhiên KHOA HểA HC === === CAO HONG NGHIấN CU PHN LP, XC NH CU TRC V KHO ST HOT TNH SINH HC CA CC HP CHT PHENOLIC T CY ALPINIA ... (Zingiberaceae) .5 Cỏc nghiờn cu v hoỏ hc v hot tớnh sinh hc ca cỏc hp cht phenolic chi Alpinia (Zingiberaceae). 1.3 Cỏc nghiờn cu hoỏ hc v hot tớnh sinh hc ca mt s hp cht khỏc t chi Alpinia (Zingiberaceae) ... r chi Alpinia sinh trng khỏ nhanh T mt chi ging ban u, chỳng cú th phõn nhỏnh, õm chi, tng sinh khi, phỏt trin thnh mt bi ln ch mt vi nm nc ta chi Alpinia khỏ phong phỳ Chỳng sinh trng vựng...
 • 79
 • 1,088
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết về phân tâm học của freudlý thuyết phân tâm học của freudnội dung thuyết phân tâm học của freudthuyết phân tâm học của freudphân tâm học của sigmund freudphân tâm học của sigmund schlomo freudnghiên cứu phản ứng hóa họcgóp phần nghiên cứu dân tộc học việt namđối tượng nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý họcnhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý họcđối tượng nghiên cứu của tâm lý học quản lýlý thuyết phân tâm học của s freudlý thuyết phân tâm học freudđối tượng nghiên cứu của tâm lý học đại cươngđối tượng nghiên cứu của tâm lý học tội phạmUSING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCHCHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG OXI hóa – KHỬHỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC365 câu tiếng anh thông dụng trong giao tiếp베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2Bảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽĐóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Hình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungVai trò hoàng kế viêm trong lịch sử việt nam cận đạiNhìn lại chặng đường đấu tranh chống pháp của nhân dân quảng bình cuối thế kỉ XIXỨng dụng gis trong dạy học môn địa lý ở trường THCSHoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoPhân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhThực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhTiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo một cách nhìn khác về tôn giáoGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội việt namNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Trường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập