Chương 2 Sóng cơ LTDH Vật lý

Tài liệu Chương 2: Dao động và sóng - Môn: Vật đại cương doc

Tài liệu Chương 2: Dao động và sóng cơ - Môn: Vật lý đại cương doc
... ngang sóng d c: + Sóng ngang sóng có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n + Sóng d c sóng có phương dao ñ ng song song v i phương truy n D a vào d ng c a sóng môi trư ng ta phân sóng thành ... thành hai lo i: Sóng c u sóng ph ng pha + Sóng c u sóng có m t sóng (qu tích ñi m c a môi trư ng dao ñ ng m i th i ñi m) m t c u + Sóng ph ng sóng có m t sóng m t ph ng Th c t cho th y sóng truy n ... th y sóng h c ch s lan truy n dao ñ ng mà không lan truy n phân t môi trư ng 26 2.3.2 Phân lo i sóng D a vào phương dao ñ ng phương lan truy n sóng môi trư ng ta phân sóng thành hai lo i: Sóng...
 • 9
 • 765
 • 12

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC-ÂM HỌC docx

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC docx
... Một sóng học có tần số f=1000Hz lan truyền không khí Sóng gọi A .sóng siêu âm B .sóng âm C .sóng hạ âm D .sóng ngang Câu 66: Sóng học lan truyền không khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học ... :Tần số sóng học truyền môi trường cao A bước sóng nhỏ B.chu kì tăng C.biên độ lớn D.vận tốc truyền sóng giảm Câu 16 : Sóng sóng nêu sau sóng dọc? A Sóng âm B .Sóng điện từ C Sóng mặt nước D Sóng ... đây: A .sóng học có tần số 10HZ B .sóng học có tần số 30 kHz C .sóng học có chu kì 2,0s D .Sóng học có chu kì 2,0 ms Câu 67 : Một sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s không khí...
 • 10
 • 726
 • 23

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật 12 chương 2 sóng học

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ học
... Ở thời điểm t liền sau có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M Biên độ sóng A thời điểm t2 11T 11T 22 T 22 T cm cm A 12 B 2cm 12 C 12 D 2cm 12 Câu 10 Một sóng lan truyền sợi dây dài với biên độ ... có d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu? (d1 = S1N, d2 = S2N) A d1 = 25 cm, d2 = 23 cm B d1 = 25 cm, d2 = 21 cm C d1 = 20 cm, d2 = 22 cm D d1 = 20 cm, d2 = 25 cm Câu 30 Tại hai điểm O1, O2 cách ... cách nguồn khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d2 = 20 cm d2 = 25 cm Câu 29 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước,...
 • 34
 • 573
 • 0

ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC docx

ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC docx
... dao động, đầu B cố định sóng tới sóng phản xạ: A Cùng pha  B Ngược pha C Vuông pha D Lệch pha -chất lượng tạo nên khác biệt - VẬT LÝ 12: CHƯƠNG 2:SÓNG CƠ HỌC biên soạn giảng dạy ... 3,… -chất lượng tạo nên khác biệt - VẬT LÝ 12: CHƯƠNG 2:SÓNG CƠ HỌC biên soạn giảng dạy GS :TRỊNH VĂN THÀNH DD 0974236501 ;mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com LÝ THUYẾ T CHƯƠNG  D ... có: -chất lượng tạo nên khác biệt - VẬT LÝ 12: CHƯƠNG 2:SÓNG CƠ HỌC biên soạn giảng dạy GS :TRỊNH VĂN THÀNH DD 0974236501 ;mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com LÝ THUYẾ T CHƯƠNG A tần...
 • 7
 • 337
 • 7

Hệ thống kiến thức và giải nhanh các bài tập trắc nghiệm chương sóng SKKN vật 12

Hệ thống kiến thức và giải nhanh các bài tập trắc nghiệm chương sóng cơ SKKN vật lý 12
... hiểu kiến thức bản, ý nghĩa vật chắn gặp khó khăn để vận dụng kiến thức vào giải tập Giúp HS tháo gỡ khó khăn viết đề tài HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG CƠ ... phép, nên chọn trước chương chương Sóng để thực đề tài HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG CƠ - VẬT LÝ 12 II NỘI DUNG A THỰC TRẠNG TRƯỚC ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP HỮU ÍCH ... nắm vững kiến thức, mà phải có phương pháp phản ứng nhanh nhạy, xử tốt dạng tập chương Với có dự định giúp học sinh hệ thống kiến thức giải nhanh dạng tập chương vật 12 thời gian...
 • 75
 • 646
 • 1

Chương 2 Sóng thuyết và bài tập

Chương 2 Sóng cơ Lý thuyết và bài tập
... cỏch ngun ln lt l 1,0m v 2, 5m : A.I1 0,07958W/m2; I2 0,0 127 3W/m2 B.I1 0,07958W/m2 ; I2 0, 127 3W/m2 C.I1 0,7958W/m2 ; I2 0,0 127 3W/m2 D.I1 0,7958W/m2 ; I2 0, 127 3W/m2 Cõu 3: Ngi ta o c mc cng ... 30cm/s Vi im M cú d1, d2 no di õy s dao ng vi biờn cc i ? ( d1 = S1M, d2 = S2M ) A d1 = 25 cm , d2 = 20 cm B d1 = 25 cm , d2 = 21 cm C.d1 = 25 cm, d2 = 22 cm D.d1 = 20 cm,d2 = 25 cm Cõu 14: Thc hin giao ... 3,2m Cõu 9: Phng trỡnh dao ng ca mt ngun phỏt súng cú dng u = Acos (20 t) Trong khong thi gian 0 ,22 5s , súng truyn c quóng ng l:? A.0 ,22 5 ln bc súng B.4,5 ln bc súng C .2, 25 ln bc súng D.0, 022 5...
 • 24
 • 330
 • 0

bài tập điểm 9-10 chương dao động hoc vật 12 (buổi hoc số 2)

bài tập điểm 9-10 chương dao động cơ hoc vật lý 12 (buổi hoc số 2)
... ……………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Một vật khối lượng m = 100g thực dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình dao động x1  5co s(10t   )(cm, s) ; x2  10co s(10t  lực tổng hợp tác dụng lên vật ... ……………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 3cos( 2 2  t - ) x2 =3 cos t (x1 x2 tính 3 cm, t tính s) Tại thời điểm x1 = x2 li độ dao động ... ± cm Phương trình dao động tổng hợp: ^^) (MODE mà bấm - x1 = x2 ==> Bài Ba lắc lò xo 1,2,3 đặt thẳng đứng cách theo thứ tự 1,2,3 Ở vị trí cân ba vật có độ cao Con lắc thứ dao động có phương trình...
 • 3
 • 156
 • 1

sử dụng phương pháp tương tự quang – khi giảng dạy chương 6. sóng ánh sáng, vật 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

sử dụng phương pháp tương tự quang – cơ khi giảng dạy chương 6. sóng ánh sáng, vật lý 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
... sáng, Vật 12 nâng cao nhằm phát triển lực sáng tạo học sinh Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu việc sử dụng PPTT quang - cơ, nhằm phát triển lực sáng tạo HS giảng dạy chương Sóng ánh sáng, Vật ... tự 39 2.5 Phương pháp tương tự dạy học Vật 39 2.5.1 Sự cần thiết việc sử dụng phương pháp tương tự dạy học Vật 39 2.5.2 Các khả sử dụng tương tự phương pháp tương tự dạy ... PPDH Vật THPT  Nghiên cứu sở luận việc áp dụng PPTT quang - giảng dạy chương Sóng ánh sáng, Vật 12 NC nhằm phát triển lực sáng tạo HS  Nghiên cứu cấu trúc nội dung chương Sóng ánh sáng, ...
 • 89
 • 212
 • 0

Chương 2: Sóng học, âm học

Chương 2: Sóng cơ học, âm học
... Fmin tạc dủng vo váût c Tênh nàng lỉåüng dao âäüng ca làõc l xo v âäüng nàng åí li âäü x0 Dảng 2: Xạc âënh cạc âải lỉåüng ca dao âäüng âiãưu ho Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn 29 Täø Váût L - Trỉåìng ... E=0,02(J) Tênh biãn âäü dao âäüng v giạ trë cỉûc âải ca cạc lỉûc tạc dủng vo cháút âiãøm Bi táûp 2: Con làõc âån cọ chiãưu di l dao âäüng våïi chu kç T1=0,3(s), làõc âån cọ chiãưu di l2 dao âäüng ... cọ khäúi lỉåüng m=250(g) Tçm nàng lỉåüng ca váût dao âäüng v lỉûc cỉûc âải tạc dủng vo váût Bi 2: Mäüt váût thỉûc hiãûn âäưng thåìi cạc dao âäüng   x1 = sin5π t ( cm)  π   x2 = 4.sin(5π...
 • 13
 • 237
 • 2

BT trac nghiem chuong 2 - Song co (2008)

BT trac nghiem chuong 2 - Song co (2008)
... d1 = 25 cm, d2 = 20 cm B N có d1 = 24 cm, d2 = 21 cm C P có d1 = 25 cm, d2 = 21 cm D Q có d1 = 26 cm, d2 = 27 cm Câu : Trong tượng giao thoa sóng với hai nguồn O1, O2 có phương trình dao động uo = Acos(880πt) ... có tần số 20 HZ , vận tốc truyền sóng 4m/s Các điểm đứng yên mặt chất lỏng có khoảng cách d1 d2 đến S1, S2 thỏa mãn hệ thức: A d2 - d1 = 5(2k + 1) (cm) B d2 - d1 = 2( 2k + 1) (cm) C d2 - d1 = 10k ... truyền sóng 22 ,5cm/s Trên mặt nước có gợn lồi (trừ S1, S2 ) ? A 13 B 11 C 15 D Câu 39 Hai điểm M, N mặt chất lỏng cách hai nguồn S1, S2 đoạn là: S1M = 3 ,25 cm, S1N = 33cm , S2M = 9 ,25 cm , S2N = 67cm,...
 • 7
 • 368
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế và bảo mật web serverQUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTCông nghệ HSDPA và ứng dụngVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)tính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập