GIẢI TÍCH II III PHÉP TÍNH VI PHÂN và TÍCH PHÂN hàm NHIỀU BIẾN TRẦN BÌNH

Chương II Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Chương II Phép tính vi phân hàm nhiều biến
... lý 1: Hàm f x có đạo hàm x0 f x có đạo hàm bên trái, phải x0 đạo hàm - ý nghĩa hình học, học - Định lý 2: Hàm f x có đạo hàm x0 liên tục x0 - Định lý 3: Nếu f x g x hàm có đạo hàm x ... điểm x0 , hàm z g x xác định khoảng chứa y0 f x0 có đạo hàm y0 Khi hàm gf x có đạo hàm x0 gf x0 g ' y0 f x0 ' - Định lý 5: Cho hàm y f x liên tục đồng biến ( nghịch biến ) khoảng ... toạ độ hai toạ độ dấu, tức miền xác định góc phần t- thứ I & III với trục toạ độ b Biểu diễn hình học hàm hai biến - Cho hàm hai biến z f x, y ; x, y R ; Khi ta biểu diễn tất điểm x, y ,...
 • 13
 • 138
 • 0

Phép tính vi phân hàm nhiều biến.pdf

Phép tính vi phân hàm nhiều biến.pdf
... Chứng minh hàm số sau không liên tục R2 :   (x + y ) cos , x2 + y > f (x, y) = x + y2  , x=y=0 HD: Hàm f (x, y) tương đương với hàm g(x, y) = x2 + y x2 + y → +∞ II - Sự khả vi Đạo hàm riêng: ... ϕ(h) = h→ORn Vi phân f x, ký hiệu df (x), định bởi: n df (x) = i=1 ∂f (x)hi = ∂xi n i=1 ∂f (x)dxi thay hi dxi ∂xi Tính chất:Nếu f khả vi x f liên tục x ∂f Điều kiện đủ: Nếu đạo hàm riêng , i ... x f khả vi ∂xi x Ghi chú: Hàm xy , x2 + y > + y2 x f (x, y) = , x=y=0 ∂f ∂f (0, 0) = (0, 0) = f không liên tục (0, 0) (do không tồn ∂x ∂y lim f (x, y)) có x,y→0 Thí dụ: 3.1 Tính đạo hàm riêng:...
 • 13
 • 4,374
 • 7

Phép tính vi phân hàm nhiều biến (tt).pdf

Phép tính vi phân hàm nhiều biến (tt).pdf
... Đặt t = x2 + y , ϕ(t) = t2 e−t Đạo hàm ϕ (t) = 2t(1 − t2 )e−t Đồ thị hàm ϕ với t 0: Đồ thị hàm f mặt cong (S) sinh đường cong đồ thị hàm ϕ quay quanh trục Oϕ Hàm f đạt cực đại địa phương điểm ... có điều kiện Những phát biểu sau trường hợp tổng quát hàm f theo n + p biến với p điều kiện Tuy nhiên ta xét đơn giản cho trường hợp ba biến với điều kiện 7.1 Định nghĩa Định nghĩa Cho D tập ... (0, 0) = 2, ∂ P (0, 0) = 1, ∂ P (0, 0) = Tính ∂P (1, 1), ∂x∂y (1, 2) ∂x2 ∂y ∂x 2) Khai triển Taylor f (x, y) = y sin(x2 − xy) đến bậc lân cận (0, 0) Tính ∂ f (0,0) ∂ f4(0,0) ∂x2 ∂y ∂x ∂y 3)...
 • 13
 • 1,838
 • 3

Ôn thi thạc sĩ toán học tài liệu hướng dẫn phép tính vi phân hàm nhiều biến

Ôn thi thạc sĩ toán học tài liệu hướng dẫn phép tính vi phân hàm nhiều biến
... Chứng minh hàm số sau không liên tục R2 :   (x + y ) cos , x2 + y > f (x, y) = x + y2  , x=y=0 HD: Hàm f (x, y) tương đương với hàm g(x, y) = x2 + y x2 + y → +∞ II - Sự khả vi Đạo hàm riêng: ... x f khả vi ∂xi x Ghi chú: Hàm xy , x2 + y > + y2 x f (x, y) = , x=y=0 ∂f ∂f (0, 0) = (0, 0) = f không liên tục (0, 0) (do không tồn ∂x ∂y lim f (x, y)) có x,y→0 Thí dụ: 3.1 Tính đạo hàm riêng: ... ϕ(h) = h→ORn Vi phân f x, ký hiệu df (x), định bởi: n df (x) = i=1 ∂f (x)hi = ∂xi n i=1 ∂f (x)dxi thay hi dxi ∂xi Tính chất:Nếu f khả vi x f liên tục x ∂f Điều kiện đủ: Nếu đạo hàm riêng , i...
 • 13
 • 1,032
 • 2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
... o a a a o a ’ dy vi phˆn df l` h`m cua x v` y a a a a ´ ’ ıa: a u a a Theo dinh ngh˜ Vi phˆn th´ hai d2 f (hay vi phˆn cˆp 2) cua o.c dinh ngh˜a nhu l` vi phˆn cua vi ’ h`m f (x, y) tai ... ınh e ınh o o a o e u a ` ´ ’ o cua sˆ gia ∆f) D1 ∆x + D2 ∆y ` ´ du.o.c goi l` vi phˆn (hay vi phˆn to`n phˆn ≡ hay vi phˆn th´ nhˆt) a a a a a u a a ’ a cua h`m w = f (x, y) v` du.o.c k´ hiˆu ... dung vi phˆn dˆ t´ gˆn d´ ng a e ınh ` a u ’ ´ ´ ´ ’ ’ e a Dˆi v´.i ∆x v` ∆y du b´ ta c´ thˆ thay xˆp xı sˆ gia ∆f (M) bo.i vi o o o e a ’ o phˆn df (M), t´.c l` a u a ∆f (M) ≈ df (M) ´ ` 9.2 Vi...
 • 50
 • 641
 • 10

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
... cc tr cú iu kin ca cỏc hm sau õy a) z = xy vi x + y = b) z = cos x + cos y vi y x = c) z = x + y vi x + y = d) z = http://kinhhoa.violet.vn 1 1 + vi + = x y x y a 10 Li gii a) Do x + y = y ... y ) vi D c gii hn bi cỏc ng x = 0, y = 0, x + y = 2 c) z = x y vi D = ( x, y ) Ă : x + y b) z = sin x + sin y + sin ( x + y ) vi D = ( x, y ) Ă d) z = e ( x2 + y ) { ( 2x ) + y vi D = ... 1) = + ữ vi zmin = + 2 v t cc i cú iu kin ti 1 cos ( 2m ) = + + m, + m ữ vi zmax = + 2 c) Hm Lagrange ( L ( x, y , ) = x + y + x + y ) Tỡm im ti hn http://kinhhoa.violet.vn 11...
 • 16
 • 2,205
 • 34

Tài liệu Chương I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN ppt

Tài liệu Chương I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN ppt
... = =3 h c2 o ih u V Suy Vi phân cấp cao Cho hàm biến z ụ fậxờ yấề Bản thân hàm theo ị biến xờ y nên ta xét vi phân nóề ỷếu dfậxờ yấ có vi phân vi phân ðó ðýợc gọi vi phân cấp fậxờ yấờ ký hiệu ... yo số tính ðạo hàm hàm biến fậxờ yo) x ụ xo Týõng tựờ ðể tính ðạo hàm riêng theo biến y ậxo, yo) ta tính ðạo hàm hàm biến fậxờ yo) y ụ yo (xem x = xo sốấề Ví dụầ ih u V 1) Cho z = x2y Tính z’x ... ữ miền ðóng bị chặnề , ta có tính chất ðạt III ÐẠO HÀM VÀ VI PHÂN Ðạo hàm riêng Ðể ðõn giản cho vi c trình bàyờ ðây ta xét ðạo hàm riêng hàm biến Ðối với hàm n biến hoàn toàn týõng tựề Sýu...
 • 27
 • 403
 • 6

chương 4 phép tính vi phân hàm nhiều biến

chương 4 phép tính vi phân hàm nhiều biến
... Tương tự: y Ghi Chú : Tính đạo hàm riêng hàm nhiều biến thực chất tính đạo hàm theo biến biến không đổi Ví dụ Tìm đạo hàm riêng cấp hàm số sau a f(x,y) = x2 + 3xy + 2y2 + 4x -5y +10 b z =excosy ... x Tìm vi phân toàn phần hàm số z  x  y Ta có: z  x Vậy: dz  x x y x x2  y2 ; z  y dx  y x  y2 y x2  y2 dy 4. 1 .4 Đạo hàm vi phân cấp cao Đạo hàm riêng cấp cao ta có Đạo hàm riêng ... Nếu đạo hàm hỗn hợp ta có : d 2f = 2 f 2 f 2 f dx + dxdy + dy xy x y 4. 1.5 Đạo hàm hàm số hợp hàm ẩn Đạo hàm hàm hợp  Nếu f(x,y) khả vi miền D x = x(t) y = y(t) khả vi khoảng (a,b) hàm hợp...
 • 12
 • 276
 • 0

chương 5 phép tính vi phân hàm nhiều biến

chương 5 phép tính vi phân hàm nhiều biến
... hàm số f : D (D ⊂ R2 ) R ⎧ x2 y ⎪ f(x,y) = ⎨ x + y ⎪0 ⎩ ( x, y ) ≠ (0, 0) ( x, y ) = (0, 0) Xét tính liên tục hàm số f (0,0) 5. 2 Đạo hàm riêng vi phân toàn phần : 5. 2.1 Đạo hàm riêng : Cho hàm ... : Tìm vi phân toàn phần hàm số : a) f(x,y) = x4 + 3xy + 2y2 + arctgx b) f(x,y) = arctg x+ y x− y Đạo hàm vi phân cấp cao : Đạo hàm riêng cấp cao : Đạo hàm riêng cấp hai đạo hàm riêng đạo hàm riêng ... ( x0 , y ) ∂y Ghi Chú : Tính đạo hàm riêng hàm nhiều biến thực chất tính đạo hàm theo biến biến không đổi Ví dụ : Cho f(x,y) = x2 + 3xy + 2y2 + 4x -5y +10 Tìm Ví dụ : Cho z =excosy Tìm ∂z ∂z...
 • 6
 • 355
 • 0

CHƯƠNG 3 : PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN pdf

CHƯƠNG 3 : PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN pdf
... y y Chú ý 1: Đạo hàm riêng hàm số n    biến số định nghĩa tương tự Khi tính đạo hàm riêng f biến số đó, ta xem biến số khác số tính đạo hàm f biến số Ví dụ 1 8: Tính đạo hàm riêng hàm số z  ... Chú ý 5: Đối với hàm số n    biến số, định nghĩa hàm số khả vi, điều kiện khả vi hàm số, công thức vi phân toàn phần tương tự hàm số hai biến số Ví dụ 2 4: Tính vi phần toàn phần hàm số u ... xydz  Ví dụ 2 5: Tính vi phân toàn phần hàm số b) f  x, y   a) f  x, y   x3  y  3xy x x  y2 3. 3 Ứng dụng vi phân toàn phần vào tính gần Từ định lý 3. 2 ta có công thức: f  x0 , y0...
 • 22
 • 281
 • 0

BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
...  x Ta có f  0, y   nên f  0,0  f  x,   x Hàm biến y đạo hàm x  nên không tồn 0  c/ f  x, y    1  f  0,  x  xy   Hàm gián đoạn  0,   xy   1 1 1 1  ,    ...  0,   n  Tuy nhiên hàm có đạo hàm riêng  0,  , f   x,0   f  0,0  f 00 f lim  lim   0,0  x0  0,0  x 0 x x x y Bài 8: Dùng định nghĩa, tính a/ f 1,1 với f  ... 1 x 1 x 1 3 b/ f  x,0   f  0,0  f  lim   0,0  lim x 0 x 0 x x x0 Bài 9: Tính đạo hàm riêng hàm số sau: a/ f  x, y   ln  x    y   2x  b/ f  x, y   arctg x y c/ f...
 • 5
 • 1,129
 • 24

Bài tập phép tính vi phân hàm nhiều biến

Bài tập phép tính vi phân hàm nhiều biến
... ∂z ∂z = ∂x ∂y Vi tích phân A2 Hàm số nhiều biến ∂z ∂z x+y thỏa x +y =0 x−y ∂x ∂y ∂u ∂u ∂u (c) u = x2 + yz thỏa x +y +z = 2u ∂x ∂y ∂z (b) z = (d) z = f (x2 + y ) f hàm khả vi theo biến thỏa y Tìm ... (x, y) = ln(x2 + y ) (1, −2) x ĐS: i − j, y = − 5/2 5 15 Tìm tốc độ biến thiên hàm điểm hướng cho: Vi tích phân A2 Hàm số nhiều biến (a) f (x, y) = x2 y (−1, −1) theo hướng vector v = i + 2j √ ĐS: ... 2 Hàm số nhiều biến x2 y (x, y) = (0, 0) x4 + y (b) f (x, y) =  (x, y) = (0, 0)   Đáp số: (a) liên tục (b) không liên tục Tính đạo hàm riêng hàm số sau: y √ (a) z = x...
 • 7
 • 1,055
 • 3

Vi tích phân a1 phép tính vi phân hàm một biến

Vi tích phân a1  phép tính vi phân hàm một biến
... dụng quy tắc tính đạo hàm hàm hợp email (lhnhan@ctu.edu.vn) PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN Ngày 15 tháng năm 2015 18 / 90 Đạo hàm hàm ẩn Cách tính đạo hàm hàm ẩn Để tính đạo hàm hàm ẩn y = y(x) ... (lhnhan@ctu.edu.vn) PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN Ngày 15 tháng năm 2015 13 / 90 Đạo hàm hàm hợp Định lý 1.4 (Đạo hàm hàm hợp) Hàm số f (x) có đạo hàm x0 ; hàm số g(y) có đạo hàm y0 = f (x0 ) Khi đó, hàm số ... Chương Phép tính vi phân hàm biến Đạo hàm Định nghĩa Sự tồn Các qui tắc tính đạo hàm Phép lấy đạo hàm logarith Đạo hàm hàm ẩn Vi phân Đạo hàm cấp cao email (lhnhan@ctu.edu.vn)...
 • 108
 • 1,249
 • 1

Phép tính vi phân hàm một biến

Phép tính vi phân hàm một biến
... o e a o a a vi phˆn cˆp n cua h`m f (x) chia cho l˜y th`.a bˆc n cua vi ´ ´ ’ ’ a a a u u a sˆ gi˜ o u ´ ´ phˆn cua dˆi sˆ a ’ o o 8.2 Vi phˆn a 79 ´ CAC V´ DU I ´ V´ du T´ vi phˆn df nˆu ... 8.2.1 Vi phˆn a ´ Vi phˆn cˆp a a ’ ’ ’ a a Gia su h`m y = f(x) x´c dinh lˆn cˆn n`o d´ cua diˆm x0 v` a a a o ’ e a ´ ´ ´ ’ ∆x = x − x0 l` sˆ gia cua biˆn dˆc lˆp H`m y = f (x) c´ vi phˆn ... + df(x0 ) ´ ´ Vi phˆn cˆp c´ c´c t´ chˆt sau a a o a ınh a + d(αu + βv) = αdu + βdv, d(uv) = udv + vdu, vdu − udv u = d , v v2 v = (8.5) 8.2 Vi phˆn a 77 ´ a ’ a 2+ Cˆng th´.c vi phˆn dy = f...
 • 49
 • 929
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phép tính vi phân hàm nhiều biếnphép tính vi phân hàm nhiều biến pdfphép tính vi phân hàm nhiều biến tt pdf4 ứng dụng phép tính vi phân hàm nhiều biến5 phép tính vi phân hàm nhiều biến số và ứng dụngphép tính vi phân hàm một biếnCollocations crime news moneyBộ 10 đề minh họa TNPT lần 5 file word có đáp án chi tiếtQuan li nha nuoc ve kinh teNghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua khu vực miền TrungPhân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk NôngTính toán và ứng dụng các kết cấu thổi phồng trong xây dựngĐặc điểm truyện trinh thám của Thế LữBộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtTuyệt chiêu trong ExcelThiết kế ampli chuyên nghiệpNasdaq, Dow Jones và S&P 500Peopleware, 3rd edition6 đề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếthướng dẫn xử lý số liệu trồng rừngthuyet minh rung trongĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH họcPhát triển đội ngũ nhà giáo trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lựcBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệChính sách Marketing sản phẩm laptop của Công ty Máy Tính Gia Phan, tỉnh Bình ĐịnĐào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bình Định
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập