Đề kiểm tra Con lắc lò xo Vật lí 12

CHỦ ĐỀ 2 CON LẮC XO VẬT12

CHỦ ĐỀ 2 CON LẮC LÒ XO VẬT LÝ 12
... thì: 12 = 12 + 12 + T T1 T2 G n xo k vào v t kh i l ng m1 c chu k T1, vào v t kh i l ng m2 c T2, vào v t kh i l ng m1+m2 c chu k T3, vào v t kh i l ng m1 – m2 (m1 > m2) c chu k T4 2 2 2 Thì ... 4 12 12 12 30 VD Con l c xo g m v t m=100g xo k=1N/cm dao ng iu hòa v i chu kì a) 0,1s b) 0,2s c) 0,3s d) 0,4s HD Theo công th c tính chu kì dao 0,1 m = 2 = 0 ,2( s ) k 100 ng: T = 2 ... LÝ - DAO NG C CH 2: CON L C LÒ XO http://lophocthem.com Do ó ta có: T1 = 2 T2 = 2 m1 k m2 k T1 = T2 m1 m2 Phone: 01689.996.187 m2 = m1 vuhoangbg@gmail.com T 22 0,5 = = 1(kg ) T 12 VD: M t v t nng...
 • 36
 • 117
 • 0

Bài giảng bài con lắc xo vật12 (3)

Bài giảng bài con lắc lò xo vật lý 12 (3)
... I CON LẮC LÒ XO: o VTCB Con lắc xo: Gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu xo có độ cứng k, đầu xo giữ cố định Vị trí cân bằng: Là vị trí xo không bị biến dạng (Con lắc lị xo nằm ... = kx* (x* độ biến dạng xo) Với lắc xo nằm ngang lực kéo lực đàn hồi (vì VTCB xo không biến dạng) III KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA LÒ XO VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG: Động lắc xo: 2 2 Wđ  mv  m A ... DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO VỀ MẶT ĐỘNG LỰC HỌC: Chọn trục tọa độ Ox trùng với trục xo, chiều dương chiều tăng độ dài xo Gốc tọa độ vị trí cân o Khi vật li độ x: Lực đàn hồi xo F = - kx...
 • 19
 • 120
 • 0

ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT 12 (Nâng cao) pdf

ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ 12 (Nâng cao) pdf
... Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục : M  I I : momen quán tính vật rắn trục quay Δ (kg.m2) M : momen lực tác dụng vào vật rắn trục quay Δ(N.m) γ : gia tốc góc vật rắn chuyển động ... truyền đến: 2d 2 u BM  4sin(t  )  4sin(t  )(cm)   2 Phương trình sóng M là: u M = u AM + u BM = 4sin(t  ) + 4sin( t  )  7 = 8cos sin(t  )(cm) 12 12 a) Bước sóng:  = (cm) d ... quanh trục Δ(rad/s2) CÂU : CÂU : I = kg.m2 v 2v 2.3 CÂU : a) Bước sóng:      0,06m  6cm f   Phương trình sóng M A truyền đến: 2d1  u AM  4sin( t  )  4sin(t  )(cm)  Phương trình...
 • 2
 • 151
 • 0

ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT 12 (Cơ bản) - TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG doc

ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ 12 (Cơ bản) - TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG doc
... Biên độ dòng i n xoay chiều chạy qua cuộn dây cảm : I0 I  2 A   i  2 cos100t  ( A) , t tính giây (s) 2  c) Cường độ dòng i n chạy qua cuộn dây vào th i i m t  s : 400   i ... 1,6m x 1, uM = Acos(.t -  ) = 4cos(.t -  )  x 1,6 uM = 4.cos(.t - 0, 4 ) (cm) i u kiện t  , t  = 0,4s v CÂU : a) Cảm kháng cuộn dây cảm : U 200 ZL    100 Ω I Độ tự cảm cuộn dây cảm ... ĐÁP ÁN: CÂU : SGK CÂU 2:Ba đặc trưng vật lí: Tần số,cường độ âm(hoặc mức cường độ âm) đồ thị dao động ( phổ) âm Ba đặc trưng sinh :Độ cao ,độ to âm sắc CÂU :a/ Phương trình...
 • 2
 • 167
 • 0

Đề Kiểm tra 15 phút Môn học Vật 12 NC docx

Đề Kiểm tra 15 phút Môn học Vật lí 12 NC docx
... Biết hiệu điện cực đại hai tụ 15V Để trì dao động mạch phải cung cấp cho mạch công suất: A 1,97.10 -2 W B 1,97 10 -2 W D 1,97.10 -3 W C 1,97 W Câu 14 Một mạch dao động tưởng LC có tần số dao động ... thêm tụ C1 = C nối tiếp với C tần số dao động mạch là: A B 2f 2f C f/2 D f/ Câu 15 Một sóng điện từ có tần số f = 150 MHz truyền với tốc độ 3.108m/s Bước sóng sóng điện từ là: A 2m B 0,2m D 4,5.1016m ... lượng mạch dao động không xác định công thức đây? A W U 02 2C B W q0 2C C W LI 02 D w q 0U Câu 12 Một cuộn dây cảm mắc với tụ điện có điện dung C = 0,5 F tạo thành mạch dao động Biết tần số...
 • 4
 • 250
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN VẬT 12 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÍ 12 docx
... sắc ánh sáng 23 5 21 Nguyên tử đồng vị phóng xạ 92U có: A 92 prôtôn, tổng số nơtrôn electrôn 23 5 B 92electrôn, tổng số prôtôn electrôn 23 5 C 92nơtrôn, tổng số nơtrôn electrôn 23 5 D 92 prôtôn, tổng ... ; / = ~ 31 ; / = ~ 36 ; / = ~ 22 ; / = ~ 27 ; / = ~ 32 ; / = ~ 37 ; / = ~ 23 ; / = ~ 28 ; / = ~ 33 ; / = ~ 38 ; / = ~ 24 ; / = ~ 29 ; / = ~ 34 ; / = ~ 39 ; / = ~ 25 ; / = ~ 30 ; / = ~ 35 ; / = ... nhìn rõ từ 12, 5 cm đến 50 cm Người đeo kính cận cho nhìn rõ vật vô mà điều tiết Khi đeo kính vật gần trục mắt mà người nhìn rõ cách mắt đoạn là: A 22 ,5 cm B 16,7 cm C 15 cm D 17,5 cm 12 Trước gương...
 • 8
 • 294
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HOC KI 2 MÔN VẬT 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HOC KI 2 MÔN VẬT LÍ 12 ppt
... tiêu cự vật kính thị kính D Khoảng cách vật kính thị kính lớn tổng số tiêu cự (f1+f2) vật kính thị kính Câu 32: Một vật phẳng nhỏ AB đặt song song với ảnh, cách 90cm Một thấu kính hội tụ đặt vật ... cân vật phiếm định vật bị lệch khỏi trạng thái vật nằm trạng thái cân lúc bị lệch B Điều ki n cân vật có mặt chân đế đường tác dụng trọng lực phải qua mặt chân đế C Trạng thái cân vật bền vật ... thiên từ 36pF đến 22 5pF Tần số riêng mạch biến thiên khoảng A 0,42Hz - 1,05Hz B 0,42kHz - 1,05kHz C 0,42MHz - 1,05MHz D 0,42GHz - 1,05GHz Câu 40: Để tăng độ cứng tia X ống Cu-lít-giơ phát ra,...
 • 9
 • 205
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT M ôn : Vật 12 pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT M ôn : Vật lí 12 pps
... C âu 14 : Cho phản ứng hạt nhân: n  Li  T    4,8MeV Cho biết: mT = 3, 016 u; m = 4,0 015 u; mn = 1, 0087u; 1u = 1, 66 .10 -27 kg = 931MeV/c2; NA = 6,02 .10 23 mol -1 Khối l ượng Liti l : A 6, 014 u B ... chiều dài 10 cm, cho CLLX dao động điều hoà với tần số góc 20 rad/s Tại vị trí x = 2cm qủa nặng có vận tốc 40 cm/s Chiều dài lớn lắc qúa trìng dao động l : A 8cm B 12 cm C 14 cm D 6cm Câu 3 1: Phát ... hệ  Câu 2 9: Hai dao động phương , tần số, biên độ, độ lệch pha hai dao động Dao dộng tổng hợp có biên độ 10 cm Biên độ dao động thành phần l : A 10 cm B 10 cm C .10 cm D 10 cm Câu 3 0: Con lắc...
 • 5
 • 217
 • 0

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật 12 - Mã 128 doc

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật lí 12 - Mã 128 doc
... thái M Đáp án kiểm tra học II môn vật lớp 12( 08 -0 9) ¤ Đáp án đề thi :121 1[ 1]d 2[ 1]d 9[ 1]b 10[ 1]d 17[ 1]a 18[ 1]d 25[ 1]a 26[ 1]c 33[ 1]d 34[ 1]b ¤ Đáp án đề thi :122 1[ 1]d ... 12[ 1]a 20[ 1]c 28[ 1]b 36[ 1]c 13[ 1]d 21[ 1]b 29[ 1]c 14[ 1]a 22[ 1]b 30[ 1]a 15[ 1]d 23[ 1]d 31[ 1]d 16[ 1]d 24[ 1]a 32[ 1]d Kế hoạch đề kiểm tra học II môn vật lớp 12 ... án đề thi :127 1[ 1]b 2[ 1]a 9[ 1]a 10[ 1]a 17[ 1]d 18[ 1]c 25[ 1]a 26[ 1]d 33[ 1]c 34[ 1]b ¤ Đáp án đề thi :128 1[ 1]a 2[ 1]b 3[ 1]c 11[ 1]b 19[ 1]a 27[ 1]c 35[ 1]a 4[ 1]d 12[ ...
 • 5
 • 177
 • 0

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật 12 - Mã 122 docx

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật lí 12 - Mã 122 docx
... eletron kim loại làm catot.Cho h = 6,625.1 0-3 4Js c = 3.108m/s a A = 3, 9750.1 0-1 9J b A = 1,9875.1 0-1 9J c A = 5,9625.1 0-1 9J d A = -1 8 2,385.10 J 122 (36 Câu) 26/ Phát biểu sau a Đồng vị nguyên ... sát a b 11 c d 13 -2 7 28/ Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10 kg chuyển động với động 4,78MeV Động lượng hạt nhân a 8,8.1 0-2 0kg.m/s b 7,75.1 0-2 0kg.m/s c 3,875.1 0-2 0kg.m/s d -2 0 2,4.10 kg.m/s ... sóng giới hạn katôt a 0,45 µm b 0,42 µm c 0,48 µm d 0,51 µm 122 (36 Câu) 14/ Cho mạch dao động LC, tăng điện dung tụ điện lên lần chu dao động mạch a giảm lần b tăng lên lần c tăng lên lần...
 • 5
 • 127
 • 0

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật 12 - Mã 123 pdf

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật lí 12 - Mã 123 pdf
... h = 6,625.1 0-3 4Js c = 3.108m/s a A = 1,9875.1 0-1 9J b A = 3, 9750.1 0-1 9J c A = 2,385.1 0-1 8J d A = -1 9 5,9625.10 J 9/ Chọn câu a Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng ... Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0-2 7kg chuyển động với động 4,78MeV Động lượng hạt nhân a 8,8.1 0-2 0kg.m/s b 2,4.1 0-2 0kg.m/s c 3,875.1 0-2 0kg.m/s d -2 0 7,75.10 kg.m/s 19/ Một nguồn S phát ... sáng b Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng c Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ chất vật nóng sáng d Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng 10/ Thân thể...
 • 5
 • 109
 • 0

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật 12 - Mã 127 ppsx

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật lí 12 - Mã 127 ppsx
... làm catot.Cho h = 6,625.1 0-3 4Js c = 3.108m/s a A = 1,9875.1 0-1 9J b A = 2,385.1 0-1 8J c A = 5,9625.1 0-1 9J d A = -1 9 3, 9750.10 J 22/ Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0-2 7kg chuyển động với động ... 2,235MeV b 0,745MeV c 2,98MeV d 1,49MeV 12/ Sóng điện từ áp dụng thông tin liên lạc nước thuộc loại a sóng trung b sóng ngắn c sóng dài d sóng cực ngắn 127 (36 Câu) 13/ Phát biểu sau đúng? a ... 5,0675.1 0-2 7kg chuyển động với động 4,78MeV Động lượng hạt nhân a 8,8.1 0-2 0kg.m/s b 7,75.1 0-2 0kg.m/s c 2,4.1 0-2 0kg.m/s d -2 0 3,875.10 kg.m/s 23/ Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng...
 • 5
 • 109
 • 0

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật 12 - Mã 121 pptx

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật lí 12 - Mã 121 pptx
... công thoát eletron kim loại làm catot.Cho h = 6,625.1 0-3 4Js c = 3.108m/s a A = 3, 9750.1 0-1 9J b A = 1,9875.1 0-1 9J c A = 5,9625.1 0-1 9J d A = -1 8 2,385.10 J ... bán rã chất phóng xạ a 90 phút b 30 phút c 120 phút d 60 phút 11/ Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m0 Sau chu bán rã khối lượng chất phóng xạ lại a m0/ 50 b m0/ 32 c m0/ d m0/ 25 ... Tính số vân sáng tối quan sát a 12 sáng, 13 tối b 10 sáng, 11 tối c 11 sáng, 12 tối d 13 sáng, 14 tối 19/ Cho mạch dao động LC, tăng điện dung tụ điện lên lần chu dao động mạch a tăng lên lần...
 • 5
 • 123
 • 0

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật 12 - Mã 126 pot

Đề Kiểm tra học kì II Môn Vật lí 12 - Mã 126 pot
... công thoát eletron kim loại làm catot.Cho h = 6,625.1 0-3 4Js c = 3.108m/s a A = 5,9625.1 0-1 9J b A = 3, 9750.1 0-1 9J c A = 1,9875.1 0-1 9J d A = -1 8 2,385.10 J 17/ Trong trường hợp xảy tượng quang điện ... Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0-2 7kg chuyển động với động 4,78MeV Động lượng hạt nhân a 7,75.1 0-2 0kg.m/s b 2,4.1 0-2 0kg.m/s c 8,8.1 0-2 0kg.m/s d -2 0 3,875.10 kg.m/s 222 27/ Một lượng chất ... hạt nhân chúng có số nơtron nhau, số prôtôn khác 126 (36 Câu) 238 11/ Hạt nhân 92 U có cấu tạo gồm: a 238p 92n b 238p 146n c 92p 146n d 92p 238n 12/ Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm tụ...
 • 5
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiNgôn ngữ lập trình c# chương 1QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nayLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay