Tourism and catering workshop wordlist

Tourism and catering workshop wordlist

Tourism and catering workshop wordlist
... He was well advance of his time – Předstihl svou dobu před Tourism and Catering in/into reverse order idiom starting with the last one and going backwards to the beginning v opačném pořádku/sledu ... the water plavčík/plavčice Tourism and Catering lifestyle noun [C] the way that you live životní styl limestone noun [U] a type of white stone that is used in building and in making cement vápenec ... oloupit člověka/vyloupit banku) Tourism and Catering room service noun [U] a service provided in a hotel, by which people staying in the hotel can order food and drink to be brought to their...
 • 7
 • 50
 • 0

Business and commerce workshop wordlist

Business and commerce workshop wordlist
... covering or affecting the whole world globální, celosvětový Business and Commerce glove noun [C] a piece of clothing that covers your hand and has five separate parts for the fingers (prstová) rukavice ... organization, system, etc založit, začít (něco) shake hands (with sb)/shake sb by the hand idiom to take sb’s hand in yours and move it up and down (when you meet sb, to show you have agreed on ... journeys to and from work, business travel, etc cestovné; cestovní výdaje trend noun [C] (a trend (towards sth)) a general change or development směr, sklon, tendence (k čemu) Business and Commerce...
 • 8
 • 8
 • 0

English for Tourism and Hospitality 1

English for Tourism and Hospitality 1
... Certainly Certainly Just a minute please Answers: 1) Good morning, Plaza Hotel Leo speaking 2) Good morning, Plaza Hotel Leo speaking How can I help you? 1) Just a minute please 2) Would you mind holding ... _ mind you would please holding? I while you on hold put may I find you out for? _ you put I can hold on? ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary reservation book cost single certainly per night...
 • 2
 • 1,028
 • 26

English for Tourism and Hospitality 2

English for Tourism and Hospitality 2
... mind saying that again please? C: 0003 0078 22 78 3308 A: 5 526 4671 98 02 88 92 B: I’m sorry, I didn’t hear you Was that double eight five two? A: No, 88 92 The Chant Practise saying this chant out ... practice - Asking for Clarification Read the following short dialogues out loud A: 8869 6719 9908 6683 B: Could you repeat that please? A: 8869 6719 9908 6683 A: 0003 0078 22 78 3308 B: Would ... loud Could you repeat, Could you repeat, Could you repeat that please? Oh -2 double 6? Or Oh -2 double 3? Answers: 1) welcome 2) expiry 3) both 4) repeat 5) double 6) credit card ...
 • 2
 • 499
 • 14

English for Tourism and Hospitality 3

English for Tourism and Hospitality 3
... the car park _ the rear of the hotel I can put you rooms six-eleven and six-twelve The lifts are down the corridor and your right Jumbled sentences - Offering help Rewrite the sentences ... see what I can Answers: 1) at 2) on 3) in 4) at 5) in 6) on 1) Would you like someone to help you with your suitcases? 2) Is there anything else I can do? 3) Do you need any help? to like suitcases ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary reservation moment quiet facing lovely rear...
 • 2
 • 393
 • 12

English for Tourism and Hospitality 4

English for Tourism and Hospitality 4
... there a kettle? And are there cups? Are there cups for tea? Yes, there’s a kettle And there are cups Is that OK? OK! Answers: 1) There’s (some) tea and coffee in the cupboard 2) There are ten guests ... We’re just waiting for someone Excuse me I need to book a taxi f Both of the buses will be here in 10 minutes The Chant Practise saying this chant out loud Is there a kettle? And are there cups? ... _ car park / at / rear / hotel _ Matching – Both and just Match the first part of the conversation with the correct response Practise saying them...
 • 2
 • 438
 • 16

English for Tourism and Hospitality 5

English for Tourism and Hospitality 5
... recommend A restaurant close to here And may I suggest, May I suggest You try a local beer? Example answers: 1) Yes it will 2) Yes there is 3) Yes we 4) Yes we have 5) Yes we can 1a) like 1b) should ... quiet restaurants, you try the Golden Lotus I can _ the Golden Lotus It is _ for its seafood If you to listen to music while you eat, I _ the Pearl Garden Cabaret ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary recommend famous seafood music nearby very close...
 • 2
 • 388
 • 14

English for Tourism and Hospitality 6

English for Tourism and Hospitality 6
... The Steamed Vegetables are enough for The Beef in Black Bean Sauce is a b c d e two people to share quite filling with our guests rather hot has mushrooms, tofu and garlic Language Practice – writing ... moment 2) I am very well thank you 3) The film was quite interesting 4) The room is very comfortable room / comfortable _ ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary appetisers chillies ginger ready boiled crispy...
 • 2
 • 300
 • 12

English for Tourism and Hospitality 7

English for Tourism and Hospitality 7
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary alright everything mix up slight another inconvenience ... After you have checked your answers, read each sentence out loud Is _ alright? I apologise for the I’m sorry about the The kitchen is very at the moment Jumbled...
 • 2
 • 318
 • 10

English for Tourism and Hospitality 8

English for Tourism and Hospitality 8
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary bill dessert menu change extra tip delicious ... from the box above to complete the sentences Could I please see the _menu? The extra $2 was for the Thank you The Crispy Chicken was _ Could we have the _ now please? Language...
 • 2
 • 284
 • 12

English for Tourism and Hospitality 9

English for Tourism and Hospitality 9
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary cab left outside shopping centre cross major...
 • 2
 • 316
 • 11

English for Tourism and Hospitality 10

English for Tourism and Hospitality 10
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary change here little stay driver keep long quick ... weather / here? _ how / will / staying? _ have / been / before? _ / sport? _ Vocabulary Choose the correct word from ... from? 2) Do you like the weather here? 3) How long will you be staying? 4) Have you been here before? 5) Do you like sport? 1) stay 2) entrance 3) know 4) change 5) long Do you _what time...
 • 2
 • 290
 • 10

English for Tourism and Hospitality 11

English for Tourism and Hospitality 11
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary cotton handmade price silk dollar mirror pure (to) suit expensive nice shawl ... try Language Practice – It is (it’s) or They are (they’re) Read the following key words and write a question and a response Use “It’s” or “They’re” in your answers Example: how / shawl / $55.50 ... sunglasses? They’re $60 3) How much are the bathers? They’re $130 1) nice 2) handmade 3) try 4) suit The shoes are very comfortable They are _ ...
 • 2
 • 289
 • 7

English for Tourism and Hospitality 12

English for Tourism and Hospitality 12
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary better cashier feel nice sign box credit (card) ... have checked your answers, say the dialogues with a friend A: That’s $150 How will you be paying for that? B: _, thank you A: Of course Would you like a _? B: Yes please A: This is a...
 • 2
 • 237
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Lý luận hàng hoá sức lao động của Các Mác. Ý nghĩa ở Việt NamChuyên đề dao động cơ học haybai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Kỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPhương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiệnPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập