Chuong 4 PHAN UNG HOA HOC hoa 10

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf
... trình hoá học : a b c d e f g A 10 8 B 8 2 C 10 1 D 10 5 4. 8 Kết luận sau ? A Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  B Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  C Phản ứng thu nhiệt phản ứng có H  D Phản ... oxi hoá chất nhường electron 3) Phản ứng oxi hoá khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố 4) Phản ứng oxi hoá khử phản ứng có tăng số oxi hoá số nguyên tố 5) Phản ứng oxi hoá khử phản ... Trong phản ứng Cu chất oxi hoá trình phản ứng số oxi hoá tăng lên 13 B Trong phản ứng Cu chất khử trình phản ứng số oxi hoá tăng lên C Trong phản ứng Cu chất oxi hoá trình phản ứng số oxi hoá giảm...
 • 19
 • 1,418
 • 41

Bài tập chương 4 - Phản ứng hóa học

Bài tập chương 4 - Phản ứng hóa học
... nhiệt phản ứng có H  B Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  C Phản ứng thu nhiệt phản ứng có H  D Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  4. 9 Cho phương trình nhiệt hoá học sau : a) H2(k) + Cl2(k) ... đồ (b) phản ứng tỏa nhiệt B Phản ứng theo giản đồ (a) theo giản đồ (b) là phản ứng thu nhiệt C Phản ứng theo giản đồ (a) phản ứng toả nhiệt; theo giản đồ (b) phản ứng thu nhiệt D Phản ứng theo ... nhường electron 3) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố 4) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có tăng số oxi hoá số nguyên tố 5) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có giảm số...
 • 19
 • 168
 • 0

chương 4: Phản ứng oxi hóa khử

chương 4: Phản ứng oxi hóa khử
... b¶n oxi hóa. Sự khử nhận electron, giảm số oxi hóa 2- Phản ứng oxi hóa - khử phản ứng xảy đồng thời oxi hóa khử 3- Chất khử chất nhường electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng ... Sự oxi hóa nhường electron, tăng số Trêng THPT CÈm Thđy I + Sự oxi hóa gì? Sự khử gì? + Chất oxi hóa gì? Chất khử gì? + Phản ứng oxi hóa - khử gì? + Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxi hóa khử? ... kết hóa học số oxi hóa - Hs vận dụng: nhận biết phản ứng oxi hóa khử, cân PTHH phản ứng oxi hóa khử, phân loại phản ứng hóa học 2- Về kỹ năng: - Củng cố phát triển kỹ xác đònh số oxi hóa...
 • 9
 • 277
 • 6

Chương II: Phản ứng hóa học

Chương II: Phản ứng hóa học
... biến đổi chất thuộc loại tựơng hóa học 3.Kết luận : Hiện tượng chất biến đổi có tạo chất khác, gọi tượng hoá học Cđng cè Em phân biệt tượng vật lí với tượng hố học ? -Hiện tượng vật lí : Chất ... chÊt biÕn ®ỉi mµ vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu,®­ỵc gäi lµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ II Hiện tượng hoá học 1) Thí nghiệm a.ThÝ nghiƯm 1: •Cách tiến hành thí nghiệm: LÊy mét l­ỵng bét l­u hnh vµ lượng ... ? -Hiện tượng vật lí : Chất biến đổi giữ ngun chất ban đầu (Khơng sinh chất mới) -Hiện tượng hố học : Là tượng chất biến đổi có sinh chất Bµi tËp: Bµi 1: XÐt c¸c hiƯn t­ỵng sau ®©y HiƯn t­ỵng...
 • 17
 • 219
 • 0

Hoá học 8 - CHƯƠNG III: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT ppt

Hoá học 8 - CHƯƠNG III: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT ppt
... sinh chất Bài 2: Tự điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: a/ Với xảy biến đổi thuộc hai loại tượng, có thay đổi chất giữ nguyên biến đổi thuộc loại có biến đổi thành chất khác, biến đổi ... tập: 1, 2, SGK/47 HS giỏi: 12.1  12.4/15 SBT Chuẩn bị bài: Phản ứng hoá học: - Phản ứng hoá học gì? chất gọi lầ chất pứ, sản phẩn? - Khi PỨHH xảy ra? Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... trên, chất báo cáo thí nghiệm biến đổi thành chất khác Đó HTHH Vậy Các trình biến đổi trên, HTHH gì? HTVL trình sinh chất 3/ Kết luận: GV: Vậy làm phân biệt HTVL & n tượng chất bị biến đổi, có...
 • 6
 • 241
 • 0

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ pdf

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ pdf
... chất oxi hoá +1  N 2O + 2H2O (5) - Gv yêu cầu hs: định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử? NH4NO3 vừa chất oxi hoá, vừa chất khử - Lưu ý: phản ứng oxi hoá khử, oxi hoá khử xảy ĐN: Phản ứng oxi hoá - khử ... niệm Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng oxi hoá - khử Ví dụ 3: 0 +1 -1 Hoạt Động : 2Na +  Cl2 - Các phản ứng oxi tham 2NaCl (3) gia: chất khử chất oxi hoá - Hãy xác định chất khử, chất oxi hoá ví ... khử phản ứng hoá học có thay đổi đồng thời Do đó, phản ứng số oxi hoá số nguyên tố oxi hoá - khử có chất oxi hoá chất khử tham gia Hoạt động 5: làm tập củng cố Phản ứng sau phản ứng oxi hoá - khử? ...
 • 5
 • 332
 • 0

CHƯƠNG IV. PHẢN ỨNG HÓA HỌCPHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ – ĐIỆN PHÂN – TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC ppsx

CHƯƠNG IV. PHẢN ỨNG HÓA HỌC – PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ – ĐIỆN PHÂN – TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC ppsx
... chất phản ứng Tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ chất tham gia phản ứng Ví dụ, có phản ứng Vp.ư = k CA CB A + B = AB Trong đó, k số tốc độ đặc trưng cho phản ứng  Nhiệt độ cao tốc độ phản ... Phản ứng oxi hoá  khử nội phân tử Chất oxi hoá chất khử nguyên tử khác nằm phân tử Ví dụ 2 Phản ứng tự oxi hoá - tự khử Chất oxi hoá chất khử loại nguyên tử hợp chất Ví dụ: Trong phản ứng c) Phản ... hợp hai chất phản ứng với nhiệt lượng Q : 232 + 27 = 912g Để tỏa lượng nhiệt 665,25 kJ khối lượng hỗn hợp cần lấy : V TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC a) Định nghĩa: Tốc độ phản ứng đại lượng...
 • 15
 • 331
 • 1

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ pptx

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ pptx
... phản ứng oxi hoá -khử 2H2O (5) - Gv yêu cầu hs: định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử? NH4NO3 vừa chất oxi hoá, vừa chất khử - Lưu ý: phản ứng oxi hoá khử, oxi hoá khử xảy ĐN: Phản ứng oxi hoá - ... niệm Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng oxi hoá - khử Ví dụ 3: 0 +1 -1 Hoạt Động : 2Na - Các phản ứng oxi tham Cl2  + 2NaCl (3) gia: chất khử chất oxi hoá - Hãy xác định chất khử, chất oxi hoá ví ... khử phản ứng hoá học có thay đổi đồng thời Do đó, phản ứng số oxi hoá số nguyên tố oxi hoá - khử có chất oxi hoá chất khử tham gia Hoạt động 5: làm tập củng cố Phản ứng sau phản ứng oxi hoá -...
 • 5
 • 171
 • 0

SKKN sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương II phản ứng hóa học, nhằm nâng cao chất lượng môn hóa học cho học sinh lớp 8a2 trường trung học cơ sở xã phan

SKKN sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương II phản ứng hóa học, nhằm nâng cao chất lượng môn hóa học cho học sinh lớp 8a2 trường trung học cơ sở xã phan
... lại kiến thức đồ Điều thể đề tài Sử dụng đồ dạy học chương II: Phản ứng hóa học , nhằm nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 8A2 trường Trung học sở Phan. ” 2.5 Vấn ... đồ dạy học chương II: Phản ứng hóa học lớn Giả thuyết kiểm chứng: “Việc ứng dụng đồ dạy học chương II: Phản ứng hóa học làm tăng kết học tập môn Hóa học học sinh lớp 8A2 trường Trung học ... Phản ứng hóa học thật có hiệu việc nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 8A2 trường Trung học sở Phan Do đề tài áp dụng giảng dạy Hóa học trường phố biến cho trường Trung học sở huyện...
 • 18
 • 123
 • 0

Bài tập Hóa học lớp 8 trắc nghiệm Chương 2: Phản ứng Hóa học

Bài tập Hóa học lớp 8 trắc nghiệm Chương 2: Phản ứng Hóa học
... 28: Câu sau dúng? A Trong phản ứng hoá học, nguyên tử bị phá vỡ B Trong phản ứng hoá học, liên kết phân tử bị phá vỡ C Trong phản ứng hoá học, liên kết phân tử không bị phá vỡ D Trong phản ứng ... Trong phản ứng hoá học, biết tổng khối lượng chất phản ứng ta biết tổng khối lượng sản phẩm D Trong phản ứng hoá học, màu sắc chất có thẻ bị thay đổi Câu 30: Các câu sau, câu sai? A Trong phản ứng ... Trong phản ứng hoá học nguyên tử bảo toàn, không tự nhien sinh B Trong phản ứng hoá học, nguyên tử bị phân chia C Trong phản ứng hoá học, phân tử bị phân chia D Trong phản ứng hoá học, phân tử bị...
 • 8
 • 2,861
 • 28

SKKN sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương II phản ứng hóa học, nhằm nâng cao chất lượng môn hóa học cho học sinh lớp 8a2 trường trung học cơ sở xã phan

SKKN sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương II phản ứng hóa học, nhằm nâng cao chất lượng môn hóa học cho học sinh lớp 8a2 trường trung học cơ sở xã phan
... đồ dạy học chương II: Phản ứng hóa học , nhằm nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 8A2 trường Trung học sở Phan. ” 2.5 Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng đồ tiết dạy có làm ... vận dụng kiến thức vào thực tiễn khó khăn em Nên định chọn đề tài Sử dụng đồ dạy học chương II: Phản ứng hóa học, nhằm nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 8A2 trường Trung học ... Phản ứng hóa học thật có hiệu việc nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 8A2 trường Trung học sở Phan Do đề tài áp dụng giảng dạy Hóa học trường phố biến cho trường Trung học sở huyện...
 • 16
 • 103
 • 0

CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC_ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT potx

CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC_ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT potx
... đun Chất cồn? ? Quan sát tượng rút nhận xêt? ? Các trình có phải tượng vật lý không? Tại sao? GV: Các tượng tượng - Hiện tượng hóa học trình biến hóa học tượng hóa học gì? đổi có thay đổi chất ... Quan sát H2.1 Quá trình biến đổi: ? Hình vẽ nói lên điều gì? Nước Nước nước ? Cách biến đổi giai đoạn cụ thể? Rắn Lỏng GV: Trong trình có thay đổi trạng thái không thay đổi chất HS: Làm thí nghiệm: ... thái thay đổi GV: Chuyển ý: Trong tự nhiên có nhiều chất quá trình làm biến đổi từ chất thành chất khác Đó tượng gì? Hoạt động 2: Hiện tượng hóa học: GV: làm thí nghiệm biểu diễn: Bột sắt bột...
 • 4
 • 95
 • 0

BAI TOC DO PHAN UNG HOA 10

BAI TOC DO PHAN UNG HOA 10
... (l.s) v C 2,33 184 184 2,08 0,25 1,36 .10- 3 319 135 1,91 0,17 1,26 .10- 3 526 207 1,67 0,24 1,16 .10- 3 341 1,36 0,31 9,1 .10- 4 867 Qua bảng ta thấy: tốc độ trung bình phản ứng giảm dần theo thời gian, ... áp suất tăng,nồng độ chất khí tăng ,do tốc độ phản ứng tăng, •Ví dụ : 2HI(k) H2(k) + I2(k) •Khi p(HI) = 1atm, tđpư 1,22 .10- 8 mol/(l.s) p(HI) = 2atm, tđpư 4,88 .10- 8 mol/(l.s) Kết luận: Đối với ... KClO3 với MnO3 Bài : Tính tốc độ trung bình phản ứng theo bảng số liệu sau: 2HI H2 + I2 Thời gian phản Nồng độ HI Tốc độ trung ứng,(s) (mol/l) bình,mol/(l.s) 0 ,10 60 0,06 120 0,03 180 0,01 Bài...
 • 24
 • 134
 • 1

Bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế chương 4 phan minh hòa

Bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế chương 4  phan minh hòa
... chi m l nh th tr ng, bnh tr ng s c m nh c a TNCs TNCs Xu t kh u ầu t quốc tế hình thức quan trọng nhằm nâng cao uy tín quốc tế thực mục đích trị x hội Th tr ng n ia Affiliates é u t n c ngoi nh ... d ch c c u kinh t theo h ng cụng nghi p hoỏ (i) Gi i quy t v n thi u v n phỏt tri n n n kinh t N ng su t th p C c u kinh t : Cụng nghi p, D ch v v Nụng nghi p Chuy n d ch c c u kinh t l s thay ... a bn u t - i tỏc u t NG V: UT QU C T Th i bỏo Kinh t Vi t Nam, s Kinh t Vi t Nam v Th gi i, 20 04- 2005 v 2005-2006 (cỏc nh u t l n nh t vo VN) 47 ...
 • 8
 • 163
 • 0

chương 4 phản ứng hữu cơ

chương 4 phản ứng hữu cơ
... đoạn phản ứng nhanh, giai đoạn chậm giai đoạn định tốc độ phản ứng 4. 2.2 Phản ứng cạnh tranh Đặc điểm đặc biệt phản ứng hữu chất phản ứng xảy nhiều hướng khác cho sản phẩm sản phẩm phụ (phản ứng ... Chương 4: Phản ứng hữu http://www.ebook.edu.vn Trang 33 Vận tốc phản ứng xác đinh: v = k[A]a [B]b Phản ứng bậc a A, bậc b B bậc phản ứng (a+b) Các phản ứng qua nhiều giai đoạn ... tử khác Thí dụ: CH4 + CH3 ⎯ Cl Cl2 + ⎯ ⎯→ CH3Cl + HCl NaOH ⎯ ⎯→ CH3 ⎯ OH + NaCl Phản ứng trùng ngưng thực chất phản ứng nối tiếp Phản ứng phản ứng phổ biến hoá học hữu cơ, phản ứng nghiên cứu kỹ...
 • 10
 • 452
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4 phản ứng hóa học tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họcchuyên đề nhiệt phản ứng hóa 10tốc độ phản ứng hóa 10bài tập hóa học lớp 10 cơ bản chương 7 tốc độ phản ứng và cân bằng phản ứng hóa học pdfchuỗi phản ứng hóa học 10chuỗi phản ứng hóa học lớp 10tốc độ phản ứng hóa học 10tốc độ phản ứng hóa học lớp 10chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 10chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 10chuỗi phương trình phản ứng hóa học lớp 10bài tập chuỗi phản ứng hóa học lớp 10các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10bài tập tốc độ phản ứng hóa học lớp 10bài tập tốc độ phản ứng hóa học lớp 10 violetTỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC HOÁ HỌC ÔN THI THPTQG TRONG 4 tờ a4Mở rộng môi trường định lýBÁO CÁO THỰC HÀNH CTXH CÁ NHÂN (TẠI TRUNG TÂM CTXH)Howto Read a Book Schoolof Information University of MichiganMinds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0Affective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch côn đảoDeterminants of water melon production at farm household level in tien giang proviceĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGGiải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phương namHoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuLottery winner Lottery winnerS1 the witches of pendleĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa họcNhững phương thuốc hay rau cỏ trị bệnh tạ duy chânĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 30Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 10Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 12Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 13
Đăng ký
Đăng nhập