Bài giảng kế toán tài chính 2 Nguyện Thị Thanh Huyền ĐH Huế

Bài giảng kế toán tài chính 2 ( kế toán thương mai). ppsx

Bài giảng kế toán tài chính 2 ( kế toán thương mai). ppsx
... NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 003 (1 ) TK 1111, 1 121 TK 3388(NSNN) (5 ) (4 ) (2 ) TK 331 ( ơn vị giao ủy thác) TGTT (3 ) TK 1 122 , 13 1( ơn vị nhập khẩu) TGTT TK 11 12, 1 122 TGGS (1 0) TK 515 TGGS TK 635 TK 131 ( ơn ... 1 122 , 144 TGGS (2 ) TGTT (4 ) TK 331 ( ơn vị xuất khẩu) TK 515 (1 ) TGGS TK 635 TK 11 12, 1 122 TGGS (8 ) TGTT TGTT TK 515 TK 515 TK 635 TK 635 (5 ) TK 3333, 33 32, 333 12 (3 ) TK 5113 (6 ) TK 1111, 1 121 ... CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 151, 156, 157 TK 111, 1 12, 331… TK 61 12 (1 ) (3 ) TK 1331 TK 111, 1 12, 331… (2 ) TK 1331 TK 151, 156, 157 (4 ) TK 6 32 (5 ) 12 CHƯƠNG KẾ...
 • 127
 • 316
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
... hàng Biên kiểm nghiệm vật tư Biên xử lý vật tư thiếu Trường hợp hàng hoá đơn về: +Căn vào hoá đơn, phiếu nhập chứng từ có liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 152, 153: Phần ghi vào giá NVL, CCDC nhập ... K 2.3- Hạch toán chi tiết NVL, CCDC 2.3.1- Phương pháp thẻ song song Trình tự Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Thẻ kho Ghi chú: Thẻ kế toán chi tiết Ghi ngày Ghi cuối tháng Sổ kế toán tổng hợp ... danh ca lụ ú u im: cụng tỏc tớnh giỏ c thc hin kp thi v k toỏn cú th theo dừi c thi hn bo qun ca tng lụ NVL, CCDC Nhc im: ũi hi cụng tỏc sp xp, bo qun phi ht sc t m, tn cụng sc Phng phỏp Nhp...
 • 91
 • 1,877
 • 1

bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế toán nợ phải trả - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế toán nợ phải trả - đh tôn đức thắng
... ý: Tài khoản có số dư bên Nợ 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 1.3 Kế toán Phải trả người bán 16  Kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: … 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 ... 3 42 Nợ dài hạn” 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 2 .2 Kế toán nợ dài hạn 20  Nguyên tắc ghi nhận: Bên Nợ: Trả nợ dài hạn toán trước hạn; Kết chuyển khoản nợ dài hạn đến hạn trả ... 311 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 2 .2 Kế toán nợ dài hạn 19  Khái niệm: Nợ dài hạn khoản tiền nợ có thời hạn nợ năm như: Nợ thuê TSCĐ thuê tài Các khoản nợ dài hạn khác  Tài...
 • 43
 • 232
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - gv. nguyễn thị chinh lam

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - gv. nguyễn thị chinh lam
... tượng tính giá thành sản phẩm  Phương pháp kế toán tập hợp chi phí Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo PP kê khai thường xuyên  Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... định  Giá thành thực tế  Giá thành kế hoạch  Giá thành định mức  Giá thành sản xuất Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ,… www.ptit.edu.vn KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  Đối tượng kế toán chi phí sản xuất ... www.ptit.edu.vn KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo PP kiểm kê định kỳ:  + Kế toán CP NVL TT  + Kế toán CP NC TT  + Kế toán CP SX chung www.ptit.edu.vn KẾ TOÁN TÀI CHÍNH...
 • 25
 • 255
 • 1

Bài giảng Kế toán tài chính (Kế toán tài chính 1,2,3) Cập nhật thông tư 200

Bài giảng Kế toán tài chính (Kế toán tài chính 1,2,3) Cập nhật thông tư 200
... dụng kế toán - Trình bày thông tin Bảng cân đối kế toán: Tiền khoản ng đương tiền trình bày phần Tài sản”, loại A – Tài sản ngắn hạn, nhóm I – Tiền khoản ng đương tiền Bảng cân đối kế toán ... thời điểm cuối kỳ hạch toán kế toán ghi sổ kế toán khoản tiền chuyển thời điểm cuối kỳ để phản ánh đầy đủ loại tài sản doanh nghiệp b Kế toán tổng hợp b.1 Tài khoản sử dụng Tài khoản 113 - Tiền ... cố định) 2.1.3 Kế toán chi tiết hàng tồn kho: Kế toán chi tiết hàng tồn kho kế toán cách tỷ mỷ số lượng lẫn giá trị hàng tồn kho xuất nhập tồn, công việc kế toán thực kho phòng kế toán 2.1.3.1...
 • 192
 • 961
 • 11

Bài giảng kế toán tài chính (phần 2)

Bài giảng kế toán tài chính (phần 2)
... ngun giá tài sản th tài a Ghi nhận tài sản th tài bên th - Tại thời điểm nhận tài sản th, bên th ghi nhận giá trị tài sản th tài nợ gốc phải trả th tài với giá trị với giá trị hợp lý tài sản th ... hình (Ngun giá TSCĐ) (2) Các bút tốn ghi nhận tài sản th nợ phải trả th tài chính, trả tiền th tương tự kế tốn th tài sản th tài chính: - Trường hợp nợ gốc phải trả th tài xác định theo giá mua ... TSCĐ) (2) Các bút tốn ghi nhận tài sản, nợ phải trả th tài chính, trả tiền th kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ th tài thực tương tự kế tốn TSCĐ th tài chính: (2.1) Trường hợp nợ gốc phải trả th tài...
 • 85
 • 98
 • 1

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 Nguyễn Thị Kim Cúc

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 Nguyễn Thị Kim Cúc
... động tài khác doanh nghiệp Tài khoản sử dụng: TK 515 ”Doanh thu hoạt động tài chính” 35 36 18- Jul-13 Chi phí tài Chi phí tài chi phí khoản lỗ liên quan đến hoạt động vốn, hoạt động đầu tư tài ... hàng, CP bảo hành SP, CP bảo quản, đóng gói, vận chuyển,… Tài khoản sử dụng: TK 635 “Chi phí tài chính” 37 Kế toán chi phí hoạt động 38 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC Chi phí quản lý doanh nghiệp CPQLDN ... nghiệp Điều chỉnh giảm 3334 Kế toán xác định kết kinh doanh 911 632,635 511,512, 515 82 11 Tạm tính 641,642 Bổ sung 711 81 1 ,82 1 421 911 45 Thông tin trình bày BCTC Báo cáo kết hoạt động kinh doanh...
 • 14
 • 166
 • 2

Bài giảng kế toán tài chính 1 chương 1 ths dương nguyễn thanh tâm

Bài giảng kế toán tài chính 1 chương 1  ths dương nguyễn thanh tâm
... đích ? 12 /10 /15 NỘI DUNG CHƯƠNG 1. 1 1. 1 KT KT TIỀN TIỀN 1. 1 .1 1 .1. 1 KT KT tiền tiền VN VN 1. 1.2 1. 1.2 KT KT ngoại ngoại tệ tệ 1. 2 1. 2 KT KT CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN THANH THANH TOÁN TOÁN 1. 2 .1 1.2 .1 KT ... quỹ  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: - TK 11 1 – Tiền mặt - TK 11 11 – Tiền VN - TK 11 12 – Ngoại tệ - TK 11 13 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý - TK 11 2 – Tiền gửi ngân hàng - TK 11 21 – Tiền VN - TK 11 22 – Ngoại ... quý TK 11 1, 11 2 (15 3…) TK 14 2 (242) TK 627 (635 …) CP TRẢ TRƯỚC PS 660 Q I 600 QI … … PB CP TRẢ TRƯỚC … Q II … 13 3 60 12 /10 /15 40 1. 2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 12 /10 /15 41 1.2.3 KẾ TOÁN CHI...
 • 54
 • 128
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính phần 2 cđ kinh tế kỹ thuật vĩnh phúc

Bài giảng kế toán tài chính phần 2  cđ kinh tế kỹ thuật vĩnh phúc
... mực quốc tế kế toán kế toán tài doanh nghiệp – NXB Tài chính, 20 08 (2) GS.TS Đặng Thị Loan, Kế toán tài doanh nghiệp – NXB Kinh tế quốc dân, 20 09 (3) Thông tư 24 4 /20 09/TT – BTC ngày 31/ 12/ 2009 hướng ... phần tính vào CPNCTT (22 %) Nợ TK 627 ( 627 1): phần tính vào chi phí sản xuất chung (22 %) Nợ TK 641 (6411): phần tính vào chi phí bán hàng (22 %) Nợ TK 6 42 (6 421 ): phần tính vào chi phí QLDN (22 %) ... ) Có TK 121 , 128 , 22 1, 22 2, 22 8 (2) Các khoản lỗ bán cổ phiếu, trái phiếu Nợ TK 635: chênh lệch giá bán nhỏ giá gốc Nợ TK 111,1 12, 131: giá bán Có TK 121 ,22 8: giá gốc (3) Chiết khấu toán cho người...
 • 118
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kế toán tài chính 2bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 2bài giảng kế toán tài chính 1 2 3 4bài tập bài giải kế toán tài chính 2bài tập kế toán tài chính 2bài giải kế toán tài chính 2bài giải kế toán tài chính 2 uehbài tập kế toán tài chính về nguyên vật liệuhướng dẫn giải bài tập kế toán tài chính 2bài giảng kế toán tài chính 1bài giảng kế toán tài chính học viện tài chínhslide bài giảng kế toán tài chính học viện tài chínhbài tập kế toán tài chính 2 có đáp ánbài tập kế toán tài chính 2 có lời giảibài giảng kiểm toán tài chính 2Quy trình máy cắt 22kv loại OVB VBF 36Quy trình vận hành máy cắt 500kV loại HPL550B2Quy trinh DCL 500kV loại OH, OHE, OHEEQuy trinh TU 500kV loại DFK 525QUÁ TRÌNH ISOME hóa TRONG hóa dầuGIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 SOẠN THEO MẪU MỚI CÓ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO SÂN KHẤU HÓA TRUYỆN DÂN GIANGiải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại dịch vụ hùng hàBO DE SPEAKING IELTS NGOCBACHBáo cáo seminal chủ đề COD của nướcHoc hat em yeu truong emHoc hat dem saoHoc hat bai ca di hocHoc hat con chim nonĐỊNH lý GIỚI hạn TRUNG tâm và ỨNG DỤNG (tt)Gap cat dan ngoi sao 5 canhGap cat dan bong hoaBai 29 ve tinh vatBai 28 ve trang triBai 11 ve canh laTD quat cho ba ngu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập