Đề luyện thi 9 10 môn vật lý đề 29

Cẩm nang luyện thi điểm 10 môn vật 2014

Cẩm nang luyện thi điểm 10 môn vật lý 2014
... 1A0 = 10 10 m * ñơn v thi n văn(a.e) = 1, 49 .101 1 m * năm ánh sáng = 9, 46 .101 5 m * inso = 2,54 .10 2 m * 1fecmi = 10 15 m * d m = 1, 61 .103 m * h i = 1,85 .103 m * 1ha = 104 m * bac= 10 28 ... A, l p luy n thi ðH, biên so n cu n “C M NANG ÔN THI ð I H C – CAO ð NG MÔN V T LÝ” phiên b n 2013 – 2014 Qua m i năm, tài li u s ñư c ch nh lý, b sung cho phù h p v i xu hư ng ñ thi c a b , v ... sau: C m nang gi i nhanh t p & Luy n thi ðH – Cð Tuy n 789 câu h i thuy t v t luy n thi ðH – Cð (H th ng thuy t n ch n 789 câu tr c nghi m thuy t) Tuy n ch n 24 chuyên ñ luy n thi ñ...
 • 78
 • 1,130
 • 18

Bài giảng Đề luyện thi Đại học Môn Vật số 9+10 và đáp án

Bài giảng Đề luyện thi Đại học Môn Vật Lý số 9+10 và đáp án
... Thuyết điện tử ánh sáng A nêu lên mối quan hệ tính chất điện từ quang học mơi trường truyền ánh sáng B đề cập tới chất điẹn từ sáng C đề cập đến lưỡng tính chất sóng-hạt ánh sáng D giải thích ... hợp Nguồn kết hợp nguồn có tần số, pha có độ lệch pha khơng đổi Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng dùng ánh sáng đơn sắc có λ = 0,52µm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ’ khoảng ... thuộc vào cường độ tần số âm Câu 12: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ khơng khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 600 Chiết suất chất lỏng ánh sáng tím nt = 1,70, ánh sáng...
 • 11
 • 404
 • 1

Bài soạn Đề luyện thi Đại học Môn Vật số 9+10 và đáp án

Bài soạn Đề luyện thi Đại học Môn Vật Lý số 9+10 và đáp án
... Thuyết điện tử ánh sáng A nêu lên mối quan hệ tính chất điện từ quang học mơi trường truyền ánh sáng B đề cập tới chất điẹn từ sáng C đề cập đến lưỡng tính chất sóng-hạt ánh sáng D giải thích ... hợp Nguồn kết hợp nguồn có tần số, pha có độ lệch pha khơng đổi Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng dùng ánh sáng đơn sắc có λ = 0,52µm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ’ khoảng ... thuộc vào cường độ tần số âm Câu 12: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ khơng khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 600 Chiết suất chất lỏng ánh sáng tím nt = 1,70, ánh sáng...
 • 11
 • 248
 • 0

10 đề luyện thi đại học môn vật theo cấu trúc của bộ

10 đề luyện thi đại học môn vật lý theo cấu trúc của bộ
... 10 êng ®é dßng ®iƯn lµ cùc ®¹i vµ b»ng 40 mA BiĨu thøc cđa cêng ®é dßng ®iƯn lµ A i = 4 .10 −2 cos(2 .10 ) (A) B i = 4 .10 −2 cos(2 .10 t ) (A) C i = 4 .10 −2 cos (10 t ) (A) D i = 4 .10 −2 cos(2π 10 ... tr×nh lÇn lỵt lµ x1 = 5sin(10t + π/6) vµ x2 = 5cos(10t) Ph¬ng tr×nh dao ®éng tỉng hỵp cđa vËt lµ A x = 10sin(10t - π/6) B x = 10sin(10t + π/3) C x = sin(10t - π/6) D x = sin(10t + π/3) C©u Hai lß ... nhóm thi n hà tập hợp thành Siêu nhóm thi n hà hay Đại thi n hà B Siêu nhóm thi n hà địa phương có tâm nằm nhóm Trinh Nữ C Nhóm thi n hà địa phương Nhóm lớn Siêu nhóm thi n hà địa phương D Nhóm thi n...
 • 50
 • 101
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật số 9

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 9
... 32C 42D ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ( LUYỆN THI ĐẠI HỌC) 3A 4A 5A 6A 7B 8A 13A 14A 15D 16B 17B 18C 23A 24A 25A 26B 27A 28A 33C 34C 35A 36A 37C 38B 43A 44D 45A 46D 47A 48D 9A 19B 29B 39C 49A 10C 20C 30C 40A ... khối lượng vật B tốc độ góc vật C kích thước hình dạng vật D vị trí trục quay vật Câu 52: Phương trình sau biểu diễn mối quan hệ vận tốc góc ω thời gian t chuyển động quay nhanh dần vật rắn quay ... = 170cos100πt(V) Hệ số công suất toàn mạch cosϕ1 = 0,6 hệ số công suất đoạn mạch AN cosϕ2 = 0,8; cuộn dây cảm Chọn câu đúng? A UAN = 96 (V) R L N C B UAN = 72(V) B A C UAN = 90 (V) V D UAN = 150(V)...
 • 7
 • 163
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật chọn lọc số 10

Đề luyện thi đại học môn Vật lý chọn lọc số 10
... dây bằng uL=8V thi lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng bằng: A 2,0 .10- 4J và1,6 .10- 4J B 2,5 .10- 4J và1,1 .10- 4J -4 -4 C 1,6 .10 J và2,0 .10 J D 0,6 .10- 4J 3,0 .10- 4J 2π Câu 25: ... 0,50 µm Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện A 3,28 105 m/s B 4,67 10 m/s C 5,45 105 m/s D 6,33 105 m/s ... Sự biến thi n của góc lệch không theo quy luật Câu 27: Trong thi nghiệm Iâng giao thao ánh sáng, một đoạn MN của quan sát, dùng ánh sáng màu vàng có bước sóng 0,60 µm thi quan...
 • 4
 • 152
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật chọn lọc số 9

Đề luyện thi đại học môn Vật lý chọn lọc số 9
... điện A 85% B 90 % C 95 % D 92 % Câu 30: Chọn câu trả lời sai Đối với gương cầu lõm A Khi vật OF có ảnh chiều lớn vật không hứng B Khi vật ngòai OF ảnh ngược chiều vật hứng C Khi vật tiêu điểm ... + n Biết khối lượng hạt nhân mAl= 26 ,97 4u; mP = 29, 97u ; mα = 4,0015u, mn = 1,0087u Tính lượng tối thi u hạt α để phản ứng xảy Bỏ qua động hạt sinh A 2 ,97 9MeV B 6,7MeV C 2,5 MeV D 3,2MeV 131 ... Câu 27: Chọn câu trả lời sai Đối với gương cầu lõm A Khi vật ngòai OF cho ảnh thật hứng nàm B Khi vật OF ảnh sau gương không hứng C Khi vật tiêu điểm F ảnh vô cực hứng ảnh D Khi ảnh vật độ...
 • 5
 • 49
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật số 10

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 10
... Rơnghen Tần số lớn xạ tia X phát A fmax = 2 .109 Hz B fmax = 2 .101 8Hz C fmax = 6 .109 Hz D 101 8 Hz Câu 33 : Một vật khối lượng 1kg treo lò xo nhỏ có tần số dao động riêng 2Hz Treo thêm vật tần số dao ... động với tốc độ 20 m/s lại gần thi t bị T đứng yên thu âm có tần số 1207Hz, P chuyển động với tốc độ 20 m/s xa thi t bị T đứng yên thu âm có tần số 107 3Hz Tần số âm thi t bị P phát A 1225 Hz D ... C UAK = D UAK > e 2e 2e 2e 1A 11C 21A 31C 41C 51B 2A 12A 22B 32D 42A 52A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 ( LUYỆN THI ĐẠI HỌC) 3D 4B 5A 6B 7D 8A 13C 14B 15A 16B 17D 18C 23A 24B 25C 26B 27A 28D 33A 34B 35C...
 • 6
 • 59
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật khối A số 10

Đề luyện thi đại học môn Vật lý khối A số 10
... bánh xe A B quay xung quanh tr c ñi qua tâm c a chúng, ñ ng quay c a A b ng m t n a ñ ng quay c a B, t c ñ góc c a A g p ba l n t c ñ góc c a B Momen quán tính ñ i v i tr c quay qua tâm c a A B l ... sau ñây ? A Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng theo hình B Ba cu n dây c a máy phát hình sao, ba cu n dây c a ñ ng theo hình tam giác C Ba cu n dây c a máy phát ... bi u sau ñây sai nói v dao ñ ng c a l c ñơn (b qua l c c n c a môi trư ng)? A Chuy n ñ ng c a l c t v trí biên v v trí cân b ng nhanh d n B V i dao ñ ng nh dao ñ ng c a l c dao ñ ng ñi u h a C...
 • 6
 • 92
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật khối A số 9

Đề luyện thi đại học môn Vật lý khối A số 9
... 49 Cho phương trình: A 30 nuclôn C Tia γ He + 27 13 Al → n + A Z X Bi t kh i lư ng h t nhân m He = 4, 0015u , m Al = 26 ,97 45u , m n = 1, 0087u , m X = 29, 97 03u u = 93 1 A Thu 2, 793 Mev B T a ... m t dao ñ ng ñi u h a t n s C chuy n ñ ng t ng h p c a v t m t dao ñ ng ñi u h a t n s có biên ñ ph thu c vào hi u pha c a hai dao ñ ng thành ph n D chuy n ñ ng c a v t dao ñ ng ñi u h a t n ... n xoay chi u l n lư ng tiêu hao cu n dây l n câu35 M t v t tham gia vào hai dao ñ ng ñi u h a có t n s A chuy n ñ ng t ng h p c a v t m t dao ñ ng tu n hoàn t n s B chuy n ñ ng t ng h p c a v...
 • 5
 • 36
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật số 10

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 10
... suất điện động e = 100 0 cos (100 πt) (V) Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút số cặp cực là: A B 10 C D Câu 38: Một vật dao động điều hồ, vật có li độ 4cm tốc ®é 30π (cm/s), vật có li độ 3cm vận ... Biên độ tần số dao động là: A A = 5cm, f = 5Hz B A = 12cm, f = 12Hz C A = 12cm, f = 10Hz D A = 10cm, f = 10Hz Câu 39: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 100 0 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hiệu ... xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số nhỏ tần số dao động riêng B với tần số lớn tần số dao động riêng C mà khơng chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Câu...
 • 5
 • 41
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Vật số 9

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 9
... giám khảo) Môn : Vật 12 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... trùng với vị trí cân Vật dao động điều hòa Ox theo phơng trình x = 10sin(10t) cm Khi vật vị trí cao lực đàn hồi có độ lớn : (lấy g = 10m/s2) A B 1N C 1,8N D 10N Môn Vật 12 phiếu soi - đáp ... hởng Câu 21 : Độ phóng đại vật kính kính hiển vi với độ dài quang học = 12cm 30.Nếu tiêu cự thị kính 2cm, khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 30cm độ bội giác kính hiển vi : A 200 B 90 0 C 450 D 350 Câu 22...
 • 7
 • 42
 • 0

Đề luyện thi đại học môn vật (9)

Đề luyện thi đại học môn vật lý (9)
... trò Vi t C 10,35 cm D 20,7 cm sai? c khác khác c có màu bi n thi n liên t c t n tím T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Luy i h c KIT-2: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) s 09 D Chi t su t c a ch iv ... cu n c m D i g n v t m Nâng m lên ng v i biên 2,5 cm i b ng D 0,4 W - Trang | - Luy i h c KIT-2: Môn V t Lí ( Th y Câu 16: Con l ng th c a l c T1 s 09 c l nl T1 A T2 ng Vi t Hùng) n b ng m t ph ... ng vân b ng Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Luy i h c KIT-2: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) 10 16 mm B mm Câu 26: Trong thí nghi m v hi vuông góc v m ng t A...
 • 6
 • 121
 • 0

Đề luyện thi đại học môn vật (10)

Đề luyện thi đại học môn vật lý (10)
... Âm s c m c tính sinh c a âm ph thu c tính v t t n s B cao m c tính sinh c a âm ph thu c tính v t t n s ng âm C to m c tính sinh c a âm ph thu c tính v t m âm t n s âm D Nh ... phát x sáng t i c a v C Quang ph v ch phát x D M i nguyên t hóa h c Câu 10: M t t n dung bi n thi n liên t c t l thu n v i góc quay theo hàm b c nh t t giá tr C1 = n C2 ng góc quay t nt T c ... Luy i h c KIT-2: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) s 10 n m ch Thay ampe k b ng m t vôn k nm n tr vô l n áp gi u vôn...
 • 6
 • 127
 • 0

Một số đề luyện thi đại học môn Vật

Một số đề luyện thi đại học môn Vật Lý
... vi T = A Bin thi n iu hũa theo thi giam vi chu kỡ 2T B Bin thi n iu hũa theo thi giam vi chu kỡ T C Bin thi n iu hũa theo thi giam vi chu kỡ T LC D Khụng bin thi n iu hũa theo thi gian Cõu ... trng bin thi n A Mt t trng bin thi n theo thi gian sinh mt in trng xoỏy cỏc im lõn cn B Mt in trng bin thi n theo thi gian sinh mt t trng cỏc im lõn cn C in trng v t trng khụng i theo thi gian ... gia thit b phỏt õm P v thit b thu õm T, ngi ta cho thit b P phỏt õm cú tn s khụng i Khi P chuyn ng vi tc 20 m/s li gn thit b T ng yờn thỡ thu c õm cú tn s 1207Hz, P chuyn ng vi tc 20 m/s xa thit...
 • 60
 • 926
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếĐánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập