Ngan hang de thi tieng anh lop 6

Ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 7 tham khảo

Ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 7 tham khảo
... (HEALTH, BRUSH) 74 The ………………room was full of people when I arrived (WAIT) 75 We shouldn’t eat too much………… food and sugar (FAT) 76 Linda is the more……………… of the two girls (BEAUTY) 77 How many times ... the……………………student in the class (HELP) 71 We bought a lot of………………… in Da Lat (SOUVEVIR) 72 Look at the …………………flowers over there They are so strange.(COLOR) 73 If you want to have ……………….you must ... before eating them (CARE) 67 Having a …………………nose is a symptom of a cold (RUN) 68 Liz’s………………to Cham Temple was wonderful (VISIT) 69 Finally, he decided………………… down (SEAT) 70 Hoa is the……………………student...
 • 3
 • 713
 • 52

NGÂN HÀNG đề THI TIẾNG ANH lớp 5

NGÂN HÀNG đề THI TIẾNG ANH lớp 5
... 2008 II Viết cách đọc số thứ tự sau: 1st: 3rd: 10th: 20th: 15th 2nd: 19th: 24th: Key: first, tenth, fifteenth, nineteenth, third, twentieth, second, twenty- fourth III Answer the question ... Whats the date today? (1/2/2008) Whats the date today? ( 15/ 4/2009) When is our Independence Day? (2/9) Whens our Uncle Hos birthday? (19 /5) Whens the Teachers Day? (20/11) Whens your birthday? ... went there with Lan B: What did you .there? A: We swimming B: you buy anything? B: , we did We bought some beautiful things Unit Activities for next sun day I Complete the dialogue: A: What...
 • 22
 • 2,251
 • 2

Ngân hàng đề thi tiếng Anh - cao học

Ngân hàng đề thi tiếng Anh - cao học
... eBook.here.vn - Onbai.org NGY N ðÁNG HIGH SCHOOL - Môn thi: Anh Văn – Unit T ng s câu: 43 S câu ñúng: T i eBook, ð thi, Tài li u h c t p mi n phí TEST ENGLISH 10 - Th i gian thi: Th i gian ... Thay pogada this Sunday Teacher: Mai Qu c Ph c Page 38 - eBook.here.vn - Onbai.org NGY N ðÁNG HIGH SCHOOL - Môn thi: Anh Văn – Unit T ng s câu: 31 S câu ñúng: T i eBook, ð thi, Tài li ... on their farms and could make ends meet a hard - hardly b hard - hard c hardly - hardly d hardly - hard Môn thi: Anh Văn – Unit Th i gian thi: T ng s câu: 40 Th i gian b t ñ u: S câu ñúng:...
 • 94
 • 736
 • 3

Ngân hàng đề thi Tiếng Anh - Phần 1 pps

Ngân hàng đề thi Tiếng Anh - Phần 1 pps
... 35 11 1/ She never her car on Monday She always does on Sunday a washed b washs c washes d wash 11 2/ Do you know those ? - Yes, I a women-teacher b woman teachers c women-teachers d womans-teacher ... his birthday a reward b money c presenting d present 14 12 3/ Twenty-five is ……… of one hundred a one half b one-fourth c one-third d one-fifth 12 4/ Most people enjoy ………… to different parts of the ... womans-teacher 11 3/ Jane is a good , she cooks very well a cook b cookes c cooks d cooker 11 4/ My father ………… goes to bed before midnight 13 a b c d hardly mostly little fairly 11 5/ He has been...
 • 35
 • 255
 • 1

ngan hang de thi tieng anh

ngan hang de thi tieng anh
... Income accounts are increased on -a b The debit side The credit side 11 Expense accounts are decreased on the -a b The debit side The credit side 12 Accounts receivable are a b c Current ... should be listed under : a./ Liabilities b./ Capital c./ Assets d./ Expenses 6./ - in assets is recorded by a credit to Cash a./ Increase Debt b./ Decrease c./ No change d./ 7./ Decrease in mortgage ... we say about the demand for accountants today a/.The demand is less than the supply b/.The demand is greater than the supply c/.The demand equals the supply d/.There is little demand for accountants...
 • 13
 • 220
 • 1

ngân hàng đề thi tiếng việt lớp 8

ngân hàng đề thi tiếng việt lớp 8
... Trong lòng mẹ, Lão Hạc? +Đều văn tự sự, truyện kí đại ( sáng tác vào thởi kì 1930 -1945 ) ( 0,5 điểm) +Đều lấy đề tài người sống xã hội đương thời tác giả ( 0,5 điểm) +Đều di sâu vào miêu tả số ... điểm) +Đều di sâu vào miêu tả số phận cực khổ người bị vùi dập.( 0,5 điểm) +Đều chan chứa tinh thần nhân đạo ( 0,5 điểm) +Đều có lối viết chân thực, sinh động ( 0,5 điểm) Câu 16: Nêu nghệ thuật ... Câu 8: Thán từ gì? ( đ) Trả lời Thán từ từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc người nói dùng để gọi đáp...
 • 3
 • 298
 • 1

Đề thi Tiếng anh lớp 9

Đề thi Tiếng anh lớp 9
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án + Biểu điểm Tiết 62 Anh C C 3.B C C C A C C 10 C 11 D 12 A 13 B 14 A 15 B 16 D 17 B 18 D 19 C 20 A 21 famine ... 28 so 29 famine 30 earthquake 31 tidad 32 blocked 33 laugh 34 disaster 35 B 36 B 37 A 38 A 39 A 40 B Phòng giáo dục hng hà Trờng THCS TT & Đề kiểm tra Cuối năm (tiết 70) Môn : Anh văn9 (Thời ... 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Phòng giáo dục hng hà Trờng THCS TT & Đề kiểm tra tiết Môn : Anh văn9 ( tiết 49 ) (Thời gian làm : 45 phút) I- Choose the most suitable word or phrase 1-...
 • 13
 • 1,969
 • 29

Dề THi Tiếng Anh Lớp 7 HKII

Dề THi Tiếng Anh Lớp 7 HKII
... Phòng : M y Hanh Junior High School Class : 7/ 1……… Name : …………………… ĐềB Giám thị Giám thị KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG ANH LỚP THỜI GIAN : 45 phút Giám khảo ... is a very ………….singer ( good ) b What you think about her ?Does she work ……………… ( lazy )? c Do you ride your bike ………… ? ( safe ) The end Đ ÁP ÁN THI HKII I Điền :So; Too; Either ; Neither ( điểm ... thích hợp ngoặc điền vào chỗ trống ( điểm ) a My daughter can sing very …………well……… b What you think about her ?Does she work ………lazily……… ? c Are you a ……safe……….cyclist ? ( you ride your bike...
 • 4
 • 1,120
 • 70

De thi tieng anh lop 12 hoc ki I

De thi tieng anh lop 12 hoc ki I
... speech is: A I told him open his book B I told him to open his book C I told him to open your book D I told him opening your book III Choose one word whose underlined part is pronounced differently ... Communist Party in December 1986 B An overall economic reform was initiated by the Vietnamese Communist Party in December 1986 C An overall economic reform initiated by the Vietnamese Communist ... Party in December 1986 D An overall economic reform has been initiated by the Vietnamese Communist Party in December 1986 33 We stayed in that hotel despite the noise A We stayed in the noisy...
 • 4
 • 609
 • 12

Ngan hang de thi vat li lop 9 (cuc hay)

Ngan hang de thi vat li lop 9 (cuc hay)
... 840000 i HiƯu st cđa bÕp: H = Q = 875000 100% = 96 % b §iƯn n¨ng tiªu thơ 30 ngµy lµ: A = Pt.2.30 = 52500000(J).2,77777 ≈ 14,6 kWh TiỊn ®iƯn ph¶i tr¶: 14,6 90 0 = 13 140 ®ång c Tõ U= 220v; P=1000W => ... ( 0,25đ ) - Thùc hiƯn nèi ®Êt c¸c thi t bÞ, ®å dïng ®iƯn ( 0,25đ ) - Kh«ng vi ph¹m kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi líi ®iƯn cao ¸p vµ tr¹m biÕn ¸p.( 0,25đ ) lY 9- 045-1301-0135-0316-0 Ma trËn ®Ị kiĨm ... lY 9- 045-1301-0135-0316-0 ®¸p ¸n – biĨu ®iĨm KiĨm tra m«n vËt lÝ Thêi gian: 45 A LÝ THUYẾT ( 2,0 điểm...
 • 4
 • 181
 • 2

Tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 6 doc

Tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 6 doc
... without catching anything But this does not worry me Some fishermen are unlucky Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish I am even less lucky I never catch anything-not even an ... friends say It’s a waste of time But they don’t know one important thing: I don’t really like fishing I only want to sit in a boat and nothing at all The writer often has a good catch of fish Some fishermen ... Sarah: I like swimming a lot There’s a swimming A:lake B:water C:pool Peter: It’s good to………something in your free time A:make B:do C:play Sarah: Yes, it is Most people stay at home and ………….TV...
 • 3
 • 2,464
 • 100

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 11ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 9ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 10ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 7ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 3ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 8ngân hàng đề thi tiếng anh vào lớp 10ngân hàng đề thi vật lý lớp 6ngân hàng đề thi tiếng anh 11đề thi tiếng anh lớp 6bộ đề thi tiếng anh lớp 6de thi tieng anh lop 6đề thi tiếng anh lớp 6 trần đại nghĩa 2012đề thi tieng anh lớp 6 học kì 2đề thi tiếng anh lớp 6 học kì 2CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMAĐánh Giá Thực Trạng Quản Lí, Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Dưa Hấu Tại Xã Hoằng Thắng, Tỉnh Thanh HóaTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh ĐứcỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếmĐánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng YênBài giảng Quy hoạch tuyến tính dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngSông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác dưới góc nhìn liên văn bảnThế giới nghệ thuật Truyện Đường Rừng của Lý Văn SâmThu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình ĐịnhXây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam (LA tiến sĩ)Bài giảng bóng rổ cho sinh viênPhát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà NẵngÔN THI vào lớp 10 THEO CHỦ đềPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà VinĐánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc NinhGiáo trình Hóa học các phương pháp phổ xác định cấu trúc HCHC bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐPhát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhSử Dụng Sơn Titan Dioxit Thế Hệ I Xử Lí Các Chất Hữu Cơ Khó Phân Hủy Trong NướcĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập