Bài giảng Kế toán tài chính 2 ĐH Huế

Bài giảng kế toán tài chính 2 ( kế toán thương mai). ppsx

Bài giảng kế toán tài chính 2 ( kế toán thương mai). ppsx
... NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 003 (1 ) TK 1111, 1 121 TK 3388(NSNN) (5 ) (4 ) (2 ) TK 331 ( ơn vị giao ủy thác) TGTT (3 ) TK 1 122 , 13 1( ơn vị nhập khẩu) TGTT TK 11 12, 1 122 TGGS (1 0) TK 515 TGGS TK 635 TK 131 ( ơn ... 1 122 , 144 TGGS (2 ) TGTT (4 ) TK 331 ( ơn vị xuất khẩu) TK 515 (1 ) TGGS TK 635 TK 11 12, 1 122 TGGS (8 ) TGTT TGTT TK 515 TK 515 TK 635 TK 635 (5 ) TK 3333, 33 32, 333 12 (3 ) TK 5113 (6 ) TK 1111, 1 121 ... CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 151, 156, 157 TK 111, 1 12, 331… TK 61 12 (1 ) (3 ) TK 1331 TK 111, 1 12, 331… (2 ) TK 1331 TK 151, 156, 157 (4 ) TK 6 32 (5 ) 12 CHƯƠNG KẾ...
 • 127
 • 170
 • 0

Bai tap ke toan tai chinh 2 - DH Mo - Dia chat potx

Bai tap ke toan tai chinh 2 - DH Mo - Dia chat potx
... 6.000/sản phẩm - Phiếu xuất kho số 29 , hoá đơn bán hàng OB/0 7- 0 022 72 ngày 22 /8: xuất bán cho công ty H, số lợng 10 sản phẩm A, giá bán cha thuế 6 .20 0/ sản phẩm Công ty H cha trả tiền - Phiếu xuất ... nhập kho 20 T sản phẩm A - PXK số 56 ngày 8/8: xuất kho gửi đại lí X tiêu thụ 50T sản phẩm A - PNK số 21 ngày 12/ 8: nhập kho 10T sản phẩm A - PNK số 22 ngày 20 /8: nhập kho 15T sản phẩm A - PXK số ... ngày 1/8/08: - TK 111 .2: 22 4 .25 2.000( chi tiết 007: 14.000 USD), TK 111.1: 80.000.000 - TK 131: 139.000.000 chi tiết: + 131 K: 100.000.000 + 131 H: 39.000.000 (số tiền nợ gốc ngoại tệ 2. 5000USD,...
 • 11
 • 2,789
 • 27

bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế toán nợ phải trả - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế toán nợ phải trả - đh tôn đức thắng
... ý: Tài khoản có số dư bên Nợ 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 1.3 Kế toán Phải trả người bán 16  Kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: … 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 ... 3 42 Nợ dài hạn” 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 2 .2 Kế toán nợ dài hạn 20  Nguyên tắc ghi nhận: Bên Nợ: Trả nợ dài hạn toán trước hạn; Kết chuyển khoản nợ dài hạn đến hạn trả ... 311 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 2 .2 Kế toán nợ dài hạn 19  Khái niệm: Nợ dài hạn khoản tiền nợ có thời hạn nợ năm như: Nợ thuê TSCĐ thuê tài Các khoản nợ dài hạn khác  Tài...
 • 43
 • 195
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
... hàng Biên kiểm nghiệm vật tư Biên xử lý vật tư thiếu Trường hợp hàng hoá đơn về: +Căn vào hoá đơn, phiếu nhập chứng từ có liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 152, 153: Phần ghi vào giá NVL, CCDC nhập ... K 2.3- Hạch toán chi tiết NVL, CCDC 2.3.1- Phương pháp thẻ song song Trình tự Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Thẻ kho Ghi chú: Thẻ kế toán chi tiết Ghi ngày Ghi cuối tháng Sổ kế toán tổng hợp ... danh ca lụ ú u im: cụng tỏc tớnh giỏ c thc hin kp thi v k toỏn cú th theo dừi c thi hn bo qun ca tng lụ NVL, CCDC Nhc im: ũi hi cụng tỏc sp xp, bo qun phi ht sc t m, tn cụng sc Phng phỏp Nhp...
 • 91
 • 1,352
 • 1

bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán hoạt động đầu tư tài chính - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán hoạt động đầu tư tài chính - đh tôn đức thắng
... TK 2 21: Đầu vào công ty + TK 2 211 : Đầu cổ phiếu + TK 2 212 : Đầu khác 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài dài hạn 38 3 .1 Kế toán đầu tài dài ... 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài ngắn hạn 16 2 .1 Kế toán đầu chứng khoán 2 .1. 3 Tài khoản sử dụng Tài khoản 12 1: đầu chứng khoán ngắn hạn  Tài ... 3 .1. 5 Trình tự hạch toán (1) Khi mang tài sản góp vốn tiền Nợ 2 21, 222, 223 Có 11 1, 11 2 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài dài hạn 39 3 .1 Kế toán đầu...
 • 55
 • 265
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế toán vốn chủ sở hữu - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế toán vốn chủ sở hữu - đh tôn đức thắng
... tài - Tài khoản 4 132 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái giai đoạn đầu tư XDCB 201026 – Chương 3: Kế toán vốn chủ sở hữu 13/ 03/ 20 13 3 .3 Kế toán chênh lệch tỷ giá hoái đoái 12 3. 3 .3 Nguyên tắc hạch toán ... 411“nguồn vốn KD”  TK cấp 2: TK 4111 - Vốn đầu tư chủ sở hữu TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần TK 4118 - Vốn khác 2010 03 Chương 3: Kế toán nguồn vốn 22/08/2014 3. 2 Kế toán NV kinh doanh 3. 2.2 Nguyên ... góp vốn 201026 – Chương 3: Kế toán vốn chủ sở hữu 13/ 03/ 20 13 3.4 KT lợi nhuận chưa phân phối 16 3. 4.2 Chứng từ sử dụng: - Điều lệ doanh nghiệp - Nghị ĐH - Bảng phân phối lợi nhuận - BCKQKD -...
 • 24
 • 309
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 4 kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 4 kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại - đh tôn đức thắng
... Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 MẪU CHỨNG TỪ 34 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 Kế tốn q trình bán hàng 35 4. 3 Tài khoản sử dụng  Tài khoản 157 Hàng gửi bán”,  Tài khoản ... – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 2 .Kế Tốn Hoạt Động Mua Hàng 14 2.1 Phương thức mua hàng  Mua hàng trực tiếp (PT nhận hàng)  Mua theo PT chuyển hàng 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng ... chung Kế Tốn Hoạt Động Mua Hàng Kế tốn bán hàng Kế tốn nhập hàng hố Kế tốn xuất hàng hố 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 Những vấn đề chung 1.1 Đặc điểm hoạt động KD thương mại 1.2...
 • 61
 • 231
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 5 kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 5 kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh - đh tôn đức thắng
... Chi phí hoạt động tài chính, thu nhập tài kết chuyển kỳ khác kết chuyển kỳ Kết chuyển lãi * Kết chuyển lỗ 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ KQ HĐKD 22/08/2014 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 22 ... 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ KQ HĐKD - CHI PHÍ THUẾ TNDN 22/08/2014 NỘI DUNG Kế toán khoản thu nhập doanh thu Kế toán khoản chi phí Kế toán xác định kết kinh doanh 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ ... Xác định kết kinh doanh Có TK 642  Kết chuyển chi phí khác ghi: Nợ 911 Có 811 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ KQ HĐKD 22/08/2014 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 25 3.3 Nội dung hạch toán (tt):...
 • 27
 • 536
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán kinh doanh dịch vụ - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán kinh doanh dịch vụ - đh tôn đức thắng
... 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 NỘI DUNG 3 Những vấn đề chung Kế toán kinh doanh nhà hàng Kế toán kinh doanh khách sạn 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 ... 13/03/2013 6. 1 Những vấn đề chung Phân loại hoạt động dịch vụ Dịch vụ kinh doanh nhà hàng  Dịch vụ kinh doanh khách sạn  Dịch vụ kinh doanh du lịch 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 ... dung hạch toán  Tương tự kế toán doanh nghiệp sản xuất 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 6. 2 Kế toán kinh doanh nhà hàng 21 6. 2.3 Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh...
 • 33
 • 268
 • 1

Bài giảng Kế toán tài chính (Kế toán tài chính 1,2,3) Cập nhật thông tư 200

Bài giảng Kế toán tài chính (Kế toán tài chính 1,2,3) Cập nhật thông tư 200
... dụng kế toán - Trình bày thông tin Bảng cân đối kế toán: Tiền khoản ng đương tiền trình bày phần Tài sản”, loại A – Tài sản ngắn hạn, nhóm I – Tiền khoản ng đương tiền Bảng cân đối kế toán ... thời điểm cuối kỳ hạch toán kế toán ghi sổ kế toán khoản tiền chuyển thời điểm cuối kỳ để phản ánh đầy đủ loại tài sản doanh nghiệp b Kế toán tổng hợp b.1 Tài khoản sử dụng Tài khoản 113 - Tiền ... cố định) 2.1.3 Kế toán chi tiết hàng tồn kho: Kế toán chi tiết hàng tồn kho kế toán cách tỷ mỷ số lượng lẫn giá trị hàng tồn kho xuất nhập tồn, công việc kế toán thực kho phòng kế toán 2.1.3.1...
 • 192
 • 685
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Cách up rom tối ưu cho android spreadtrumThực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu VNPT Thừa Thiên HuếThực trạng và giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công ThươngTăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đề cương luận văn QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới GIÁO dụcThực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái NguyênCông nghệ sản xuất chất bột màu gốm sứĐánh giá sự đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài bò sát (reptilia) và ếch nhái (amphibia) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúcThực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú ThọThực trạng về đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường AnHoàn thiện hoạch định nhân lực Công ty TNHH Điện tử Y tế Meditronic (LV thạc sĩ)Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhậpTìm hiểu tổng quan dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - Phần 2XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN SÓNG NGẮN VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG DẢI TẦN TỪ 6MHZ ĐẾN 16MHZĐề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 12 năm 2016 2017Bài giảng an toàn vệ sinh viên phần 8 xử phạt hành chínhLàm đường vào đồng vănTính biểu trưng của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt (dựa trên ngữ liệu là những văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ văn chương)Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xixTÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập