Đáp án ETS TOEIC part1234

Economy TOEIC Actual test I: đáp án + giải thích chi tiết

Economy TOEIC Actual test I: đáp án + giải thích chi tiết
... imperative that S + should + V It is imperative that all members of the sales team -(A) attend 104 A (B) belong (C) A B C D commit Bstudent English Center t 30 Truy c p page: c p nh t nh chi ti t m ... nh t nh chi ti t m i nh t! latest order of office supplies is due and must _ within ten business days (A) to receive (B) (C) received receive (D) 119 be received D doanh - Payment - Latest: The ... Qu c c bi t c a b ng mv o ? m Sear l y chi t s vi c ph n t i (A) (B) Bstudent English Center m tra xem li t m t ch ng i h ng t Truy c p page: c p nh t nh chi ti t m i nh t! (B) 33 C -class seat...
 • 68
 • 6,837
 • 35

Economy TOEIC Actual test II: đáp án + giải thích chi tiết.

Economy TOEIC Actual test II: đáp án + giải thích chi tiết.
... (học tập…) - Recommend: đề nghị, tiến cử C Mệnh đề sau ―that‖ giải thích sắc thái chỗ cần điền Thông tin mệnh đề tiêu cực nên đáp án đáp án C A Bị mắc nợ B Bị xóa bỏ C Thất vọng D Phức tạp Những ... thời gian cố gắng B Giới từ ―on‖ đứng trước ngày tháng Vì sau chỗ trống từ those nên từ cần điền phải có giới từ Đáp án B D có giới từ, đáp án B không phù hợp nghĩa Công việc bắt đầu vào ngày ... đổi mặt quản lý chắn tiểu chuẩn thực địa 34 điểm bán lẻ in each of our retail locations (A) Soon (B) Close (C) Now (D) New STT ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH DỊCH – TỪ VỰNG Questions 153-154 refer to...
 • 58
 • 4,771
 • 22

870 CÂU HỎI LUYỆN THI TOEICĐÁP ÁN

870 CÂU HỎI LUYỆN THI TOEIC CÓ ĐÁP ÁN
... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of away C larutluc ro ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 420 A newspaper's ... book-keeping C D 39 To take pride in what deserves boasting is one thing, and to take good care of it is quite _ (A) others (B) thing (C) another (D) the other B will read the second one C ew...
 • 76
 • 952
 • 7

5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án

5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án
... D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A A A A A A A A A A A A A A A A A ... D D D D D 121 122 123 124 1 25 126 127 128 129 130 131 132 133 134 1 35 136 137 138 139 140 141 142 143 144 1 45 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sinhvienit.net A A A ... Color ink 50 $ 15 50 more on $ 750 cartridges back-order Black ink 75 $10 $ 750 cartridges Crates, computer chairs $50 0 Back ordered $2 ,50 0 from Aug Boxes, 100 $5 50 medium, $50 0 ballpoint pens 50 fine...
 • 37
 • 650
 • 2

đề thi toeic 6 có đáp án

đề thi toeic 6 có đáp án
... 155 C 165 C 175 A 185 C 195 D 1 06 C 1 16 C 1 26 C 1 36 C 1 46 C 1 56 C 166 B 1 76 C 1 86 B 1 96 B 107 B 117 D 127 A 137 C 147 C 157 D 167 B 177 A 187 A 197 D 108 B 118 B 128 D 138 C 148 A 158 D 168 D 178 ... members of employees (d) Friends in the industry 165 When is the last day to RSVP? (a) October (b) October 31 (c) November (d) November 25 166 167 (a) To acknowledge the hard work of the employees ... 151 C 161 A 171 C 181 D 191 C 102 B 112 B 122 B 132 B 142 A 152 D 162 C 172 A 182 D 192 C 103 B 113 B 123 C 133 A 143 C 153 B 163 C 173 C 183 A 193 D 104 D 114 B 124 B 134 D 144 D 154 C 164 B 174...
 • 18
 • 1,803
 • 159

đề thi toeic 5 có đáp án

đề thi toeic 5 có đáp án
... D 174 C 184 C 194 C 1 05 B 1 15 D 1 25 C 1 35 B 1 45 B 155 A 1 65 C 1 75 A 1 85 D 1 95 C 106 C 116 A 126 A 136 D 146 D 156 D 166 C 176 D 186 C 196 B 107 D 117 C 127 C 137 A 147 B 157 B 167 B 177 A 187 ... Windblock Gloves 6045BLXJ $ 35. 99 Pending Merchandise Subtotal: $ 35. 99 Shipping Charge: $8 .50 Tax: $2.36 Total: $46. 85 We will continue to update you on the status of ... bill How much does the company owe Mr Stavros? (a) $2.36 (b) $8 .50 (c) $ 35. 99 (d) $46. 85 184 What does Mr Stavros most likely think about the company? (a) He is disappointed about the quality...
 • 18
 • 1,347
 • 164

đề thi toeic 4 có đáp án

đề thi toeic 4 có đáp án
... B 141 A 151 A 161 B 171 C 181 C 191 B 102 B 112 D 122 C 132 B 142 B 152 C 162 C 172 B 182 C 192 C 103 C 113 A 123 C 133 D 143 D 153 B 163 D 173 B 183 A 193 A 1 04 D 1 14 C 1 24 B 1 34 A 144 A 1 54 ... 144 A 1 54 A 1 64 B 1 74 B 1 84 C 1 94 B 105 C 115 A 125 C 135 C 145 D 155 A 165 A 175 A 185 D 195 C 106 D 116 C 126 C 136 D 146 C 156 C 166 D 176 D 186 D 196 C 107 C 117 B 127 A 137 D 147 B 157 B 167 ... 144 (a) to walk (b) walking (c) for walking (d) to have walked Questions 145 - 148 refer to the following letter Oil prices may fall next year as output rises, analysts said in a recent _ 145 ...
 • 20
 • 1,345
 • 214

đề thi toeic 3 có đáp án

đề thi toeic 3 có đáp án
... 121 C 131 D 141 B 151 D 161 A 171 A 181 A 191 A 102 A 112 A 122 B 132 C 142 D 152 A 162 D 172 C 182 D 192 B 1 03 D 1 13 A 1 23 B 133 D 1 43 A 1 53 B 1 63 D 1 73 B 1 83 D 1 93 A 104 B 114 D 124 A 134 A 144 ... TN 22106 (4 03) 538 -31 94 e-mail: william.chang@ridgeland.edu -William Chang 102 Percy Lane Ridgeland, TN 22114 (4 03) 2 23- 1016 Department ... and polished Cast parts using this technique range in weight from 30 g to 7kg Section thicknesses can be as small as 0.6mm Copper and magnesium are commonly cast using this process 157 According...
 • 19
 • 1,334
 • 240

đề thi toeic 2 có đáp án

đề thi toeic 2 có đáp án
... (d) To the elementary school 20 0 101 D 111 B 121 C 131 D 141 D 151 C 161 C 171 A 181 C 191 C 1 02 A 1 12 B 122 D 1 32 B 1 42 B 1 52 D 1 62 B 1 72 C 1 82 C 1 92 C 103 B 113 A 123 B 133 A 143 C 153 C 163 ... (d) A children’s putting contest 1 62 Michelle Kahn 126 N Clark Street Suite 20 0 Chicago, IL 60610 3 12- 595-8383 michellekahn@lehring.com Gilbert’s Woodworks 9 12 Cruse Avenue Helena, MT 59601 Dear ... Avenue and Highway 26 this weekend starting Friday at a.m Our new store will be open 24 hours a day, with the exception of holidays, for your convenience 13 We’ve taken everything good about Evers...
 • 18
 • 1,309
 • 181

Đề thi TOEIC 1 có đáp án

Đề thi TOEIC 1 có đáp án
... 16 10 1 A 11 1 B 12 1 D 13 1 B 14 1 B 15 1 C 16 1 D 17 1 D 18 1 C 19 1 C 10 2 B 11 2 C 12 2 A 13 2 C 14 2 C 15 2 A 16 2 D 17 2 C 18 2 C 19 2 C 10 3 A 11 3 A 12 3 A 13 3 D 14 3 B 15 3 A 16 3 A 17 3 A 18 3 D 19 3 B 10 4 B 11 4 ... A 12 4 D 13 4 D 14 4 B 15 4 C 16 4 B 17 4 A 18 4 D 19 4 D 10 5 C 11 5 B 12 5 C 13 5 D 14 5 C 15 5 D 16 5 A 17 5 B 18 5 A 19 5 D 10 6 B 11 6 C 12 6 D 13 6 B 14 6 D 15 6 B 16 6 A 17 6 D 18 6 B 19 6 B 10 7 A 11 7 A 12 7 D 13 7 ... C 14 7 B 15 7 C 16 7 B 17 7 B 18 7 C 19 7 C 10 8 C 11 8 B 12 8 D 13 8 D 14 8 A 15 8 B 16 8 A 17 8 C 18 8 A 19 8 C 10 9 A 11 9 C 12 9 B 13 9 A 14 9 D 15 9 C 16 9 A 17 9 A 18 9 B 19 9 B 11 0 B 12 0 B 13 0 C 14 0 A 15 0 A 16 0...
 • 17
 • 2,530
 • 272

Đề thi Toeic phần Reading có đáp án

Đề thi Toeic phần Reading có đáp án
... (c) suggestions (d) neighborhoods I think it is very important that we both in person I think our presence will help our request to be taken seriously This will be one of many items on their ... It's hard to believe this will be the third year we've done it I'm sending you my calendar for the month of April, so we can pick our dates As you'll see, I'm pretty open at this point Once we ... yesterday This means that today we will meet to figure out which candidates we would like to talk to further It will probably be a long meeting I am glad you contacted me about when we can organize this...
 • 22
 • 4,780
 • 544

Xem thêm

Từ khóa: dịch vụ hỗ trợ đáp án thi toeicđáp án economy toeic rc1000đáp án economy toeic lc1000đề thi toeic có đáp ánđề toeic có đáp ánđáp án đề thi toeicđề thi toeic kèm đáp ánđề thi toeic có đáp án onlineđề thi toeic có đáp án mfđề thi toeic 2011 có đáp ánđề thi toeic có đáp án 2013đề thi toeic có đáp án 2012đề thi toeic 2013 đáp áncác đề thi toeic 2012 có đáp ánđề thi toeic năm 2012 có đáp ánThiết kế và bảo mật web serverso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Namtính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập