De cương ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + bài tập)

Đê cương ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + bài tập)

Đê cương ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + bài tập)
... am/is/are + being + V-ed/3 S + has/have + been + V-ed/3 S + was/ were + V-ed/3 S + was/ were + being + V-ed/3 S + had + been + V-ed/3 S + will + be + V-ed/3 S + can/could/should/must/may + Vo S + can/must ... S + Be + V-ed/3 + ( by Obj) Active S + V(s/es) S + am/is/are +V-ing S + has/have + Ved/3 S + Ved/2 S + was/ were +V-ing S + had + Ved/3 S + will + V(o) Passive S + am / is / are + V-ed/3 S + ... … + be + V-ed/3 S + have + O1 (person) + V(0) + O2 (thing) S + have + O2 (thing) + V-ed/3 I had my bicycle repaired yesterday I had him repair my bicycle yesterday S + get + O1 ( person ) + to-V...
 • 56
 • 95
 • 0

cương ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + bài tập)

cương ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + bài tập)
... am/is/are + being + V-ed/3 S + has/have + been + V-ed/3 S + was/ were + V-ed/3 S + was/ were + being + V-ed/3 S + had + been + V-ed/3 S + will + be + V-ed/3 S + can/could/should/must/may + Vo S + can/must ... S + Be + V-ed/3 + ( by Obj) Active S + V(s/es) S + am/is/are +V-ing S + has/have + Ved/3 S + Ved/2 S + was/ were +V-ing S + had + Ved/3 S + will + V(o) Passive S + am / is / are + V-ed/3 S + ... … + be + V-ed/3 S + have + O1 (person) + V(0) + O2 (thing) S + have + O2 (thing) + V-ed/3 I had my bicycle repaired yesterday I had him repair my bicycle yesterday S + get + O1 ( person ) + to-V...
 • 51
 • 102
 • 0

Tài liệu ôn thi TNTHPT tiếng Anh (Lý thuyết + Đề thi thử)

Tài liệu ôn thi TNTHPT tiếng Anh (Lý thuyết + Đề thi thử)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH ─ Chương trình Chuẩn Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 246 Họ, ... ) + Have + past participle He(she, it) +has + past participle I(we,you, they ) +Haven’t + past participle He(she, it ) +hasn’t + past participle Have +I(we, you, they ) + past participle Has + ... Irregular verb ; S + v S + DID NOT + V (inf.) DID + S + V (inf.)…? DIDN’T +S + V (inf.)…? B usage; Dùng để diễn tả hành động đẫ xảy kết thúc khứ, thời gian khứ, dứt điểm không liên quan tới Thường...
 • 71
 • 115
 • 0

Tài liệu ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + đề thi thử)

Tài liệu ôn thi TNTHPT tiếng anh (lý thuyết + đề thi thử)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH ─ Chương trình Chuẩn Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 246 48 Họ, ... ) + Have + past participle He(she, it) +has + past participle I(we,you, they ) +Haven’t + past participle He(she, it ) +hasn’t + past participle Have +I(we, you, they ) + past participle Has + ... Irregular verb ; S + v S + DID NOT + V (inf.) DID + S + V (inf.)…? DIDN’T +S + V (inf.)…? B usage; Dùng để diễn tả hành động đẫ xảy kết thúc khứ, thời gian khứ, dứt điểm không liên quan tới Thường...
 • 122
 • 52
 • 0

ĐỀ cương ôn thi HKI tiếng anh lớp 9 (with key)

ĐỀ cương ôn thi HKI tiếng anh lớp 9 (with key)
... _ PHÒNG GD – ĐT …………………… THI HỌC KỲ I ĐIỂM Trường THCS:………………………… NĂM HỌC : 2013 – 2014 Họ tên:……………………………… Môn thi : ANH VĂN - LỚP Lớp: 9 Thời gian làm : 45 phút I/ Choose the ... places And things all over the world TV eventakes its (4 ….oout of this world It bring them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore outer space In (5)…………to all these things, ... picnic a please b pleasure c easy d teacher II/ Vocabulary and grammar: We have lived in this town ………… 199 8 (for / in / since / at) What is the ………….of Viet Nam? It’s Dong (capital / religion...
 • 8
 • 2,627
 • 220

Đề cương ôn thi TNTHPT môn Địa lý

Đề cương ôn thi TNTHPT môn Địa lý
... đới , rêu địa y c/ Đai ơn đới gió mùa núi : >2600mét ( Hồng Liên Sơn ) Khí hậu ơn đới , nhiệt độ 150C , mùa đơng < 50C Đất mùn thơ, ơn đới ( Lãnh sam, Thi t sam, Đỗ qun ) 4/ Các miền địa tự nhiên ... Vấn đề việc làm hướng giải quyết: - Việc làm vấn đề KT-XH gay gắt nước ta - Chứng minh : (năm 2005) tỉ lệ thất nghiệp nước 2,1%, thi u việc làm 8,1% Thất nghiệp chủ yếu thành thị (5,3%) , thi u ... xử số liệu để phân tích , tìm mối quan hệ đối tượng , giải thích trạng ( có u cầu ) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ATLÁT ĐỊA LÝ VIỆT NAM Để sử dụng Atlat trả lời câu hỏi q trình làm bài, HS lưu ý vấn đề...
 • 21
 • 223
 • 0

De cuong on thi HKII Tieng Anh 8

De cuong on thi HKII Tieng Anh 8
... came up with the first telephone in 187 6 Traveling all over America, Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions Questions: 1/ Was Bell born in Scotland in 184 7?  ... the questions: (2 marks) Alexander Graham Bell was born in Scotland on March 3, 184 7 He later emigrated first to Canada and to the USA in 187 0s Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted ... others: (Chọn từ có phần gạch có cách phát âm khác) A include B prison C trip D minus A answer B golden C delicious D wonder A sight B prison C arrive D island II Choose the word whose main stress...
 • 14
 • 352
 • 1

đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… Số báo danh: …….….…Phòng thi: …… Mark Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ………………………………….……………………….………………… Where does he live? ……………………………………………… ………………….………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it II 2- b does c- doesn’t ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her a is a boys a chalk b their b does b key b eraser c our c am c bicycle c house d it d are d banana d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 8
 • 352
 • 9

đề cương ôn thi HKI tiếng Anh lớp 8 (Ngữ pháp, bài tập)

đề cương ôn thi HKI tiếng Anh lớp 8 (Ngữ pháp, bài tập)
... yesterday ( từ hơm qua), since 1 987 ( từ năm 1 987 ), since we were children ( từ chúng tơi nhỏ),… - till/ until: đến, e.g He’ll be at work until/ till half past five Anh làm việc đến 5h30 I slept ... , ought to , should a) must : phải We must go now Tơi phải (sự cần thi t) You mustn’t talk in class Các em khơng nói chuyện lớp (sự bắt buộc) There are big clouds It must rain soon Có đám mây ... sister Tơi mua mũ cho em gái tơi - They are going to go fishing this afternoon Họ dự định câu cá chiều - I’m going to visit my grandma this weekend - She is going to be a singer Use to: từng, thường...
 • 11
 • 418
 • 1

ĐỀ cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

ĐỀ cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… thi: …… Số báo danh: …….….…Phòng Mark Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ……………………………………………… ………………… ………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it 2- b does 3- a boys 4- c house II Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her b their c our d it a is b does c am d are a boys b key c bicycle d banana a chalk b eraser c house d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 9
 • 198
 • 1

ĐỀ cương ôn thi HKI tiếng Anh lớp 1 0 (With key)

ĐỀ cương ôn thi HKI tiếng Anh lớp 1 0 (With key)
... national D How many/ national 10 Marie Curie was a student She had a fully developed mind A old B strong C mature D young 11 The school for has been here for 10 years A disable B the disable ... D lengthen 14 Please your hand if you want to ask something A rise B raise C pull D push 15 10 8 if you want to speak to the telephone operator A Ask B Hear C Dial D Turn 16 That desk ... (33) _ in it This was in the United States Then, in 19 18, the US Post Office began the first airmail (34) _ Aeroplanes changed a (35) in the next thirty years Then, in the 19 50s, aeroplanes...
 • 12
 • 161
 • 1

Đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

Đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… ….…Phòng thi: …… Mark Số báo danh: …… Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ……………………………………………… ………………….………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it II 2- b does 3- a boys 4- c house Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her a is a boys a chalk b their b does b key b eraser c our c am c house d it d are c bicycle d banana d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 9
 • 132
 • 0

Đề cương ôn thi HKI tiếng anh lớp 12

Đề cương ôn thi HKI tiếng anh lớp 12
... 10 She (say) that she'd phone me this morning, but it is now 12. 30 and she (not phone) yet 11 He (lose) his job last month and since then he (be) out of work ~ 12 He (speak) for an hour now I ... People think that the government is planning to build a new international airport -> The government Lots of people believe he is the best of the contest -> He is …… They saw this boy go out. > This ... your interviewer a on b about c for d at III Verb Tenses: 1.By this time next year I (save) Ј250 By the time we get to the party everything (eat) Cuckoos (not build) nests They (use) the nests of...
 • 18
 • 309
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LÝ THUYẾT ÔTÔ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LÝ THUYẾT ÔTÔ
... nâng cao hiệu ổn định phanh Chương X: Quay vòng ôtô: nghiên cứu động học động lực học chuyển động ôtô quay vòng Khái niệm ổn định chuyển động ôtô quay vòng yếu tố ảnh hưởng - Động học động lực học ... học động lực học ôtô quay vòng - Đặc tính quay vòng thi u-thừa-trung tính yếu tố ảnh hưởng - ổn định chuyển động ôtô quay vòng Chương XI: Dao động ôtô: thông qua tóan dao động ôtô phân tích yếu ... Chương VI: Tính kinh tế nhiên liệu ôtô: trình bày phương pháp đánh giá tính kinh tế nhiên liệu ôtô - Các tiêu kinh tế nhiên liệu ôtô - Đặc tính tiêu hao nhiên liệu ôtô chuyển động ổn định - Đặc tính...
 • 2
 • 411
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 9đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 6de cuong on thi hk1 tieng anh 11đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 7đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 8đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 8 hk2đề cương ôn thi hki tiếng anh lớp 9 with keyde cuong on thi mon tieng anh lop 7 hoc ki 1đề cương ôn thi hki tiếng anh lớp 8đề cương ôn thi môn tiếng anh công chức thuế năm 2014de cuong on thi hk1 tieng anh lop 8đề cương ôn thi đại học môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp anh vănđề cương ôn thi tốt nghiệp vật lý 12luận văn thạc sĩ công tác đ i ngộ nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi lập thạchluận văn thạc sĩ đ i ngộ nhân lực tại công ty cổ phần may XNK hoà phátluận văn thạc sĩ đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng tổng cục hải quanluận văn thạc sĩ chất lƣợng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thị xã từ sơn, bắc ninhluận văn thạc sĩ chất lƣợng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh khu công nghiệp hải dƣơngluận văn thạc sĩ chất lƣợng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại tổng công ty cổ phần petrolimexluận văn thạc sĩ CHẤT LƢỢNG tín DỤNG KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNGGiải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hà namGiải pháp phát triển mạng lƣới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thƣơng mại bán lẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bắc hà nộiGiải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)Giải pháp thu hút và giữ gìn khách hàng VIP của ngân hàng TMCP quân đội trên địa bàn hà nộiHIệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ tại công ty bảo việt hải dƣơngHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty 319luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc marketing dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào caiHiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNGNâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh cầu giấyPhân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần thép bắc việtluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc ta hiện nayluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác định giá bất động sản trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần an bình