Siêu tâm của vành nửa đơn

siêu tâm của vành nửa đơn

siêu tâm của vành nửa đơn
... 1.2.1 Nếu R là vành nửa đơn thì mọi ideal của R cũng là vành nửa đơn.   đó,  J(A)  Chúng minh. Gọi A là ideal của vành nửa đơn R. Ta có:       J(A)=J(R)  A=(0)   A=(0)  Do đó A cũng là vành nửa đơn.     Kết  luận  của định  ... the Hypercenter of a ring năm 1975.  Chương SIÊU TÂM CỦA VÀNH NỬA ĐƠN   Cho vành R, người ta gọi tâm của vành R là tập hợp:  C(R)= a  R / ax  xa, x  R  Đây là tập hợp các phần tử của R giao hoán với mọi  phần tử của R. Dễ dàng thấy ngay rằng tâm C(R) của vành R cũng là vành con, hơn nữa là  ... (b) Linh hóa tử bên trái của một ideal trái khác (0) của R phải bằng (0).    (c) Nếu A, B là hai ideal của R và AB=(0) thì suy ra A=(0) hoặc B=(0).  2. Nếu R là vành đơnđơn vị thì R là vành nửa đơn.  Thật vậy, vì R là vành đơn và có đơn ...
 • 44
 • 133
 • 0

luận văn tốt nghiệp ĐHSP: Định lý OSOFSKY cho vành nửa đơn

luận văn tốt nghiệp ĐHSP: Định lý OSOFSKY cho vành nửa đơn
... xét 1.10.9 Vành R nửa đơn vành quy 27 Thật vậy, R vành nửa đơn nên iđêan trái R hạng tử trực tiếp RR nên R vành quy 28 Chương Định Osofsky cho vành nửa đơn Để đến chứng minh định Osofsky trước ... nhiều khó Vì vậy, khóa luận tổng quan trình bày lại tính chất, thuyết liên quan đến môđun nội xạ, vành nửa đơn cuối Định Osofsky, với mục đích sử dụng Định Osofsky cho vành nửa đơn, ... trọng vành nửa đơn lớp vành quan trọng có liên quan đến lớp vành nửa đơn vành Artin, vành Nơte, vành quy Bên cạnh chương hai, trình bày bổ đề định để phục vụ cho việc chứng minh định Osofsky...
 • 50
 • 367
 • 5

Định lý Osofsky cho vành nửa đơn

Định lý Osofsky cho vành nửa đơn
... xét 1.10.9 Vành R nửa đơn vành quy 27 Thật vậy, R vành nửa đơn nên iđêan trái R hạng tử trực tiếp RR nên R vành quy 28 Chương Định Osofsky cho vành nửa đơn Để đến chứng minh định Osofsky trước ... trọng vành nửa đơn lớp vành quan trọng có liên quan đến lớp vành nửa đơn vành Artin, vành Nơte, vành quy Bên cạnh chương hai, trình bày bổ đề định để phục vụ cho việc chứng minh định Osofsky ... suy Z/nZ nửa đơn với n = p1 p2 p3 , p1 , , pk khác đôi Ngược lại, tồn αi > Khi Z/pαi Z vành nửa đơn Do i Z/nZ vành nửa đơn chứa vành không nửa đơn Chẳng hạn Z/12Z không nửa đơn Z/30Z nửa đơn Đối...
 • 50
 • 419
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp toán học Định lý Osofsky cho vành nửa đơn

Khóa luận tốt nghiệp toán học Định lý Osofsky cho vành nửa đơn
... với x ∈ X Lúc T gọi toán tử đẳng cự Định nghĩa 1.1.6 (Toán tử unita) Nếu T toán tử đẳng cự toàn ánh T gọi toán tử unita Định 1.1.7 Cho X, Y hai không gian Hilbert T : X −→ Y toán tử tuyến tính ... Vậy toán tử tự liên hợp, toán tử unita không gian Hilbert X toán tử chuẩn tắc Định nghĩa 1.1.13 Cho X không gian định chuẩn phức A ∈ L(X) λ ∈ C Nếu tồn x = X cho Ax = λx λ gọi giá trị riêng toán ... Định 1.2.2 (Nguyên bị chặn đều) Giả sử X không gian Banach, Y không gian định chuẩn Cho (Aα )α∈I họ toán tử tuyến tính liên tục từ X vào Y Nếu họ (Aα )α∈I bị chặn điểm X bị chặn Định lý...
 • 43
 • 165
 • 0

ba vấn đề trọng tâm của con lắc đơn

ba vấn đề trọng tâm của con lắc đơn
... q1/q2 = –1/7 D q1/q2 = Câu 30: Có ba lắc đơn chiều dài dây treo khối lượng Con lắc thứ thứ hai mang điện tích q1 q2 Con lắc thứ ba không điện tích Đặt ba lắc vào điện trường có véctơ cường ... (N2) (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ ̀ ̀ ́ VẤN ĐỀ 3: SỰ NHANH CHẬM ĐÔNG HÔ CON LĂC  Đồng hồ lắc: gồm lắc đơn dao động với hệ thống bánh đồng hồ Khi lắc đơn dao động, hệ thống bánh chuyển động ... (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 17: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 10 (s), lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = (s) Khi lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 dao động...
 • 14
 • 307
 • 0

Về một số tính chất của vành EF nửa đơn

Về một số tính chất của vành EF  nửa đơn
... ef- mở rộng vành CS -nửa đơn Chính vậy, chọn đề tài: "Về số tính chất vành ef- nửa đơn" để tiến hành nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu số đặc trưng vành CS -nửa đơn số ... môđun ef- mở rộng, định nghĩa lớp vành gọi ef- nửa đơn Định nghĩa 3.3.1 Vành R gọi ef- nửa đơn phải (trái) môđun MR (tương ứng, R M ) môđun ef- mở rộng Ví dụ 3.3.1 Vành CS -nửa đơn vành ef- nửa đơn phải ... Artin) Một vành R nửa đơn tổng trực tiếp vành số hữu hạn vành ma trận thể Một đặc trưng khác vành nửa đơn là: Định lí 1.4.4 Vành R nửa đơn R Artin phải hay trái J = Định nghĩa 1.4.5 Vành R gọi vành...
 • 26
 • 158
 • 0

Tài liệu Sức khoẻ tâmcủa bà mẹ đơn thân pptx

Tài liệu Sức khoẻ tâm lý của bà mẹ đơn thân pptx
... 354 mẹ đơn thân 1,689 mẹ bình thường thấy tỉ lệ mẹ đơn thân bị mắc bệnh tâm thần có biểu nặng nề tâm sinh chiếm 28,7% Tỉ lệ mẹ bình thường 15,7% Đồng nghĩa với việc mẹ đơn thân ... người mẹ bên cạnh áp lực công việc tài Chính thế, mẹ đơn thân phải chịu sức “nặng” tâm gấp ba bốn lần người bình thường Tuy kỳ thị xã hội không gây tâm mặc cảm, xa lánh cộng đồng mẹ đơn ... nhận dịch vụ sức khoẻ so với mẹ bình thường có gia đình đầy đủ Giải pháp cho vấn đề sức khỏe tâm mẹ đơn thân nước phát triển Trước tình trạng này, nhiều nhà nghiên cứu tâm sinh lý, bác sĩ,...
 • 6
 • 557
 • 7

Biểu diễn liên hợp và cấu trúc của đại số lie nửa đơn

Biểu diễn liên hợp và cấu trúc của đại số lie nửa đơn
... cứu biểu diễn liên hợp đại số Lie, thể qua số đại số Lie cụ thể đại số Lie giải được, đại số Lie luỹ linh ứng dụng để khảo sát cấu trúc đại số Lie nửa đơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Khảo sát biểu ... tính lũy linh lớn biểu diễn liên hợp đại số Lie g Khi n iđêan lũy linh lớn g 2.3 2.3.1 Biểu diễn liên hợp số đại số Lie cụ thể Biểu diễn liên hợp đại số Lie Heisenberg Xét đại số Lie Heisenberg ... diễn liên hợp đại số Lie thể biểu diễn liên hợp cho trường hợp đại số Lie Heisenberg, đại số Lie Symplectic, Từ ứng dụng để xác định đại số Cartan, phân tích không gian nghiệm số đại số Lie nửa...
 • 26
 • 201
 • 0

Về tính trơn, nửa trơn của vành và môđun

Về tính trơn, nửa trơn của vành và môđun
... ta thấy lớp vành nửa trơn rộng lớp vành trơn Mệnh đề1.2.3 Mọi ảnh đồng cấu vành vành nửa trơn (trơn) vành nửa trơn (t.ứ trơn) Chứng minh Giả sử R vành nửa trơn : R -> R toàn cấu vành. aKhi với ... trơn R => R vành nửa trơn Đối với vành trơn ta chứng minh hoàn toàn tơng tự Hệ quả1.2.3.1: Vành thơng vành nửa trơn (trơn) vành nửa trơn (trơn) Thật vậy, giả sử R vành nửa trơn (trơn) I iđêan ... enRen vành trơn (1-en-1)Rn-2(1-en-1) vành trơn Từ ta suy R vành trơn Đối với vành nửa trơn, ta chứng minh tơng tự dùng Định lý 2.1 Hệ 2.3.1 Nếu R vành (nửa) trơn vành ma trận M n(R) vành (nửa) trơn...
 • 35
 • 78
 • 0

Nửa môđun trên nửa vànhđơn vị

Nửa môđun trên nửa vành có đơn vị
... = {0} nên n a vành ñơn v lũy 1.1.6 Ví d 1.1.7 Ví d 1.1.8 Đ nh nghĩa Cho a m t ph n t c a m t n a vành ñơn v R M t ph n t b 1.1.9 Ví d 1) N a vành ñơn v Vì v y ta th c a R ñư c ... vành chia có tính tr n u a ∈ A a + b ∈ A kéo theo b ∈ A ; ñư c g i ñơn v m t n a vành chia ñơn v M t n a vành chia ñơn v m nh n u a + b ∈ A kéo theo a ∈ A b ∈ A M i t p tính tr ... i t p m nh c a R tính giao hoán ñư c g i m t trư ng tr m i t p tính c a R tính n a tr N u R m t n a Lưu ý r ng n u R m t n a vành ñơn ñơn v vành iñêan {0} luôn tính tr ; m nh...
 • 13
 • 203
 • 0

Công nghệ nuôi cá tầm siêu tốc của Trung Quốc pdf

Công nghệ nuôi cá tầm siêu tốc của Trung Quốc pdf
... việc phân biệt tầm Việt Nam tầm Trung Quốc hình thái bên Bởi lẽ, tầm Trung Quốc tầm Việt Nam có chung nguồn gốc từ Nga Syria Nếu muốn phân biệt đâu tầm Trung Quốc, cách vào xét nghiệm ... dân Trung Quốc sản phẩm tầm họ phần nói công nghệ chăn nuôi giống Tuy nhiên, đến tầm bán Sa Pa hay thành phố Lào Cai phải tầm “Made in Việt Nam” Thậm chí, nhiều người cho rằng, tầm ... Trên giới, có nhiều nước nuôi tầm chưa đâu công nghệ nuôi siêu tốc Trung Quốc Khách du lịch Trung Quốc nói gì? Từ Vân Nam, vài tiếng chạy xe, khách du lịch hàng hóa Trung Quốc có mặt đất Việt...
 • 4
 • 314
 • 2

khoa luan KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN TẠI TP. PLEIKU VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012

khoa luan KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN TẠI TP. PLEIKU VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012
... Tháng 07 /2012 i KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN TẠI TP PLEIKU VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 Tác giả TRẦN ANH TOẢN Khóa luận ... ngã tám giống ngô lai thành phố Pleiku vụ xuân năm 2012 .36 Bảng 4.9: Tỷ lệ sâu bệnh hại tám giống ngô lai Phường Chi Lăng TP Pleiku vụ xuân năm 2012 .38 Bảng 4.10: Đặc điểm ... phố Pleiku vụ xuân năm 2012 31 Bảng 4.5: Tốc độ (lá/cây/ngày) tám giống ngô lai thành phố Pleiku vụ xuân năm 2012 32 xi Bảng 4.6: Diện tích (dm2/cây) tám giống ngô lai...
 • 111
 • 457
 • 1

Luận văn thạc sĩ đề tài cấu trúc của đại số LIE nữa đơn đối xứng

Luận văn thạc sĩ đề tài cấu trúc của đại số LIE nữa đơn đối xứng
... 14 Chương Cấu trúc đại số Lie nửa đơn đối xứng 22 2.1 Đại số Lie nửa đơn đối xứng 22 2.2 Cấu trúc số đại số Lie nửa đơn đối xứng cụ thể ... trình bày đại số Lie nửa đơn đối xứng, phân tích đối xứng đại số Lie thông qua tự đồng cấu đối hợp, không gian Cartan, tồn không gian Cartan đại số Lie nửa đơn đối xứng, phân tích Iwasawa, số tính ... chọn đề tài "Cấu trúc đại số Lie nửa đơn đối xứng" làm đề tài nghiên cứu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn chia làm hai chương: Trong chương I trình bày số khái...
 • 66
 • 155
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: gia tốc hướng tâm của con lắc đơnvành đơn vành nửa đơnliên hệ giữa biểu diễn của nhóm reductive và biểu diễn của nhóm nửa đơnđặc trưng đồng điều của vành hoàn thiện và vành nửa hoàn thiệnmột số nghiên cứu thêm về các đặc trưng đồng điều của vành hoàn thiện phải và vành nửa hoàn thiệntrung tâm của đồng bằng sông cửu longđơn vị xử lý trung tâm của máy tínhchiến lược đa dạng hóa đồng tâm của unileverchiến lược đa dạng hóa đồng tâm của pgchiến lược đa dạng hóa đồng tâm của vinamilkchiến lược đa dạng hóa đồng tâm của microsoftmối liên quan của các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻkhó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm nhấttư tương phép biện chứng duy tâm hegels và chủ nghĩa duy vật siêu hình của fewerbach và ảnh hưởng của nó đến triết học macxitnhững khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất trường cđsp sơn laslie thuyết trình chiến lược và kế hoạch phát triển cây cafe tỉnh dac lactruyền dữ liệu số qua hệ thống phát thanh fm tương tự sử dụng công nghệ rdsTác động của độ mở thương mại và độ mở tài chính đến phát triển tài chính ở một số quốc gia đang phát triển tại khu vực châu ábáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngInvestigation of cylinder deactivation and variable valve actuation on gasoline engine performanceStochastic partial differential equation models for highway trafficTổng hợp, nghiên cứu khả năng tạo phức của phối tử bazơ schiff ba càng chứa PAHPhương pháp quy nạp và phương pháp phản chứng với các bài toán phổ thôngBai tap tong hop KTTC (2016)Drying vegetablesPeppers - Safe Methods to Store, Preserve, and EnjoyPreserve the Harvest - ApricotsPreserve the Harvest - ChileỨng dụng bộ điều khiển PID mờ cho hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện srêpok 4Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba phaKháng nghị theo thủ tục tái phẩm trong luật tố tụng hình sự việt namPhân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện phân phối thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xăng dầu B12Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục dự trữ nhà nước.Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020 .
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập