193 câu trắc nghiệm sinh học phân tử

Trắc nghiệm sinh học phân tử ôn thi cho ngành công nghệ sinh học

Trắc nghiệm sinh học phân tử ôn thi cho ngành công nghệ sinh học
... nitric, phân tử đường ribôzơ, phân tử axit photphoric C Một nhóm photphat, nhóm nitric, phân tử đường C4H10C5 D Một bazơ nitric, phân tử photpho, phân tử đường đêôxiribôzơ E Một phân tử bazơ ... Axit ribônuclêic D Nhiễm sắc thể E Axit đêrôxiribônuclêôtit 130 Mỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN gồm có: A Một phân tử axit photphoric, phân tử đường pentôzơ, nhóm bazơ nitric B Một phân tử bazơ ... Chức sinh học prôtêin 21 110 Sự tổng hợp ARN xảy kì trình phân bào? A Kì đầu nguyên phân giảm phân B Kì trung gian nguyên phân giảm phân C Kì nguyên phân giảm phân D Kì sau nguyên phân giảm phân...
 • 38
 • 349
 • 2

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC PHẦN 1

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC PHẦN 1
... Trang: Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) ... án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 sau: A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án Câu ... A Câu2 4 Thứ tự đại hợp lý: A) Cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh B) Thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh ,trung sinh , tân sinh C) Cổ sinh , nguyên sinh , thái cổ,trung sinh , tân sinh...
 • 35
 • 316
 • 1

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC PHẦN 2

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC PHẦN 2
... Án Câu A B C D Đáp Án Cách li sinh sản Cách li sinh thái Cách li di truyền Cách li địa lý B Những loài di động khả di động dễ chịu ảnh hưởng hình thức cách li nào? Cách li sinh sản Cách li sinh ... hình thức: A) Sinh sản vô tính B) Sinh sản sinh dưỡng C) Sinh sản hữu tính D) Nuôi cấy mô Đáp án A Câu 29 Nuôi cấy mô hinh thức sinh sản: A) Sinh sản sinh dưỡng B) Sinh sản bào tử C) Sinh sản hữu ... gọi hinh thức sinh sản: Trang: 22 A) Sinh sản sinh dưỡng B) Sinh sản vô tính C) Giảm phân thụ tinh D) Sinh sản hữu tính Đáp án D Câu 32 Thành phần tế bào có chứa ADN: I Lưới nội sinh chất II Lục...
 • 50
 • 336
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóa

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóa
... là: A Hình thành nòi mới, thứ B Hình thành loài C Động lực tiến hóa vật nuôi thứ trồng D Động lực tiến hóa sinh giới C©u10: Cơ chế tiến hóa theo Lamac là: A Sự di truyền đặc tính thu đời cá thể ... nòi mới, thứ b Hình thành loài c Động lực tiến hóa vật nuôi thứ trồng d Động lực tiến hóa sinh giới C©u13: Qua sơ đồ phân li tính trạng, ta kết luận toàn sinh giới đa dạng ngày a Không có chung ... biến đổi thành phần kiểu gen quần thể bao gồm: Phát sinh đột biến, phát sinh đột biến qua giao phối, chọn lọc đột biến có lợi cách li sinh sản quần thể biến đổi quần thể gốc C Sự tiến hóa diễn củng...
 • 6
 • 857
 • 20

Phân loại 1000 câu trắc nghiệm sinh học

Phân loại 1000 câu trắc nghiệm sinh học
... sinh ñ i Nguyên sinh, ñ i Tân sinh C ð i C sinh, ñ i Nguyên sinh, ñ i Thái c , ñ i Trung sinh, ñ i Tân sinh D ð i Thái c , ñ i Nguyên sinh, ñ i Trung sinh, ñ i C sinh, ñ i Tân sinh Câu Trình t k ... phôi sinh h c C.b ng ch ng ñ a lí sinh h c D b ng ch ng sinh h c phân t Câu 12 B ng ch ng ñ a lí – sinh v t h c v ti n hóa d n ñ n k t lu n quan tr ng nh t A .sinh v t gi ng khu v c ñ a lí B sinh ... nghi m, chu n ñoán trư c sinh D c A, B C ñúng Câu 17: Di truy n h c tư v n nh m ch n ñoán m t s t t, b nh di truy n th i kỳ A trư c sinh B s p sinh C m i sinh D sau sinh Câu 18: B nh mù màu gen...
 • 65
 • 524
 • 4

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 10) docx

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 10) docx
... [C6H 7(OH)3]n , [C6H 7(OH)2NO3]n B [C6H7(OH)2NO 3]n, [C6H7OH(NO3)2]n C [C6H 7OH(NO3)2]n, [C6H7(NO 3)3]n D [C6H7(OH)2NO 3]n, [C6H7(NO 3)3]n Câu 20 DD muối NH4Cl(1), C6H5NH3Cl(2), (CH3)2NH2Cl(3), ... thức cấu tạo X là: (C=12, H=1) A.CH 2=CH B CH 2=CH-CH 2-CH3 C.CH 3-C(CH3)=C(CH 3)-CH3 D CH -CH=CH-CH3 Câu 16 Trong số gluxit sau: Mantoz (1 ), Saccaroz (2 ), Tinh bột(3), Xenluloz (4 ); chất không ... tiêu hoá là: A B 2,4 C D 1,3 Câu 17 Số dipeptit sinh đun nóng hỗn hợp gồm alanin glixin là: A B C D Câu 18 Các gluxit vừa tạo kết tủa với dd Ag2O/NH 3, vừa hoà tan Cu(OH)2, vừa cộng hợp với H2...
 • 7
 • 265
 • 1

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 9) potx

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 9) potx
... polime: Tơ visco (1 ); Tơ nilon 6.6 (2 ), Tơ axetat (3 ), P.V.C (4 ), nhựa phenolfomandehit (5 ), Tơ capron (6 ) Polime thuộc loại polime nhân tạo: A (1 ), (3 ) B (2 ), (6 ) C (4 ), (5 ) D (1 ), (2 ) Câu 34 Cho ... TN2 B TN ăn mòn hóa học, TN ăn mòn điện hóa, H2 thoát TN2 nhanh TN1 C TN ăn mòn điện hóa, TN ăn mòn hóa học, H2 thoát TN1 nhanh TN2 D TN TN2 ăn mòn hóa học, tốc độ thoát H2 TN1 TN2 Câu 11 Khi cho ... gam Câu 10 Có thí nghiệm: TN1: cho mẩu Zn vào dung dịch HCl; TN2: cho mẫu kẽm vào dung dịch HCl có nhỏ thêm vài giọt dung dịchCuCl2 Nhận xét thí nghiệm là: A TN ăn mòn hóa học, TN ăn mòn điện hóa, ...
 • 7
 • 209
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 8) docx

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 8) docx
... B (CH3)3C-CH2-CHO C (CH3)2-CH-CHO D (CH3)3C-CHO Câu 49 Quì tím hoá đỏ cho vào dung dịch dới đây: A H2N-CH2-COOH B ClNH3+-CH2-COOH C H2N-CH2-COONa D H2N(CH2)2CH(NH2)-COOH Câu 50 Đun nóng glixerin ... 2CaO.5Al2O3.SiO2 D CaO.5Al2O3.SiO2 Câu4 1 Cho V(l) khí CO2 đktc hấp thụ hết vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M Sau phản ứng đợc 3,5 g kết tủa Giá trị V : A 0,784 B 0,896 C 1,456 D Cả Avà C Câu 42 Đốt 20,8 g hỗn ... g hỗn hợp FeS ,FeS2 đợc 6,72 (l) khí sảnphẩm ( ktc) .Khối lợng bã rắn lại : A 18,55 g B 16 g C 15 g D 17,5 g Câu 43 Cho 5,75 g Na vào 112,5 ml dung dịch etanol 96% ( d = 0,8 g/ml) %khối lợng NaOH...
 • 4
 • 153
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 7) doc

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 7) doc
... bón hoá học sau theo chiều giảm hàm lượng đạm? A.(NH2)2CO, NH4NO3, (NH 4)2SO4, Ca(NO3)2 B.(NH2)2CO, Ca(NO 3)2 , NH4NO3, (NH4)2SO4 C.(NH2)2CO, NH4NO3, Ca(NO3)2 , (NH 4)2SO4 D (NH2)2CO, (NH4)2SO4 ... điện phân catot A Cu2+, Fe3+, H + (axit), Na+, H +(H 2O) B Fe3+, Cu2+, H+(axit), H+(H2O) C Cu2+, Fe3+, Fe2+, H+(axit), H+(H2O) D Fe3+, Cu2+, H+(axit), Fe2+, H +(H 2O) 30 Dãy sau gồm hợp chất sắt ... 7,95gam Công thức muối A SrCl2 Sr(NO3)2 B CaCl2 Ca(NO3)2 C MgCl2 Mg(NO3)2 D BaCl2 Ba(NO3)2 32 Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 dung dịch HNO3 thu 448ml ( ktc) chất khí X ( sản phẩm khử nhất) X A N...
 • 7
 • 157
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 6) doc

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 6) doc
... dung dịch NaOH cần 200ml dung dịch NaOH 0,1M Xác định CTPT X? A C2H5(NH2)COOH B C3H 6(NH2)COOH C C3H 5(NH2)2COOH D C3H 5(NH2)(COOH)2 30 Một dung dịch X chứa 6,3 gam axit A, 9,8 gam axit B, 3,65 ... gồm hợp chất sắt vừa có tính oxihóa vừa có tính khử? A FeO, Fe2O3, Fe(OH)3, FeCl3 B Fe3O 4, Fe2(SO 4)3, Fe2O 3, FeCl2 C FeO, Fe3O 4, Fe(OH)2, FeCl2 D Fe2O3, Fe(NO3)3, FeO, Fe3O 49 H2S tác dụng ... D Nilon-6 24 Hợp chất [-CO-(CH 2)4-CO-NH-(CH 2)6-NH-]n thuộc loại polime nào? A Cao su B Chất dẻo C Len D Tơ nilon 25 Cho dung dich sau KOH, HCl, FeCl3, Al(NO 3)3, Pb(NO 3)2, NH4NO3 Cần tối thiểu...
 • 6
 • 182
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 5) pdf

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 5) pdf
... Câu 43 Cho chất CH3NH2 (1 ); (CH3)2NH2 (2 ); NO – C6H4 – NH (3 ); CH – C6H4 – NH2 (4 ); C6H5 – NH2 (5 ) Tính bazơ chất xếp là: A (2 ) > (1 ) > (4 ) > (5 ) > (3 ) B (2 ) > (1 ) > (3 ) > (5 ) > (4 ) C (3 ) > (5 ) ... với NaOH : A (1 ) ; (2 ) ; (3 ) ; (4 ) ; (5 ) ; (6 ) B (1 ) ; (3 ) ; (4 ) ; (5 ) ; (6 ) C (1 ) ; (3 ) ; (4 ) ; (6 ) D (2 ) ; (3 ) ; (4 ) ; (6 ) Câu 41 Đốt cháy hoàn toàn 8,7 g amino axit A (axit đơn chức) thu 0,3 ... P.E (1 ); P.V.C (2 ); Cao su buna (3 ); Izo pren (4 ); Poly stiren (5 ); amilopectin (6 ) Những polime có dạng mạch không phân nhánh là: A (1 ); (2 ); (3 ); (4 ); (5 ); (6 ) B (1 ); (2 ); (3 ); (4 ); (5 ) C (1 );...
 • 7
 • 90
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 4) doc

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 4) doc
... khử, (3 )-chất oxihoa B (1 )-chất oxihoa, (2 )-chất oxihoa, (3 )-chất oxihoa C (1 )-chất khử, (2 )-vừa chất khử vừa chất oxihoa, (3 )-chất oxihoa D (1 )-vừa chất khử vừa chất oxihoa, (2 )-chất khử, (3 )-chất ... thức cấu tạo mạch hở Câu 19 Đốt cháy hoàn toàn 2,25 g gluxit X cần dùng vừa hết 1,68 lit khí oxi đktc Công thức thực nghiệm X A (C6H 10O 5)n B (C12H22O11)n C (C5H8O4)n D (CH2O)n Câu 20 Bậc amin xác ... 25% B 50% C 75% D 90% Câu 39 Cho khí NH3 dư sục vào dd: NaCl (1 ), AlCl 3(2 ), FeCl2 (3 ), ZnCl2 (4 ), MgCl 2(5 ) Những dd có kết tủa xuất hịên A 3,5 B 5,2,3 C 2,3,4,5 D 2,3,1 Câu 40 Dung dịch X chứa...
 • 8
 • 77
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 3) ppsx

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 3) ppsx
... rn gm cỏc cht l A Ba(NO3)2 v NH 4HCO3 B Ba(HCO 3)2 v NH4NO3 C Ba(NO3)2 v BaCO3 D Ba(NO 2)2 v BaO Cõu 37 Trn cỏc dd sau õy tng ụi mt: NH 4NO 3, CuSO 4, NH3, NaOH, Ba(HCO 3)2 thỡ s phn ng xy l ... mt na s mol Na X cú thnh phn cu to prụtit CTCT ca X l: A H2N-CH(CH2-COOH)2 B C3H5O2CH(NH2)-COOH C CH 3-CH(NH2)-COOH D HOOCCH2-CH2-CH(COOH)-NH2 Cõu 22 T glucoz qua ba bin hoỏ liờn tc cú th iu ch ... ri cụ cn thu c 5,5 g mui ca axit hu c khan v 1,6 g ru CTCT ca A l A HCOO-CH 2CH= CH2 B HCOO-C(CH3)= CH2 C CH3COO-CH=CH D CH3-OOCCH= CH Cõu 32 Cho a mol Fe vo dd cha b mol AgNO3, sau mt thi...
 • 7
 • 87
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 2) doc

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 2) doc
... cần 2V lít H2 (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Công thức phân tử X có dạng: A HOCnH2nCHO(n≥1) B (HO)2CnH 2n-1CHO(n≥2)C HOCnH2nD (HO)2CnH 2n-2(CHO)2 (n≥1) 1(CHO)2 (n 2) Câu 39: Hỗn ... C5H10O4NCl Công thức cấu t ạo X là: A C2H5OOCCH2CH(NH 2)CH2COOC2H5 B C2H 5COOCH2CH(NH2)CH2OOCC2H C CH 3COOCH2CH2CH(NH2)CH2CH2OOCCH D C2H 5OOCCH2CH2CH(NH2)COOC2H Câu 33: Đun hỗn hợp rượu đơn chức với axit ... boxit Câu 11: Muốn bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm trong: A rượu etylic B dầu hoả C glixerin D dung dịch axit axetic Câu 12: Có dung dịch Fe(NO3)2 bị lẫn tạp chất Fe(NO3)3, Cu(NO3)2...
 • 7
 • 75
 • 0

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 1) ppt

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 1) ppt
... 17: Trong số loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1 ), [-NH-(CH2)5-CO-]n (2 ), [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3 ) Tơ thuộc loại sợi poliamit A 1,2 B 1,3 C 2,3 D 1,2,3 Câu 18: Chất không phản ứng với ... anđehit D nhóm chức axit Câu 35: Dãy đồng đẳng rượu etylic có công thức chung A CnH2n +2 - x(OH)x (n ≥ x, x >1) B CnH2n - 7OH (n ≥ 6) C CnH2n - 1OH (n ≥3) D CnH2n + 1OH (n ≥ 1) Câu 36: Chất khả làm ... bậc Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A glucozơ, etyl axetat B glucozơ, anđehit axetic C glucozơ, rượu (ancol) etylic D rượu (ancol) etylic, anđehit axetic Câu...
 • 6
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học phân tửcâu hỏi trắc nghiệm sinh học phân tửcác câu hỏi trắc nghiệm sinh học phân tửtrắc nghiệm sinh học phân tửtrắc nghiệm sinh học phân tử đại cươngbài tập trắc nghiệm sinh học phân tửđề thi trắc nghiệm sinh học phân tửđề trắc nghiệm sinh học phân tửtrắc nghiệm sinh học phân tử đại họctrắc nghiệm sinh học phân tử có đáp ánđề thi trắc nghiệm sinh học phân tử có dap an bậc dai hocđề cuong trac nghiem sinh hoc phan tutài liệu trắc nghiệm sinh học phân tửcâu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóangân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học phan khắc nghệGIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 BÀI 11 TÔN TRỌNG ĐÁM TANGGIÁO ÁN TẬP ĐỌC CHUYỆN QUẢ BẦUGiáo án MÔN TẬP ĐỌC Tiết CÂY DỪANâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩaGiáo án Tiếng Việt Bài CÁI BỐNGÔn tập luật hành chínhPD 3003:2002 Are you ready for a BS 77992 audit?PD 3004:2002 Guide to the implementation and auditing of BS 7799 controlsTổ chức xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà giang từ 1945 đến năm 2013Phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây NguyênKẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MÔN TOÁN Bài 17 THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNGQuản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ở các trường THCS huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giangKiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước huyện Bình Liêu, Quảng NinhPD 3001:2002 Preparing for BS 77992 certificationGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TOÁN 4 Tính chất kết hợp của phép nhânQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hồng bàng thành phố hải phòngGIÁO ÁN MÔN TOÁN TÊN BÀI CỘNG SỐ ĐO THỜI GIANGiáo án bài HÌNH TRÒN ĐƯỜNG TRÒNGIÁO ÁN TOÁN 1 BÀI GAMGIÁO ÁN TOÁN LỚP 2 BÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập