Thống Kê Y Học Năm 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - Phân tích hiệu ứng điều phối Lê Đông Nhật Nam

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - Phân tích hiệu ứng điều phối Lê Đông Nhật Nam
... vai trò điều phối quan hệ biến X Y M biến nhị phân, liên tục, thứ hạng hay rời rạc 1.2 Phân tích hiệu ứng điều phối ? Phân tích hiệu ứng điều phối (Moderation, hay Moderating effect analysis) bao ... đ y: Nhận diện y u tố điều phối M, hay nói cách khác, chứng minh M g y hiệu ứng điều phối có ý nghĩa quan hệ đại lượng X Y Khảo sát quy luật điều phối: mô tả thay đổi độ mạnh, hướng ý nghĩa thống ... hiệu ứng điều phối Ở diễn giải: Y u tố M g y hiệu ứng điều phối ý nghĩa (p=0,0005), hiệu ứng điều phối M làm giảm hiệu ứng X (b= -1 ,41777 :...
 • 37
 • 276
 • 1

KHÁI NIỆM về THỐNG Y HỌC và CÁCH SẮP XẾP & TỔ CHỨC SỐ LIỆU pdf

KHÁI NIỆM về THỐNG KÊ Y HỌC và CÁCH SẮP XẾP & TỔ CHỨC SỐ LIỆU pdf
... lớn IV PHÂN PHỐI TẦN SỐ (Frequency Distribution) Phân nhóm số liệu: số liệu tổ chức, xếp cách phân vào nhiều nhóm (Khoảng cách lớp – KCL) Cách tính số KCL Số KCL tập hợp số liệu thường không nên ... 0,0351 1,0000 1,0000 Lưu ý: T y theo nhu cầu mà chọn cột (tần số, tần số tương đối, tần số dồn, tần số tương đối dồn) để trình b y Thông thường trình b y tần số tần số tương đối (tính %) bảng Lập ... tần số KCL Tần số 10 – 19 20 – 29 19 30 – 39 10 40 – 49 13 50 – 59 60 – 69 22 43 27 70 – 79 57 Lập bảng phân phối tần số, tần số dồn, tần số tương đối, tần số tương đối dồn KCL Tần số Tần số dồn...
 • 12
 • 402
 • 2

Thống Y học

Thống kê Y học
... tế, hiểu sai hay nhập nhằng độ lệch chuẩn sai số chuẩn nên báo y học trình b y thiếu thống Lúc tác giả trình b y độ lệch chuẩn, lại có cung cấp sai số chuẩn Đ y vấn đề gian lận khoa học, mà đơn ... SE ? Xin nhắc lại nguyên lí mục đích đằng sau thống học ước tính thông số quần thể (population) Trong thực tế thông số n y, mà dựa vào ước tính từ hay nhiều mẫu để suy luận cho giá trị quần ... cách hoán chuyển tốt chuyển giá trị phương sai cho có đơn vị với số trung bình cách l y số bậc hai, độ lệch chuẩn (kí hiệu s) Nhóm A: s A = = 1.41 Nhóm B: sB = 16.7 = 4.08 Đến đ y, th y nhóm B có...
 • 8
 • 104
 • 2

Bài giảng EPI I NFO thống Y học

Bài giảng EPI I NFO thống kê Y học
... phiên b n Epi Info m i tr ng DOS tr c y i Vi t nam, Epi Info c ng c s d ng ph bi n r t nhi u n m qua Phiên n Epi Info 6.04V phiên b n ti ng Vi t Tr ng i h c Y t công c ng phát tri n i s tr giúp c ... h c n y, sinh viên có th : d ng Epi Info d ng c s li u t ch c câu l nh Epi Info ng trình khác làm s ch b s li u Thao tác v i c s d li u Epi Info: mã hoá l i, t o thêm bi n Gi i thi u Tuy ã có ... v i d li u ã nh p: t o bi n m i, mã hoá l i bi n Liên k t c t p d li u Epi Info v i Gi i thi u Nhân viên nh p d li u, m t hay nhi u lý ó, có th s su t nh p ho c d li u l i: Có th ch vi t tay...
 • 98
 • 225
 • 0

Thống y học Medical statistics

Thống kê y học Medical statistics
... BẢN Thống gì? Thống khoa học thu thập, tổng kết, trình b y lí giải số liệu, dùng chúng để kiểm định giả thuyết Trong vài thập niên qua, thống đóng vai trò trung tâm ng y tăng điều tra y ... (x-x)2=Σ x2-(Σ x)2/n Σ (y- y)2=Σ y2 -(Σ y) 2/n Trong thí dụ N= Σ x =535 x = 66,835 Σ x2 = 35983,5 46 TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH Σ y= 24,2 y = 3,0025 Σ y2 = 72,7980 Σ xy=58,0 × 2,75 + 70,0 × ... lặp (without replication) có quan sát Ba loại quy hoạch trình b y riêng 39 Căn thống y học -Ðỗ Văn Dũng Quy hoạch cân đối có lặp Bảng 8.2 trình b y kết thực nghiệm chủng chuột chủng gồm chuột...
 • 161
 • 541
 • 1

Giáo trình tin học, bộ môn thống kế y học tin học đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giáo trình tin học, bộ môn thống kế y học tin học đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
... Drive, nh y nút OK 41 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bộ môn Thống Y Học - Tin Học II.4 Tìm tập tin hay thư mục (Search): 42 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bộ môn Thống Y Học - Tin Học Font ... Bộ môn Thống Y Học - Tin Học CÁC LỆNH DOS CƠ BẢN TẠO KHỞI ĐỘNG Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch SET Tên= SET SET Tên= Tên: COMSPEC, PATH SET Tên= BIẾN MÔI TRƯỜNG Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ... mục có ng y cập nhật ng y với ng y and Not older than: Chỉ tìm tập tin có ng y cập nhật cách ng y không số ng y tháng 50 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bộ môn Thống Y Học - Tin Học File size:...
 • 92
 • 256
 • 0

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MedCalc TRONG THỐNG Y HỌC

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MedCalc TRONG THỐNG KÊ Y HỌC
... pháp thống y học Thống y học đƣợc thực qua thuật toán thống (test thống kê) với công thức tính toán phức tạp Các phần mềm thống ch y m y vi tính công cụ hữu ích để thực test thống ... mẫu Thống so sánh sử dụng test thống t y theo kiểu mô hình nghiên cứu Việc lựa chọn test thống phải dựa vào điều kiện chặt chẽ Phần lần lƣợt giới thiệu test thống thƣờng đƣợc sử dụng ... Gioi: 1=nam; 2=nu 25 Chƣơng THỐNG KÊ SUY DIỄN Thống suy diễn phƣơng pháp suy luận thống theo kiểu qui nạp Từ kết nghiên cứu mẫu xác định (thống mô tả), suy luận áp dụng cho quần thể lớn Ví...
 • 76
 • 357
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN
... thuyết hơn, đề tài trở nên hấp dẫn thay so sánh nhóm) Hầu hết luận văn y học VN có sử dụng ANOVA Đã có nhiều tài liệu viết ANOVA Việt Nam, chí th y cô tiếng, nhiên muốn soạn tài liệu hướng dẫn ... pháp chung ANOVA sau: Phân tích phương sai + [số lượng biến số độc lập] y u tố + (loại thiết kế nghiên cứu) biến số độc lập : ANOVA y u tố (hay ANOVA đơn biến, tiếng Anh: one way ANOVA) biến số ... nhóm 1.4 Quy trình làm ANOVA SPSS Phân tích ANOVA gồm có bước sau: Kiểm tra giả định Thực phân tích ANOVA Sử dụng chức Explore SPSS Sử dụng chức Compare means SPSS Phân tích khuynh hướng Phân...
 • 42
 • 241
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - ANOVA HỖN HỢP

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - ANOVA HỖN HỢP
... F 1-2 F 1-3 F2 F 2-1 F 2-2 F 2-3 F3 F 3-1 F 3-2 F 3-3 Ma trận đa biến F*T lần ANOVA đơn biến Y= bo+b1*F+Er lần ANOVA cho phép đo lặp lại Y= b’o+b2*T+Er 2.1 Quy trình ANOVA hỗn hợp Quy trình ANOVA hỗn hợp ... nhiên, phần bất định F1 F 1-1 F 1-2 F 1-3 F2 F 2-1 F 2-2 F 2-3 F3 F 3-1 F 3-2 F 3-3 Ma trận đa biến F*T 1.5 ANOVA hỗn hợp tương tác y u tố Trường hợp thứ thiết kế ANOVA hỗn hợp, có hiệu ứng tương tác T ... huyết áp" "Tiền sản giật" Y1 Tình trạng bệnh lý Y2 Y3 F1 F 1-1 F 1-2 F 1-3 F2 F 2-1 F 2-2 F 2-3 F3 F 3-1 F 3-2 F 3-3 T (Thời điểm) 1) Đặt tên cho biến số Y thời điểm khảo sát, biến Y tương ứng với giá trị...
 • 67
 • 215
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN CHO PHÉP ĐO LẶP LẠI

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN CHO PHÉP ĐO LẶP LẠI
... pháp thống cho phép giải toán phân tích phương sai cho phép đo lặp lại (ANOVA for repeated measure) hay gọi ANOVA đối tượng (within subject) Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thực ANOVA cho phép ... khuynh hướng biểu đồ sau có dạng sau: 44 Diễn đạt văn khoa học Phương pháp thống kê: Dữ liệu phân tích phần mềm IBM -SPSS 22 Chúng sử dụng phân tích phương sai y u tố cho phép đo lặp lại với F-test ... (dF) k-1 Mean of square (MS) MSM MSM/MSR SSB n-1 MSB MSB/MSR SSR SST (k-1)*(n-1) N-1 MSR Kiểm tra giả định Thực phân tích ANOVA cho phép đo lặp lại Tỉ số F Sử dụng chức Explore SPSS Sử dụng chức...
 • 46
 • 282
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - BIỂU ĐỒ ROC, KHẢO SÁT TESH CHẨN ĐOÁN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - BIỂU ĐỒ ROC, KHẢO SÁT TESH CHẨN ĐOÁN
... Hanley-McNeil Tài liệu trình b y theo hình thức đơn giản đến mức tối đa để bạn sử dụng Quy ước trình b y Trong tài liệu làm quen với nhân vật Bác sĩ Nguyễn Văn Thái Bác sĩ Thái cao thủ thống y học giang ... kiến thức chuyên sâu lý thuyết thống Tuy nhiên BS Thái lại bận rộn nên không đủ thời gian vào cách thực chi tiết Anh ta hay trình b y lý thuyết t y sử dụng nhiều công thức toán học nên không ... việc n y, ta sử dụng phương pháp Hanley-McNeil (1987) 1 1.2 Giới thiệu Trong nghiên cứu y học, biểu đồ ROC phương pháp phân tích trực quan cho liên hệ độ nh y tỉ lệ dương tính giả test chẩn đoán, ...
 • 28
 • 307
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - HỒI QUI logistic CHO BIẾN SỐ NHỊ PHÂN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUI logistic CHO BIẾN SỐ NHỊ PHÂN
... học Phương pháp thống Dữ liệu phân tích phần mềm IBM -SPSS 22 Phương pháp hồi quy logistic đơn biến áp dụng để khảo sát tỉ số nguy biến số độc lập biến cố tử vong Chúng đưa mô hình hồi quy ... hình hồi quy logistic cho phép dự báo xác suất x y kiện xác định tỉ số nguy cho nhiều biến số độc lập Hồi quy logistic mạnh test χ2 phức tạp hơn, không nên lạm dụng Quy trình phân tích hồi quy logistic ... xuất biến chứng, tử vong… Tài liệu giới hạn việc áp dụng cho biến số nhị phân Dĩ nhiên mô hình logistic áp dụng cho biến số nhiều giá trị (ví dụ bảng xếp loại, thang điểm) Tại mô hình hồi quy logistic...
 • 45
 • 282
 • 4

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN
... tung OY giá trị bo, với hệ số góc b1 (nếu có y u tố dự báo b1 hệ số dự báo) bo X Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản có biến số, gọi hồi quy đơn biến : Y = bo + bx + ε Mô hình hồi quy tuyến tính ... pearson) dẫn nguồn gốc chung mô hình hồi quy tuyến tính 2 2.1 Quy trình phân tích hồi quy đa biến SPSS Mục tiêu: Lọc biến số độc lập có quan hệ mạnh với biến số Y Thăm dò biến số Thăm dò mô hình hồi ... 3 3.9 Đa cộng tuyến cách phát Vấn đề đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến (Multi collinearity) x y có quan hệ tuyến tính mạnh y u tố dự báo (biến số X) mô hình Điều không tốt, theo lý thuyết y u tố...
 • 63
 • 320
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - KIỂM ĐỊNH mann whitney

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - KIỂM ĐỊNH mann whitney
... dụng test t để so sánh biến số n y, thay vào ta sử dụng phương pháp phi tham số kiểm định Mann- Whitney U hay gọi test tổng thứ hạng Wilcoxon Mann, Henry B.; Whitney, Donald R (1947) "On a Test of ... ra, công dụng, ý nghĩa loại kiểm định hoàn toàn khác nhau, dựa giả thuyết khác Test Mann- Whitney chí thông dụng Trong đời có lần so sánh test t, số lần dùng test Mann- Whitney phải đến 8-9 , luận ... tục (Thứ hạng) Định lượng liên tục Đặc tính phân phối Giá trị cá biệt Phân phối không chuẩn Có Không Mann- Whitney U Test t cho mẫu độc lập Ứng dụng kiểm định U Mann- Whitney Thay cho test T student...
 • 21
 • 353
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thống kê y tế năm 2012niên giám thống kê y tế năm 2011niên giám thống kê y tế năm 2010niên giám thống kê y tế năm 2012niên giám thống kê y tế năm 2008niên giám thống kê y tế năm 2009thống kê y tế năm 2013kế hoạch an toàn giao thông trong trường học năm 2012kế hoạch an toàn giao thông trường tiểu học năm 2015thống kê y họcđề thi nghề phổ thông môn tin học năm 2012thống kê đất đai năm 2010thống kê đất đai năm 2011thống kê đất đai năm 2012thống kê đất đai năm 2013Bộ công cụ giúp hoàn thành mọi mục tiêuPhát triển sự nghiệp với tiếng Anh6 cách giúp bạn tăng cơ hội được phỏng vần và trúng tuyểnĐề tài báo cáo thực tập nông thôn mới xã Thạnh Lợion co tri tan xuat ban 1967 quyen 1 mong binh son 336 trangSử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtThiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONTom tat xac suat va thong ke toanTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Cuộc đấu tranh của nhân dân miền nam (1961 –1965) chống chiến lược chiến tranh đặc biệt’’Minh Viet HR profileNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhCông tác xã hội nhóm trẻ khiếm thịCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập