TIET 41 on tap chuong 3

Tiết 49: Ôn tập chương 3

Tiết 49: Ôn tập chương 3
... Bài 20 (SGK/tr 23) Bảng tần số Giá trị (x) Tần số (n) 20 25 30 35 40 45 50 N = 31 n 10 20 25 30 35 40 45 50 x n 10 n 50 40 45 35 x 20 25 30 35 40 45 50 n 30 25 20 10 x 20 25 30 35 40 45 50 x 10 ... (x) 20 25 30 35 40 45 50 Tần số (n) N = 31 Các tích 20 75 210 31 5 240 180 50 Tổng:1090 X = 1090 ≈ 35 31 Đáp án: b Giá trị (x) Tần số (n) n c 10 20 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 ... 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 + 25 .3 + 30 .7 + 35 .9 + 40.6 + 45.4 + 50.1 X= ≈ 35 31 Mo =35 45 50 (tạ/ha) x Bài (Phiếu học tập) : Hai vận động viên thi bắn súng Số điểm đạt hai...
 • 16
 • 233
 • 0

Tiet 49 On tap chuong 3

Tiet 49 On tap chuong 3
... Bài 20 (SGK/tr 23) Bảng tần số Giá trị (x) Tần số (n) 20 25 30 35 40 45 50 N = 31 n 10 20 25 30 35 40 45 50 x n 10 n 50 40 45 35 x 20 25 30 35 40 45 50 n 30 25 20 10 x 20 25 30 35 40 45 50 x 10 ... (x) 20 25 30 35 40 45 50 Tần số (n) N = 31 Các tích 20 75 210 31 5 240 180 50 Tổng:1090 X = 1090 ≈ 35 31 Đáp án: b Giá trị (x) Tần số (n) n c 10 20 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 ... số (n) n c 10 20 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 + 25 .3 + 30 .7 + 35 .9 + 40.6 + 45.4 + 50.1 X= ≈ 35 31 Mo =35 45 50 (tạ/ha) x Bài (Phiếu học tập): Hai vận động viên thi bắn súng...
 • 16
 • 176
 • 0

Gián án Tuần 22 - Tiết 41. Luyện tập chương 3

Gián án Tuần 22 - Tiết 41. Luyện tập chương 3
... Trong 32 g FexOy có 32 22, 4 = 9,6 (g) o o - GV: Nhận xét - GV: YC HS làm tập 4/1 03 - GV: Hướng dẫn HS làm tập 5/1 03 Ta có tỉ số : x 22, 4 9,6 0,4 = ÷ = = y 56 16 0,6 Công thức oxit sắt là: Fe2O3 ... Phương trình hoá học Fe2O3 + 3CO t 3CO2 + 2Fe → 1mol mol mol Số mol Fe2O3 = 32 = 0,2 160 Suy số mol CO2 0,6 mol → CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,6mol 0,6 mol Khối lượng CaCO3 = 0,6 x 100 = 60 (g) ... CaCO3 + H2O t H2 + O2 H2O  → - HS: Làm vào tập - HS: Làm BT A nguyên tố Na, có lớp e Tính chất hoá học đặc trưng tính kimloại Tính kim loại Na mạnh Mg Li Tính kim loại Na yếu K - HS: Làm 5/103...
 • 2
 • 276
 • 0

Hình học lớp 9, tiết 55 ôn tập chương 3 môn toán.

Hình học lớp 9, tiết 55 ôn tập chương 3 môn toán.
... thuyết : *Xem lại cách tính diện tích hình viên phân; hình vành khăn * Học kỹ định nghĩa, định lí phần ‘‘Tóm tắt kiến thức cần nhớ ’’ •Bài tập: Làm tập 92; 93; 94; 95/104; 105 sgk .Cho tam giác ... CD ) = π.CD = = Diện tích hình tròn đường kính CD B A Squạt BOC = O B H C S∆ BOC = Svp = Squạt - S∆ BOC= πR n πR 120 πR = = 36 0 36 0 1 R R2 BC.OH = R = 2 πR R  π − 3  R − =   12   •Lý ... Hình vuông a = R ( a cạnh;R bán kính đường tròn ngoại tiếp) C = 2πR S = πR2 l(n) π.R.n = 180 Squạt = π.R n l.R = 36 0 E M n N I K p A m DO C 600 B t a) AOB = sđ AmB = 600 b) ACB = sđ AmB = 30 0...
 • 9
 • 1,023
 • 8

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG 3

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG 3
... liªn quan ®Õn ®­êng trßn Cung chøa gãc TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III ¤n tËp vỊ c¸c gãc víi ®­êng trßn TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III * Bµi tËp 88 (Sgk Tr1 03- H66: a, b, c, d,e) H·y nªu tªn mçi gãc c¸c ... TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III * Bµi tËp 89 (Sgk Tr104- H67) · TrongSd AOB = Sd AmB = 600 ®o lµ 600 AmB cã sè a) h×nh 67 cung ¼ H·y: · ¼ a) VÏ gãc ë t©m1ch¾n cung AmB TÝnh b) Sd ACB = Sd AmB = 30 0 ... nưa hiƯu sè ®o cđa hai cung bÞ ch¾n TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III ¤n tËp vỊ c¸c gãc víi ®­êng trßn ¤n tËp vỊ c¸c ®¹i l­ỵng cã liªn quan ®Õn ®­êng trßn TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III C«ng thøc tÝnh c¸c...
 • 14
 • 191
 • 0

Tiết 55 - Ôn tập chương 3

Tiết 55 - Ôn tập chương 3
... với ACB Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03 Bài tập 89 Sgk trang 104 F E H C O D G t’ A m t B Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03: Bài tập 89 ... Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®­êng trßn · » BMD = ( Sd BD − Sd » ) AC Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03 Bài tập 89 Sgk trang 104 Trong hình 67, cung AmB có số đo 600 Hãy ... Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03 B x B O O A A B A · ABx C a) · AOB: O b) Gãc ë t©m · ABC : :Gãc...
 • 6
 • 1,832
 • 2

tiết 56 - ôn tập chương 3 - hinh học

tiết 56 - ôn tập chương 3 - hinh học
... C Híng dÉn vỊ nhµ - N¾m ch¾c hai néi dung lý thut võa «n tËp - Hoµn thiƯn c¸c bµi tËp ®· ch÷a vµo vë bµi tËp - Lµm c¸c bµi tËp 93, 94 , c¸c bt cßn l¹i SGK “ trang 104, 105 - TiÕt sau kiĨm tra ... 1,5 S1 = π R − π r = 1, 25π (cm ) 2 1,5 80π R 80π r 5π S2 = − = (cm ) 36 0 36 0 18 π 1,52 π 2 S3 = − 4.( ) = (1 − )cm 4 * Bµi 5- Bµi tËp 95 (Sgk Tr105) C¸c ®êng cao h¹ tõ A vµ B cđa tam gi¸c ABC ... tÝch hình trßn S = π R2 DiƯn tÝch hình qu¹t trßn π R 2n hay S = lR S = π Rn 180 36 0 II/ Bµi tËp: F C + Bµi : 89-sgk-104 ? Trong h×nh 67, cung AmB cã sè ®o lµ 60 H·y P D ? O a/ VÏ gãc ë t©m ch¾n...
 • 18
 • 226
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HÌNH(TIẾT 56)

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HÌNH(TIẾT 56)
... A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1/ Chu vi (O;R) là: O R C= Suy ra: πR C R= 2π Trắc nghiệm Chu vi đường tròn có bán kính 6cm là? a/ 3 (cm) b/ 6π(cm) c/ 12π(cm) d/ 36 π(cm) A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 2/ ... Diện tích miền gạch sọc là? tròn n độ: A n O R πR n Sq = 36 0 B lR Sq = A 3cm O a / Sq = π c / Sq = 20π 60° B 3 b / Sq = π d / Sq = 20 A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 5/ Diện tích hình viên phân – Diện tích ... là? có chu vi 6π cm là?a / 2π (cm ) a / 3 (cm ) 2 b / b4/π 6π (cm ) (cm ) 2 c / c8/π 9π (cm ) (cm ) 2 d / d16π (cm ) ) / 12π (cm A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 3/ Độ dài cung tròn n độ là: A n O R Suy...
 • 9
 • 163
 • 0

Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 trang 27

Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 trang 27
... đơn vị thứ thu hoạch 420 + 420 15% = 4 83 thóc Đơn vị thứ hai thu hoạch 30 0 + 30 0.12% = 33 6 thóc Bài tiếp theo: Giải 1,2 ,3 trang 30 ,31 Đại số tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0) ... được: -3y = 1- 3- √5 ⇔ y = (-1+ 3+ √5) /3 Vậy nghiệm hệ phương trình là: b) Điều kiện x≠-1 y≠-1 Đặt ẩn phụ: u Giải hệ ta có: Hệ cho trở thành Bài 42 trang 27 SGK Toán tập Ôn tập chương Giải hệ ... phải làm 3, 5 ngày xong công việc nên ta cos phương trình 1 /3 : 2/y = 7/2 Ta có hệ: Giải hệ này, ta x = 28 (ngày); y = 21(ngày) Chú ý: Ta đặt hệ: Bài 46 trang 27 SGK Toán tập Ôn tập chương Năm...
 • 7
 • 4,672
 • 10

ôn tâp chương 3 .Đại số 7- tiết 49

ôn tâp chương 3 .Đại số 7- tiết 49
... ÔN TẬP CHƯƠNG III Tiết 49: I Lí thuyết: Bảng thống kê ban đầu: Bảng “tần số giá trị dấu hiệu: Biểu đồ: Số trung bình cộng: - Công thức tính số trung bình cộng: X= x1.n1 ... có tần số là: AA B C D Cả A C Câu3: Giá trị có tần số là: A 12 B C D D Bài tập2: Điều tra số gia đình thôn ta thu bảng sau: 2 4 3 a Dấu hiệu gì? Số giá trị bao nhiêu? b Lập bảng “tần số nhận ... Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu ÔN TẬP CHƯƠNG III Tiết 49: I Lí thuyết: Bảng thống kê ban đầu: Bảng “tần số giá trị dấu hiệu: Biểu đồ: Số trung bình cộng: II Bài tập: *Dặn dò: Ôn lại...
 • 5
 • 91
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 301
 • 0

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)
... Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I i n vào chổ trống ( ) a)Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tia đ i cạch góc b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng cát tạo thành góc vuông ... Vẽ đoạn thẳng AB d i 28mm - Trên AB lấy i m M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d ⊥ AB - d trung trực AB M • B Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 57/ 104SGK: Cho hình vẽ (h39), có a//b ... b//c) => O2 = 480 Vì tia OC nằm hai tia OA OB nên ta có x = O1 + O2 = 380 + 480 = 860 Vậy số đo x góc AOB 860 O c Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 55/103 SGK: Vẽ l i hình 38 (tr103- SGK)...
 • 5
 • 1,365
 • 12

tiết 74 : Ôn tập chương

tiết 74 : Ôn tập chương
... Cách tìm: Đếm mẫu số liệu I/ Lý thuyết Tiết 7 4: Ôn tập chương *Tần suất - Khái niệm: Là tỉ số tần số kích thước mẫu - Cách tìm: chia tần số cho kích thước mẫu I/ Lý thuyết Tiết 7 4: Ôn tập chương ... thuyết Tiết 7 4: Ôn tập chương *Số trung v : - Kí hiệu: Me - ý nghĩa: Đặc trưng mẫu số liệu, dùng làm đại diện mẫu số liệu - Cách tính: b 1: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ( không tăng) ... chuẩn tổ x = 8, (điểm) s 1,43 (điểm) Nhận xét: Điểm thi em học sinh tổ so với tổ Tiết 7 4: Ôn tập chương I/ Lý thuyết II/ Bài tập Bài tập 2: Trong chạy tập thể để vận động tiền ủng hộ người nghèo.Thời...
 • 25
 • 279
 • 0

Tiet 20 ON TAP CHUONG I

Tiet 20 ON TAP CHUONG I
... : Giá trị tuyệt đ i : -Kh i niệm : Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x ……………………… khoảng cách từ i m t i i m trục số ………………………… -Giá trj tuyệt đ i số hữu tỉ x xác định : x = -V i - x x ≥ ………………………………… ... Căn bậc hai số a không âm ……………………………………… Kí hiệu : Căn bậc hai dương a …… a − a …………………………………… bậc hai âm a h) N… Z … Q ……R ⊂ ⊂ ⊂ i) Trục số g i trục số thực ……………………………………… i m biểu diễn số ... cộng v i số : 3) Tính chất nhân v i số : a.1 = a a+0= a ……………………………… ……………………………… ( ) ( ) •Tính chất phân ph i phép nhân v i phép cộng : a ( b + c ) = a b + a c I ÔN TẬP LÝ THUYẾT : Giá trị tuyệt...
 • 12
 • 544
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔNthuyết trình PCH stylisticsNGỮ NGHĨA học SIMPLIFIED 1NGỮ PHÁP học (trong nnhdc)NNVC&PC 2016Nâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamCHƯƠNG 1 NGUYÊN tử, BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học 1THỦ THUẬT GIẢI LƯỢNG GIÁCTRẮC NGHIỆM vật lí 11BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6aNQTLĐ Về“ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải phương trình bậc nhất theo SIN và COSChuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giácThủ thuật tính đạo hàm bằng casioĐề CƯƠNG hóa 11 (đầy đủ)Phân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo luật doanh nghiệp 2014 (tt)Đánh giá biến đổi khí hậu trong lịch sử thông qua các chỉ tiêu vật lý của vòng năm cây thông nhựa ở tỉnh quảng bình và cây pơ mu ở tỉnh lào caiBài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam Định250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm
Đăng ký
Đăng nhập