Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... Cách 1: 7, 56 5, 173 ≈ 8.5 ≈ 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 ≈ 39,1 078 8 ≈ 39 c 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 73 ,95 : 14,2 ≈ 74 :14 ≈ CÁch 2: 73 ,95 : 14,2 ≈ 5,2 077 ≈ d 21 ,73 .0,815 7, 3 Cách 1: 21 ,73 .0,815 7, 3 ≈ 21.1 ... tËp sè 97 SGK a ( -6, 37 0,4) 2,5=-6, 37 (0,4.2,5)=-6, 37 b (-0,125).(-5,3).8= (-1,25.8).(-5,3)=(-1).(5,3)= 5,3 c (-2,5).(-4).( -7, 9)=((-2,5).(-4)).( -7, 9) =7, 913 (-0, 375 ).4 13 (-2)3= ( (-(-0, 375 ).(-8)) ... 1,2) x = -4,9 – 2 ,7 2x = -7, 6 x = -3,8 b (-5,6 + 2,9) x = -9,8 +3,86 -2,7x= -5,94 x = 2,2 Bài 126/SBT a 10x = 111 : 10x = 37 x = 3 ,7 b 10 + x = 111 : 10 + x = 37 x = 27 Củng cố: (7 ) Nhắc lại kiến...
 • 125
 • 2,868
 • 77

giao an phu dao Toan 7

giao an phu dao Toan 7
... To¸n hai: 7, 923; 17, 418; 79 ,1364; 50,401; 0,155; 60,996 Hs: ĐTBm = • Bài 74 sgk: Hệ số 1: 7; 8; 6; 10 ( + + + 10 ) + ( 27 + + + 9) + 3.8 + 2.4 + Hệ số 2: 7; 6; 5; 109 Hệ số 3: = = 7, 2(6) ≈ 7, 3 15 ... 67 b) = 5,1428 ≈ 5,14 b) = 5,1428 ≈ 5,14 c) = 4, 272 7 ≈ 4, 27 11 c) 11 = 4, 272 7 ≈ 4, 27 Hs làm câu a theo Bài 100 SBT: hướng dẫn gv a) = 9,3093 ≈ 9,31 hs lên bảng làm câu b,c,d Hs: b) = 4 ,77 3 ... 4 ,77 3 ≈ 4 ,77 c) =289, 574 1 ≈ 289, 57 d) = 23 ,72 63 ≈ 23 ,73 Hs lớp nhận xét Gọi hs đọc đề 77 SGK Bài yêu cầu thực hai bước để tìm kết ước lượng : a) ≈ 500 50 = 25000 b) ≈ 80 = 400 c) ≈ 70 00 : 50...
 • 31
 • 686
 • 7

giáo án phụ đạo toán 7 hay

giáo án phụ đạo toán 7 hay
... b/ 7, 56 5, 173 = 40 c/ 73 ,95 : 14,2 74 : 14 = Lu ý cho học sinh làm tròn tới hàng đơn vị Cách : a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b/ 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c/ 73 ,95 : 14,2 = 5,2 077 Hoạt ... 1, 67 thập phân a/ =? =? c/ = ? 11 b/ = 5,1428 5,14 c/ = 4, 272 7 4, 27 11 b/ Yêu cầu học sinh sử dụng máy tính để tính Hoạt động : Làm tròn số ớc lợng kết Bài tập 77 ( SGK- 37) Bài tập 77 ( SGK- 37) ... 33 75 12 = 0, 58(3) ; =-0,5(3); 12 =0,(15); 33 11 =-0,14(6) 75 Bài 3: Bài : 0 ,77 7 = 0, (7) ; Viết dạng thu gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn sau: -5,123123123 = -5,(123) ; 0 ,77 7 -5,123123123 4 ,75 153153153...
 • 86
 • 2,468
 • 8

Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014

Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014
... soỏ thửùc: a) 3 ,73 7 373 7 373 … vụựi 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 vaứ -0,1841 47 c) 6,8218218… vaứ 6,6218 d) -7, 321321321… vaứ -7, 325 Baứi 7: Tớnh baống caựch hụùp lớ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} ... thực từ cực Bắc Hà Giang đến mũi Cà Mau km? Bài 11: Lớp 7A, 7B, 7C trồng 3 87 Số lớp 7A trồng 11/5 số lớp 7B trồng Số lớp 7B trồng 35/ 17 số lớp 7C trồng Hỏi lớp trồng hỏi lớp trồng cây? Bài 12: Hãy ... y) n = x n : y n (y ≠ 0) Giáo án dạy phụ đạo Tốn Áp dụng: ( x m ) = x m.n n Bài 1: Tính  1 a)  − ÷ 37 ;  3 b) (0,125)3.512 c) 902 152 d) 79 04 79 4 TIẾT Bài 2: So sánh 224 316 Bài Tính giá...
 • 56
 • 1,659
 • 1

Giao an phu dao toan 7

Giao an phu dao toan 7
... − − − 52 − − 55 + = = 26 78 7817 (−9). 17 (−9).1 − = = = = −1 ; c) 34 34.4 2.4 8 a) b) 11 11 − − = = = 30 30 30 1 18 25 18.25 3.25 75 = = = = =1 17 24 17 24 17. 24 17. 4 68 68 − − (−5).4 (−5).2 ... lớp 7A, 7B, 7C lao động trồng xanh Biết số trồng lớp tỷ lệ với số 3, 5, số trồng lớp 7A Ýt h¬n líp 7B lµ 10 c©y Hỏi lớp trồng cây? Híng dÉn - ®¸p ¸n Gäi sè c©y trång ®ỵc cđa líp 7A, 7B, 7C lÇn ... 7) ; BT 17, 17, 19, 21( BT n©ng cao vµ mét sè chuyªn ®Ị to¸n 7) Bµi tËp vui: Gi¶i « ch÷ sau ®©y: §©y lµ néi dung phÊn ®Êu rÌn lun cđa mçi häc sinh chóng ta: 2/5 -1 /7 -1 /7 0,5 1/8 -7 0,5 1/4 -1/7...
 • 48
 • 104
 • 1

Giáo án phụ đạo Toán 7 cả năm

Giáo án phụ đạo Toán 7 cả năm
... 0,5.x −  : = 7  1 1 21 3 b −  − ÷ ≤ x ≤ −  − − ÷ 2 6 33 4 b −1 11 − :x = − 4 36 d + x= 10 3 x− = 1 5  h  x −  : + = 2 7  x + 72 0 = k 70 : x f 22 −8 x= 15 27 d ( −5 ,75 ) : x = ... hai đường thẳng song song + Vận dụng tốt kiến thức học để giải số toán có liên quan B Chn bÞ : + Sách giáo khoa sách tập Toán 7- + Một số sách bồi dưỡng cho học sinh ®¹i trµ, phát triển cho học ... số Có kó vận dụng tính chất để giải toán chia theo tỉ lệ + Vận dụng lý thuyết học để giải tôt tóan có liên quan II Chn bÞ : + Sách giáo khoa sách tập Toán 7- + Một số sách bồi dưỡng cho học...
 • 103
 • 748
 • 8

giao an phu dao toan 7

giao an phu dao toan 7
... 23 biểu thức B ta nhóm nh sau: B = + 11 + 97 35 + 44 3 3 23 = ữ+ + ữ+ 35 11 44 97 21 + 15 12 33 23 = + + 35 44 97 2 = + ( 1) + = 97 97 Bài 9: Tính tổng: 1 1 + + + + \ 1.2 2.3 ... 28 + = + ữ= = d = : + : = 26 7 3 a = Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau: 4 2 1 + 0, + 0, 25 + 19 23 11 37 A= 8 = B= 7 + 1, + 0, 875 + 0, 19 23 11 37 1 + ữ 19 23 = = Hdẫn: A ... 11 37 = 22 =0 B= = 1 1 7 0, + ữ + ữ 11 37 Bài 6: Tìm x biết: 1 e x + = b 1, 75 x = 3, 21 a x = Hdẫn: a x = f x + x = c x 1,5 = d 1,5 x 2,81 = 1, 09 g 3x x = b x = 1 ,75 ...
 • 19
 • 135
 • 0

giao an phu dao toan 7 Ky II

giao an phu dao toan 7 Ky II
... 7 ⇒ a = 10 ( -7) = -70 b = 15 ( -7) = -105 c = 12 ( -7) = -84 Bi 81/14 SBT a b a b = ⇒ = 10 15 b c b c = ⇒ = 12 a b c a-b+c = = = 10 15 12 10 - 15 + 12 - 49 = = 7 ⇒ a = 10 ( -7) = -70 b = 15 ( -7) ... lên bảng - Hai HS lên bảng làm HS1: a) x7 – x4 + 2x3 – a) x7 – x4 + 2x3 – 3x2 – x2 + làm câu a, b 3x2 – x2 + x7 – x +5 – x7 – x +5 – x3 = 2x7 – 5x4 + x3 = 2x7 – 5x4 + x3 – x2 x3 – x2 – x +5 – x ... u cầu - Quan sát đọc đề GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO Ghi bảng Bài 11 SBT trang 6: Giá trị (x) 17 18 19 20 Tần số (n) Tích (x.n) 21 22 24 26 28 30 31 32 3 1 N=30 63 44 72 78 28 30 62 32 666 51 90 76 40 X =...
 • 30
 • 103
 • 1

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... 1 87 213 1 87 Tớnh: 25 A 100 100 4,5 : 47, 375 26 18.0, 75 2, : 0,88 41 41 B= 400 41 A 41 17, 81:1, 37 23 :1 100 (pp dy tng t) 379 79 27 12 25 : 22 B 178 1 71 1 37 ... a) 1,66 67 1, 67; a) ; b) b) 5,1439 5,14 Bi 5: (2,0 im) a) - 3 ,75 ( -7, 2) + 2,8 3 ,75 Thc hin phộp tớnh bng cỏch hp lớ: = 3 ,75 (7, 2 + 2,8) = 3 ,75 .10 = 37, 5 ; a) - 3 ,75 ( -7, 2) + 2,8 3 ,75 ; a) ... 30 175 42 1 87 47 70 70 70 40 12 45 97 b) 30 30 30 GV: yờu cu HS lm bi cỏ nhõn 5/, sau ú cho 4 56 20 49 27 HS lờn cha bi, lp theo dừi nhn xột, b sung c) 10 70 70 GV:...
 • 81
 • 144
 • 0

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... nguyên tố khác 7 11 12 ; ; ; 12 = 0, 58(3) ; 12 33 75 10 =-0,5(3); 12 =0,(15); 33 11 =-0,14(6) 75 Bài : Bài 3: Viết dạng thu gọn số thập phân vô 0 ,77 7 = 0, (7) ; hạn tuần hoàn sau: 0 ,77 7 -5,123123123 ... 1,666 1, 67 a/ = ? b/ = 5,1428 5,14 b/ = ? c/ = 4, 272 7 4, 27 11 c/ =? 11 Yêu cầu học sinh sử dụng máy tính để tính Hoạt động : Làm tròn số ớc lợng kết Bài tập 77 ( SGK- 37) Bài tập 77 ( SGK- 37) - Cho ... 7, 15 + 3,2 15 - + = 11 Lu ý cho học sinh làm tròn tới hàng đơn vị b/ 7, 56 5, 173 = 40 c/ 73 ,95 : 14,2 74 : 14 = Cách : a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b/ 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c/ 73 ,95...
 • 80
 • 92
 • 0

Giáo án phụ đạo Toán 6

Giáo án phụ đạo Toán 6
... 34 + 35 86 + 65 75 + 65 45 (=12000) b/ 25 + 37 + 38 12 (=2750) 11 Bài 22/11 Tính nhanh tổng sau: a/ A= + +3 + +20 Phụ đạo toán b/ B = + + ++ 21 c/ C = +4 +6+ +22 Củng ... sách ôn tập Bài 26 Tìm x N biết: a ( x 15 ) 75 = b 575 ( 6x + 70 ) = 445 c 315 + ( 125 x ) = 435 Bài 27 Tính nhanh: Phụ đạo toán a ( 525 + 315 ) : 15 b (10 26 741 ) : 57 ... hay sai a + + = + + 9; b 12 + 62 + 82 = 22 + 42 + 92 c 37( + 7) = 33 + 73 d 59( + 9) = 53 + 93 Bài 47, 48, 49 ,50, 51 / 21 Các tập: Từ 52 đến 61 /25, 26 Phụ đạo toán Củng...
 • 6
 • 2,875
 • 91

Giáo án phụ đạo toán 9

Giáo án phụ đạo toán 9
... vuông ABC có : AH2= BH CH HC = 2 AH 10, 392 = 17 ,99 BH 10, 39 (m) (m) BC= BH +CH = +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB AC = BC AH AC = BC AH 23 ,99 .10; 39 = 20,77 AB 12 (m) Bài 2: Cạnh huyền tam ... x +1 = x +1 +1 (loại ) Bài : + 1+ = 1 + + + 2+ 98 + 99 99 + 100 + 99 100 + + = + 10 = 1 Hớng dẫn học nhà : Xem kĩ tập giải lớp Làm thêm tập 69- 70 - 73(SBT-Tr 13-14) Buổi : Ôn tập hệ thức cạnh ... = 4 +9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = 52 (cm AC2 = BC2 - AB2 =92 - 522 = 29 B H C 18 Bài soạn dạy ôn tập GV: Phan L Thu AC = 29 AH2 = BH CH = 4 .9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = 29 /...
 • 81
 • 1,747
 • 31

Giao an phu dao anh 7

Giao an phu dao anh 7
... the open D Miss Thanh: Good morning .? Duong: My names Duong Miss Thanh: ? Duong: Its Tran Miss Thanh :.? Duong: Im eleven Miss Thanh: .? Duong: I live in Dong Quan Miss Thanh: to school? Duong: ... a.Mr Tan works ( many ) hours than my father b Summer is the ( long ) vacation c.Vnese ss have ( few ) vacations than A ss d.He drinks ( little ) milk than me e.Christmas is one of the( important) ... up the s.p - Ans Ts qs - Write down Trờng THCS Bố Hạ Giáo án phụ đạo HS yếu anh Năm học 2009- 2010 Date of teaching: Lesson 4: At home A.The aims and requests 1.Aims:-Help SS review and use vob...
 • 9
 • 1,681
 • 67

Giáo an phụ đạo sinh 7 cả năm

Giáo an phụ đạo sinh 7 cả năm
... Bảng 1: Các quan bên cá Tên quan Nhận xét vị trí vai trò Nằm xương nắp mang phần đầu gồm - Mang (hệ hô hấp) mang gần xương cung mang – có vai trò trao đổi khí Nằm phía trước khoang thân ứng với ... tính , tuyến sinh Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch dục dạng ống , đẻ trứng giác quan PT số lượng nhiều có hệ tuần hoàn Máu thường đỏ Cơ quan sinh dục phát triển để nhiều trứng Theo QL ĐV ký sinh ,ấu ... lưng bụng; Giác bám quan sính sản phát triển ; ấu trùng PT qua vật chủ trung gian Các tuyến sinh dục dài Lưỡng tính , sinh sản cuộn khúc búi chúng ghép đôi, trứng trắng xung quanh ruột thụ tinh...
 • 19
 • 1,243
 • 24

giao an phu dao Toan 8 (ca nam)

giao an phu dao Toan 8 (ca nam)
... Qc Huy Trang Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 42 58 b) 2022 c) 992 Gi¶i: a) 42 58 = (50 - 8) .(50 + 8) = 502 - 82 = 2500 - 64 = 2436 b)202 = (200 + 2)2 = 2002 + 2.200.2 + 22 = 40000 + 80 0 + = 4 080 4 c) 99 ... Lµm bµi tËp 17; 18; 19;20 – SBT ( trang 19 ) -Tiết 18 Ngày soạn: 17/12/20 08 Ngày giảng: 18/ 12/20 08 lun tËp vỊ phÐp céng, trõ ph©n thøc GV: Ngun Qc Huy Trang 48 Trêng THCS Qu¶ng ... h×nh thang , h×nh thang vu«ng vµ h×nh thang c©n c¸c kh¸i niƯm : c¹nh bªn, ®¸y , ®êng cao cđa h×nh thang + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang, h×nh thang c©n, tÝnh ®ỵc c¸c gãc cßn l¹i cđa h×nh thang...
 • 53
 • 2,347
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: vu văn CHIến bys kip hoc tieng anh sieu dangPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Sacombank Tiền Giang (LV thạc sĩ))Bài tập kỹ thuật chế tạo 3 chương39Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2107(có đáp án)XÁC ĐỊNH các NGUYÊN NHÂN và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC sự NHÀN rỗi của CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƢỜNG xây DỰNGNghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)Tim hieu cac van de an toan trong SDNbài slide môn QLNN về DT và TGCác mô hình và cơ quan QLNNLPhân cấp quản lý ngân sách nhà nướcQuản lý nhà nước với tổ chức phi chính phủTÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH GIÁO dục đào tạo đối với ĐỒNG bào dân tộc THIỂU sốĐề cương thực tập HVTCFDI nguyễn thị huyền trang 08 02 tăng cường quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực NNPTNT tại tỉnh thái nguyênTìm hiểu về phật giáotriết con đường nhận thức chân lýSlide bài giảng C++ của FPT Software ngày 1, bài 2 (Decision Looping)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập