TL ôn thi môn lịch sử

Hưỡng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng

Hưỡng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng
... côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo Nhûäng hẩn chïë nối trïn, sau àố đt lêu, àậ àûúåc cấc hưåi nghõ Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng tiïëp theo khùỉc phc http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI ... phûúng phấp cấch mẩng chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN ... nhûäng khố khùn, thûã thấch nghiïm trổng: + Nûúác ta côn nùçm vông vêy ca ch nghơa àïë qëc vâ cấc chđnh quìn phẫn àưång khu vûåc Nûúác ta côn chûa nhêån àûúåc sûå gip àúä trûåc tiïëp ca cấc nûúác...
 • 94
 • 558
 • 5

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf
... phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp - Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch, gêy têm l tûå ti vong ... àïë qëc vâ chưëng phong kiïën Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưång, giânh àưåc lêåp, tûå cho dên tưåc - Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët ... Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca mưåt àưåi tiïn phong nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch mẩng àng àùỉn,...
 • 94
 • 1,717
 • 13

Đề ôn thi môn lịch sử việt nam

Đề ôn thi môn lịch sử việt nam
... 1904 thành lập Hội Duy Tân (Quảng Nam) Đánh Pháp, giành độc lập, thi t lập chế độ quân chủ lập hiến Việt Nam Hội Duy Tân tổ chức phong trào Đông Du Đưa niên Việt Nam sang học tập trường Nhật Bản ... Bội Châu - Tháng 6-1912 thành lập Việt Nam Quang Phục Hội Quảng Châu(Trung Quốc) Đánh đuổi Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước công hoà Dân quốc Việt Nam - Hội cử người bí mật nước để ... tộc, thi t lập nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến Nhật Ông lập Hội Duy tân (1904), tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908) Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành, ông...
 • 5
 • 305
 • 1

Tài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 12 năm 2010

Tài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 12 năm 2010
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... bãi công c a th máy xư ng Ba Son b Giai ño n 1925 - 1929 : - T năm 1926 ñ n năm 1927 : Liên ti p n nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c h c sinh h c ngh L n nh t cu c bãi công c a công ... i thu - ñông năm 1950 chi n d ch H ng d n tr l i M can thi p sâu vào cu c chi n tranh xâm lư c ðông Dương : - T tháng 5/1949, M t ng bư c can thi p sâu vào xâm lư c ðông Dương + 23 /12/ 1950,...
 • 51
 • 577
 • 3

Đề cương ôn thi môn lịch sử cực hay

Đề cương ôn thi môn lịch sử cực hay
... đấu tranh công nhân thuỷ thủ Trung Quốc cảng lớn: Hơng Cảng, áo Môn, Thợng Hải (1921) (vd: 1921, Liên đoàn công nhân tàu biển Viễn Đông đợc thành lập, phát triển Ma Cao, Thợng Hải, số công nhân ... giai cấp công nhân Việt Nam biến thành hành động công nhân Việt Nam Nhận xét: Các đấu tranh thời kỳ công nhân sôi từ Bắc đến Nam Họ sử dụng hình thức đấu tranh riêng biệt công nhân (bãi công), có ... tiếp nổ nhiều bãi công, biểu tình công nhân, viên chức, học sinh học nghề Lớn bãi công 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định; 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm (1926), công nhân đồn điền cao...
 • 121
 • 705
 • 4

Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng Việt Nam

Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng Việt Nam
... thưí ca Viïåt Nam Miïìn Bùỉc àậ hoân toân giẫi phống ÚÃ Miïìn Nam, M àậ hêët cùèng Phấp hông biïën miïìn Nam nûúác ta thânh thåc àõa kiïíu múái vâ cùn cûá qn sûå ca chng, lêåp phông tuën ngùn ... VIÏÅT NAM LÂ NHÊN TƯË CÚ BẪN LẬNH ÀẨO VÂ TƯÍ CHÛÁC MỔI THÙỈNG LÚÅI CA CẤCH MẨNG VIÏÅT NAM? 90 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM LÚÂI ... tiïn ca Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930 Phên tđch nưåi...
 • 95
 • 200
 • 0

Tài liệu ôn thi môn Lịch sử Việt Nam giai đoạn 30 - 45

Tài liệu ôn thi môn Lịch sử Việt Nam giai đoạn 30 - 45
... Nội, công nhân nhà máy sợi Nam Đònh, công nhân Vinh - Bến Thủy, công nhân Bason, Phú Riềng… Giai cấp nông dân tổ chức 150 đầu tranh chống đòa chủ đòi giảm sưu giảm thuế đòi chia lại ruộng công, ... tòan dân dựa sở liên minh công nông vững + Nhân dân ta đảng tổ chức lãnh đạo rèn luyện tập dợt qua cao trào CM 3 0- 31, 3 6-3 9,3 9-4 5 để bước trưởng thành b/ ý nghóa lòch sử:  Ý nghóa dân tộc : + ... sử nhờ vào lãnh đạo kòp thời thống đảng Phong trào công nhân nông dân khắp nơi ba miền Bắc, Trung, Nam dậy đấu tranh mạnh mẽ từ đầu năm 1 930, nhằm đòi tự dân chủ chống khủng bố 2/1 930 bãûi công...
 • 32
 • 3,262
 • 3

Đề cương và lời giải ôn thi môn lịch sử đảng

Đề cương và lời giải ôn thi môn lịch sử đảng
... định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, thủ tiêu chánh cương, Sách lược vắn tắt Đảng; thông qua Luận cương trị Đảng Luận cương tháng 10/1930 phát triển làm rõ thêm nhiều vấn đề chiến lược ... tương trợ tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thi p vào công việc nội * Tóm lại: Cương lĩnh trị Đảng ta dù vắn tắt, sơ lược Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc ... biểu Đông Dương Cộng sản Đảng( Trịnh Đình Cửu Nguyễn Đức Cảnh) hai đại biểu An Nam cộng sản Đảng( Nguyễn Thi u Châu Văn Liêm) Tổng số đảng viên Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng Hội...
 • 80
 • 403
 • 0

Tài liệu Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới doc

Tài liệu Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới doc
... mạng giới: chống nớc Đông Dơng 195 4-1 975, can thi p vũ trang vào Grênađa-1983, Panama- 1990, sử dụng Ixraen việc gây chiến tranh Trung Đông- 1948 - Mỹ cho xây dựng khối quân quân khắp nơi giới ... Nhật) - Tài chính: Nắm 3/4 trữ lợng vàng toàn giới Là nớc chủ nợ giới - Hơn 50% tàu bè lại biển - Trong khoảng hai thập niên đầu sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài giới ... dịch Biên giới thu - đông 1950 * Bối cảnh lịch sử - Thế giới: + Trong lúc quân dân ta đẩy mạnh k/c giành thắng lợi lĩnh vực tình hình giới có chuyển biến quan trọng + 1/10/49 CMTQ thành công nớc...
 • 32
 • 359
 • 12

Bí quyết ôn thi môn lịch sử

Bí quyết ôn thi môn lịch sử
... viết thi phải có mở bài, thân kết cho câu Song phần thân bài, trình bày ý phải rõ ràng mạch lạc Tốt nhất, nên xuống dòng hết ý Bài thi trình bày sáng sủa chiếm nhiều cảm tình giáo viên chấm thi ... kiện xảy làm không đánh giá cao Để có làm tốt, chất lượng, em cần có nhận định, so sánh đánh giá, thân em cảm thấy việc đánh giá, so sánh khó chưa tự tin tham khảo thày cô dạy lớp ôn tập ...
 • 2
 • 227
 • 1

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng
... học quan trọng mà Đảng ta giải đắn, sáng tạo phù hợp với điều kiện lịch sử thời đại mối quan hệ: -Giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp Trang 10/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... trùm Đảng ta vì: Trang 11/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam +Từ có Đảng, đường lối sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử CMVN +Là cờ bách chiến bách thắng CMVN +Với đường lối này, Đảng ... toàn Đảng, chống tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái Đảng +Đảng có mối quan hệ máu thịt với quần chúng, tiêu chuẩn Đảng CM chân Trang 12/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng...
 • 13
 • 539
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
... chng niờn Thin Sinh Trc tiờn, cha m l thi ng liờng i vi cỏi, c Pht dy : cha m c gi l phm thi n (Brahma) t phm thi n (Brahma) ỏm ch mt quan nim cao nht v linh thi ng nht i vi t Aỏn thi by gi ... dụng khoa học, công nghệ (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với số công trình đại, tập trung vào hệ thống giao thông hạ tầng đô thị lớn Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ đáp ứng ... tu v phỏt minh t phỏ, thm cũn thay i hiu bit ca nhõn loi v nhng ct lừi ca khoa hc c chng minh l chun xỏc Mỏy lc nc thi thnh nc sch Zero Liquit Discharge (ZLD) l mỏy cú kh nng lc nc thi toilet...
 • 55
 • 4,579
 • 49

học và ôn thi môn lịch sử 12

học và ôn thi môn lịch sử 12
... ấy, lại học thầy dạy môn Sử cấp thật tuyệt vời nên đâm thích học môn sử, bây gời GV dạy môn Toán dự giờ, ngang qua tiết dạy thầy dạy môn Sử, thấy mà không muốn học môn Sử có lẻ lực người thầy ... người học vào tiết sử người học biết “dự thính 100%” Nếu tất nơi dạy sử theo cách đưa banner, học sử qua phim ảnh thu hút người học Một thu hút người học, làm cho người học thích thú môn sử chắn ... sử chắn việc học môn sử tốt ĐỖ KIM CHUNG (ĐH KHXH&NV TP.HCM) Người thầy sợ “cháy” giáo án Tại học sinh đạt điểm thấp môn lịch sử? Ngoài nguyên nhân phận không nhỏ học sinh yếu môn khác nên phải...
 • 21
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líLuat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của Vinamilktiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập