BAI LUYEN SO 4 IOE LỚP 4

Bài luyện số 4 : Sự điện ly ppsx

Bài luyện số 4 : Sự điện ly ppsx
... CaSO4 + Na2CO3 http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B Ag2SO4 + NaCl C CaCO3 + Na2SO4 D Ag2SO4 + BaCl2 12 Phản ứng sau không tạo hai muối? A NO2 + NaOH dư B CO2 + NaOH dư C Fe3O4 + ... 0,0 24 mol A g đến 3, 94 g B 0,985 g đến 3, 94 g C 0,985 g đến 3,152 g D đáp số khác 14 Hòa tan 16,8 gam muối NaHCO3 vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thu kết tủa X Khối lượng kết tủa X thu : A 39 ,4 ... Na2CO3 + CaCl2 D Na2CO3 + H2SO4 16 Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol HCl vào dung dịch chứa 0,02 mol (NH4)2CO3 Lượng khí CO2 thu (đktc) : A 0 ,44 8 l B 0,2 24 l C 0,336 l D 0,112 l 17 Thêm...
 • 2
 • 145
 • 0

BAI KT SO 4 AV LOP 8

BAI KT SO 4 AV LOP 8
... sentences so that the second sentence means exactly the same as the sentence before it.( 1,5ms) 1.She gives me some books I…………………………………… 2.May I turn on the TV? Would you mind if…………………………? 3.Traveling ... go on a picnic to Ao Vua Soon after we (2)….at Ao Vua,it started to rain heavily We must wait for three hours on the bus untill the rain( 3)………We got out of the to have lunch because all of us ... on a picnic to Ao Vua Soon after we (2)arrived at Ao Vua,it started to rain heavily We must wait for three hours on the bus untill the rain (3)stopped.We got out of the to have lunch because all...
 • 3
 • 101
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4
... class We are very interested in it 2/ This is the house We often stey in this house in the summer 3/ That was the time He managed the enterprise at that time 4/ I never for gat the park We ... Is she going to write a poem ? 9/ Has Tom finished the work ? 10 / Did the teacher give some exercises? * Reported speech : 1/ “Must you go now ?” ,said Mr Brown 2/ He asked me ” why didn’t you ... to class yesreday ?” 3/ The teacher asked “which book are you taking , John ?” 4/ Mary asked me :” Can you tell me why you are so sad ?” 5/ Jane said to John “ who will come to the pictures with...
 • 3
 • 136
 • 0

Bài KT số 4 lớp 10 NC cực hay

Bài KT số 4 lớp 10 NC cực hay
... lµ B 128,0 C 42 ,2 D 64, 0 74, 2 Cho chất: FeS, CuS, Fe(NO3)2, K2Cr2O7, Br2, Fe(OH)2, Fe Số chất tác dụng với dung dòch HCl tạo sản phẩm khí là: B C D Trong c«ng nghiƯp, ®Ĩ s¶n xt H2SO4 ®Ỉc, ngêi ... 6,72 lÝt clo (®ktc) t¸c dơng víi 22 ,4 gam Fe nung nãng råi lÊy chÊt r¾n thu ®ỵc hoµ vµo níc vµ khy ®Ịu th× khèi lỵng mi dung dÞch thu ®ỵc lµ B 25 ,40 gam C 48 ,75 gam D 32,50 gam 38 ,10 gam Hấp thụ ... SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M Hỏi dung dịch thu có chứa chất tan nào? C NaHSO3, Na2CO3 Na2CO3, NaOH B Na2SO3 D NaHSO3 o Cho 13 ,44 lÝt khÝ Cl2 (®ktc) qua 2,5 lÝt dung dÞch KOH ë 100 C...
 • 2
 • 204
 • 0

bai KT số 4 kì 2 lớp 9

bai KT số 4 kì 2 lớp 9
... nguyên chất có 650 ml rượu 40 là: a 22 5 ml, b 25 9 ml, c .26 0 ml, d.360 ml Cho Na tác dung với rượu êtylic , chất tạo thành : a H2, CH3CH2ONa , b H2, NaOH, c NaOH, H2O, d CH3CH2ONa, NaOH II Tự luận ... chất hữu A có nguyên tố , tỉ khối A so với hiđrô 22 Hợp chất A : a C2H6, b C3H8, c.C3H6, d C4H6 Để nhận biết lọ nhẵn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4 ta dùng thuốc thư : a Nước vôi trong, b Dung ... 92 tác dụng với Na dư ( Drượu = 0,8 g/ml) Tính : c Thể tích khối lượng rượu nguyên chất tham gia phản ứng d Thể tích khí H2 thu đktc?(D H2O= 1g/ml (biết : H=1, S= 32, O=16, Fe=56, Na =23 , C= 12) ...
 • 5
 • 201
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3
... you 8/ An economic crisis often ( follow) the war 9/ You (witness) many things by the time you die 10/ So far you (make) no mistakes on this exercise * Choose the best answer : 1/ Helen ! ... turn off 2/ My teacher suggest home work more carefully a to b to make c doing d making 3/ It is essential that she harder a will study b studies c studied d study 4/ What are you looking ... her exercises a so b however c moreover d and 9/ Is he an actor - a musician ? a therefore b or c so d but 10/ The talk was boring - a lot of people fell asleep a or b yet c so d as * Preposition...
 • 3
 • 200
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5
... I’m sorry I didn’t finish my homework last night I wish What a pity I broke the vase I wish I can’t go hiking with them I wish I’m sorry I don’t ... summer He (join) us if he finished his work The pupils (learn) their lesson when he came Where’s your father? He (plant) some trees in the garden III.Wish Mary goes to bed late Her mother wishes ... wish I don’t know anything about cars I wish 10 I don’t know many people in the town I wish IV.Write the second sentence so that it has a similar meaning...
 • 2
 • 154
 • 0

skkn đổi mới phương pháp dạy-học các dạng bài luyện từ và câu lớp 4 thcs cẩm châu cẩm thủy

skkn đổi mới phương pháp dạy-học các dạng bài luyện từ và câu lớp 4 thcs cẩm châu cẩm thủy
... vốn từ (hệ thống hoá vốn từ luyện tập sử dụng từ) , tích cực hoá vốn từ Tác dụng phân môn luyện từ câu Xuất phát từ nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu trình bày trên, giúp học sinh phân biệt câu từ, ... dạng tập Luyện từ câu Đề xuất số biện pháp thực dạy học sinh dạng III Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận (đọc tài liệu ) - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp điều ... hiểu cấu tạo từ, khái niệm từ câu Những kĩ mà học sinh cần đạt Luyện từ câu: Biết dùng từ, câu nói viết, nói đúng, dễ hiểu sử dụng câu văn hay, nhận từ câu văn hoá để loại khỏi vốn từ, học nắm...
 • 23
 • 768
 • 0

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 12 (ĐỀ LUYỆN SỐ 4) potx

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 12 (ĐỀ LUYỆN SỐ 4) potx
... opinion on the topic SỞ GD & ĐT NGHỆ AN Kè THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU NĂM HỌC 2008-2009 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MễN TIẾNG ANH- KHỐI 12 SECTION A – PHONETICS I Choose the word ... (define) of what this actually means Is it about having sensations like hunger and pain, or is it more about the ability to be aware that you are experiencing something? 11 12 13 14 10 15 SECTION ... (13)………….of mind ‘Size is also ( 14) ………… for women They want something that will fit in a handbag,’ said Mr Tanner, ‘The tiny phones coming in are having a very big (15)………… This year’s models are only...
 • 9
 • 472
 • 24

Đề thi tự luyện tiếng Anh IOE lớp 4

Đề thi tự luyện tiếng Anh IOE lớp 4
... nói lớp d chơi đàn ghi ta e lớp học f ăn nhà hàng g bò h mặt trăng i bơi j số 15 1………2……… 3………… 4 …… 5…………6………7………8……….9………10…… Vòng 19: Bài 1: Reoder the words to make sentences pink cake This ... blue gift 10 yellow sofa a hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp màu vàng d ngựa e cầu vồng f xe màu xanh g dù màu xanh h kéo màu vàng i ghế sơ pha j q 1………2……… 3………… 4 …… 5…………6………7………8……….9………10…… ... kangaroos 10 blue spoon a chuột b q màu xanh c xe tơ màu vàng d bò e lợn f giường màu đỏ g thú túi h sọt rác i voi j muỗng màu xanh nước biển 1………2……… 3………… 4 …… 5…… 6………7………8……….9………10…… Bài 2:...
 • 35
 • 601
 • 3

BÀI KTRA SỐ 4 LỚP 10 CƠ BẢN

BÀI KTRA SỐ 4 LỚP 10 CƠ BẢN
... Sunfuric đặc? A H2SO4 + Na2SO3  Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O B 4H2SO4 + Fe3O4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O C H2SO4 + Fe(OH)2  Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O D Cả Avà C II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Hoàn thành ... SO2 ? A H2SO4 đậm đặc đun nóng B H2SO4 loãng, nhiệt độ 100 oC C H2SO4 đậm đặc, nhiệt độ thường D H2SO4 loãng, nhiệt độ thường Câu 4: Dãy chất sau gồm chất có tính oxi hoá: A O3, H2SO4, F2 B O2, ... TÊN:………………………… LỚP 10B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT SỐ MÔN HÓA – KHỐI 10 – HỌC KÌ II Thời gian làm bài: 45 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Khoanh tròn vào đáp án ) Câu 1: Ion X2- có cấu hình electron lớp 3s23p6...
 • 8
 • 163
 • 0

Bai KT so 4 LOP 8.doc

Bai KT so 4 LOP 8.doc
... 4- I was going to school ………………… it started raining A until B soon C when D while II/ Give the correct form or tense of the verbs ... …………………… 2- Mr Nam always (smoke) in the room …………………… 3- I don’t know how (play) the game …………………… 4- We (buy) this house for ten years …………………… III/ Change these sentences into the passive voice ... ->…………………………………………………………………………………… 3- People grow sugar canes in the field ->…………………………………………………………………………………… 4- They hold the rice-cooking festival every year ->…………………………………………………………………………………… IV/ Change...
 • 2
 • 120
 • 0

bai luyen tu va cau lop 4

bai luyen tu va cau lop 4
... thỏng nm 2011 Tun 30: Luyn t v cõu Cõu cm I Nhn xột: Nhng cõu sau dựng lm gỡ? - Ch, mốo cú b lụng mi p lm sao! - A! Con mốo ny khụn tht! Cõu trờn dựng lm gỡ? Th ng y thỏng nm 2011 Tun 30: Luyn ... Tun 30: Luyn t v cõu Cõu cm III Luyn tp: * Bi 1( tr 121) Chuyn cỏc cõu k sau thnh cõu cm: a) Con mốo ny bt chut gii b) Tri rột c) Bn Ngõn chm hc d) Bn Giang hc gii Th 7, ng y thỏng nm 2011 Tun ... Ch, cu y gii tht! - Tri, cu tht l gii! - Bn gii quỏ! - Bn siờu tht! - Bn tht tuyt vi! - Th 7, ng y thỏng nm 2011 Tun 30: Luyn t v cõu Cõu cm III Luyn tp: *Bi 2( tr121) t cõu cm cho cỏc tỡnh...
 • 17
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động khu công nghiệp việt nam – singapore nhằm góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình DươngEnzyme amylase và các ứng dụngTuyển dụng công chức các sở ở tỉnh hủa phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào TTNâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh khăm muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)BÀI TẬP MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN LÝ THPT CÓ GIẢI CHI TIẾTThiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Giáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtBộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tới7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúcKĩ thuật đặt tiêu đề sách đỉnh caoNHẬT KÝ CỦA DZU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập