Đề trắc nghiệm môn dược liệu

Tài liệu Đề trắc nghiệm môn Sinh - Ban khoa học tự nhiên (M104) doc

Tài liệu Đề trắc nghiệm môn Sinh - Ban khoa học tự nhiên (M104) doc
... truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Gây đột biến lai tạo C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu phả hệ Trang 2/4 - đề thi 104 Câu 24: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn tạo đời có kiểu hình ... gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B khả sinh sản sinh vật C giảm sức sống làm chết sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 36: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A phân ... hóa axit amin mêtiônin A AUX B AUA C AUG D AUU - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 104 ...
 • 4
 • 134
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học
... thực bước công nghệ a -Thi u kết b -Thi u kết + ủ c -Thi u kết + d -Thi u kết + + ram 483- Các gốm sở Fe2O3 thường sử dụng làm : a -Vật liệu từ bán dẫn b -Vật liệu cách điện c -Vật liệu cắt got d-Bột tạo ... bình chu kỳ mà vật liệu chưa bò phá hủy b-Ứng suất mà vật liệu chòu tải trọng theo chu kỳ c-Biên độ tối đa ứng suất chu kỳ mà vật liệu chòu với số chu kỳ d-Ứng suất tối đa mà vật liệu chòu tải ... hóa già 500-Hợp kim SAP loại vật liệu compozit Nói rõ vai trò vật liệu cốt là: a-TiC b-Al2O3 c-WC d-Al 501- Hợp kim SAP loại vật liệu compozit Nói rõ vai trò vật liệu là: a-Ni b-CuSn8 c-Al d-Co...
 • 41
 • 2,129
 • 3

tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học
... Fe+0,5% bt C Hóy cho bit sau ộp to hỡnh, phi thc hin cỏc bc cụng ngh no a -Thi u kt b -Thi u kt + c -Thi u kt + tụi d -Thi u kt + tụi + ram 483- Cỏc gm trờn c s Fe2O3 thng c s dng lm : a-Vt liu ... bt graphớt Hóy cho bit sau ộp to hỡnh, phi thc hin cỏc bc cụng ngh no : a -Thi u kt b -Thi u kt + c -Thi u kt + tụi d -Thi u kt + tụi + ram 496-Cn chn võùt liu kt cu vi yờu cu nh, chu c T=500 oC ... chc ca thi ỳc gm vựng:Ht to u trc (1), vựng tinh th hỡnh tr(2), vựng ht nh(3) Xp cỏc vựng theo th t t ngoi vo ca thi: a-(2) (3) (1) b-(1) (2) (3) c-(1) (3) (2) d-(3) (2) (1) 43-Th no l thi n tớch...
 • 36
 • 242
 • 0

Đề trắc nghiệm môn hóa 3

Đề trắc nghiệm môn hóa 3
... Câu 33 : R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 6,2 ,3, 3 ,3, 3 B 3, 2 ,3, 2,2,2 C 6,2,6,2,2,2 D 4,2,4,2,2,2 Câu 34 :Cho 0,125 mol oxit kim loại phản ứng hêt với HNO3; ... C2H5OH, C3H7OH D C3H5OH, C4H7OH Câu 40:Độ mạnh axit tăng dần theo thứ tự: A.C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH, HCOOH B.CH3COOH, C3H7COOH, C2H5COOH, HCOOH C C3H7COOH, C2H5COOH, CH3COOH, HCOOH D HCOOH, CH3COOH, ... B2O3 C M2AO2 ,MBO2 MOH D M2AO2 M2BO2 Câu 12: A chứa C,H,O có % O = 53, 33 Khi A pứ vó Na với NaHCO3 có tỷ lệ molA: mol H2 = 1:1 molA: mol CO2 = 1:1 Vậy CTPT A là: A C2H4O2 B C3H6O3 C C4H8O3 D...
 • 6
 • 331
 • 2

ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN GIẢI PHẪU

ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN GIẢI PHẪU
... 17 Lớp nông vùng mông gồm có : A Cơ mông lớn, căng mạc đùi B Cơ mông lớn, bịt C Cơ mông lớn, mông nhỡ D Cơ căng mạc đùi, bịt E Cơ mông lớn, mông nhỡ, căng mạc đùi a 18 Lớp vùng mông có: A Cơ bịt...
 • 21
 • 4,611
 • 38

đề trắc nghiệm môn sinh

đề trắc nghiệm môn sinh
... 11) Lai tế bào thực A) Tế bào sinh dục lồi với tế bào sinh dục lồi khác B) Hai tế bào sinh dưỡng lồi khác C) Nhiều tế bào sinh dưỡng nhiều lồi khác D) Hai tế bào sinh dục lồi khác 12) 9.Một số ... Cổ sinh A) Sự sống tập trung nước B) Sự phát triển cực thịnh Bò sát khổng lồ C) Sự di cư TV ĐV từ nước lên cạn D) Sinh vật phát triển tập trung đất liền 39) Đặc điểm bật sinh giới Đại Trung sinh ... quan điểm Đacuyn là: A) Sự phân hố khả sinh sản cá thể quần thể B) Sự sống sót cá thể thích nghi C) Sự phân hố khả sống sót cá thể lồi D) Sự phát triển sinh sản ưu kiểu gen thích nghi 27) Ở bò,...
 • 6
 • 229
 • 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC
... => PX = 17 X 17Cl35 Clo Nh n xét: N u n m rõ phương pháp ta có th gi i nhanh: 52 : 3,5 ≤ PX ≤ 52 : suy X chu kì Áp d ng: 52 : 3,2 ≤ PX ≤ 52 : tìm nhanh X (*) M t cách g n úng, 2PX + NX = 52 nên ... toàn: Kh i lư ng, i n tích, s mol electron, s kh i, s Z, ây m t nh ng phương pháp gi i toán hóa h c Khi áp d ng phương pháp này, c n áp d ng t ng h p nh lu t, quy t c: ♣ nh lu t b o toàn kh ... h c – Cao ng môn Hóa h c Part: THI TUY N SINH I H C MÔN HOÁ H C NĂM 2007, 2008, 2009  B GIÁO D C VÀ ÀO T O ( CHÍNH TH C thi g m có trang) THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 Môn thi: HÓA H...
 • 39
 • 411
 • 4

Đề trắc nghiệm môn Hoá

Đề trắc nghiệm môn Hoá
... Clo trên? a 2,24 lít b 3,36 lít c 10,192 lít d 5,45 lít ĐỀ: 345 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 10T NĂM HỌC 2007-2008 ¤ Đáp án đề thi:KTCL-10T ĐỀ 221 1[ 1]b 9[ 3]b 17[ 1]d 25[ 3]a 33[ 1]a 2[ 1]b ... pha ch: ́ Số tờ : Trong bốn lựa chọn câu có lựa chọn Hãy đánh dấu lựa chọn ̀ ̀ ́ BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM( ĐÊ 342) - THƠ I GIAN 60 PHU T 1 1 2 2 3 3 3 a b c d a b c d 1/ Trong acid : HF, HCl, ... Brom dư c Dung dịch HCl dư d Dung dịch NaOH dư 37/ Trong ống nghiệm khô chứa vài tinh thể KMnO4 , nhỏ vài giọt HCl đặc vào đậy ống nghiệm nút có kèm theo mẩu quỳ ướt thi? a Trong ph ứng KMnO4...
 • 11
 • 184
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH Bộ đề số 2 –Học kỳ 2 – Không phân ban

ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH Bộ đề số 2 –Học kỳ 2 – Không phân ban
... A.better B.best C.worse D.worst 28 /Are you …… to help the blind man cross the street A.too kind B.kind enough C.kind too D.enough kind 29 / …… the children like watching cartoons ... B.The wealth C.Smokers D.Non smokers *Chọn từ cụm từ có phần gạch không câu : 81/It’s no use to advise him to stop smoking A B C D 82/ Living in the city is more comfortably than in the country A ... other? A with B of C at D from 41/ He has …… knowledge of history A many B much C a few D some 42/ The house ……she bought some years ago is in the countryside A which B where C when D why 43/...
 • 6
 • 354
 • 1

TH RA DE TRAC NGHIEM MON HÓA THCS

TH RA DE TRAC NGHIEM MON HÓA THCS
... kiểm tra Đề kiểm tra phải bám sát mục tiêu phân phối chương trình Xây dựng hệ th ng mục tiêu th ng toàn cấp (cụ th hoá tới ba mức độ nhận th c: Nhận biết (NB); Th ng hiểu (TH) ; Vận dụng (VD)) Thiết ... trả lời theo th tự điểm số từ cao đến th p (2) Phân chia th nh hai nhóm nhóm cao nhóm th p Trong nhóm lấy 27% HS có điểm cao th p (3) Ghi tần số trả lời HS nhóm cho lựa chọn câu TNKQ theo mẫu ... tiêu 15 Hệ th ng mục tiêu giáo dục THCS biết tới nhiều B.S Bloom: (1) Nhận biết: ghi nhớ kiện, thuật ngữ nguyên lí hình th c mà chúng học cụ th hoá như: - Định nghĩa, phân biệt: từ ngữ, thuật ngữ,...
 • 26
 • 194
 • 0

DE TRAC NGHIEM MON TOAN - 5

DE TRAC NGHIEM MON TOAN - 5
... D.3giờ 55 phút Câu 151 : Tính: 48 250 7 +50 789=…….? A.2 456 78 B .54 3788 C .56 78 95 D .53 3296 Câu 152 : Tìm x biết: -x = += A.x= B.x= 35 C.x = 41 6o D.x= Câu 153 : Tính: - =……? A 17 Câu 154 : B 35 C D 34 Một ca ... C 73,06 D 73,6 Bài 58 : 257 1 giá trò biểu thức nào: A 5, 3 x 10 B 25, 71 x 100 C 420 ,5 x 1000 D 2 ,57 1 x 1000 Bài 59 : Kết phép tính 732 ,52 x 100 là: A 72 351 ,56 B 27 352 , 25 C 73 252 D 67482 Bài 60: ... Bài 53 : Tìm câu đúng: A 23,17 – 19,30 > 25, 49 – 18, 75 B 132,4 – 27,03 < 203 – ( 78,2 + 14,34) C 1 65 58 ,7 = 71 ,50 + 21,6 D 53 ,4 + 31,42 > 100,72 – 8 ,54 Bài 54 : Tích 52 , 45 23 là: A 120,6 35 B 152 ,75...
 • 14
 • 661
 • 0

đề trắc nghiệm môn tin

đề trắc nghiệm môn tin
... làm việc thuận tiện hiệu để tạo lập, lưu trữ khai thác thông tin CSDL ## Là tập hợp phần mềm để tạo lập, lưu trữ khai thác thông tin ## Là phần mềm cung cấp môi trường để tạo lập CSDL ## Là tập...
 • 3
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm môn vật liệu điện và cao áptrắc nghiệm môn dược liệutuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn hóa họ nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namcác đề thi trắc nghiệm môn vật liệu xây dựngđề thi trắc nghiệm môn vật liệu xây dựngđề thi trắc nghiệm môn vật liệu điệnđề thi trắc nghiệm môn vật liệu kỹ thuậtđề thi trắc nghiệm môn vật liệu cơ khíđề trắc nghiệm môn truyền số liệude thi trac nghiem mon vat lieu hoctài liệu đề trắc nghiệm môn địa lý lớp 11 học kỳ 1đề trắc nghiệm môn lýđề trắc nghiệm môn toán lớp 7đề trắc nghiệm môn địa lý lớp 7đề trắc nghiệm môn công nghệđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán của bộ GDĐT năm 2017 ( có lời giải)(phần 14)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán của bộ GDĐT năm 2017 ( có lời giải)(phần 10)Luyện đề trước kỳ thi THPT Quốc gia 2017ôn tập trắc nghiệm toán 12 học kì 1Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Sách tiếng nga giáo khoa Lop 6Sách tiếng nga giáo khoa Lop 8Sách tiếng nga giáo khoa lop 9Sách tiếng nga cơ bản đầy đủgiáo án lets learn english 1,2,3 unit 3Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 2016Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Quảng Nam năm học 2016 2017Bài tập di truyền ngườiđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 5)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)Outwitting the devilcẩm nang soạn tài liệuĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Thủy, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 3: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng Việt Nam đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập