John wiley sons beginning PHP, apache, MySQL web develop

BEGINNING PHP5.APACHE.MYSQL WEB DEVELOPMENT ppt

BEGINNING PHP5.APACHE.MYSQL WEB DEVELOPMENT ppt
... apache web server bạn : công việc phân tích file yêu cầu trình duyệt web đưa kết xác.Apache tuyệt vời hoàn thành hầu hết yêu cầu bạn 1.1.2 PHP: PHP ngôn ngữ mở rộng mà cho phép trang web bạn ... do/while 12 Sử dụng lớp thứ tự với OOP Cookies Cookies mẫu thông tin nhỏ lưu máy người dùng web Các Cookies Webserver phát sinh, lưu trữ lại, sau đọc lần truy cập sau Để sử dụng cookies bạn phải sử ... nhiều lĩnh vực phong phú Những phần AMP ( Apache, MySQL, PHP) làm việc với nào? Tưởng tượng trang web động nhà hàng, khách đến ăn không cần quan tâm đến làm coi có sẳn người bồi bàn giúp bạn chọn...
 • 317
 • 125
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P1 doc

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P1 doc
... 12/12/08 10:48:20 AM Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development ffirs.indd iii 12/12/08 10:48:20 AM ffirs.indd iv 12/12/08 10:48:20 AM Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development Timothy ... Cataloging-in-Publication Data Beginning PHP6, Apache, MySQL web development / Timothy Boronczyk [et al.] p cm Includes index ISBN 978-0-470-39114-3 (paper/website) Web sites—Design Apache (Computer ... spine=tk" Beginning Programmer to Programmer™ Get more out of WROX.com PHP6, Apache, MySQL ® Web Development Professional Web APIs with PHP 978-0-7645-8954-6 This...
 • 30
 • 122
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P2 ppsx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P2 ppsx
... Configuring MySQL The MySQL Server Instance Configuration Wizard is used on Windows to install MySQL as a service and establish a basic configuration Go to Start All Programs MySQL MySQL Server ... AMP refers to Apache, MySQL, and PHP, all of which work together to help you develop dynamic web sites Now you’ve installed, configured and tested the installation for Apache, MySQL, and PHP, ... source database servers available Follow these steps to install MySQL on your Windows system: Go to the MySQL web site at www .mysql. com, and click the Developer Zone tab Then, click the Downloads...
 • 30
 • 245
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P3 doc

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P3 doc
... Variables between Pages Suppose your web site allows viewers to enter their name on the front page You’d like to be able to greet the user by name on each page in your web site, but to so you need some ... C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\ htdocs\moviesite.php:1) in C:\Program Files\Apache Software Foundation\ Apache2.2\htdocs\moviesite.php on line ❑ Some other situations also ... the beginning of your script 40 c02.indd 40 12/10/08 5:46:39 PM Chapter 2: Creating PHP Pages Using PHP6 Passing Variables with Cookies Cookies are tiny bits of information stored on your web...
 • 30
 • 74
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P4 potx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P4 potx
... database, but those are for more advanced MySQL users For a complete list of these parameters, we encourage you to visit the MySQL web site, www .mysql. com Types of MySQL Tables and Storage Engines Now ... Understand what a MySQL database is ❑ View data contained in the MySQL database ❑ Connect to the database from your web site ❑ Pull specific information out of the database, right from your web site ❑ ... 3: Using PHP with MySQL How PHP Fits with My SQL Since the onset of PHP6, you need to take a few extra steps to convince PHP and MySQL to play well with each other Before your MySQL functions will...
 • 30
 • 180
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P5 potx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P5 potx
... $type_id; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); $row = mysql_ fetch_assoc($result); extract($row); return $movietype_label; } //connect to MySQL $db = mysql_ connect(‘localhost’, ... $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); // show the results echo ‘’; 100 c03.indd 100 12/10/08 5:46:15 PM Chapter 3: Using PHP with MySQL while ($row = mysql_ fetch_assoc($result)) ... www .mysql. com Using MySQL Query Browser Now that you’ve been given the task of learning MySQL and PHP on your own from scratch, we’re going to let you in on a dirty little secret called MySQL...
 • 30
 • 113
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P6 ppt

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P6 ppt
... //connect to MySQL $db = mysql_ connect(‘localhost’, ‘bp6am’, ‘bp6ampass’) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db(‘moviesite’, $db) or die (mysql_ error($db)); ... code: ...
 • 30
 • 142
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P7 ppsx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P7 ppsx
... $_GET[‘id’]; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); $query = ‘DELETE FROM people WHERE people_id = ‘ $_GET[‘id’]; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); ... $_GET[‘id’]; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); $query = ‘DELETE FROM people WHERE people_id = ‘ $_GET[‘id’]; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); ... movie.php ...
 • 30
 • 69
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P8 pptx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P8 pptx
... ‘”)’; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); //retrieve the image_id that MySQL generated automatically when we inserted //the new record $last_id = mysql_ insert_id(); ... ‘”)’; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); //retrieve the image_id that MySQL generated automatically when we inserted //the new record $last_id = mysql_ insert_id(); ... ‘”)’; $result = mysql_ query($query, $db) or die (mysql_ error($db)); //retrieve the image_id that MySQL generated automatically when we inserted //the new record $last_id = mysql_ insert_id();...
 • 30
 • 100
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P9 docx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P9 docx
... Review Web Site Now you’re going to create gallery.php, which will act as your photo gallery to display the thumbnail images Type the following in your editor: ...
 • 30
 • 95
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P1 docx

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P1 docx
... and save a page called error.php Enter the following code: Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development Custom Error Page ...
 • 30
 • 116
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P11 doc

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P11 doc
... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db)); ... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db)); ... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db));...
 • 30
 • 60
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P12 ppt

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P12 ppt
... to the MySQL database $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db)); ... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db)); ... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db));...
 • 30
 • 142
 • 0

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P13 pdf

Beginning PHP6, Apache, MySQL Web Development- P13 pdf
... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db)); ... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db)); ... ‘db.inc.php’; $db = mysql_ connect (MYSQL_ HOST, MYSQL_ USER, MYSQL_ PASSWORD) or die (‘Unable to connect Check your connection parameters.’); mysql_ select_db (MYSQL_ DB, $db) or die (mysql_ error($db));...
 • 30
 • 93
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập