Verb tense chart

ESL verb tense chart

ESL verb tense chart
... PROGRESSIVE TENSES Present Progressive 10:00 x 11:00 x Form be (am/is/are) + base form of verb + -ing Meaning He went to sleep at 10:00 tonight It ... continue He will be sleeping when I arrive The progressive tenses give the idea that an action is in progress during a particular time The tenses say that an action begins before, is in progress ... added for clarification PRESENT PERFECT PROGRESSIVE TENSES Present Perfect Progressive x Form Meaning Example(s) *have/has been + base form of verb + -ing Event in progress: studying When? Before...
 • 4
 • 71
 • 1

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level
... Put each verb in the brackets in the correct tense • 6.They (drive) to school are driving tomorrow • ... typing • 10 Tom (take) _a photograph of took me when I (not look) wasn’t looking Put each verb in the brackets in the correct tense are going • 11 Ann, we (go) _ to town (you Are you ... to the United States? • 15 Louis (eat) _ dinner was eating when his friend called Put each verb in the brackets in the correct tense • 16 At one time, Mr Waxman owned (own) this building...
 • 6
 • 157
 • 0

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE
... equal, resemble, look like - We mustn’t use the future tense in adverbial clause of time ( time clause) ( the present tenses will be used instead) EXERCISES “ Hurry up! What’s taking you so long?” ... have a sandwich, please VI Future Perfect and Future Progressive Future Progressive : S + will/ shall + be + Ving - indicating an activity that will be in progress at a time in the future Eg: I ... you going shopping? B: Yes I am going to buy something for dinner Future Perfect : S + shall/ will + have + Vpp - indicating an activity that will be completed before another time or event in...
 • 8
 • 214
 • 2

verb tense

verb tense
... man _ (run) after the train He _(want) _(catch) it I (do) an exercise on the verb tense at this moment and I _ (think) that I _(know) how (use) it now Michael ...
 • 8
 • 203
 • 2

50 VERB TENSE.9

50 VERB TENSE.9
... 6 Would you mind (show).me how (send)an e-mail V Give the correct form of the verbs in brackets in the following sentences I (not see).your brother recently - No He (not be)out ... centuries, and nowadays they (wear)by many Vietnamese women at work VI Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences If the (not be) gravity, the moon (shoot) ... If the crops (die), many people (go).hungry this coming winter VII Give the correct form of each verbs in the following sentences If today (be).Sunday, we (go) to your native village 2 Look, Lan!...
 • 3
 • 239
 • 0

Bài tập VERB TENSE ppsx

Bài tập VERB TENSE ppsx
... weeks He(visit) a lot of beautiful spots in Viet Nam Complete the sentences with the correct verb form ( play , have , drive , go , live , work , read , ) The children football in the school...
 • 4
 • 182
 • 3

Verb Tense

Verb Tense
... (see) that film several times because I like it III Supply the correct verb form: Present tenses Listen! I (think) someone (knock) at the door Up to the present, ... (ever, see) such a beautiful girl VII Give the right forms of the verbs in brackets: Past tenses Yesterday John (go) to the store before he (go) home Our ... 10 How long you (learn) English? V Supply the correct verb form: Simple past or Past continuos When I (arrive) at this house, he still (sleep) ...
 • 13
 • 197
 • 0

Bài tập TA- Verb tense

Bài tập TA- Verb tense
... Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 47 I……(ever visit) Australia, but I (see) a program on TV about it two ... you call back later? My father (have) a bath at the moment” Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 95 What time your mother (finish) work every day? 96 He (buy) that car ... you last night? 142 Up to then I never (see) such a fat man Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 143 I ……….(not see) him on last Monday 144 They had sold all the books when...
 • 7
 • 439
 • 4

Phonetics and verb tense exercises

Phonetics and verb tense exercises
... information C D Gellary Part II- VERB TENSES Columbus……………… (discover) America more than 400 years ago It……… (rain) very hard now The sun ……….…… (warm) the air and ……………… (give) us light They…………… ... plane…………………….(fly) toward the airport It……………………… (land) 54 What ………….you ……………… (listen) on the radio now? 55 Listen! Someone ……………………(cry) 56 Kien and Tuyen ……………………(be) good friends since they ... now 39 Hanh …….………………(not read) book at the moment 40 Our teacher usually …… ………………(give) us many exercises 41 He often ……………………(catch) a train to work 42 The cat ……………………(chase) the mouse for hours...
 • 11
 • 123
 • 1

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)
... take the baby to the doctor’s if his temperature ………… up again (go) If Jack ……………… a video recorder, he ……………… many programs (have / record) All the students are looking forward ………………………… summer ... garden should …………………… every day (water) If I finish my work soon, I …………………… for a drink with you (come) The rocket ……………………… around the Earth for 30 minutes (fly) The weather ………………… terrible since ... ……………… the pollution (cause) Originally, the book ……………… (write) in English, and a few years later is …………………… (translate) into several languages Angkor Wat and Angkor Thom ……………… in Cambodia several...
 • 6
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: the verb tense systemdiagram of the english verb tense systempast perfect continuous verb tense english grammarverb tense verb formpresent past and future verb tense quizpast present future teaching the verb tense systemfill in the blank verb tense worksheetsenglish verb tense final testpast present and future verb tense examplesenglish grammar verb tenses chartenglish verb tense exercises pdfenglish grammar verb conjugation chartenglish grammar verb tenses chart pdffill in the blank verb tense exercisespast present and future tense chartNovel enzyme technology for food applicationsĐề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung QuốcĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồngđánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bìnhphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập