GIẢI TÍCH II III PHÉP TÍNH VI PHÂN và TÍCH PHÂN hàm NHIỀU BIẾN TRẦN BÌNH

Chương II Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Chương II Phép tính vi phân hàm nhiều biến
... lý 1: Hàm f x có đạo hàm x0 f x có đạo hàm bên trái, phải x0 đạo hàm - ý nghĩa hình học, học - Định lý 2: Hàm f x có đạo hàm x0 liên tục x0 - Định lý 3: Nếu f x g x hàm có đạo hàm x ... điểm x0 , hàm z g x xác định khoảng chứa y0 f x0 có đạo hàm y0 Khi hàm gf x có đạo hàm x0 gf x0 g ' y0 f x0 ' - Định lý 5: Cho hàm y f x liên tục đồng biến ( nghịch biến ) khoảng ... toạ độ hai toạ độ dấu, tức miền xác định góc phần t- thứ I & III với trục toạ độ b Biểu diễn hình học hàm hai biến - Cho hàm hai biến z f x, y ; x, y R ; Khi ta biểu diễn tất điểm x, y ,...
 • 13
 • 131
 • 0

Phép tính vi phân hàm nhiều biến.pdf

Phép tính vi phân hàm nhiều biến.pdf
... Chứng minh hàm số sau không liên tục R2 :   (x + y ) cos , x2 + y > f (x, y) = x + y2  , x=y=0 HD: Hàm f (x, y) tương đương với hàm g(x, y) = x2 + y x2 + y → +∞ II - Sự khả vi Đạo hàm riêng: ... ϕ(h) = h→ORn Vi phân f x, ký hiệu df (x), định bởi: n df (x) = i=1 ∂f (x)hi = ∂xi n i=1 ∂f (x)dxi thay hi dxi ∂xi Tính chất:Nếu f khả vi x f liên tục x ∂f Điều kiện đủ: Nếu đạo hàm riêng , i ... x f khả vi ∂xi x Ghi chú: Hàm xy , x2 + y > + y2 x f (x, y) = , x=y=0 ∂f ∂f (0, 0) = (0, 0) = f không liên tục (0, 0) (do không tồn ∂x ∂y lim f (x, y)) có x,y→0 Thí dụ: 3.1 Tính đạo hàm riêng:...
 • 13
 • 4,110
 • 7

Phép tính vi phân hàm nhiều biến (tt).pdf

Phép tính vi phân hàm nhiều biến (tt).pdf
... Đặt t = x2 + y , ϕ(t) = t2 e−t Đạo hàm ϕ (t) = 2t(1 − t2 )e−t Đồ thị hàm ϕ với t 0: Đồ thị hàm f mặt cong (S) sinh đường cong đồ thị hàm ϕ quay quanh trục Oϕ Hàm f đạt cực đại địa phương điểm ... có điều kiện Những phát biểu sau trường hợp tổng quát hàm f theo n + p biến với p điều kiện Tuy nhiên ta xét đơn giản cho trường hợp ba biến với điều kiện 7.1 Định nghĩa Định nghĩa Cho D tập ... (0, 0) = 2, ∂ P (0, 0) = 1, ∂ P (0, 0) = Tính ∂P (1, 1), ∂x∂y (1, 2) ∂x2 ∂y ∂x 2) Khai triển Taylor f (x, y) = y sin(x2 − xy) đến bậc lân cận (0, 0) Tính ∂ f (0,0) ∂ f4(0,0) ∂x2 ∂y ∂x ∂y 3)...
 • 13
 • 1,712
 • 3

Ôn thi thạc sĩ toán học tài liệu hướng dẫn phép tính vi phân hàm nhiều biến

Ôn thi thạc sĩ toán học tài liệu hướng dẫn phép tính vi phân hàm nhiều biến
... Chứng minh hàm số sau không liên tục R2 :   (x + y ) cos , x2 + y > f (x, y) = x + y2  , x=y=0 HD: Hàm f (x, y) tương đương với hàm g(x, y) = x2 + y x2 + y → +∞ II - Sự khả vi Đạo hàm riêng: ... x f khả vi ∂xi x Ghi chú: Hàm xy , x2 + y > + y2 x f (x, y) = , x=y=0 ∂f ∂f (0, 0) = (0, 0) = f không liên tục (0, 0) (do không tồn ∂x ∂y lim f (x, y)) có x,y→0 Thí dụ: 3.1 Tính đạo hàm riêng: ... ϕ(h) = h→ORn Vi phân f x, ký hiệu df (x), định bởi: n df (x) = i=1 ∂f (x)hi = ∂xi n i=1 ∂f (x)dxi thay hi dxi ∂xi Tính chất:Nếu f khả vi x f liên tục x ∂f Điều kiện đủ: Nếu đạo hàm riêng , i...
 • 13
 • 1,024
 • 2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
... o a a a o a ’ dy vi phˆn df l` h`m cua x v` y a a a a ´ ’ ıa: a u a a Theo dinh ngh˜ Vi phˆn th´ hai d2 f (hay vi phˆn cˆp 2) cua o.c dinh ngh˜a nhu l` vi phˆn cua vi ’ h`m f (x, y) tai ... ınh e ınh o o a o e u a ` ´ ’ o cua sˆ gia ∆f) D1 ∆x + D2 ∆y ` ´ du.o.c goi l` vi phˆn (hay vi phˆn to`n phˆn ≡ hay vi phˆn th´ nhˆt) a a a a a u a a ’ a cua h`m w = f (x, y) v` du.o.c k´ hiˆu ... dung vi phˆn dˆ t´ gˆn d´ ng a e ınh ` a u ’ ´ ´ ´ ’ ’ e a Dˆi v´.i ∆x v` ∆y du b´ ta c´ thˆ thay xˆp xı sˆ gia ∆f (M) bo.i vi o o o e a ’ o phˆn df (M), t´.c l` a u a ∆f (M) ≈ df (M) ´ ` 9.2 Vi...
 • 50
 • 626
 • 10

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
... cc tr cú iu kin ca cỏc hm sau õy a) z = xy vi x + y = b) z = cos x + cos y vi y x = c) z = x + y vi x + y = d) z = http://kinhhoa.violet.vn 1 1 + vi + = x y x y a 10 Li gii a) Do x + y = y ... y ) vi D c gii hn bi cỏc ng x = 0, y = 0, x + y = 2 c) z = x y vi D = ( x, y ) Ă : x + y b) z = sin x + sin y + sin ( x + y ) vi D = ( x, y ) Ă d) z = e ( x2 + y ) { ( 2x ) + y vi D = ... 1) = + ữ vi zmin = + 2 v t cc i cú iu kin ti 1 cos ( 2m ) = + + m, + m ữ vi zmax = + 2 c) Hm Lagrange ( L ( x, y , ) = x + y + x + y ) Tỡm im ti hn http://kinhhoa.violet.vn 11...
 • 16
 • 1,922
 • 34

Tài liệu Chương I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN ppt

Tài liệu Chương I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN ppt
... = =3 h c2 o ih u V Suy Vi phân cấp cao Cho hàm biến z ụ fậxờ yấề Bản thân hàm theo ị biến xờ y nên ta xét vi phân nóề ỷếu dfậxờ yấ có vi phân vi phân ðó ðýợc gọi vi phân cấp fậxờ yấờ ký hiệu ... yo số tính ðạo hàm hàm biến fậxờ yo) x ụ xo Týõng tựờ ðể tính ðạo hàm riêng theo biến y ậxo, yo) ta tính ðạo hàm hàm biến fậxờ yo) y ụ yo (xem x = xo sốấề Ví dụầ ih u V 1) Cho z = x2y Tính z’x ... ữ miền ðóng bị chặnề , ta có tính chất ðạt III ÐẠO HÀM VÀ VI PHÂN Ðạo hàm riêng Ðể ðõn giản cho vi c trình bàyờ ðây ta xét ðạo hàm riêng hàm biến Ðối với hàm n biến hoàn toàn týõng tựề Sýu...
 • 27
 • 390
 • 6

chương 4 phép tính vi phân hàm nhiều biến

chương 4 phép tính vi phân hàm nhiều biến
... Tương tự: y Ghi Chú : Tính đạo hàm riêng hàm nhiều biến thực chất tính đạo hàm theo biến biến không đổi Ví dụ Tìm đạo hàm riêng cấp hàm số sau a f(x,y) = x2 + 3xy + 2y2 + 4x -5y +10 b z =excosy ... x Tìm vi phân toàn phần hàm số z  x  y Ta có: z  x Vậy: dz  x x y x x2  y2 ; z  y dx  y x  y2 y x2  y2 dy 4. 1 .4 Đạo hàm vi phân cấp cao Đạo hàm riêng cấp cao ta có Đạo hàm riêng ... Nếu đạo hàm hỗn hợp ta có : d 2f = 2 f 2 f 2 f dx + dxdy + dy xy x y 4. 1.5 Đạo hàm hàm số hợp hàm ẩn Đạo hàm hàm hợp  Nếu f(x,y) khả vi miền D x = x(t) y = y(t) khả vi khoảng (a,b) hàm hợp...
 • 12
 • 267
 • 0

chương 5 phép tính vi phân hàm nhiều biến

chương 5 phép tính vi phân hàm nhiều biến
... hàm số f : D (D ⊂ R2 ) R ⎧ x2 y ⎪ f(x,y) = ⎨ x + y ⎪0 ⎩ ( x, y ) ≠ (0, 0) ( x, y ) = (0, 0) Xét tính liên tục hàm số f (0,0) 5. 2 Đạo hàm riêng vi phân toàn phần : 5. 2.1 Đạo hàm riêng : Cho hàm ... : Tìm vi phân toàn phần hàm số : a) f(x,y) = x4 + 3xy + 2y2 + arctgx b) f(x,y) = arctg x+ y x− y Đạo hàm vi phân cấp cao : Đạo hàm riêng cấp cao : Đạo hàm riêng cấp hai đạo hàm riêng đạo hàm riêng ... ( x0 , y ) ∂y Ghi Chú : Tính đạo hàm riêng hàm nhiều biến thực chất tính đạo hàm theo biến biến không đổi Ví dụ : Cho f(x,y) = x2 + 3xy + 2y2 + 4x -5y +10 Tìm Ví dụ : Cho z =excosy Tìm ∂z ∂z...
 • 6
 • 332
 • 0

CHƯƠNG 3 : PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN pdf

CHƯƠNG 3 : PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN pdf
... y y Chú ý 1: Đạo hàm riêng hàm số n    biến số định nghĩa tương tự Khi tính đạo hàm riêng f biến số đó, ta xem biến số khác số tính đạo hàm f biến số Ví dụ 1 8: Tính đạo hàm riêng hàm số z  ... Chú ý 5: Đối với hàm số n    biến số, định nghĩa hàm số khả vi, điều kiện khả vi hàm số, công thức vi phân toàn phần tương tự hàm số hai biến số Ví dụ 2 4: Tính vi phần toàn phần hàm số u ... xydz  Ví dụ 2 5: Tính vi phân toàn phần hàm số b) f  x, y   a) f  x, y   x3  y  3xy x x  y2 3. 3 Ứng dụng vi phân toàn phần vào tính gần Từ định lý 3. 2 ta có công thức: f  x0 , y0...
 • 22
 • 268
 • 0

BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
...  x Ta có f  0, y   nên f  0,0  f  x,   x Hàm biến y đạo hàm x  nên không tồn 0  c/ f  x, y    1  f  0,  x  xy   Hàm gián đoạn  0,   xy   1 1 1 1  ,    ...  0,   n  Tuy nhiên hàm có đạo hàm riêng  0,  , f   x,0   f  0,0  f 00 f lim  lim   0,0  x0  0,0  x 0 x x x y Bài 8: Dùng định nghĩa, tính a/ f 1,1 với f  ... 1 x 1 x 1 3 b/ f  x,0   f  0,0  f  lim   0,0  lim x 0 x 0 x x x0 Bài 9: Tính đạo hàm riêng hàm số sau: a/ f  x, y   ln  x    y   2x  b/ f  x, y   arctg x y c/ f...
 • 5
 • 1,061
 • 22

Bài tập phép tính vi phân hàm nhiều biến

Bài tập phép tính vi phân hàm nhiều biến
... ∂z ∂z = ∂x ∂y Vi tích phân A2 Hàm số nhiều biến ∂z ∂z x+y thỏa x +y =0 x−y ∂x ∂y ∂u ∂u ∂u (c) u = x2 + yz thỏa x +y +z = 2u ∂x ∂y ∂z (b) z = (d) z = f (x2 + y ) f hàm khả vi theo biến thỏa y Tìm ... (x, y) = ln(x2 + y ) (1, −2) x ĐS: i − j, y = − 5/2 5 15 Tìm tốc độ biến thiên hàm điểm hướng cho: Vi tích phân A2 Hàm số nhiều biến (a) f (x, y) = x2 y (−1, −1) theo hướng vector v = i + 2j √ ĐS: ... 2 Hàm số nhiều biến x2 y (x, y) = (0, 0) x4 + y (b) f (x, y) =  (x, y) = (0, 0)   Đáp số: (a) liên tục (b) không liên tục Tính đạo hàm riêng hàm số sau: y √ (a) z = x...
 • 7
 • 855
 • 3

Vi tích phân a1 phép tính vi phân hàm một biến

Vi tích phân a1  phép tính vi phân hàm một biến
... dụng quy tắc tính đạo hàm hàm hợp email (lhnhan@ctu.edu.vn) PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN Ngày 15 tháng năm 2015 18 / 90 Đạo hàm hàm ẩn Cách tính đạo hàm hàm ẩn Để tính đạo hàm hàm ẩn y = y(x) ... (lhnhan@ctu.edu.vn) PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN Ngày 15 tháng năm 2015 13 / 90 Đạo hàm hàm hợp Định lý 1.4 (Đạo hàm hàm hợp) Hàm số f (x) có đạo hàm x0 ; hàm số g(y) có đạo hàm y0 = f (x0 ) Khi đó, hàm số ... Chương Phép tính vi phân hàm biến Đạo hàm Định nghĩa Sự tồn Các qui tắc tính đạo hàm Phép lấy đạo hàm logarith Đạo hàm hàm ẩn Vi phân Đạo hàm cấp cao email (lhnhan@ctu.edu.vn)...
 • 108
 • 1,067
 • 1

Phép tính vi phân hàm một biến

Phép tính vi phân hàm một biến
... o e a o a a vi phˆn cˆp n cua h`m f (x) chia cho l˜y th`.a bˆc n cua vi ´ ´ ’ ’ a a a u u a sˆ gi˜ o u ´ ´ phˆn cua dˆi sˆ a ’ o o 8.2 Vi phˆn a 79 ´ CAC V´ DU I ´ V´ du T´ vi phˆn df nˆu ... 8.2.1 Vi phˆn a ´ Vi phˆn cˆp a a ’ ’ ’ a a Gia su h`m y = f(x) x´c dinh lˆn cˆn n`o d´ cua diˆm x0 v` a a a o ’ e a ´ ´ ´ ’ ∆x = x − x0 l` sˆ gia cua biˆn dˆc lˆp H`m y = f (x) c´ vi phˆn ... + df(x0 ) ´ ´ Vi phˆn cˆp c´ c´c t´ chˆt sau a a o a ınh a + d(αu + βv) = αdu + βdv, d(uv) = udv + vdu, vdu − udv u = d , v v2 v = (8.5) 8.2 Vi phˆn a 77 ´ a ’ a 2+ Cˆng th´.c vi phˆn dy = f...
 • 49
 • 895
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phép tính vi phân hàm nhiều biếnphép tính vi phân hàm nhiều biến pdfphép tính vi phân hàm nhiều biến tt pdf4 ứng dụng phép tính vi phân hàm nhiều biến5 phép tính vi phân hàm nhiều biến số và ứng dụngphép tính vi phân hàm một biếnKhao sat dong dien xoay chieuĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Đồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhBÁO CÁO TỐT NGHIỆP LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập