Tài liệu bồi dưỡng HSG môn địa lý thcs

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn địa THCS

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn địa lý THCS
... mang lại thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa THCS Ở bán cầu nam, vào thời kì tồn đai áp cao liên tục từ lục địa úc đến lục địa Phi Gió mậu dịch đông nam bán cầu Nam ... Himalaya có thay đổi theo chiều cao theo hướng sườn Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa THCS b Đồng Ấn - Hằng Đây đồng bồi tụ rộng lớn bậc lục địa Á - Âu, kéo dài từ bờ biển Arap đến bờ vịnh Bengan ... hầu Đông Nam Á thuộc địa, kinh tế nghèo nàn, lại hậu - Ngày việc sản xuất xuất nguyên liệuvẫn chiếm vị trí đáng kể kinh tế nhiều nước Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa THCS - Do tranh thủ nhiều...
 • 54
 • 38
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa lý ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG
... Trang Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa + Trái Đất ngã nửa cầu Bắc phía Mặt Trời + Tất địa điểm nửa cầu Bắc có tượng ngày dài, đêm ngắn Riêng địa điểm đường xích đạo có ngày, ... cười tối” (0,75 đ) Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang 10 Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa Phần 2: ĐỊA LÝ VIỆT NAM Chuyên đề 5: VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI: Việt Nam đồ giới: ... Ở nửa cầu Nam lệch bên trái Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa b Sự chuyển động lệch hướng có tính chất quy luật ảnh hưởng đến: - Hướng loại...
 • 11
 • 334
 • 1

Tài liệu bội dưỡng HSG môn Địa

Tài liệu bội dưỡng HSG môn Địa lý
... khác: - Tài liệu tham khảo để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí chưa có III BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Phát tuyển chọn học sinh giỏi Đối với học sinh thuộc lớp nào, môn học ... không yêu thích ham mê học Địa lí ngược lại, có học sinh thích học Địa lí kiến thức kĩ Địa lí chưa thành thạo, điều có ảnh hưởng không đến chất lượng đội tuyển môn Địa lí - Đội tuyển học sinh ... gian bồi dưỡng theo kế hoạch - Trong trình bồi dưỡng giáo viên cần phải kiểm tra lại khả nhận thức, lưu giữ thông tin Địa học sinh, để nắm bắt mặt ưu điểm hạn chế, từ có phương pháp bồi dưỡng...
 • 41
 • 174
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn vật 11 (phần điện một chiều)

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn vật lý 11 (phần điện một chiều)
... Rv/R p dng : U = 110 V ; U1 = 10V B R D R 2- Trong mi trng hp vụn k V u ch giỏ tr U khụng i Hi vụn k V1 cú th ch giỏ tr ln nht v nh nht l bao nhiờu? Trong iu kin no? p dng : U = 110 V Bi : Cho mch ... ngi ta mc ngun in E3 cho hiu sut ca ngun bng 50% v hai ốn u sỏng bỡnh thng Tớnh E3 ; r3 E1 Bi 11 : R2 I A I1 Cho mch in nh hỡnh v Cho bit E1 = 5V; I r1 = ; E2 = 3V ; r2 = 0; R1 = R2 = R3 = R4 ... cỏc dõy ni v cỏc khoỏ K1 , K2 Khi K1 úng v K2 ngt, vụnk ch 30V Khi K1 ngt, K2 úng vụn k ch 200 /11 = 18,2V Tỡm s ch ca cỏc ampe k hai trng hp ú A2 R1 A C B R2 R3 A1 Bi 19 : Cho mch in nh hỡnh...
 • 29
 • 2,134
 • 11

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa lí 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa lí 9
... Câu 7: Nêu đặc điểm chung địa hình nước ta? - Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình nước ta - Địa hình nước ta Tân kiến Tạo nâng lên mạnh mẽ tạo thành nhiều bậc - Địa hình nước ta mang tính ... động mạnh mẽ người Câu 8: Địa hình nước ta chia thànhu vực ? Đó khu vực nào? Ba khu vực: - Khu vực đồi núi - Khu vực đồng - Bờ biển thềm lục địa Câu 9: Hãy so sánh địa hình hai vùng Đồng Bằng ... 4: Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Hồng thời kì 199 5-2002? Công Nghiệp ĐBSH từ năm 199 5-2002 có số đặc điểm sau: - Cơ sở CN hình thành sớm Việt Nam phát triển mạnh...
 • 21
 • 113
 • 0

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG môn địa lớp 9

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG môn địa lớp 9
... vỊ giíi tõ 197 6 ®Õn 199 9 Sè d©n ®ã Nam ( %) N÷ (Ngh×n ngêi (%) 197 6 49. 160 23. 897 48,0 25.263 52,0 198 0 53.722 26.018 48,4 27.704 51,6 198 6 61.1 09 29. 912 48,8 31.107 51,2 199 3 70 .98 2 34.541 48,7 ... xu híng t¨ng :Nam 48% ( 197 6), t¨ng lªn 49, 2% ( 199 9) * TØ lƯ n÷ cã xu híng gi¶m xng : Tõ 52%( 197 6) xng cßn 50,8% n¨m 199 9 => Nguyªn nh©n : + Nguyªn nh©n chđ u lµ tõ 197 6, ®Êt níc ta kh«ng cßn ... d©n sè theo giíi tÝnh ë VN n¨m 199 9 Tr¶ lêi : NhËn xÐt Qua b¶ng sè liƯu trªn ta thÊy : * Tõ n¨m 197 6 => 199 9, tØ lƯ n¨m vµ n÷ ë níc ta cã sù thay ®ỉi Cơ thĨ, N¨m 49 ®ã lµ sù chªnh lƯch gi÷a nam...
 • 158
 • 1,140
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn vật 9 các bài toán về chuyển động của các vật

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn vật lý 9 các bài toán về chuyển động của các vật
... vũ trụ chuyển động dọc theo đường thẳng từ A đến B Đồ thị chuyển động biểu thị hình vẽ Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Vật Các toán chuyển động vật (V vận tốc nhà du hành, x khoảng cách từ vị trí ... đường : C/ Các toán chuyển động tròn Phương pháp: + Ứng dụng tính tương đối chuyển động + Số lần gặp vật tính theo số vòng chuyển động vật coi vật chuyển động Bài toán 1: Một người vận động viên ... Tài liệu bồi dưỡ ng HSG môn Vật Các toán chuyển động vật Biết vận tốc vật A vA = 10m/s theo hướng ox, vận tốc vật B vB = 15m/s theo hướng oy a) Sau thời gian kể từ bắt đầu chuyển động, ...
 • 10
 • 484
 • 1

tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng anh thcs

tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng anh thcs
... (tiếp) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH Buổi 2: Full name: …………………………… School:…………………………… I Cool Pair Matching: Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ... or a Vietnamese word with its English equivalence TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH Full name: …………………………… School:…………………………… II/ Safe Driving Answer ... vegetables D They are black D.eating D tall D would like to give D When D rainy D daily TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH A some B any C little D.no 18 walk on the grass! A No B.Not C Don't D Doesn't...
 • 19
 • 475
 • 1

TAI LIEU BOI DUONG HSG MON LY CAP 2

TAI LIEU BOI DUONG HSG MON LY CAP 2
... vào: Q2 = m2 C2 (t - t2) - Theo PTCB nhiệt: Q1 = Q2 m1 C1 (t1 - t) = m2 C2 (t - t2) ⇔ m1 420 0(100 - 36) = m 225 00 (36 - 19) ⇔ 26 8800 m1 = 425 00 m2 m2 = - Thay (1) vào (2) ta được: 26 8800m1 (2) 425 00 ... E I6 R6 B I4 I2 I2 +I5 = I4 => I4 = I2 +2 R2 D R4 UAE = U1 + U3= U2 + U4 => 2I1 +2( I1- 2) = 10 I2 + 2( I2 + 2) => 4I1 = 12I2 + => I1 = 3I2 + dòng điện qua R6 : I6 = I1 + I2 = 4I2 + Ta có UAB = ... đèn nên U2 = I R2 = 22 0 22 0 R2 = 3 02. 5 = 157(V) R1 + R2 3 02. 5 + 121 U2 lớn Uđm2 nhiều nên đèn D2 cháy U1 = 22 0 -157 = 63(V) không đủ sáng bình * Tìm cách mắc thích hợp : Vì hiệu điện 22 0V nên...
 • 52
 • 1,143
 • 9

Tài liệu Boi duong HSG môn vật lí lớp 8

Tài liệu Boi duong HSG môn vật lí lớp 8
... Trờng thcs Đông Sơn đáp án biểu điểm môn : vật lý Thời gian : 90 phút S1 Bài 1: (5đ) V1 V2 S2 S = 10 km A B Gọi s1 quãng đờng ngời xe đạp ... (0,5đ) = 1,25 (h) (0,5đ) Vì xe đạp khởi hành lúc 7h nên thời điểm gặp là: t = + 1,25 = 8, 25 h (0,5đ) hay t = 8h15 vị trí gặp cách A khoảng: AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km (1đ) Bài 2: (5đ) a.(3đ) ... F.l = P.h (0,5đ) Fk l Fms P h (0,5đ) => F = P.h 600.0 ,8 = =192 N l 2,5 (0,5đ) Vậy lực ma sát đáy hòm mặt ván: Fms = F F (0,5đ) = 300 192 = 1 08 N (0,5đ) b (3đ) áp dụng công thức hiệu suất: H= A0...
 • 3
 • 316
 • 7

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Toán-Số học

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Toán-Số học
... − ≤ Víi n ≥ −8   ⇒ n ∈ {-2; 0; 2} thử lại 10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Vậy n ∈ {-8; 0; 2} Phương pháp 6: DÙNG QUY NẠP TOÁN HỌC Giả sử CM A(n)  P với n ≥ a (1) Bước 1: Ta CM (1) với ... Giải Ta thấy 45 = 5.9 mà (5 ; 9) = để a56b  45 ⇔ a56b  Xét a56b  ⇔ b ∈ {0 ; 5} CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Nếu b = ta có số a56b  ⇔ a + + +  ⇒ a + 11  ⇒a=7 Nếu b = ta có số a56b  ⇔ ... + 2(2-x)17 ⇔ x = Bài 2: a N4 ⇔ ab 4 ⇔ 10b + a4 ⇔ 8b + (2b + a) 4 ⇒ a + 2b4 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI b N16 ⇔ 1000d + 100c + 10b + a16 ⇔ (992d + 96c + 8b) + (8d + 4c + 2b + a) 16...
 • 16
 • 259
 • 1

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa 9
... BaSO4 = 6 ,99 = 0, 03mol 233 Theo đònh luật bảo toàn khối lượng ta có: m( ACl + BCl ) = 3,82 + (0,03 208) – 6 .99 = 3,07 gam MX = b) 3,82 ≈ 127 0, 03 Ta có M1 = 2A + 96 M2 = A+ 97  A + 96 > 127 ... = 0, 25 ⇔ a + 2b = 0,5 Thí nghiệm 2: M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ 9/ M(mol) → 9/ M 11 Theo đề bài: M < 22, ⇒ M > 18,3 (1) 39a + b.M = 8,  39( 0,5 − 2b) + bM = 8, 10,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M a = 0,5 − 2b 10,8 ...  A = 8n Nếu A : B = : ⇒  B = 9n  *Giải: A  A = 8n Theo đề : tỉ số nguyên tử khối kim loại B = nên ⇒  B = 9n ( n ∈ z+ )  Vì A, B có KLNT không 30 đvC nên : 9n ≤ 30 ⇒ n ≤ Ta có bảng biện luận...
 • 9
 • 216
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg môn vật lý 9tai lieu boi duong hsg mon tin hoc thcstài liệu bồi dưỡng hsg môn toántài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học lớp 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh thpttài liệu bồi dưỡng hsg môn ngữ văn 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 6 7 8 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng việt lớp 5tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh 11tài liệu bồi dưỡng hsg môn ngữ văn 8tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh lớp 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh lớp 10tài liệu bồi dưỡng hsg môn lịch sử lớp 11tai lieu boi duong hsg mon tieng anh 8thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm và bộ truyền đai dẹtVẽ kỹ thuậtgiáo trìnhThiết kế hệ dẫn động băng tải với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp, đồng trục, dẫn bằng động cơ điện thông qua khớp nối và bộ truyền xíchthiết kế hộp giảm tốc 350Thực tế bộ máy công tác kế toán và tổ chức công tac kế toán tại công ty cổ phần an vượng á châuTHỰC tế kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT và DỊCH vụ THƯƠNG mại QUANG MINHMột số biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động tại công ty cổ phần hoàng longThiết kế bộ ổn áp xoay chiều một phaTHỰC TRẠNG CÔNG tác đào tạo NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MEIKO ELECTRONICS VIETNAMThiết kế máy nghiền theo mẫu lập quy trình công nghệ gia công thân máyThực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH trường giangCÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN ACC244Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật liệu mới hoàng thànhThực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp 26 1 công ty cổ phần 26MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN PHÂN đạm hóa CHẤT hà bắcThực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ TIMEThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khíĐặc điểm kinh tế kĩ thuật của công ty cổ phần naviteso việt namMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thành côngTHỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực và các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG cơ làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN dược vật tư y tế hải DƯƠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập