Chương 1 bai 1 toan 6 tap hop phan tu cua tap hop

Thiết kế bài giảng toán 6 tập 1

Thiết kế bài giảng toán 6 tập 1
... 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 = 11 111 1.3 15 873. 21 = 15 873.7.3 = 333333 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (10 ph) ... - 12 0 = x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 ... 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = (2 .12 ). 31 + (4 .6) .42 + (8.3).27 = 24 31 + 24 42 + 24 27 = 24 ( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 HS 2: Chữa 61 tr .10 SBT a) 37.3 = 11 1 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41...
 • 326
 • 1,674
 • 3

Thiết kế bài giảng toán 6 tap 1

Thiết kế bài giảng toán 6 tap 1
... 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 15 873. 21 = 15 873.7.3 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 = 11 111 1.3 = 333333 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (10 ph) ... - 12 0 = x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 ... (2 .12 ). 31 + (4 .6) .42 + (8.3).27 = 24 31 + 24 42 + 24 27 = 24 ( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 HS 2: Chữa 61 tr .10 SBT a) 37.3 = 11 1 HS 2: Chữa tập 61 tr 10 SBT 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41...
 • 326
 • 209
 • 1

Thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1

Thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1
... chuyển vế, bội ớc số nguyên Bài tập số 16 1 , 16 2 , 16 3 , 16 5 , 16 8 11 5, 11 8, 12 0 Tiết sau tiếp tục ôn tập 36 ôn tập chơng II (tiết 2) Tiết 67 A Mục tiêu Tiếp tục củng ... Chữa tập 16 8 (a,c) ( 76 SBT) Chữa tập 16 8 SBT Tính (một cách hợp lý) a) 18 .17 - 3 .6. 7 a) = 18 .17 - 18 .7 = 18 (17 - 7) = 18 0 c) 33. (17 - 5) - 17 (33 - 5) c) = 33 .17 - 33.5 - 17 .33 + 17 .5 = (-33 + 17 ) ... a+0=0+a=a a .1 = 1. a = a a + (-a) = a (b + c) = ab + ac - GV: yêu cầu HS làm tập 11 9 Tính nhanh a) 15 12 3.5 .10 a) = 15 .12 15 .10 = 15 (12 10 ) = 15 = 30 b) 45 (13 + 5) b) = 45 11 7 45...
 • 326
 • 235
 • 0

Thiet ke bai giang toan 6 tap 1

Thiet ke bai giang toan 6 tap 1
... 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41 a) Cho biết: 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 15 873. 21 = 15 873.7.3 = 11 111 1.3 = 333333 ... x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 Sau GV ... 10 00a +10 a +10 0b+b phép tính theo cột dọc = abab C2: ab 10 1 ab ab abab b) C1: abc.7 .11 .13 abc .10 01 = (10 0a + 10 b + c) .10 01 = 10 010 0a + 10 010 b + 10 01c = 10 0000a + 10 000b + 10 00c + 10 0a + 10 b + c...
 • 552
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng ôn tập chương 1 toán 6bài tập ôn tập chương 1 toán 6he thong kien thuc va bai tap chuong 1 toan 6de cuong on tap chuong 1 toan 6thiết kế bài giảng toán 6 tập 1ôn tập chương 1 toán 6Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàngBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani appendixaBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch09GIAO TRÌNH VAT LY PHAN00 001 TINH DON DIEU CUA HAM SO FB HSGIAO TRÌNH VAT LY PHAN01 03 DE KIEM TRA VAT LI TEST3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN07 180 CAU HOI TRAC NGHIEM DIA LY 12 PHAN DIA LY TU NHIENGIAO TRÌNH VAT LY PHAN09 30 GIAY CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUGIAO TRÌNH VAT LY PHAN11 350 CAU THE TICH TRAC NGHIEM 2017GIAO TRÌNH VAT LY PHAN13 60 TRANG CONG THUC GIAI NHANH HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN16 BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG CUA DAO HAM DE KHAO SAT VA VEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN17 BAI TAP TRON BO VE CAC PHUONG PHAP GIAI NHANH HOA FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN19 BAI TOAN QUANG DUONG TRONG GIAO DONG DIEU HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN23 BI QUYET CASIO 3 TIM NHANH GIA TRI MIN MAX THAY CONG CHINH(1)GIAO TRÌNH VAT LY PHAN68 KHOANH VUNG 8 9 10 VERGIAO TRÌNH VAT LY PHAN70 KINH NGHIEM HOC VA NHO KHOANG CACHGIAO TRÌNH VAT LY PHAN71 KY NANG SU DUNG CASIO GIAI NHANH TRAC NGHIEM HAM SO VA MU LOGARIT LE ANH TUANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN26 BO TRO KIEN THUC 8 9 10GIAO TRÌNH VAT LY PHAN27 BT VE GTLN VA NN CUA HAM SO 2k TAI LIEU ON THIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN28 c1 01 DAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN30 CAU TRUC TIENG ANH