DỊCH SONG NGỮ ETS 2016 PART 1234

Bản dịch song ngữ anh việt tài liệu môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Bản dịch song ngữ anh  việt tài liệu môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế
... truong canh tranh dua vao mot so su tieu dung co ban Mot su tieu dung ma ca doanh nghiep va ho gia dinh mong muon de toi da hoa loi ich kinh te cua ho thong qua trao doi tren thi truong Cac doanh ... inflation Chính sách tài Bộ tài thực chia thành phần, gồm thuế má mức chi tiêu phủ Hai phần định việc có hay không ngân sách phủ bị thâm hụt dư thừa Một sách tài rõ ràng tảng cho kinh tế ổn định Thuế ... monetary policies.The policies are interrelated Chính sách tiền tệ sách tài Hai loại sách kinh tế vĩ mô sách tiền tệ sách tài Những sách có mối quan hệ với Fiscal policy is carried out by the Ministry...
 • 6
 • 4,327
 • 94

bản dịch song ngữ unit 13 môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế

bản dịch song ngữ unit 13 môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế
... Translation – unit 13  Nhu cầu loại hàng hoá hay dịch vụ có ý nghĩa hàng hoá dịch vụ có giá khẳng định rõ ràng  nước phát triển VN, nhu cầu ... cầu chỗ mong muốn đựoc thoả mãn không đủ đk tài Translation – unit 13  Nhu cầu loại hàng hoá hay dịch vụ có ý nghĩa hàng hoá dịch vụ có giá khẳng định rõ ràng Demand for a type of good or service ... government hard to control./ makes it impossible for the government to control Translation – unit 13 Nhu cầu lại người Vietnam lớn, nhiên hệ thống giao thông công cộng Vn chất lượng chưa cao...
 • 7
 • 998
 • 16

Mẫu dịch song ngữ hợp đồng tàu chuyến GENCON 1994

Mẫu dịch song ngữ hợp đồng tàu chuyến GENCON 1994
... Charter Party Điều khoản huỷ hợp đồng a Nếu tàu chưa sẵn sàng để xếp (dù cập cầu hay chưa) vào ngày huỷ hợp đồng ghi mục 21, Người thuê tàu có quyền huỷ ngang hợp đồng (b) Should the Owners anticipate ... kí theo mẫu "Congenbill" ấn 1994, không phương hại (mâu thuẫn) đến nội dung hợp đồng này, đại lý Chủ tàu ký thay Chủ tàu uỷ quyền văn bản, Người thuê tàu cấp thư uỷ quyền Người thuê tàu cam kết ... đặc biệt thêm ( đồng ý) Phần hợp đồng GENCON 1994 It is agreed between the party mentioned in Đồng thoả thuận bên có tên ô Box as the Owners of the Vessel named in số 3, chủ sở hữu tàu ghi ô số...
 • 13
 • 1,986
 • 63

ETS 2016 dịch LC part 3,4

ETS 2016 dịch LC part 3,4
... Bạn can purchase tickets to the zoo at the kiosk mua vé vào vườn thú kiosk 85 on the dock Afterwards, we’ll meet back on bến tàu Sau đó, 85 gặp lại thuyền the boat and we’ll depart for Bayside port, ... invaluable cách hai năm, part of our team ever since.88 She has phần vô giá nhóm nghiên cứu dedicated herself to making our clients feel like 88 Bà cống hiến để làm cho khách part of the family,and ... Monday through Friday, from eight A.M to không tìm thấy dịch vụ nhanh six P.M 93 You won’t find faster service nơi vùng Essex Hầu hết dịch vụ anywhere in the Essex area Most of our basic bảo...
 • 123
 • 533
 • 3

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 1

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 1
... H~ DJCHKHAc 15 9 6.3 BANLuANcAc KETQUA : CHUcJNG 7: KET LuAN 16 0 16 1 , 7 .1 ~.,- OM TAT T 16 1 7.2 cAc DONG GOP 7.3 HAN CHE vA ijVONG PHA T TRIEN 7.4 LOI KET , : , " 16 3 16 4 , ' , " 16 5 cAc CONGTRINHDA.CONGBO ... CONGTRINHDA.CONGBO 16 6 TAl L$U THAMKHAO 16 8 PH1) L1)C , ] 84 8 .1 H~ THONG NHA.NNGD NGHIA LLOCE 18 4 8.2 H~ THONG NHA.NNGD NGHIA LDOCE 19 1 8.3 H~ CcJ s6 TRI THUC NGD NGHIA TO' V1)'NGWORDNET 19 3 8.4 H~ ... EVT 14 3 5.3 KHO NGD LI~U SONG NGD ANH-V$T EVC 14 7 5.4 cAc BQ PHANXU LY CUA EVT 15 3 5.5 QUI TRINHDJCHCUA H~ EVT 15 6 CHUaNG 6: DANH GrA KET QUA - BAN LuAN 15 8 6 .1 KET QUA CHUNGCUQC CUA H~ DJCH 15 8...
 • 3
 • 176
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 2

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 2
... rnu6n dua lu~n an nay: chung toi hQc tITngu li~u song ngu (chu khong phai ddn ngu); hQc lu~t ehuy~n d6i (chu khong phai hQc cac can s5 th6ng ke); 1 .2 MT)CBICH NGmEN CUD M\lc dich cila d~ tai la ... li~u song ngu Anh-Vi~t da gall TItan ngon ngu Dl,I'a tren cac ke't qua phan rich tie'ng Anh 06 san Cho phep w sua sai nha co che'h6i tie'pke't qua dtch T:;iora san ph~m ph\lla kho ngu li~u song ... tai li~u huang d2n su dl:1Dg may tint, cac giao trinh tin hQc nh~p mon, ) r6i hi~u chlnh l~i bCiinguai K6t qua dtch cia ciuejchi~u chinh se ciuejcdua nguejc vaG kho ngu li~u song ngu Anh- Vi~t...
 • 6
 • 181
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 3

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 3
... bank" la "ngan hang" hay "be song" , "day", 10 /~ /~ r ~ rb I see /' r a I~ r ~ c::; ali nr new computer rb ve - P o r Tai thfl)' r Tn ar mQf nUl)! tinh 71uJi Hinh 2 .3: Chuy~n d6i cay ell phap ngon ... dt;lco san m9t kho ngu li~u song ngu kh6ng 16 Thea cach tie'p c~n [52], h~ nh~n dU...
 • 23
 • 247
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 4

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 4
... (Proper Name)[95]; gall TItan tu lo:;ti (Part-Of-Speech Tagging) [44 ], [105], [1 04] , [45 ], [47 ~, [49 ]; gall TItan ngu (Phrase chunker) [44 ], [121]; xac dint quail h~ ngii' phap/xii' ly ngon ngu Dong ... Cllphap (parsing) [44 ], [43 ], [48 ], [82], [ 143 ]; khii' nh~p nh~ng ngG'nghla (Word Sense Disambiguation) [72], [113]; gi~iiquye't I nMp nh~ng g~n giai ngu (PP- attachment) [44 ], [50]; ghii quye't ... thoa vi tu IT) ap 48 3.3.1 .4 DAC DIEM CUA GIAI THUA.TTBL Qua th1,1'cghi~m, Eric Brill phil hi~n r~ng di€m cua cac Iu~t t6i u'u n day Iu~t duQc nit se giam d~n theo dinh Iu~t Zip [44 ] Di~u co nghla...
 • 37
 • 173
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 6

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 6
... 1110.003 1 460 .010 6, 35 51 ,66 Ngu li~u SUSANNE) 6. 269 128.000 181.781 20,42 5, 96 Bt) saeh vi~n thong6 12.120 2 26. 953 297.920 18,73 10, 56 Bt) bach khoa Tf(~em7 4.953 79.927 101.023 16, 14 3,72 Cae ... 3,72 Cae sach khac8 9.210 1 26. 060 160 .585 13 ,69 5,87 250.011 2148 .64 0 2852. 063 8,59 100% T6ng cong: I I Bang 5.2 Khao sat ngu6n ngu li~u song ngu Anh-Vi~t EVC BQ stich song ngu Anh-Vi~t "Hay den ... (Anh) (s6 tit) 239.984 17,42 7 ,68 ? Ngu6n S6luQ't S6 c~p tu diu(Anh (Anh) Vi~t) 9.475 165 .042 I Bt) saeh CADASA2 Tli di~n LLOCE3 33.078 312 .65 5 410. 760 9,45 14,55 Cae tITdi~n khae4 174.9 06 1110.003...
 • 17
 • 157
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 7

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 7
... nhien tu cac cau vi dl;lchu~n tu di~n Webster, Oxford, bai baa khoa hQc, (xin xem phl;lll;lC 8 .7. 2) Khac vai each clanh gia cua PC World (chi quail tam den ket qua dich, chil khong quail tam ... sii' dl,lllgbie't tie'ng Anh va tie'ng Vi~t Mu hi~u dinh cali dfch r6i C?P nh~t vao kho ngii' li~u song ngii' huan Iuy~n Ia duQc,con mQi t-haolac rut Iu~t, C?Pnh~t lu~t d~u may dam trach ...
 • 3
 • 149
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 8

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 8
... toi chI t~p trung giai quyet nhung bai roan co lien quail den tieng Vi~t, nhu: lien kef tITtrong song ngu Anh-Vi~t, gall TItan ngon ngu eho tieng Vi~t, chuy€n d6i cay cll phap Anh-Vi~t, danh gia ... nhi~u ma hint vdi cae caeh tier e~n tIT don gian tdi va eung phlie t...
 • 5
 • 190
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 9

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 9
... COLING-O2, Taiwan, 9/ 2002, pp.26-32 10 Dinh Di~n (2002), "Ung dl;mg Ngu li~u song ngu Anh-Vi~t di~n tll nganh ng6n ngu hQc so sanh ", Tt;lp chi Ng6n ngil, Vi~n Ng6n ngu hQc, 2002(3), t1'. 49- 58 11 Dinh ... of the 2/Jd APIS, Jarkata, Indonesia, pp.I-6 14 Dinh Di~n (2002), "Van de rant gidi tu ngu li~u song ngu Anh-Vi~t", Bao coo H(5i thao Khoa hQc "Bao v~ va Phat triln tie'ng Vi~t", Vi~n ng6n ngu...
 • 2
 • 181
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 10

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 10
... Quang, Nguyen Van To~tn (2002), "Phan rich Cll phap song song cho song ngu Anh-Vi~t", Tom teit bao cao H()i nghj Khoa h9c 16n3, DH KH Ttj nhien-TpHCM, 10/ 2002, tr.24-25 29 Dai Xuan Ninh et al (1986), ... dIJngkho ngilli~u song ngil Anh- Vift di~n tll, Lu?n van th...
 • 16
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện dịch song ngữ anh việtban dich song ngu tieng anh chuyen nghanh kinh te unit 10ban dich song ngu tieng anh chyen nghanh kinh te unit 1040 bai luyen dich song ngu anh vietdịch song ngữ tiếng anhdịch part 3 trong ets 2016luyện dịch tiếng anh song ngữluyện dịch tiếng anh bằng nhật ký song ngữhợp đồng dịch vụ song ngữsong ngữsong ngữ.song ngưsong ngưhợp đồng thử việc song ngữbản hợp đồng thử việc song ngữMỤC lục TRANGBAI TIEU LUAN NHOM QUAN TRI TAI CHINHQuản trị tài chính nâng cao 1Quản trị tài chính nâng caoThu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh họcNguyên lý mạch tích hợpXây dựng thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự Việt NamMô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diệnNghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp nghề cá vùng Đồng Tháp Mười (LA tiến sĩ)Bồi dưỡng các thủ pháp hoạt động nhận thức theo tư tưởng sư phạm của G. Polya cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường Trung học cơ sở. (LA tiến sĩ)Sự thể hiện số phận con người trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 (LA tiến sĩ)BT về tổng tỉ, hiệu tỉ cơ bản và nâng cao có đáp ánToan nang cao về dãy sô lop 4CÔNG NGHỆ MẠ KIM LOẠI KẼMLuận văn thạc sỹ chuyên ngành động cơ ô tô5 Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh lớp 11 cực hay ( có đáp án)Quản lý chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng nghề theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (LA tiến sĩ)Một số biện pháp kích thích năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học giải các bài toán hình học không gian lớp 11 (chương trình nâng cao ở trung học phổ thông)Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Sinh học lớp 11Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học giải bài tập Nguyên hàm - Tích phân giải tích 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập