Từ trường

Bài tập trường điện từ trường điện tĩnh.pdf

Bài tập trường điện từ trường điện tĩnh.pdf
... ) ) BÀI TẬP CHƯƠNG 2.15 : Tụ điện trụ, dài L, bkính cốt a , điện U , b , nối đất Điện môi lý tưởng có : ε = kε0/r , k = const Xác đònh : a) Vectơ cường độ trường điện vectơ phân cực điện điện ... Problem_ch2 ) BÀI TẬP CHƯƠNG 2.12 : Giữa điện cực phẳng , cách d, chân không , có mật độ điện tích khối tự : ρ = ρ0.(d - x)/d , ρ0 = const Hai điện cực đặt hiệu điện U Tìm: a) Phân bố điện cường độ trường ... ix dx ) BÀI TẬP CHƯƠNG 2.11 : Giữa điện cực trụ đồng trục (điện cực có bán kính a điện U ,điện cực có bán kính b nối đất) chân điện tích tự phân bố khối với mật độ : ρ = ρ0 = const Tìm điện vectơ...
 • 9
 • 3,049
 • 50

Bài tập trường điện từ trường điện từ biến thiên.pdf

Bài tập trường điện từ trường điện từ biến thiên.pdf
... bước sóng ? b) Biết z = 0, pha ban đầu cường độ trường từ 60o, vectơ cường độ trường điện song song trục x, tìm vectơ cường độ trường điện trường từ ? (ĐS: a) 0; 0,08π rad/m; 180π Ω; 5.107 m/s; ... góc với chắn điện từ dày d = mm, γ = 5,8.105 [S/cm] , µr = 300 Biết cường độ trường điện độ xuyên sâu ∆ : E ( ∆ ,t) = 1, 84.10 − sin (ω t − 27, o )[ V /cm ] a) Tìm trường điện trường từ mặt chắn ... : Sóng từ phẳng đơn sắc truyền môi trường ( γ = , ε = const, µ = µ0 ) có vectơ cường độ trường điện : ( → ) → E( x, t ) = 10cos 2π 10 t − 0,1π x i y [V/m] Tìm vectơ cường độ trường từ vectơ...
 • 7
 • 2,759
 • 49

Bài tập trường điện từ trường điện từ dừng.pdf

Bài tập trường điện từ trường điện từ dừng.pdf
... Problem_ch3 BÀI TẬP CHƯƠNG 3.9: Tụ điện trụ , dài L, gồm lớp điện môi thực , có ε1 ,ε2 ,γ1 , γ2 = const , tìm : → → a) J , E lớp điện môi ? b) Thế điện lớp điện môi ? c) Hiệu điện lớp điện môi ? d) Điện ... 1γ Problem_ch3 ) BÀI TẬP CHƯƠNG 3.10: Tụ điện trụ , bán kính cốt R1 cốt R2, chiều dài L, đặt hiệu điện U, điện môi thực , có γ = γ0 = const , ε = ε0(R2/r) , tìm : điện trở cách điện, mật độ công ... cốt b = cm, cốt tụ điện môi thực có γ = k/r , với k = 10-4 S Dòng điện rò chảy qua điện môi có cường độ I = 0,2 A, tìm : a) Phân bố điện điện môi ? b) Hiệu điện U cốt tụ ? c) Điện dẫn rò tụ ? 5.10−2...
 • 9
 • 2,145
 • 27

Chương 14: Từ trường

Chương 14: Từ trường
... điện kín SỰ TỪ HÓA Véctơ từ hóa Cường độ từ trường từ môi DÕNG ÐIỆN PHÂN TỬ THUẬN TỪ VÀ NGHỊCH TỪ Hiệu ứng nghịch từ Giải thích từ hóa chất nghịch từ Giải thích từ hóa chất thuận từ IV ÐỊNH ... dụng từ trƣờng lên dòng điện kín TOP VI SỰ TỪ HÓA Véctơ từ hóa TOP TOP Khi từ môi chưa bị từ hóa, mômen từ phân tử phân bố hỗn loạn, nên tác dụng từ chúng triệt tiêu lẫn Nếu đặt từ môi vào từ trường ... từ TOP Giải thích từ hóa chất nghịch từ TOP Giải thích từ hóa chất thuận từ TOP Chất thuận từ chất có mô men từ nguyên tử khác không Khi chưa có từ trường ngoài, chuyển động nhiệt nên mômen từ...
 • 36
 • 456
 • 3

Giáo trình Điện từ trường - chương 1

Giáo trình Điện từ trường - chương 1
... dt vin2 - vin1 = RC dv out dt ⇒ vout = ( vin − vin1 )dt RC ∫ 1. 2.9 Mảch vi phán RN C1 vin1 vout Hçnh 1. 9 Så âäư mảch vi phán Ta cọ : i = C1 dv in1 v out = dt RN ⇒ vout = - RNC1 dv in1 dt gi thiãút: ... + R2 thay âäøi R1 R 1R K = Kmin R1 = ∞ R2 )(vin2 -vin1) R3 Lục âọ: vout = (1 + Vç R2 ≠ 0, R3 ≠ ∞ nãn K’ > 1. 2.5 Mảch tảo âiãûn ạp cọ cỉûc thay âäøi R1 R1 vin1 R2 vout qR2 Hçnh 1. 5 Så âäư mảch ... out − v in =0 K ⇒ Kvin1 - (n + 1) Kvin2 + vout - vin2 = ⇒ vout = vin2 + K(n + 1) vin2 -Kvin1 ⇒ vout = (1 + K + nK) vin2 -Kvin1 Hãû säú ca Vin2 ln ln låïn hån hãû säú ca Vin1 ⇒ mảch khäng tảo âỉåüc...
 • 21
 • 324
 • 1

Giáo trình Điện từ trường - chương 2

Giáo trình Điện từ trường - chương 2
... thãø viãút : n2 h Rtd − 2n 21 Rtd + ≤ h 11 2h 11 ⇔ n2 - 2n h 21 h 11 + ≤0 Rtd Gii phỉång trçnh báûc hai ny ta nháûn âỉåüc : (*) 30 h h ⎛h ⎞ n1 ,2 = 21 ± ⎜ 21 ⎟ − 11 ⎝ ⎠ Rtd (*) ≤ n2 ≤ n ≤ n1 Lục ... : 6.RC K = 1− ⇒ K= = − 30 = 29 (ωR.C ) R1 = 29 ⇒ R1 = 29 R2 R2 Mảch dao âäüng dng mảch lc T v T - kẹp mảch häưi tiãúp : R C C C R C V1 V1 V2 R C /2 R V2 2R Hçnh 2. 23 Mảch bäü dao âäüng dng mảch ... K = - SZC; Trong âọ : Kht = - n = ZC = P2.Rtd // Zvpa; Zvpa = h 11e n2 n2 1 = + + Z C R td h 11e Z L S= h 21 e h 11e Kht = + UB M = =-n UC L ⎛ h ⎞ R h n.h R Láûp têch : K.Kht ≥ = (-n) ⎜ − 21 e...
 • 23
 • 351
 • 0

Giáo trình Điện từ trường - chương 3

Giáo trình Điện từ trường - chương 3
... (ωt - ωs) t] + D [cos (2ωt + ωs) t + cos (2ωt - ωs) t] ⎧ ⎛ VS2 ⎪ A = VS ⎜ 2a1 + 3a3Vt + a3 ⎜ ⎪ ⎝ ⎨ aV2 ⎪ B = S , C = 2a 2VS Vt , ⎪ ⎩ Trong âọ : (4) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ D = 3a VS Vt ωt - ωs ωt + ωs ωt + 3 s ... 2 D 3 D EO (1) Vs Våïi vD : âiãûn ạp trãn Diode D v trãn ti Rt Våïi: vD = Eo + Vtcosωtt + Vscosωst iD Hçnh 3. 6 Mảch âiãưu chãú dng Diode ωS 2ωS 3 S iD vD E0 Rt CS vD t ωt - 3 S ωt - 2ωS ωt - ωS ... hçnh 3. 2 Khi tên hiãûu âiãưu chãú cọ phäø biãún thiãn tỉì ω S ÷ ω S max thç phäø ca tên hiãûu âiãưu biãn cọ dảng hçnh 3. 3 Vâb Vt ωt - ωsmax ωt - ωsmin ωt ωt + ωsmin ωt + ωsmax ω Hçnh 3. 3 Phäø...
 • 16
 • 325
 • 0

Giáo trình Điện từ trường - chương 4

Giáo trình Điện từ trường - chương 4
... Âiãûn ạp täøng : vS = vS1 - vS2 = KTS.m.Rtd.Vtd.Ψ (υo, υ) υ = +υo ⇒ Ψ = υ = - o ⇒ Ψ = Trong âọ : Ψ (υo, υ) = + 4 o + 4 o -1 ...
 • 10
 • 311
 • 0

một số bài tập lực từ trường - P2

một số bài tập lực từ trường - P2
... E1 + E =  z s  ε0 0  < z < 2m, z < Bài 5: Hai dây ñi n tích dài vô h n có m t ñ ñi n tích ρl ñ t m t ph ng xOz song song v i tr c z t i v trí x = x = -1 Xác ñ nh vector cư ng ñ ñi n trư ng ... b n m ng vô h n theo bi u th c:   h ρ ρ ˆ ˆ s E = ± z s lim 1 −  = ±z 2 a →∞ 2ε 2ε a +h   Bài 4: Cho hai b n m ng tích ñi n ñ ng nh t có kích thư c vô h n không gian t B n m ng th nh t có ... 2 3/ 2πε ( b + h ) 2ε ( b + h ) 4πε ( b + h ) v i Q = 2πρl b t ng ñi n tích c a vòng ñi n tích Bài 3: Xác đ nh vector cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m P (0, 0, h) không gian t ñ cao h tr c z sinh...
 • 6
 • 451
 • 1

một số bài tập lực từ trường - P3

một số bài tập lực từ trường - P3
... l b b b ð d n ñi n m t ñơn v ñ dài b ng: G I 2πσ G' = = = = l Rl Vab l ln b a E= J ˆ =r ( ) ( ) Bài 4: T Hình 2, xác ñ nh vector cư ng ñ ñi n trư ng E1 bi t vector cư ng ñ ñi n ˆ ˆ ˆ trư ng E2...
 • 3
 • 377
 • 1

một số bài tập lực từ trường - P4

một số bài tập lực từ trường - P4
... trư ng h p dây d n dài vô h n l → ∞ θ1 → 0, θ → π ñó: I I ˆ ˆ H =ϕ ( cos − cos π ) = ϕ 4π r 2π r Bài 2: M t vòng dây hình d qu t có bán kính a mang dòng ñi n I hình v , xác ñ nh trư ng t i ñ nh ... trư ng toàn b ño n AC sinh t i O b ng: ˆ dH = z I C I φ Iφ ˆ ˆ dϕ = z dϕ = z 4π a ∫ 4π a ∫ 4π a A Bài 3: Trong hình v dư i ñây, m t ph ng xOy ch a m t b n m ng dòng ñi n r ng vô h n có m t ñ dòng...
 • 3
 • 408
 • 0

một số bài tập lực từ trường - P5

một số bài tập lực từ trường - P5
... V0 r ln ( b / a ) a...
 • 3
 • 329
 • 1

một số bài tập lực từ trường - P6

một số bài tập lực từ trường - P6
... Bài 2: M t vòng dây d n tròn bán kính a mang dòng ñi n I1 n m m t ph ng xOy hình v Bên c nh ñó,...
 • 3
 • 367
 • 1

một số bài tập lực từ trường - P7

một số bài tập lực từ trường - P7
... song ph ng truy n theo phương +z nên zM ch nh n giá tr dương, v y zM = 1, 625 + nλ n = 0, 1, 2, … Bài 2: M t sóng ph ng hình sin ñ ng nh t lan truy n không khí có t trư ng t c th i ñư c cho b i...
 • 4
 • 310
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến rượu tại thôn trương xá xã toàn thắng huyện kim động tỉnh hưng yênTHIẾT KẾ CHIẾU SÁNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIALUX EVOMô hình kinh doanh hay1Nghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (FULL TEXT)Nghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (TT)trắc nghiệm toán 11 Chuyên đề đạo hàm lê minh cườngĐề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh ( Đại học Ngoại thương) lần 6Phieu dang ky xet tuyenViolympic7 ..........Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bắc đà nẵngphát âm trong tiếng anhLàm đồ chơi trung thuBí quyết để có được 1 quán café tại Việt NamIMPORTING BUSINESS AT BEN THANH TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANYKhả năng bảo toàn không gian của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa phượng thành phố sơn laChien luoc marketing TL hotel final 1Technologies for water and wastewater treatmentHandbook of water treatment 2Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông sử dụng bộ điều khiển plcAnaerobic treatment of concentrated black water in a UASB reactor at a short HRT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập