GIÁO ÁN ÔN THI vào lớp 10

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột
... S2 2p *) (x1 x2 )2 = (x1 + x2 )2 4x1x2 = S2 4p *) x13 + x23 = (x1 + x2)3 3x1x2(x1 + x2) = S3 3Sp *) x14 + x24 = (x 12 + x 22) 2 2x12x 22 *) x + x2 S 1 + = = x1 x x1 x p 2 x1 x x1 + x S2 2p + ... k2 + 5k (*) Ta cú x 12 + x 22 = (x1 + x2 )2 2x1x2 Theo bi ta cú (x1 + x2 )2 2x1x2 = 10 b Vi iu kin(*) , ỏp dng h trc vi ột: x1 + x2 = - = - 2k v x1x2 = 5k a Vy (-2k )2 2( 2 5k) = 10 2k2 + ... s : = (1 2m )2 - 4(m + 2) ( m 3) = 4m + 4m2 4(m2- m 6) = 25 > Do ú phng trỡnh cú hai nghim phõn bit 2m + 2m + 2m 2( m 3) m = = = x2 = x1 = = 2( m + 2) 2( m + 2) 2( m + 2) m + 2m + Túm li...
 • 39
 • 3,007
 • 49

Giáo án ôn thi vào lớp 10

Giáo án ôn thi vào lớp 10
... me Do this test again, please Môn Tiếng Anh 14 Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT Dont make noise in class Leave your keys on the desk,please 10. Dont ... met him on the bus 19.This is the first thing I want to tell you about it III/ whose: Môn Tiếng Anh 17 Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT The author is ... because Tom and Ann (be) late Môn Tiếng Anh Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT What you (do) at the weekend? VI- past continuous; This time last year I (live)...
 • 28
 • 1,302
 • 16

Giáo an ôn thi vào lớp 10

Giáo an ôn thi vào lớp 10
... b oan nhng khụng th minh oan, ó t t bn Hong Giang, c Linh Phi cu giỳp - di thu cung, V Nng gp Phan Lang (ngi cựng lng) Phan Lang c Linh Phi giỳp tr v trn gian - gp Trng Sinh, V Nng c gii oan ... gii thiu thi gian, va gii thiu khụng gian xuõn Mựa xuõn thm thot trụi mau nh thoi dt ci Tit tri ó bc sang thỏng 3, thỏng cui cựng ca xuõn (Thiu quang: ỏnh sỏng p, ỏnh sỏng ngy xuõn) C non xanh ... bng ch Tip, Nht, Liờn Xụ, Trung Quc, c, Ba Lan, Hunggari, Rumani, CuBa, Anbani, Bungari, Campuchia, Min in, í, Angieri, rp, * i ý: Truyn Kiu l mt bc tranh hin thc v mt xó hi bt cụng, tn bo; l ting...
 • 110
 • 945
 • 17

Giao an on thi vao lop 10 chuan

Giao an on thi vao lop 10 chuan
... x = c) Khi x = 27 - 10 th×: A = − 27 − 10 − − = − 19 − 10 − Gv nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ Gi¸o viªn : TrÇn H÷u Hµ = (10 − 3)2 − = − 10 − − = -( 10 - 3) -3 = - 10 (V× : 10 > 3) Cho a = 19 + ; b ... sin C = AB Bµi tËp : §µi quan s¸t ë Toronto, Ontario (cana®a) cao 533 m ë mét thêi ®iĨm vµo ban ngµy, mỈt trêi chiÕu t¹o thµnh bong dµi 1100 m Hái lóc dã gãc t¹o bëi tia sang mỈt trêi vµo mỈt ®Êt ... = 1, 0100 b / cos x = 2,3540 c / tgx = 1,6754 Bµi tËp 42: (SBT-95) Cho h×nh 14, biÕt : AB= cm, AC = 6,4 cm AN = 3,6 cm, Gãc AND = 900 Gãc DAN = 340 H·y tÝnh : a./ CN b./ gãc ABN c./ gãc CAN d./...
 • 38
 • 959
 • 33

GIAO AN ON THI VAO LOP 10 (DAY DU)

GIAO AN ON THI VAO LOP 10 (DAY DU)
... rarely,hardly, nobody, none = khng nh no one, nothing, no, neither everybody, everyone, somebody, someone, they anyone, anybody, no one, nobody, none, neither nothing, something, every thing, this, that it ... Between + im thi gian + and + im thi gian: khong t n Between + s kin i Till / Until + im thi gian: n luc, n Gii t ch ni chn: a On: 22 HONG TH HU - THCS TAM O TI LIU ễN THI VO LP 10 * trờn (chm ... everybody, everyone, somebody, someone, anyone, anybody, no one, nobody, none, neither chỳng ta s dng i t they nh ch ng ca cõu hi uụi: I dont suppose anyone will volunteer, will they? No one would...
 • 108
 • 882
 • 19

giáo án ôn thi vào lớp 10

giáo án ôn thi vào lớp 10
... Trường THPT Trần Quang Khải CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN km/giờ Hai xe gặp Phù Cát Tính vận tốc xe, giả thi t Quy Nhơn cách Hoài Ân 100 km Quy Nhơn cách Phù Cát 30 km Câu 5: Một ôtô ... Kiên Trường THPT Trần Quang Khải CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN Câu 6: Cho VABC cân A với AB > BC Điểm D di động cạnh AB,(D không trùng với A, B) Gọi (O) đường tròn ngoại tiếp VBCD ... diện tích tam giác OAB Đỗ Trung Kiên Trường THPT Trần Quang Khải CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = ( k − 1) x + (k tham số)...
 • 6
 • 571
 • 4

giao an on thi vao lop 10 chuyen sinh

giao an on thi vao lop 10 chuyen sinh
... hợp giao tử = 4giao tử X giao tử Mỗi bên giao tử thể F1chứa cặp gen dị hợp( A Bb) bên giao tử thể chứa cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp.( AABb; AaBB;aaBb;Aabb) b F1 có tổ hợp = giao tử X giao ... giao tử X giao tử TH1: F1 có tổ hợp = giao tử X giao tử Một bên cho loại giao tử :Dị hợp cặp gen : AaBB; Aabb; AABb; aaBb Một bên cho loại giao tử : AaBB; Aabb; AABb; aaBb Tổng số sơ đồ lai 10 ... hệ phụ thuộc vào số loại giao tử , tỉ lệ giao tử ,loại giao tử thể mang Kh trội) - Ruồi đen ngắn cho loại giao tử lặn - Fb có loại Kh với tỉ lệ : F1 xám dài cho loại giao tử với tỉ lệ nhau(2)...
 • 26
 • 188
 • 0

giao an on thi vao lop 10 wip

giao an on thi vao lop 10 wip
... 2x Bài 10 : Rút gọn tính giá trò biểu thức A = −  − x   ÷  1+ x  Với x = 5+2 + +1 −2 + 2x + + x − ... thức A Tìm x để A > Tìm x để A = -2 Tìm giá trò lớn A 3x + x − x +1 x −2 − + x+ x −2 x + 1− x Bài 10 : Cho biểu thức P = a Rút gọn biểu thức P b Tìm x để P = 0,5 c Tìm x để biểu thức P có giá trò ... Tìm số nguyên m để hệ có nghiệm (x;y) với x, y số nguyên Bài : Cho hệ phương trình  mx + 4y = 10 − m   x + my = a Giải hệ phương trình với m = -3 b Với giá trò m hệ phương trình có nghiệm...
 • 7
 • 162
 • 0

BỘ GIÁO án ôn THI vào lớp 10 môn TOÁN

BỘ GIÁO án ôn THI vào lớp 10 môn TOÁN
... số: Bài 1: Số 19; Bài 2: Hai số 15 36 38 Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 Bài 3: Số 61 Bài 4: Hai số 10 15 -10 -15; Bài 5: Số 32 Dạng 2: Toán chuyển động Những kiến thức cần nhớ: Nếu gọi quảng ... trỡnh ta c x1 = 10 (tho món); x2 = - 210 (khụng tho món) 45 Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 Vy lói sut cho vay l 10 % mt nm Vớ d 2: Theo k hoch hai t sn xut 600 sn phm mt thi gian nht nh ... x + x = 2( Thoả mãn điều kiện toán) Vậy phân số ban đầu cho x +1 = x+4 37 Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 Ví dụ 2: Tổng chữ số số có hai chữ số Nếu thêm vào số 63 đơn vị số thu đợc viết...
 • 64
 • 110
 • 0

Giáo án ôn luyện vào lớp 10 ngữ văn

Giáo án ôn luyện vào lớp 10 ngữ văn
... nhËn tinh tÕ qua h¬ng ỉi chÝn ®Ëm, nång nµn ph¶ vµo giã se, lan to¶ kh«ng gian vµ qua nµng s¬ng máng “chïng ch×nh” chun ®éng chÇm chËm, nhĐ nhµng ®Çu ngâ, ®êng th«n - Tr¹ng th¸i c¶m gi¸c vỊ mïa ... ®ùng - Trong hoµn c¶nh khã kh¨n Êy, hä vÉn v¬n lªn vµ to¶ s¸ng nh÷ng phÈm chÊt cao ®Đp tut vêi 10 Båi dìng Ng÷ v¨n + Hä vÉn gi÷ ®ỵc vỴ trỴ trung, s¸ng hån nhiªn cđa ti trỴ + Hä lu«n dòng c¶m ... béc lé t©m tr¹ng : BÞ ®Èy vµo lÇu xanh, ®Þnh tho¸t chÕt ®Ĩ tho¸t nhơc l¹i kh«ng chÕt ; bÞ giam láng ë LÇu Ngng BÝch, cha biÕt t¬ng lai lµnh d÷ - ¤ng ®Ỉc biƯt thµnh c«ng miªu t¶ néi t©m nh©n vËt...
 • 45
 • 5,077
 • 48

Đề thi và đáp án ôn thi vào lớp 10 potx

Đề thi và đáp án ôn thi vào lớp 10 potx
... phân biệt x1; x2 thỏa m n: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= x2 f ( x) = x ( x 2)( x + ... cân b) Khi MB = MQ , tính BC theo R GV:Mai Thnh LB ễN THI VO L P 10 Tỡm GTLN c a A= x + B i 5: Cho x >o ;y>0 thỏa m n x+y=1 : y Đáp án B i 1: a) Điều kiện để P xác định l :; x ; y ; y ; ... = , max A = 2 x = y = Đề Câu 1: Cho h m số f(x) = x 4x + a) Tính f(-1); f(5) b) Tìm x để f(x) = 10 c) Rút gọn A = f ( x) x x2 GV:Mai Thnh LB ễN THI VO L P 10 x( y 2) = ( x + 2)( y...
 • 11
 • 195
 • 2

giáo án ôn tập vào lớp 10

giáo án ôn tập vào lớp 10
... - ĐT Thọ Xuân Trờng THCS Xuân Hng Đề thi thử Đề B Đề thi thử lần tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học: 2 010 - 2011 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút Họ tên: Câu 1(1,0 ... (Bài thơ tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật) Câu 2(2,0 điểm) a Tóm tắt đoạn trích truyện ngắn Chiếc lợc ngà Nguyễn Quang Sáng (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2005) không 15 dòng b Nêu ngắn ... - ĐT Thọ Xuân Trờng THCS Xuân Hng Đề thi thử Đề C Đề thi thử lần tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học: 2 010 - 2011 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút Họ tên: Câu 1(1,0...
 • 17
 • 122
 • 0

50 BT hinh 9 co dap an on thi vao lop 10

50 BT hinh 9 co dap an on thi vao lop 10
... vuông H) => C1 + C4 = 90 0 => C3 + C2 = 90 0 ( góc ACM góc bẹt) hay OCK = 90 0 Đỗ Văn Quân Trờng THCS Yên Thái 10 50 toán hình học lớp Xét tứ giác KCOH Ta có OHK = 90 0; OCK = 90 0 => OHK + OCK = 1800 ... OMC NDC ta có MOC = 90 0 ( gt CD AB); DNC = 90 0 (nội tiếp chắn nửa đờng tròn ) => MOC =DNC = 90 0 lại có C góc chung => OMC NDC CM CO => => CM CN = CO. CD mà CO = R; CD = 2R nên CO. CD = 2R2 không ... OB hay PJ // AB, mà ON AB => ON PJ Ta có PM OJ ( PM tiếp tuyến ), mà ON PM cắt I nên I trực tâm tam giác POJ (6) Dễ thấy tứ giác AONP hình chữ nhật có PAO = AON = ONP = 90 0 => K trung điểm...
 • 24
 • 80
 • 0

giao an on thi len lop 10 2010 2011.doc

giao an on thi len lop 10 2010 2011.doc
... plumber C bulb D Blanket 97 A creature B appear C reason D Teacher 98 A Identify B Typhoon C terrify D Crazy 99 A hole B object C spot D Solid 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... we can’t go anywhere 218 We seldom get good marks Seldom we get good marks 219 Susan feels proud of her son Susan’s son makes her feel proud 220 Thanh fell full because of the banana The banana ... 210 211 IV Which sound is different? Convenient special prefer women - Nguyễn Văn Dung - 14 Still Uniform Tradition Consist Jean They Usually Grammar 10. Text A alone Bài tập ôn thi lên lớp 10...
 • 21
 • 26
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anhgiáo án ôn thi vào lớp 10 môn văngiáo án ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văngiáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cộtgiáo án ôn thi vào lớp 10 chuyên giải bài toán bằng cách lập phương trìnhgiao an on thi vao lop 10 ngu vangiáo án luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văngiáo án luyện thi vào lớp 10 môn toángiáo án ôn luyện vào lớp 10 ngữ văngiao an day on thi vao lop 10 mon ngu vande on thi vao lop 10 mon tieng anh tinh nghe ande on thi vao lop 10 mon tieng anh co dap anôn thi vào lớp 10 môn toán co dap anthu vien giao an on thi vao 10 mon ngu vangiao an on thi vao 10 mon ngu van 9Luận văn tốt nghiệp khoa Vật lý .Reading book Selections 04 pdfGDP Việt nam nam 2015Đọc điện tâm đồ dễ hơnBai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS CBáo cáo đánh giá tác động nhà máy phân bón tại Long AnHướng dẫn sử dụng microstation và famisMÁY LẠNH THỰC PHẨMBản vẽ cọc ly tâm dự ứng lựcHĐ không xác định thời hạnNghiên cứu sử dụng kết hợp enzyme trong chiết tách và làm giàu một số sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên (tt)Nghiên cứu tổng hợp hệ xác tác hiệu quả cao trên cơ sở Zeolit Y, sử dụng cho quá trình cracking cặn dầu thu nhiên liệu. (LA tiến sĩ)Suc khoe moi truongMô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganHow to speak english well 120 topic 01tác hại của kim loại nặng tới sức khỏe con ngườiHow to speak english well 120 topic 02ANH (CHỊ) hãy nêu NHỮNG THÁCH THỨC của môi TRƯỜNG VIỆT NAM và THẾ GIỚI các BIỆN PHÁP QUẢN lý NHÀ nước CHỦ yếu để GIẢM THIỂU NHỮNG THÁCH THỨC đó
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập