Dai so 7 HKI 2011 2012

Đề kiểm tra chương 1 đại số 7 năm 2011 - 2012

Đề kiểm tra chương 1 đại số 7 năm 2011 - 2012
... = 3 a) = 0 .75 1. 3 = b) 1. 5 5 + ì = + = 9 9 c)) = = 1 d) 0 ,1 C D 0.25 0 .75 0 .75 225 - 0.5 = 0 ,1. 15 - = 1, 5 0,5 = 0.5 5 = x = =1 4 4 a) x + = + =1 5 b) 5 x + =1 x + = 7 hoc 12 x= x= hoc ... + c v M = -1 nu a + b + c = s 2: Bi Ni dung 12 ì + ữ= ì = 2 a) = 5 .1 = b) 3 .1 3 + ì = + = 9 9 c) = = 1 d) = 0 ,1. 15 0 .75 0 .75 0 .75 0.5 = 1, 5 0,5 = 5 = x= = 4 4 a) x + = + =1 7 b) x+ im ... ngày tháng 11 năm 2 011 H v tờn: Bài kiểm tra chơng i Lp: Môn đại số 7. (Thời gian 45 phút) SĐiểm Nhận xét thầy, cô Đề bài: I/ Trc nghim khỏch quan: (2,00) 38 389 Cõu 1: (0,25) Cho...
 • 7
 • 140
 • 1

Giáo án đại số 7 HKI

Giáo án đại số 7 HKI
... tra cũ : Thế số hữu tỉ? Cho VD số hữu tỉ dương, âm, Chữa tập : − − 22 = = 7 77 − − 21 y= = 11 77 − 22 < −21 77 > a) x = ⇒ - 22 − 21 −3 < ⇒ < 77 77 − 11 3/ Bài : - G/v :Ta biết với số hữu tỉ viết ... nghóa tên gọi “ trục số thực” Trang 32 Giáo án Đại số điểm trục số - ngược lại điểm trục số biển diễn số thực G/v : Như nói điểm biểu diễn số thực lấy trục số Vì trục số gọi trục số thực G/v : nhìn ... nghóa số hữu tỉ : H/s : số hữu tỉ số viết dạng phân số - Thế số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm cho ví dụ Số hữu tỉ không số âm, số dương Trang 34 a ( b ≠ 0), a,b ∈ Z b - Số hữu tỉ lớn Số hữu ti nhỏ Số...
 • 66
 • 324
 • 2

giao an dai so 7 HKI

giao an dai so 7 HKI
... -H:Nhận xét mối quan hệ tập hợp N,Z,Q ? -GV: Giới thiệu sơ đồ biểu -HS: quan sát sơ đồ: thò mối quan hệ tập Q hợp Z N -GV: Yêu cầu HS làm trang SGK -cả lớp giải vào vở, Bài trang SGK HS lên bảng ... : So sánh hai số hữu -HS : lớp làm vào , tỉ : −2 HS lên bảng trình bày : So sánh hai phân số −2 −10 −4 −12 *Để so sánh hai số hữu = ; = = 15 −5 15 tỉ ta viết chúng ? −2 −10 −12 dạng phân số so ... 15 nên 30 > −5 sánh hai phân số -HS: Để so sánh hai số hữu tỉ ta -H: Để so sánh hai số hữu viết chúng dạng phân số tỉ ta làm nào? * Để so sánh hai số so sánh hai phân số hữu tỉ ta cần làm : -HS:...
 • 4
 • 123
 • 0

Đại Số 7 HKI 10-11

Đại Số 7 HKI 10-11
... trả lời: Số ngun a số ?2 Số ngun a có phỉa số ?2 Số ngun a có phỉa số ngun tố hay khơng? Vì a hữu tỉ số ngun a = ngun tố hay khơng? Vì sao? sao? Hoạt Động 2: Biểu Diễn Số Hữu Tỉ Trên Trục Số 10’ ... trái điểm y -Số hữu tỉ lớn gọi số hữu tỉ dương; -Số hữu tỉ nhỏ gọi số hữu tỉ âm; Số hữu tỉ khơng số hữu tỉ dương khơng số hữu tỉ âm Hoạt Động 4: Củng Cố 8’ -Thế số hữu tỉ? Tập hợp số hữu tỉ kí ... 39 49b Tìm số chỗ trống ta chuyển vế ? 6 .7: 3=14 20.15:(-12)=-25 72 .6: 27= 16 27. 35:(-15)=-63 -4,4.1,89:9,9=-0,84 0,91.(-6,55):(-0,65)=9, 17 2 21 : = 5 5 1 :1 = 1 : = 4 1 1 : = 2 ,7. 0 ,7: 6,3=0,3 2,4.13,5:5,4=6...
 • 24
 • 152
 • 0

Vở bài tập đại số 7 ( HKI )

Vở bài tập đại số 7 ( HKI )
... = ( − 1 0).  −  = 14           a) Bµi 97SGK) – Trang 48 a) (- 6, 37 0, 4) 2,5 = - 6, 37 (0 ,4 2, 5) = - 6, 37 = - 6, 37 b) (- 0,12 5) (- 5, 3) = (- 0,125 8) (- 5, 3) = (- 1) (- 5, 3) ... A (0 ,5 ; 2), B (2 ; 2) , C (2 ; 0) , D (0 ,5 ; 0) P (- 3 ; 3), Q (- 1; 1) , R (- 3 ; 1) Bµi 36 SGK trang 68 y -4 A -3 -2 -1 O x B -1 -2 D C -3 Bµi 37 SGK trang 68 O(0 ; 0) , A(1 ; 2) , B(2 ; 4) , C(3 ... ( 3) = = −4 −3 a) f (5 ) = b) x -6 f (x ) = 12 x -4 -3 -2 -3 -4 2 12 Bµi 29 SGK trang 64 Cho hµm sè y = f ( x ) = x − TÝnh: f (2 ) = 22 − = f (1 ) = 12 − = −1 f (0 ) = 02 − = −2 f ( 1) = ( 1) = ( 1)2 ...
 • 17
 • 3,789
 • 14

GIAO AN DAI SO 7 - HKI

GIAO AN DAI SO 7 - HKI
... máy tính bỏ túi, thước dây - Làm tập: 72 , 74 , 75 , 77 , 78 SGK - Làm Bài tập : 93,95 SBT Năm học : 2008 - 2009 7, 923 ≈ ,92 17, 418 ≈ , 42 17 50, 401 ≈ ,4 50 79 ,1364 ≈ ,14 79 0,155 ≈ ,16 60,996 ≈ 61 ... tỉ -Sửa tập 1 17 SBT Hoạt động 2: Tổ chức luyện tập (35ph) Dạng 1 :So sánh số thực Bài 1: Điền chữ số thích hợp vào ô vuông (Bảng phụ) a) -3 ,02 < -3 , b) -7 , 5 > -7 , 513 c) -0 ,4 854 > -0 ,49826 d) -1 , ... Nguyễn Thị Thu 38 Hoạt động HS HS: Lên bảng điền vào chổ trống a) -3 ,02 < -3 ,01 b) -7 , 508 > -7 , 513 c) -0 ,49854 < -0 ,49826 d) -1 ,9 076 5 < -1 ,892 HS: Trả lời câu hỏi GV đặt HS: Hoạt động theo nhóm 2...
 • 82
 • 89
 • 1

GA Đại số 7-HKI

GA Đại số 7-HKI
... thừa số a n Nếu x = x = ? b Bài 28 : Luỹ thừa với số mũ chẵn số âm số ?( số dương ) , với số mũ lẽ số âm số ? ( số âm ) / Luỹ thừa với số mũ tự nhiên : Luỹ thừa bậc n số hữu tỉ x tích n thừa số ... dạng phân số với mẫu dương a b x= ,y= ;(m>0) m m • So sánh tử số nguyên a ,b ; Số hữu tỉ lớn gọi số hửu tỉ dương Số hửu tỉ nhỏ gọi số hửu tỉ âm Số hửu tỉ không số hữu tỉ dương không số hữu ... x=? Số = 1,41421356 số thập phân vô hạn không tuần hoàn số vô tỉ ( Kí hiệu I ) Số thập phân Số hữu hạn Số vô hạn E 1m A a / S ABCD = SAEBF D Số tpvht hoàn Số tpvh không t hoàn Trang 32 Số hữu...
 • 80
 • 72
 • 0

Giáo án Đại số 7 2010-2011

Giáo án Đại số 7 2010-2011
... 8/10 SGK: 30 − 175 − 42 − 1 87 47 + + = = −2 70 70 70 70 70 − 56 20 − 49 27 c) = + + = + + = 10 70 70 70 70 a) = -Hai HS lên bảng làm, lớp làm vào -Yêu cầu làm BT 7a trang 10 SGK BT 7: a) HS tìm ... Giáo án Đại số năm học 2010 - 2011 -ở lớp ta biết: Các phân số cách viết khác số, số gọi số hữu tỉ Vậy số trên: 3; - 0,5; 0; ; số hữu tỉ -Định nghĩa: Số hữu tỉ số viết dạng phân số với ... sánh số thực: a) 2,(15) 2,(14); b) -0,2 673 -0,2 67( 3) 45 Giáo án Đại số năm học 2010 - 2011 c) 1,(23 57) 1,23 57; d) 0,(428 571 ) III Bài HĐ Thầy Trò Ghi bảng Hoạt động 1: luyện tập *Dạng 1: So sánh...
 • 158
 • 76
 • 0

ĐẠI SỐ 7 HK1 (2011) - BỐN CỘT

ĐẠI SỐ 7 HK1 (2011) - BỐN CỘT
... a) |-2 ,5| = 2,5 b) |-2 ,5| = -2 ,5 c) |-2 ,5| = -( -2 ,5) 2) Tìm x, biết : a) |x| = b)|x| = 0, 37 c)|x| = d) |x| = e) |x| = -2 BT18:Tính :a) -5 , 17 – 0,469 b) -2 ,05 + 1 ,73 c) (-5 , 17) (-3 ,1) d) (-9 ,18) ... GV: Võ Ẩn = -( 2,134–0,245) = - 1,889 ?3 a) -3 ,116 +0,263 = -( 3,116 -0 ,263) = -2 ,853 -Hs nhắc lại quy tắc a) (-3 ,7) (-2 ,16) học =3 ,7 2,16 =7, 992 b) (-0 ,408) : (-0 ,34) ?3: a) = -( 3,116 -0 ,263) =0,408 ... Biểu diễn số hữu tỉ trục số - Các em biết cách biểu diễn số nguyên trục số ?3: Biểu diễn số -1 ; ; -1 trục số ? - Tương tự ta biểu diễn số hữu tỉ trục số Ví dụ: Biểu diễn số trục số - Chia đoạn...
 • 129
 • 87
 • 2

Dai so 7 (2010-2011) hay

Dai so 7 (2010-2011) hay
... 79 ,3826 đến CSTP thứ ba b .79 ,3826 79 ,38 b Làm tròn số 79 ,3826 đến CSTP thứ hai c .79 ,3826 79 ,4 c Làm tròn số 79 ,3826 đến CSTP thứ a 79 ,3826 79 ,383 b .79 ,3826 79 ,38 c .79 ,3826 79 ,4 Nhận xét làm bạn ... tròn số 76 32 475 3 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn * Đáp án Quy ớc sgk-36 (4đ) Bài tập: + Hàng chục: 76 32 475 3 76 32 475 0 (2đ) + Hàng trăm: 76 32 475 3 76 3244800 (2đ) + Hàng nghìn: 76 32 475 3 76 325000 ... 69, 70 , 71 , 72 (Sgk - 34, 35) - Hớng dẫn tập nhà 72 : so sánh phần nguyên phần thập phân - Giờ sau: Luyện tập Ngày so n: 01.10.10 Ngày dạy: 04.10.10 Ngày dạy: 07. 10.10 Dạy lớp: 7D, E Dạy lớp: 7G...
 • 164
 • 96
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 HKI 2011- 2012 (4 CỘT)

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 HKI 2011- 2012 (4 CỘT)
... nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II Đồ dùng dạy học - Tranh sán lông sán gan - Tranh vòng đời sán gan - HS kẻ phiếu học tập vào ... 11: Sán gan Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên - Học sinh rõ đợc đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, ... động vật học chơng trình sinh học lớp Thi gian Thi gian Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh Ni dung - GV giới thiệu: Động vật đợc chia thành 20 ngành, thể qua hình 2.2 SGK Chơng trình sinh học học ngành...
 • 108
 • 152
 • 5

GIAO AN DAI SO 8 CHUAN(2011-2012)

GIAO AN DAI SO 8 CHUAN(2011-2012)
... tập 75a, 76a, 77a, 78ab, 79abc, 80 a, 81 a, 82 a/ sgk IV Rút kinh nghiệm : Trang : 36 Trng THCS Lờ Hng Phong - Giỏo An i S - Giỏo Viờn Ging Dy Mai Thanh Huyn Ngy Son : Tun : 08 Ngy Ging: Tit : ... ? số liên tiếp đợc viết nh ? (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 (48x2 - 12x - 20x +5) + ( 3x - 48x2 - + 112x) = 81 83 x - = 81 83 x = 83 x = 4) Chữa 14 + Gọi số nhỏ là: 2n + Thì số là: 2n + + ... Trang : 19 Trng THCS Lờ Hng Phong - Giỏo An i S - Giỏo Viờn Ging Dy Mai Thanh Huyn = -(x-5)2= -(x-5)(x-5) 1 c) 8x3- = (2x)3-( )3 1 = (2x- )(4x2+x+ ) d) x -64y2= ( x)2-(8y)2 25 1 = ( x-8y)( x+8y)...
 • 134
 • 90
 • 0

Giao an dai so 9 nh 2011-2012 moi

Giao an dai so 9 nh 2011-2012 moi
... Nh n bậc hai t nh tốn -Rèn luyện tư tập t nh nhẩm, nhanh, tập cminh, rút gọn, tìm x, so s nh biểu thức B/ CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi đề tập 22, 23, 24, 26 trang 16 sgk HS: Bài tập nh , bảng nh m ... tư tập t nh nhẩm, nhanh, tập cminh, rút gọn, tìm x, so s nh biểu thức B/ CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi đề 32, 33, 34, 36 trang 20 sgk HS: Bài tập nh , bảng nh m ghi đề 36 sgk C/ TIẾN TR NH DẠY HỌC: ... HS nh n xét quan hệ a2 a GV giới thiệu đ nh lý:SGK Để cminh a2 =| a | ta cần chứng minh Ta chứng minh Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Thăng B nh 0 Đ nh lý: Với số a, ta có a2 =| a | Cm: SGK Trang...
 • 124
 • 67
 • 0

giáo án đại số 7 HKI

giáo án đại số 7 HKI
... ≈ 4 ,77 = 4 ,77 3 c) 96,3 3,0 07 = 289, 574 1 ≈ 289, 57 d) 4,508 : 0,19 = 23 ,72 631 578 9 473 7 ≈ 23 ,73 Câu Lớp Giáo án đại số – học kỳ I Tổng HS Giỏi SL TL KẾT QUẢ KIỂM TRA Khá TB SL TL SL TL Yếu SL 7B ... tròn số 0, 077 1 đến chữ số thập phân Truờng hợp :SGK VD3: Làm tròn số 0, 077 1 đến chữ số thứ hai (làm tròn đến hàng phần trăm) thập phân thứ hai HS: 0, 077 1 ≈ 0,08 0, 077 1 ≈ 0,08 2/ Lm trịn số 2 375 ... Làm tập (SGK tr8) - Bài tập 3(tr8 SGK) So sánh: a) x = −2 −22 = = ; 7 77 y= −3 −21 = 11 77 Vì -22 < -21 77 > 2đ −22 −21 −3 < ⇒ < 77 77 7 11 −3 b) − 0, 75 = −213 18  −216  c) > = ÷ 300 −25 ...
 • 102
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hướng dẫn đồ án Cầu bê tông cốt thépKết nối mạngĐường đô thị và tổ chức giao thôngBAI TAP THUE DOANH NGHIỆPNHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ EMPhân lập, xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trịViệc huy động vốn và sử dụng vốn tại công tyTÌM HIỂU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITROLuận Văn Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về gia nhập điều ước quốc tếBáo cáo thực tập lý luận nhân cáchLuận án Cơ sở địa lý học phục vụ phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồngĐánh giá thực trạng quản lý và đề xuất giải pháp QLCTRSH trên địa bàn Q10 đến năm 2025Dự án Festival du thuyền Quốc tế Việt NamQuản Lý hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn quận Cầu giấy hiện nayBài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTL Bài học kinh nghiệm thu hút vốn của một số doanh nhân trong và ngoài nướcKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LỘC VƯỢNG TP. NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNHTăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vnh PhúcTăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công tỉnh Thái NguyênTăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập