tIET 33 luyen tap

Tiet 33 Luyen tap 2 (So hoc 6)

Tiet 33 Luyen tap 2 (So hoc 6)
... 122 x ; 140 x 10 < x < 20 Đáp án 1 12 x 140 x nên x ƯC(1 12 ; 140) 1 12 = 24 .7 140 = 22 .5.7 ƯCLN(1 12 ; 140) = 22 .7 = 28 ƯC(1 12 ; 140 = { ; ; ; ; 14 ; 28 } Vì 10 < Mai Lan = 14 2) Bài2: x < 20 ... ta có : 28 a; 36 a a > hay a Ư (28 ) ; a Ư( 36) a > b) từ câu a a ƯC (28 ; 36) a > 28 = 22 .7 36 = 22 . 32 ƯCLN (28 ; 36) = 22 = ƯC (28 ; 36) = {1 ; ; } Vì a > a = c) Số hộp bút Mai mua là: 28 : = ... a ; 72 a a lớn a = ƯCLN(48 ; 72) 48 = 24 .3 72 = 23 . 32 a = ƯCLN(48 ; 72) = 23 .3 = 24 Vậy số tổ nhiều chia 72 tổ Khi đó, tổ có số nam 48 : 24 = 2( nam) Mỗi tổ có số nữ 72 : 24 = 3(nữ) Tiết 33 luyện...
 • 9
 • 558
 • 3

Tiết 33: Luyện tập

Tiết 33: Luyện tập
... ứng) Vậy BE=CF Bài tập 41 (Tr 124-SGK) A HS: Chứng minh: BDI= BEI Rồi suy ra: ID=IE CIE= CIF Suy ra: IE=IF F D I B E C Hoạt động 3: Hớng dẫn học nhà - Xem lại tập chữa - Bài tập nhà: 42,43,44,45, ... EBD HCD chúng có BD = CD ( ABD = ACD) , BDE = CDH ( hai góc đối đỉnh ) Bài tập 40 (Tr124 SGK): GT KL E B C M F x Bài tập 41 (Tr 124-SGK) Treo đề bảng phụ: Để chứng minh ID = IE ta phải ? Tơng ... với D Bài tập 39 (Tr124-SGK): Treo bảng phụ vẽ hình Trên hình 105,106,107,108 có tam giác vuông nhau? Vì sao? A D B C H Hình 105 F E K Hình 106 B E B D B D A C C Hình 108 Hình 107 H Bài tập 40 (Tr124...
 • 3
 • 209
 • 0

Tiết 33- luyện tập ƯCLN

Tiết 33- luyện tập ƯCLN
... ước, ƯCLN( a; b; 1) = 2) Nếu số cho thừa số nguyên tố chung ƯCLN chúng 3) Hai hay nhiều số có ƯCLN gọi số nguyên tố 4) Trong số cho, số nhỏ ước số lại ƯCLN số cho số nhỏ Tiết 33: Luyện tập Dạng ... tập Dạng : Tìm ƯCLN số cho trước Dạng : Tìm ƯC hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước Dạng : Bài toán đưa việc tìm ƯCLN hay ƯC hai hay nhiều số Tiết 33: Luyện tập Dạng : Tìm ƯCLN số cho ... theo quy tắc tìm ƯCLN cách phân tích số thừa số nguyên tố Bài 1: Tìm ƯCLN của: a) 56 140 b) 125; 500 c) 20 57 d) 6; 12 24 Tiết 33: Luyện tập Giải : a) 56 = 23.7; 140 = 22.5.7 => ƯCLN( 56; 140) =...
 • 17
 • 332
 • 3

SỐ HỌC 6-TIẾT 33-LUYỆN TẬP 2

SỐ HỌC 6-TIẾT 33-LUYỆN TẬP 2
... (hộp) Bài 148 SGK: Số tổ chia nhiều ƯCLN (48; 72) Phân tích thừa số nguyên tố 48 = 24 72 =23 . 32 ƯCLN(48; 72) = 23 .3 = 24 Vậy chia nhiều thành 24 tổ Khi tổ có : 48 : 24 = (nam) 72 : 24 = (nữ) IV Củng ... nhận xét (cho dạng tập thi làm nhanh nhất) Bài 147 SGK: a) a∈ ƯC (28 ;36) a > b) ƯCLN (28 ;36) = ƯC (28 ;36) = Ư(4) = {1 ;2; 4} Vì a >2 nên a= c) Số hộp bút Mai mua: 28 :4 = (hộp) Số hộp bút Lan mua: ... Trường THCS Tà Long – Giáo án số học tìm Ư (28 ) GV: Cuối số tự nhiên x phải thoả điều kiện gì? HS: x∈ Ư (28 ) 10 < x < 20 Hoạt động GV: Hãy đọc đề tập 147 SGK? HS: Đọc GV: Tổ chức hoạt...
 • 2
 • 1,369
 • 3

tiet 33-luyen tap dai 9

tiet 33-luyen tap dai 9
... ẩn phụ 6x + 9y = -3 13y = -13 6x 4y = 10 2x + 3y = -1 y = -1 x=1 2x = -1 y = -1 1+y=0 y = -1 Nghiệm hệ phơng trình: (x; y) = (1; -1) Gv gợi ý:.Một đa thức đa thức 25 (SGK- 19) tất hệ số ... +2 2(1 + ) = = (8 + )( 1) 2(1 + )( 1) = Nghiệm hệ phơng trình là: (x, y) = ( ; 2 ) Bài 24 (SGK- 19) GV: Em có nhận xét hệ phơng trình 2(x + y) + 3(x y) = ? (x + y) + 2(x y ) = Giải ? 2x + 2y ... đa thức P(x) đa thức Hớng dẫn nhà -Ôn lại phơng pháp giải hệ phơng trình-Bài tập 26, 27 (SGK- 19, 20) ...
 • 3
 • 169
 • 2

Tài liệu tiết 33: Luyện tập

Tài liệu tiết 33: Luyện tập
... 10 năm 2010 Toán Tiết 33 : Luyện tập Bài ( 52): Tính +1= 1 + 1= +2= + 2= + 1= + 2= + 2= + 1= 4 + 1= +3= + 3= + 3= +4= + 4= Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33 : Luyện tập Bài ( 52): Tính ... 2010 Toán Tiết 33 : Luyện tập *Bài ( 52) : >; 2+1 > 0+3 < 1+0 0+1 = Bài 3(52): >, ...
 • 7
 • 165
 • 0

Tiết 33-Luyện tập Ước chung lớn nhất

Tiết 33-Luyện tập Ước chung lớn nhất
... 148/ 57 (SGK) ; - B2: Chn cạc thỉìa säú ngun täú chung 183->186/24 - (SBT) lải cạc h tçm bäüi ca - B3: Láûp têch cạc thỉìa säú Xem mäüt säú, tçm bäüi chung bàòn g â chn , mäùi thỉìa säú láúy cạc ... hiãûn ba bỉåïc sau: - B1: Phán têch mäùi säú thỉìa säú ngun täú - B2: Chn cạc thỉìa säú ngun täú chung - B3: Láûp têch cạc thỉìa säú â chn , mäùi thỉìa säú láúy våïi säú m nh nháút ca Têch âọ l...
 • 10
 • 528
 • 4

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: LUYỆN TẬP doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: LUYỆN TẬP doc
... 50/ 58 50/ 58 vào tập -HS sửa BT 50/ 58 -Cho HS sửa 50/ 58   b) x     1  x 1 x 1     -GV chấm tập   x2 Bài 51b/ 58 -HS lên bảng -Cho HS giải ……… giải 51b/ 58 = ( x  2)(4x  2) -HS ... ……… giải 51b/ 58 = ( x  2)(4x  2) -HS sửa -Gọi HS lên bảng giải -GV hướng dẫn cho lớp bước giải Bài 52/ 58 -HS sửa BT -GV hướng dẫn 52/ 58 HS BT 52 -Chú ý HS 2a (a  x  a   2a 4a  a  . ...  a )  2a số nguyên) số chẵn GT BT số chẵn 56/59 -HS họat động -Cho HS họat Số vi khuẩn có nhóm nhanh để động nhóm cm2 da em tìm câu trả lời nhanh 6000 con, có 1500 có hại Củng cố: - GV hướng...
 • 6
 • 711
 • 2

Tiết : 33 LUYỆN TẬP pot

Tiết : 33 LUYỆN TẬP pot
... Nhận xét - sữa c/ Gợi : d/ sai Bài 15 toán Trả lời câu hỏi - Bài 17 Bài 17 - Đường thẳng cần tìm tập hợp Phương trình hai đường Ghi điểm M cách đường thẳng thẳng cần tìm l : cho trước khoảng h ... Nhận xét sữa Ghi Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền  HĐ4 Củng cố - Bài tập nhà - Rút kinh nghiệm thông qua tập vừa làm - BTVN làm tập lại ... a2  b2 - Có đường thẳng ax  by  c  h a2  b2 Hoạt động cá nhân làm 19, Hoạt dộng cá nhân làm tập theo 20 Bài 19 Bài 19 hướng dẫn giáo viên Không tồn đường - Nếu A nằm Ox B nằm thẳng thõa mãn...
 • 4
 • 48
 • 0

Tiết 33. Luyện tập sự lai hóa

Tiết 33. Luyện tập sự lai hóa
... Tiết 33: Luyện tập: Sự lai hóa obitan nguyên tử A Lý thuyết Obitan p: \Mo phong - Thi nghiem\Lop 10\Hinh dang obitan p.exe Lai hóa: \Mo phong - Thi nghiem\Lop 10 \lai hoa.exe Liên ... thuyết lai hóa có giá trị giải thích cấu trúc phân tử giá trị dự đoán - Từ đặc điểm cấu trúc (góc liên kết) -> đưa dạng lai hóa phù hợp, kiểm chứng lại thực nghiệm VDAD1: Vận dụng lí thuyết lai hóa ... mối liên hệ trạng thái lai hóa liên kết bội ? Lấy ví dụ minh họa ? b Nhận xét trạng thái lai hóa nguyên tử C phân tử sau : CH2=CH-CH2-C C-CH3 VDAD3: Xác định trạng thái lai hóa C phân tử C4H10?...
 • 9
 • 151
 • 0

Tiết thứ 33: LUYỆN TẬP: PHẢN ỨNG OXI HOÁ- KHỬ (tiết 2) pptx

Tiết thứ 33: LUYỆN TẬP: PHẢN ỨNG OXI HOÁ- KHỬ (tiết 2) pptx
... Đề: Lập PTHH phản ứng hoá học xảy theo sơ đồ sau: 1) Ca + O2  CaO 2) Fe + HCl  FeCl2 + H2 3) Fe2O3 + Al  Fe + Al2O3 4) NH4NO2 N2 + H2O Củng cố: Các bước lập PTHH phản ứng oxi hoá khử Dặn dò: ... mới: a Đặt vấn đề: Các bước lập PTHH phản ứng oxi hoá khử  Vận dụng b Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Lập PTHH Mục tiêu: Rèn luyện kĩ lập PTHH -Chia lớp thành 10...
 • 6
 • 206
 • 0

Tiết 32-33: LUYỆN TẬP doc

Tiết 32-33: LUYỆN TẬP doc
... cách giải khác 3.Củng cố: +Học sinh nắm vững cách giải biện luận hai dạng pt học +Bài tập nhà: 25c,d; 26e,f Tiết 33 Hoạt động 5: Giải phương trình cách đặt ẩn số phụ Hoạt động HS Đặt t  4x2  ...   14 Vậy: Tập nghiệm phương trình là:   14    S       -Phát sai lầm ,khớp kết với GV -Sửa chữa sai lầm -Gọi HS nhận xét làm bạn Hoạt động 6: Hướng dẫn học sinh giải tập 27b,c Hoạt ... biện luận (b) +HS giải biện luận (c) +Kết luận: -HS lần lược giải biện luận (b) (c) sau kết luận tập nghiệm phương trình :Pt có nghiệm x = m  :Pt có hai nghiệm: m x    m x   2m m -Phát...
 • 6
 • 73
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 53 - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO(tt)

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 53 - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO(tt)
... và clo? Số e nhường = số e nhận 1.3 = 4x + 2y (1) moxi + mclo = 24.15 32x + 71y =24.15 (2) %Voxi=0.2x100/0.45=44.44% %Vclo= 100 - 44.44 =55.56% % khối lượng oxi: 0.2x32x100/24.15=26.5% - ... 0.2x32x100/24.15=26.5% - % khối lượng của clo: 100 -2 6.5=73.5% Hoạt động - Gọi học sinh đọc đề bài - Hs trình bày sụ trang 136 Sách giáo khoa theo dõi hướng dẫn - Muốn loại bỏ tạp chất, ta ... Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long 10NC nhiêu? - Đề cho biết khối lượng của hỗn hợp khí là bao nhiêu? - Giải hệ pt (1) và (2)? - Ta có phần trăm thể tích bằng phần trăm về số mol -...
 • 2
 • 1,042
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Hoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Bài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnTổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênThực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập