Khoá luận tốt nghiệp công nghệ MPLS và ứng dụng MPLS trong thiết lập mạng riêng ảo

Khoá luận tốt nghiệp công nghệ MPLS ứng dụng MPLS trong thiết lập mạng riêng ảo

Khoá luận tốt nghiệp công nghệ MPLS và ứng dụng MPLS trong thiết lập mạng riêng ảo
... S phỏt trin ca MPLS - 23 Hỡnh 2.2 C ch truyn cỏc gúi tin MPLS - 25 Hỡnh 2.3 Frame Relay trờn MPLS - 26 Hỡnh 2.4 ATM trờn MPLS -26 Hỡnh 2.5 BGP neighbor mng MPLS - 27 Hỡnh 2.6 MPLS mụ hỡnh IP ... mng MPLS/ VPN - 52 - Hỡnh 3.28 Truyn gúi tin nhón MPLS/ VPN - 52 - Hỡnh 3.10 Truyn gúi tin i s dng nhón trongMPLS/VPN - 53 - Hỡnh 3.11 PHP MPLS/ VPN - 54 - Hỡnh 3.12 Truyn thụng tin v nhón VPN MPLS/ VPN ... quan v MPLS -21-23- 23 - 2.1.1 Khỏi nim v s phỏt trin ca MPLS - 23 - 2.1.2 u im ca MPLS so vi cỏc cụng ngh trc - 24 - 2.2 Cỏc khỏi niờm, thnh phn c bn MPLS - 29 - 2.2.1 Cỏc ch hot ng ca MPLS...
 • 61
 • 116
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Công nghệ CDMA ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... cho hïå thưëng thưng tin cố BS cố thïí thûåc hiïån àûúåc chuín vng mïìm cho di àưång 3.3.2 Àiïìu khiïín cưng sët CDMA ÚÃ cấc hïå thưëng thưng tin di àưång tưí ong CDMA, cấc di àưång àïìu phất chung ... kiïën nghõ cho thưng tin di àưång 3G vâ sûå chín hoấ 71 3.8.1 IMT-2000 .72 3.8.2 Hổ tiïu chín IMT-2000 73 CHÛÚNG IV: ÛÁNG DNG CƯNG NGHÏÅ CDMA TRONG THƯNG TIN DI ÀƯÅNG ... kiïëm mưåt phûúng thûác thưng tin múái Vâ cưng nghïå CDMA àậ trúã thânh mc tiïu hûúáng túái ca lơnh vûåc thưng tin di àưång trïn thïë giúái Hiïån nay, mẩng thưng tin di àưång ca Viïåt Nam àang sûã...
 • 135
 • 303
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: Công nghệ CDMA ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động pdf

Luận văn tốt nghiệp: Công nghệ CDMA và ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động pdf
... http://www.ebooks.vdcmedia.com TRÕNH QËC BẪO 44 PHÊÌN II: ÛÁNG DNG CƯNG NGHÏÅ CDMA TRONG THƯNG TIN DI ÀƯÅNG CHÛÚNG III Tưíng quan vïì Cưng nghïå CDMA 3.1 - Tưíng quan L thuët vïì CDMA àậ àûúåc xêy ... cho hïå thưëng thưng tin cố BS cố thïí thûåc hiïån àûúåc chuín vng mïìm cho di àưång 3.3.2 Àiïìu khiïín cưng sët CDMA ÚÃ cấc hïå thưëng thưng tin di àưång tưí ong CDMA, cấc di àưång àïìu phất chung ... kiïëm mưåt phûúng thûác thưng tin múái Vâ cưng nghïå CDMA àậ trúã thânh mc tiïu hûúáng túái ca lơnh vûåc thưng tin di àưång trïn thïë giúái Hiïån nay, mẩng thưng tin di àưång ca Viïåt Nam àang sûã...
 • 135
 • 140
 • 0

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP " CHỮ KÝ SỐ ỨNG DỤNG " pot

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
... vụ xác thực chữ V :Cung cấp dịch vụ cho client kiểm tra tính đắn chữ o Chữ số RSA sử dụng công cụ : Chữ số RSA loại chữ số sử dụng phổ biến nay, sử dụng công cụ : - Số học - Hàm ... 1.1.2 Khái niệm chữ số 1.1.3 So sánh chữ số với chữ thông thường (chữ viết tay) văn 1.1.4 Vị trí, vai trò chữ số điện tử 1.1.5 Phân loại chữ số ... chữ số Đầu vào modul file cần xác thực + với chữ số Nhiệm vụ modul kiểm tra tính đắn chữ số Tạo khóa Tạo chữ số Xác thực chữ số Hình 3.1 : Sơ đồ chương trình chữ số 31 3.2 Mô...
 • 45
 • 337
 • 0

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NOSQL ỨNG DỤNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NOSQL VÀ ỨNG DỤNG
... Ngọc Huy Trang 10 Chương – Xây dụng ứng dụng sử dụng RavenDB: Sử dụng kết tìm hiểu chương để áp dụng vào xây dụng ứng dụng sử dụng RavenDB sở liệu Chương – Kết luận: Chương cuối này, chúng em ... người lựa chọn NoSQL nói chúng không cần thiết cho nhu cầu họ Như vậy, đề tài tìm hiểu xem NoSQL giải vấn đề áp dụng kiến thức tìm hiểu vào việc xây dựng ứng dụng sử dụng sở liệu dạng NoSQL 1.2 Mục ... nhiều lần nhờ vào việc loại bỏ yêu cầu quán liệu Các ứng dụng không phù hợp với sở liệu NoSQL ứng dụng yêu cầu tính quán liệu cao Tính quán liệu xem tính sống ứng dụng Ví dụ ứng dụng tài chính,...
 • 94
 • 1,596
 • 12

Khóa luận tốt nghiệp toán định thức ứng dụng trong giải toán

Khóa luận tốt nghiệp toán định thức và ứng dụng trong giải toán
... thuyết định thức, ma trận Định thức ma trận kiến thức Đại số tuyến tính Nó có nhiều ứng dụng hình học, giải tích, toán kinh tế Ngoài có ứng dụng vật lý, tin học Với mong muốn tìm hiểu định thức ứng ... nội dung khóa luận trình bày chương: Chương 1: Định thức số tính chất định thức Chương 2: Một số phương pháp tính định thức Chương 3: Một số ví dụ minh họa ứng dụng định thức Chương Định thức số ... ôn tập lại kiến thức học định nghĩa số tính chất định thức, phương pháp tính định thức, đặc biệt có nhìn định thức, ứng dụng Bố cục khóa luận Ngoài lời cảm ơn, phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài...
 • 70
 • 370
 • 3

Khoá luận tốt nghiệp mô hình arima ứng dụng

Khoá luận tốt nghiệp mô hình arima và ứng dụng
... rút quy luật trình tả thông qua chuỗi số liệu Xuất phát từ thực tế ứng dụng lớn hình ARIMA, em chọn đề tài nghiên cứu về: “MÔ HÌNH ARIMA ỨNG DỤNG” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên ... bày số khái niệm kiến thức sử dụng chương sau - Chương 2 .Mô hình ARIMA ứng dụng: Chương trình bày lớp hình ARIMA thử nghiệm ứng dụng hình để dự báo số VNINDEX CHƯƠNG KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 1.1 ... MÔ HÌNH ARIMA ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI • • • HỌC • Chuyên ngành: Toán ửng dụng Người hướng dẫn khoa học TS TRẦN TRỌNG NGUYÊN HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu khóa luận...
 • 54
 • 146
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp mô hình garch ứng dụng

Khoá luận tốt nghiệp mô hình garch và ứng dụng
... đường cong tả ảnh hưởng “news” với phản ứng bất đối xứng tin tốt tin xấu Hình 1: Phản ứng bất đối xứng cú sốc hình TGARCH thuộc vào lớp hình bất đối xứng 25 hình TGARCH đưa vào phương ... CÁC DẠNG MÔ HÌNH GARCH K H Á C .23 2.2.1 hình GARCH tích hợp (IGARCH) 23 2.2.2 hình G ARCH-M 24 2.2.3 hình TGARCH 25 2.2.4 hình GARCH dạng mũ (EGARCH) ... tài: hình GARCH úng dụng Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hình GARCH, lớp hình GARCH số ứng dụng dự báo giá cổ phiếu Đối tượng phạm vi nghiên cửu - Đối tượng nghiên cúoi: hình GARCH...
 • 48
 • 185
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp mô hình var ứng dụng

Khoá luận tốt nghiệp mô hình var và ứng dụng
... Việt Nam 2.2.11 Đe hiểu rõ hình VaR ứng dụng thị trường tài chính, em lựa chọn đề tài: hình VaR ứng dụng Mục đích nghiên cún 2.2.12 Nghiên cứu hình VaR số ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên ... trắng 1.8 hình tự hồi quy AR 1.9.Quá trình trung bình trượt MA 1.10 Quá trình trung bình trưọt tự hồi quy ARMA 1.11 hình ARCH 1.12 hình GARCH Chương 2: MÔ HÌNH VAR ỨNG DỤNG 2.1 Giói ... khoá luận 2.2.13 Nội dung khoá luận bao gồm chương: - Chương Một số kiến thức liên quan - Chương hình VaR ứng dụng 2.2.14 Do thời gian thực đề tài không nhiều, kiến thức hạn chế nên khoá luận...
 • 47
 • 254
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp : Công nghệ cố định enzyme ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp : Công nghệ cố định enzyme và ứng dụng
... enzym cố định Điều làm cho thông số công nghệ thay đổi, điều cần để ý thiết lập quy mô trình ~8~ Chương 2: Ứng dụng Đồ án môn học Chƣơng 2: ỨNG DỤNG CỦA ENZYM CỐ ĐỊNH 2.1 Ứng dụng công nghệ thực ... cứu cố định enzym nhƣ ứng dụng enzym cố định vào sản xuất công nghiệp 1.2.4 Các phƣơng pháp cố định enzym [1] Các phƣơng pháp cố định enzym đƣợc chia thành nhóm: hóa học vật lý ~3~ Chương 1: Tổng ... pháp cố định enzym lipase 18 2.1.2.4 Ứng dụng enzym lipase cố định công nghệ thực phẩm 20 2.1.2.4.1 Ứng dụng lipase cố định tổng hợp ester có hƣơng trái 20 2.1.2.4.2 Ứng dụng enzyme...
 • 43
 • 286
 • 0

Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ chế tạo máy

Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ chế tạo máy
... GVHD: Huỳnh Ngọc Hiệp ĐAMH Công Nghệ Chế Tạo Máy Chương I : XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 1.1 Sản lượng chế tạo: Sản lượng chi tiết cần chế tạo năm nhà máy : Theo [4, trang 23, công thức (2.1)] : N = N0.m.(1 ... ĐAMH Công Nghệ Chế Tạo Máy • Giới hạn bền nén: 750 N/mm2 • Độ cứng 17 0-2 41 HB, chọn HB = 190 • GVHD: Huỳnh Ngọc Hiệp Dạng grafit: nhỏ mòn Tính chất hóa-lý đủ đáp ứng chức phục vụ công nghệ chế tạo ... mặt 3-4 , phay rãnh Theo tính công nghệ ta chọn phương án SVTH: NHÓM Trang 11 ĐAMH Công Nghệ Chế Tạo Máy Chương V: GVHD: Huỳnh Ngọc Hiệp THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG 5.1 Nguyên công 1: phay mặt 1-2 : A...
 • 66
 • 608
 • 5

Khóa luận tốt nghiệp: Marketing xuất khẩu vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Công ty May 10

Khóa luận tốt nghiệp: Marketing xuất khẩu và vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Công ty May 10
... dng marketing xut khu kinh doanh xut khu ti cụng ty May 10 i Gii thiu Cụng ty May 10 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty May 10 Cụng ty May 10 (Garco 10) l doanh nghip nh nc chuyờn sn xut v kinh ... .44 Thc trng Vn dng marketing xut khu kinh doanh xut khu ti cụng ty May 10 44 i Gii thiu Cụng ty May 10 44 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty May 10 .44 Nguyn Th Thanh ... v marketing v marketing xut khu Chng 2: Thc trng dng marketing xut khu kinh doanh xut khu ti cụng ty May 10 Chng 3: Nhng gii phỏp dng marketing xut khu nhm nõng cao hiu qu xut khu ti cụng ty May...
 • 110
 • 146
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp tái bảo hiểm áp dụng tại việt nam

Khóa luận tốt nghiệp tái bảo hiểm và áp dụng tại việt nam
... 2,000 1,000 1,786 3,153 1,289 2,162 2000 2001 2002 2003 Bảo hiểm nhân thọ 2004 2005 2006 Bảo hiểm phi nhân thọ Ngun: Hip hi Bo him Vit Nam Tỡnh hỡnh bi thng: BNG 2.4 Bồi th-ờng tổn thất qua năm ... Tng cụng ty xng du Vit Nam (Petrolimex) vi s c phn ỏp o l 51%; ngõn hng Ngoi Thng Vit Nam( Vietcombank) 10%; Cụng ty TBH quc gia Vit Nam (VINARE) 8%; Tng cụng ty thộp Vit Nam 6% Hin PJICO cú 48 ... quc gia mi mt v cho n l cụng ty TBH chuyờn nghip nht ti Vit Nam Cú th núi, bo him Vit Nam so vi bo him th gii cũn rt non tr, v TBH Vit Nam mi ch cú hn chc nm phỏt trin tớnh n thi im hin Tuy vy,...
 • 92
 • 788
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài khóa luận tốt nghiệp công nghệ thông tinnghiên cứu về công nghệ zigbee và ứng dụng kết nối thiết bị của zigbeekhóa luận tốt nghiệp về th gom và xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựakhóa luận tốt nghiệp công ty tnhh thương mại và dịch vụ an phátkhóa luận tốt nghiệp cộng đồng kinh tế asean những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp việt nam lê thị thu ngakhóa luận tốt nghiệp công tác văn thưkhóa luận tốt nghiệp toán họcchuỗi fourier và  khai triển một số hàm số thành chuỗi fourierphần ii cơ sở lí luận thực trạng về công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần công nghệ viking và ứng dụng phần mềm microsoft project 2007đề án công nghệ linq và ứng dụngcông nghệ vpn và ứng dụngnghiên cứu công nghệ olap và ứng dụngcông nghệ nano và ứng dụngcông nghệ cdma và ứng dụngcông nghệ wimax và ứng dụngcông nghệ enzyme và ứng dụngPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)hướng dẫn autocad 11111111111111111111111111111122 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập