Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng trung Ương Lê Thị Khánh Phương

Bải giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 1 GVC ths nguyễn thị minh quế

Bải giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 1  GVC ths nguyễn thị minh quế
... gian T 11 Tổng quan Ngân hàng Trung ương 5t Nghiệp vụ điều hành CSTT NHTW 7t Nghiệp vụ phát hành Điều hòa tiền mặt NHTW 5t Nghiệp vụ Thị trường mở NHTW 7t Nghiệp vụ tín dụng NHTW 5t Nghiệp vụ toán ... TK 18 : Giai đoạn Ngân hàng trung gian” Từ TK 18 -TK 20: Giai đoạn Ngân hàng phát hành” Từ sau năm 19 45 đến nay: Giai đoạn Ngân hàng trung ương 13 /05/2 014 1. Khái niệm đời NHTW 1. 3 Đặc trưng Ngân ... NHTW 5t Nghiệp vụ quản lý ngoại hối NHTW 3t Nghiệp vụ tra NHTW 3t Nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán nội NHTW 3t Kiểm tra 2t, 13 /05/2 014 Tổng cộng 45t Chương 1: Tổng quan Ngân hàng Trung ương 1. Khái...
 • 85
 • 557
 • 1

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 3

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 3
... vào lưu thông  13/ 05/2014 23 Sơ đồ phát hành điều hòa tiền mặt hệ thồng NH số quốc gia 3. 1 Ngân hàng Trung ương Pháp 3. 2 Ngân hàng Trung ương Nhật Bản 3. 3 Ngân hàng Trung ương Trung quốc  (Tham ... Nhà nước 13/ 05/2014 Nghị định 96/2008/NĐ-CP, Điều Nhiệm vụ quyền hạn NHTW Khoản 14 Về việc thực nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương: a) Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực nghiệp vụ phát ... Chương Nghiệp vụ phát hành Điều hòa tiền mặt NHTW 13/ 05/2014 Luật NHNN 2010, Chương 3, Mục 2, Điều 17.Phát hành tiền giấy, tiền kim loại Ngân hàng Nhà nước quan phát hành...
 • 54
 • 619
 • 1

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 4 Nghiệp vụ Thị trường mởcủa NHTW

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 4 Nghiệp vụ Thị trường mởcủa NHTW
... CSTT 13/05/20 14 20  Nghiệp vụ Thị trường mở NHNN Việt Nam Luật NHNN 2010, Chương III, Mục 1, Điều 15 Nghiệp vụ thị trường mở, quy định: - Ngân hàng Nhà nước thực nghiệp vụ thị trường mở thông ... 13/05/20 14 11 1 .4. Các chủ thể tham gia nghiệp vụ TTM 1 .4. 1 Ngân hàng Trung ương NHTW tham gia NVTTM với tư cách người tổ chức, điều hành, đồng thời người mua/hoặc người bán thị trường 13/05/20 14 12 ... giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở 13/05/20 14 16 1.5 Phương thức hoạt động nghiệp vụ TTM 1.5.1 Giao dịch song phương  Là giao dịch thực trực tiếp NHTW với đối tác NHTW lựa chọn mà không...
 • 82
 • 426
 • 2

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương - pgs.ts. nguyễn đăng dờn

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương - pgs.ts. nguyễn đăng dờn
... mở:  Ngân hàng Trung ương  Đối tác NHTW : + Các Ngân hàng Thương mại : - NHTM Nhà nước - NHTM Cổ phần - NHTM Liên doanh - NHTM Nước ngồi + Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng - Cơng ty Tài - Cơng ... HỘI CHÍNH PHỦ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG BỘ VÀ CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ (Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, TM, Công nghiệp, Nông nghiệp, v.v ) CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI IV NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Ở VN: Lịch ... kinh tế, điều chỉnh hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng * Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operations - OMO): Nghiệp vụ thị trường mở nghiệp vụ NHTW để tiến hành mua bán ngắn hạn chứng từ...
 • 71
 • 683
 • 2

BÀI GIẢNG NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

BÀI GIẢNG NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
... 5.3 Nghiệp vụ quản lý ngoại hối NHTW Chương 6: Tổ chức hệ thống tốn qua NH Chương 7: Điều hành sách tiền tệ quốc gia Chương 8: Hoạt động tra giám sát NHTW 12 Chương Tổng quan ngân hàng trung ương ... Bank) 13 Chương 1: Tổng quan ngân hàng trung ương( Central Bank) 1.1 Khái niệm, q trình đời chất 1.1.1 Khái niệm NHTW Là ngân hàng phát hành tiền, quản lý kiểm sốt lĩnh vực tiền tệ ngân hàng quốc ... hàng Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật 27 1.2 Chức NHTW 1.2.2 Chức nghiệp vụ NHTW Phát hành tiền tổ chức lưu thơng tiền tệ Chức ngân hàng ngân hàng Chức ngân hàng phủ 28 • 1.3.HỆ...
 • 253
 • 390
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương
... Chinh phu 3.Nguyi~nde quan nha't 1:1 t~p trung thong - Trung irong thong nhtt quan phat hanh tien 19 viec I, P!:~: hanh ti€n qua kenh tin' Ngan hang Trung gian: Cho cac NHTM va cac vay v6n du'6'inhieu ... QUflti I{HAe GIAY TO co GIA MUA sAN NGO~I HOI CUNG CAP THONG TIN KIEM SOAT, THANH TRA TO CH(1C TRUNG TAM THANH ToAN TRlI,LlEN NGAN HANG au Hinh 1: S0 III MO JE[lNH TO 80 TO CHU C CH(rC NHTW: ... tnfong md: Hang hca cua thi tnrong cac loai sau: rna gem Tin phieu kho bac Tin phieu Ngan hang Trung uong Trai phieu chinh phu - NHTM C6 phdn - NHTM Lien doanh - CN NHTM Nude Trai phieu et6 thi...
 • 18
 • 113
 • 0

Bài giảng ngiệp vụ ngân hàng trung ương

Bài giảng ngiệp vụ ngân hàng trung ương
... quan ngân hàng trung ương (Central Bank) 30/10/14 GV: Nguyễn Thị Thương 12 Chương 1: Tổng quan ngân hàng trung ương( Central Bank) 1.1 Khái niệm, q trình đời chất 1.1.1 Khái niệm NHTW Là ngân hàng ... Là ngân hàng phát hành tiền, n lý kiểm sốt lĩnh vực tiền tệ ngân hàng quốc gia lĩnh vực tiền tệ ngân hàng quốc gia Là máy tài tổng hợp thực chức quản lý nhà nước tiền tệ 30/10/14 Là ngân hàng ngân ... theo nhóm • Thuộc kiểm tra đầu 30/10/14 GV: Nguyễn Thị Thương Giới thiệu mơn học: Nghiệp vụ ngân hàng trung ương Nội dung chi tiết chương Chương 1: Tổng quan NHTW 1.1 Khái niệm, q trình đời chất...
 • 198
 • 300
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 1 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 1  nguyễn thị lan
... đặc trưng vai trò tín dụng ngân hàng Các hình thức tín dụng ngân hàng Chính sách tín dụng Quy trình tín dụng Chất lượng tín dụng Tín dụng ngân hàng gì?  Tín dụng Ngân hàng quan hệ chuyển nhượng ... tín dụng Bước 4: Giải ngân  Giải ngân nghiệp vụ cấp tiền cho khách hàng sở mức tín dụng cam kết theo hợp đồng  Nguyên tắc: - Phải phù hợp với vận động hàng hóa (phải có hàng hóa đối ứng) - Phải ... phân tích (thẩm định) tín dụng - Thông tin cập nhật từ thị trường, quan có liên quan - Chính sách tín dụng ngân hàng - Nguồn vốn vay ngân hàng định  Quyền phán tín dụng: - Trưởng phòng tín dụng:...
 • 39
 • 105
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2  nguyễn thị lan
... Dr .Nguyễn Thị Lan MỤC ĐÍCH CỦA BẢO ĐẢM TÍN DỤNG  Bảo vệ quyền lợi ngân hàng, khách hàng không toán khoản nợ cho ngân hàng  Là động lực thúc đẩy khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ Dr .Nguyễn Thị Lan ... nhân thọ Dr .Nguyễn Thị Lan 21 Cầm cố hàng hóa  Điều kiện:  Hàng hóa có giá trị ổn định  Hàng hóa dễ tiêu thụ tương lai  Hàng hóa phép lưu thông khách hàng phép kinh doanh loại hàng hóa  Quản ... TSCC: - Quản lý kho ngân hàng - Quản lý kho khách hàng cầm cố - Quản lý kho bên thứ ba  Xác định quyền sở hữu TS người cầm cố Dr .Nguyễn Thị Lan 22 Chiết khấu ký hóa phiếu NGÂN HÀNG (5) (3) (4)...
 • 27
 • 127
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 3 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 3  nguyễn thị lan
... – 30 điểm Cho vay đến 500 USD Từ 31 33 điểm Cho vay đến 1.000 USD Từ 34 36 điểm Cho vay đến 2.500 USD Từ 37 38 điểm Cho vay đến 3. 500 USD Từ 39 – 40 điểm Cho vay đến 5.000 USD Từ 41 – 43 ... Ph.D Nguyễn Thị Lan CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH  Năng lực pháp lý khách hàng  Năng lực tài khách  Phƣơng án vay vốn khả trả nợ  Đảm bảo tiền vay  Thái độ khách hàng việc trả nợ Ph.D Nguyễn Thị Lan ... - DT doanh thu kỳ Ph.D Nguyễn Thị Lan 42 Phân tích rủi ro dự án  Các rủi ro bao gồm: - Rủi ro chế , sách; - Rủi ro kỹ thuật, - Rủi ro thị trường Ph.D Nguyễn Thị Lan 43 4.5 THẨM ĐỊNH TÀI SẢN...
 • 44
 • 101
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 4 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 4  nguyễn thị lan
... CK NGÂN HÀNG (3) NH đòi tiền (4) Trả tiền cho NH NGƢỜI THỤ LỆNH THƢƠNG PHIẾU Chấp nhận HP (2) NH cấp TD NGƢỜI THỤ HƢỞNG THƢƠNG PHIẾU Lợi ích CK thương phiếu?  Về phía ngân hàng: - Đó nghiệp vụ ... Thời gian CK HP1 50.000.000 37 647 .500 40 .000 49 .312.500 HP2 25.000.000 47 41 1.250 20.000 24. 568.750 HP3 100.000.000 55 1.925.000 80.000 97.995.000 2.983.750 140 .000 171.876.250 175.000.000 Tiền ... động nợ ngắn hạn phi ngân hàng Tài sản lƣu động Nợ ngắn hạn phi ngân hàng Mức chênh lệch (1)-(2) Vốn CSH phải tham gia =tỷ lệ tham gia x (3) Hạn mức tín dụng ngân hàng= (3)- (4) Xác định hạn mức...
 • 45
 • 104
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 5 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 5  nguyễn thị lan
... _ Bài tập 1:  Ngân hàng A cho doanh nghiệp X vay vốn trung, dài hạn để mua máy ép cọc Giá bán máy ép cọc cần mua 700 tr đồng Số vốn đối ứng doanh nghiệp tham gia 200 tr đồng Số tiền cần vay 50 0 ... Bài tập 2a:  Ngân hàng A cho doanh nghiệp X vay vốn trung, dài hạn để mua máy ép cọc Giá bán máy ép cọc cần mua 700 tr đồng Số vốn đối ứng doanh nghiệp tham gia 200 tr đồng Số tiền cần vay 50 0 ... 36 Bài tập 3:  Ngân hàng A cho doanh nghiệp X vay vốn trung, dài hạn để mua máy ép cọc Giá bán máy ép cọc cần mua 700 tr đồng Số vốn đối ứng doanh nghiệp tham gia 200 tr đồng Số tiền cần vay 50 0...
 • 13
 • 92
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 6 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 6  nguyễn thị lan
... tài trợ lại 500,00 112, 46 112, 46 0,00 387,54 112, 46 73,71 38,75 313,83 313,83 112, 46 81,08 31,38 232, 76 232, 76 112, 46 89,18 23,27 143,57 143,57 112, 46 98,11 14,35 45, 46 45, 46 50,00 45,47 4,55 0,00 ... 4 26, 29 4 26, 29 123,71 81,08 42 ,63 345,21 345,21 123,71 89,19 34,52 2 56, 02 2 56, 02 123,71 98,11 25 ,60 157,91 157,91 123,71 107,92 15,79 50,00 Tổng số 61 8,55 450,00 168 ,55 _ Ph.D Nguyễn ... suất vay vốn loại NHTM _ 2- CTTC nghiệp vụ mới, kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cần có kiến thức nghiệp vụ khác như: Bảo hiểm, nhập hàng hoá, thuế _ 4- Ở giai đoạn...
 • 14
 • 79
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 7 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 7  nguyễn thị lan
... trực tiếp tiếp xúc cho khách hàng vay trực tiếp thu nợ từ khách hàng NGÂN HÀNG (1) (6) (4) CÔNG TY BÁN LẺ (2) (3) (5) NGƯỜI TIÊU DÙNG Ph.D .Nguyễn Thị Lan 13 III NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG 3.1 ... ngày 27/ 02/2011 ông A nộp tiếp 20 tr.đ vào tài khoản vay ngân hàng  Hãy tính số lãi mà ông A phải trả tháng 2/2011 theo phương pháp nêu (Sinh viên tự làm tập) Ph.D .Nguyễn Thị Lan 27 3 .7. 2 Thu ... đình; - Người cho vay: Ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp Quy mô tín TDTD thường nhỏ Giá TDTD (lãi suất) thường cao Hình thức TDTD hàng hóa tiền tệ; Ph.D .Nguyễn Thị Lan Lợi ích tín dụng...
 • 31
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: infinitive or gerundNovel enzyme technology for food applicationsĐảng cộng sản việt nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1986 1996English 4 unit 7 lesson1phát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập