Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ c2h4

Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ c2h4

Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ c2h4
... tiện sản xuất:  Công ty đa quốc gia “theo chiều ngang” sản xuất sản phẩm loại tương tự quốc gia khác (ví dụ: McDonalds)  Công ty đa quốc gia “theo chiều dọc” có sở sản xuất số nước đó, sản xuất ... lại (hay giá bán ra) sản phẩm doanh nghiệp bán cho bên độc lập để xác định giá mua vào sản phẩm từ bên liên kết 2.2.2 Giá mua vào sản phẩm từ bên liên kết xác định sở giá bán sản phẩm giao dịch ... sản xuất, lắp ráp, chế tạo, chế biến sản phẩm để bán cho bên liên kết; b) Giao dịch bên liên kết thực hợp đồng liên danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh để sản xuất, lắp ráp, chế tạo, chế biến sản...
 • 63
 • 170
 • 0

Đồ án tốt nghiệp hóa dầu thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ c2h4

Đồ án tốt nghiệp hóa dầu thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ c2h4
... 13 Thùng chứa Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 Trang- 42 CH3COOH tuần hoàn Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 3- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA tõ etylen vµ ... axetic Ethylen C 2H tuần hoàn Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 Trang- 39 CH3COOH tuần hoàn Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 1.3.2-Nguyªn lý ho¹t ®éng:(h×nh ... Trung- Hóa Dầu- 2 – K50 Trang- 13 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 Etylen xem ”vua công nghiệp hóa dầu Năng lực sản xuất công nghiệp hóa dầu số nước đánh giá lực sản xuất...
 • 123
 • 476
 • 0

Đồ án môn học Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4

Đồ án môn học Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4
... HÃNG USI CHEMICAL Khí hồi lưu Đồ án mơn học Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 trang 29 Đồ án mơn học Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 3- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA tõ etylen vµ axit axetic ... Cis[PdCl2(OAc) (C2H4) ] trang 22 Đồ án mơn học Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 1-C«ng nghƯ tỉng hỵp VA C2H4 vµ CH3COOH pha láng: (h·ng ICI) C«ng nghƯ tỉng hỵp VA tõ etylen vµ axit axetic pha láng ... HP VA TỪ ETYLEN, AXIT AXETIC TRONG PHA LỎNG [Hãng ICI] Axit axetic Ethylen Oxy 15 Tuần hoàn tái sinh Đồ án mơn học Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 trang 25 CH3COOH tuần hoàn Đồ án mơn học...
 • 57
 • 216
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất VinylAcetat từ C2H4

Thiết kế phân xưởng sản xuất VinylAcetat từ C2H4
... phần gồm Cr chiếm từ 15÷20%, Ni chiếm từ 10÷15% Sơ đồ công nghệ biểu diễn theo hình sau : - 26 - Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 - 27 - Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 III Các phương ... Sơ đồ dây chuyền công nghệ - 21 - Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 - 22 - Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 II Quá trình tổng hợp vinyl acetat từ C2H2 CH3COOH : Quá trình tổng hợp ... nhiệt lượng đầu 8500884,7 vào QVào QRa - 49 - Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4 Phần IV Kết luận Sau bốn tuần giao nhiệm vụ thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl acetat với suất 50.000 tấn/năm,...
 • 51
 • 127
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất DCE từ nguyên liệu là etylen HCl, với năng suất 200 000 tấnnăm

Thiết kế phân xưởng sản xuất DCE từ nguyên liệu là etylen và HCl, với năng suất 200 000 tấnnăm
... lượng phân tử DCE M = 99 kg/ kmol Tách DCE cách chưng cất: GDCE = 2000 00 = 25 8000 (tấn/h) = 2 5000 (kg/h) Lượng DCE tổn thất 2,5% nên lượng DCE thực tế tạo thành: GDCE = 2 5000 × 2.5 + 2 5000 = ... chọn lọc trình là: xa = 0.940 Φ C2 H = DCE FC2 H = vDCE × FC2 H4,0 × xC2 H vC2 H FDCE − FDCE ,0 =A 0,940 × 0,997  Trong đó: FDCE − FDCE ,0 ∑Φ C2 H i (kmol/h) =1 Do đó, độ chọn lọc sản phẩm phụ ... cầu HCl kỹ thuật là: 1,8986 А FА , HCl = h kmol = 1,9342 ( Tex 0,9816 / ) Hàm lượng DCE có HCl kỹ thuật: 1,9342 А × 0,09 FА kmol h = 0,0017 ( DCE ,0 = 100 ⇒ А = FC2 H ,0 = FDCE − FDCE ,0 = / ) 258,8384...
 • 12
 • 169
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất chitosan từ đầu vỏ tôm, năng suất 500 kg sản phẩm

Thiết kế phân xưởng sản xuất chitosan từ đầu và vỏ tôm, năng suất 500 kg sản phẩm
... xưởng sản xuất chitosan từ đầu vỏ tôm, suất 500 kg sản phẩm/ ngày Sản phẩm sản xuất phân xưởng đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường nước Sản phẩm chitosan thu từ quy trình sản xuất phân ... NGHỆ THỰC PHẨM o0o NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CHITOSAN TỪ ĐẦU VÀ VỎ TÔM, NĂNG SUẤT 50 0KG SẢN PHẨM/NGÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM GVHD ... tế nước ta, giao nhiêm vụ : Thiết kế phân xưởng sản xuất chitosan từ đầu vỏ tôm, suất 500 kg sản phẩm /ngày” Nội dung đề tài: 1) Lập luận kinh tế kỹ thuật cho thiết kế; 2) Xác định công nghệ,...
 • 120
 • 400
 • 2

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso-butan metanol với năng suất 30.000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso-butan và metanol với năng suất 30.000 tấn/năm
... xëng s¶n xt MTBE tõ iso butan vµ Metanol Qua bảng ta thấy nhu cầu MTBE giới lớn khu vực khả tiêu thụ MTBE khác Hiện nay, hãng sản xuất MTBE lắp đặt nhiều nơi giới với tổng công suất vào khoảng ... cđa MTBE Hçn hỵp ®¼ng phÝ §iĨm s«i,o C Hµm lỵng MTBE, %KL MTBE - níc 52,6 96 MTBE - Metanol 51,6 86 MTBE - Metanol (1,0MPa) 130 68 MTBE - Metanol (2,5MPa) 175 54 II.4.2 TÝnh chÊt ho¸ häc[22] MTBE ... án Công nghệ sản xuất MTBE UOP với 11 xưởng có công suất 30000 bpsd, sử dụng nguyên liệu khí Butan từ mỏ khí Hơn 26 xưởng sản xuất dựa công nghệ hãng IFP, hãng sản xuất dựa công nghệ hãng Philip...
 • 117
 • 42
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ nguyên liệu Iso-butan Metanol với năng suất 40.000 T / năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ nguyên liệu Iso-butan và Metanol với năng suất 40.000 T / năm
... đợc trình bày phần trớc Sản xu t MTBE t TERT- Butyl Alcol: Đây trình sản xu t MTBE t nguyên liệu Iso- buten trình hydrat hoá TBA TBA thu đợc đồng sản phẩm trình sản xu t propylen oxyt Sơ đồ trình ... : TBA Đhydro hoá SV: T ng Hà Quá trình Sản xu t MTBE Iso- buten 42 MTBE Hoá Dầu - K43 ĐHBK Hà Nội Đồ án t t nghiệp Thi t kế phân xởng sản xu t MTBE Quá trình sản xu t MTBE t TBA hãng Texaco thực ... xu t với số lợng hoàn toàn đủ để sản xu t MTBE công su t xởng Metanol cho phép sản xu t Metanol để t ng hợp MTBE với công su t t ng lên t i 14 106 t n/ năm (năm 1993) 2.2 T nh ch t v t lý Metanol...
 • 111
 • 121
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso butan metanol

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso butan và metanol
... xt MTBE iso butan Metanol (§V: cents/pound) Iso- buten tõ qu¸ tr×nh cracking h¬i níc 9,5 Iso- buten tõ qu¸ tr×nh FCC 9,5 Iso- buten tõ TBA 11,1 Iso- buten tõ iso- butan 7,5 Metanol 5,0 II.3 Iso- Butan ... phÝ cđa MTBE 25 Đồ án tốt nghiệp ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xt MTBE iso butan Metanol Hçn hỵp ®¼ng phÝ §iĨm s«i,o C Hµm lỵng MTBE, %KL MTBE - níc 52,6 96 MTBE - Metanol 51,6 86 MTBE - Metanol ... ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xt MTBE iso butan Metanol Raffinat-2 iso- butan Metanol MTBE Metanol tuần hoàn Hình 6: Sơ đồ công nghệ tổng hợp MTBE hãng IFP Nguyên liệu metanol Tháp chưng cất xúc...
 • 118
 • 146
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPT

Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPT
... xylen thành dẫn xuất nitro Nguyễn Văn Hiếu_HD1001 19 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ CHƢƠNG II Các phƣơng pháp sản xuất Aromatic Các sản phẩm hóa học ... Hiếu_HD1001 17 Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP _ COOH CH3 o [O], t C COOH CH3 CH3 o [O], t C COOH e) Sản xuất Amin X NH2 CuCl2 + NH3 + HX f) Sản xuất andehyt ... NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ Hydrocacbon thơm có ngồn gốc từ dầu mỏ Thực tế khoảng 10% lƣợng hydrocacbon thơm tiêu thụ toàn giới ngày đƣợc sản xuất từ than...
 • 123
 • 243
 • 1

Đồ án: Thiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPG pptx

Đồ án: Thiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPG pptx
... xylen thành dẫn xuất nitro Nguyễn Văn Hiếu_HD1001 19 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ CHƢƠNG II Các phƣơng pháp sản xuất Aromatic Các sản phẩm hóa học ... Hiếu_HD1001 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ Phần I Tổng Quan CHƢƠNG I Tính chất nguyên liệu sản phẩm A Nguyên liệu LPG Khí dầu mỏ hoá lỏng LPG thu đƣợc từ ... Hiếu_HD1001 17 Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP _ COOH CH3 o [O], t C COOH CH3 CH3 o [O], t C COOH e) Sản xuất Amin X NH2 CuCl2 + NH3 + HX f) Sản xuất andehyt...
 • 124
 • 281
 • 0

Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ năm pdf

Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ năm pdf
... phõn xng sn xut axetylen t khớ thiờn nhiờn CHNG 2: GII THIU V AXETYLEN 2.1 TNH CHT VT Lí : Axetylen l cht khớ khụng mu, dng tinh khit cú mựi ete yu ( nhit v ỏp sut thng) Khi chỏy axetylen to nhit ... ct kim loi Axetylen tan nhiu cỏc dung mụi khỏc nhau, tan nhiu nc nhit thp Axetylen cú gii hn n ln n 81% cú n 100% (do quỏ trỡnh polime hoỏ axetylen to nhit ln cú th gõy n) Ngoi axetylen d dng ... chỏy axetylen to mt lng nhit ln, kh nng sinh nhit C 2H2 bng 13,307 kcal/ m2 D to hn hp n vi khụng khớ mt gii hn rng( 2ữ 81% th tớch axetylen) To hn hp n vi oxy (2,8 ữ7,8% th tớch axetylen) Ngoi axetylen...
 • 114
 • 1,374
 • 5

luận văn 'thiết kế phân xưởng sản xuất mtbe từ iso-butan'

luận văn  'thiết kế phân xưởng sản xuất mtbe từ iso-butan'
... I.4 Sản xuất MTBE từ Tert-butyl-alcol Đây trình sản xuất MTBE từ nguyên liệu iso-buten trình dehydro hóa TBA TBA thu đợc đồng sản phẩm trình sản xuất propylen oxit Quá trình sản xuất MTBE từ TBA ... metanol III MTBE IV.raffinat C4 I.3 Sản xuất MTBE từ khí n-butan Đây hớng sản xuất sử dụng nguyên liệu phần butan tách từ khí tự nhiên với trữ lợng lớn Sơ đồ trình sản xuất MTBE từ khí n- butan ... cầu MTBE giới nh Việt Nam lớn, việc thiết kế phân xởng sản xuất MTBE cần thiết có ý nghĩa, mà yêu cầu xăng chất lợng cao ngày tăng nhanh nh Đồ án thực việc thiết kế phân xởng sản xuất MTBE từ...
 • 102
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế phân xưởng sản xuất phenol từ cumenthiết kế phân xưởng sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơnthiet ke phan xuong san xuat amoniac tu khi thien nhienthiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat va từ axetylen với axitaxetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính với năng suất 80 000 tấnnămthiết kế phân xưởng sản xuất ethanol sinh học từ tinh bột sắnthiết kế phân xưởng sản xuất pvc sđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămthiết kế phân xưởng sản xuất bánh mìthiết kế phân xưởng sản xuất formalinthiết kế phân xưởng sản xuất vải sấythiết kế phân xưởng sản xuất dứa lạnh đôngthiết kế phân xưởng sản xuất sữa bộtthiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất nước mắmthiết kế phân xưởng sản xuất xúc xíchBÀI TIỂU LUẬN MÔN ĐA DẠNG SINH HỌC CÔN TRÙNGtai lieu quan tri HAYXác định hàm lượng chì, kẽm trong đất và nước khu vực mỏ sắt Thuận Hòa – Hà Giang bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng L.K.Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nguyên lý IĐêan nguyên tố trong đại số giao hoán (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn (LA tiến sĩ)bài dự thi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam LàoBài giảng: MÔN TIN HỌC CƠ BẢN, BẰNG TRÌNH CHIẾU SLELLỨng dụng phần mềm Microstation và TMV Map trong công tác thành lập bản đồ và lập hồ sơ địa chính xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên QuangMẫu số 04a đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtNghiên cứu bệnh do đơn bào Leucocytozoon spp. gây ra ở gà nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng giải pháp can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân khu vực khai thác kim loại màu Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm (LA tiến sĩ)Giáo dục đạo đức công vụ cho học viên trường chính trị cấp tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnhTruyện ngắn các nhà văn nữ đương đại tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loạiĐối chiếu giới từ tiếng hán hiện đại với giới từ tiếng việt hiện đại (qua một số giới từ)Tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêukỹ thuật hànTội phạm về ma túy tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập